Quyết định 987/2003/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định 987/2003/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 987/2003/QĐ-BTM về việc uỷ quyền Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp khu công nghiệp do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 987/2003/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 987/2003/Q -BTM Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 987/2003/Q -BTM NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2003 V VI C U QUY N BAN QU N LÝ KHU CÔNG NGHI P T NH HÀ TĨNH QU N LÝ HO T NG XU T NH P KH U VÀ HO T NG THƯƠNG M I C A CÁC DOANH NGHI P KHU CÔNG NGHI P B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh s 95/CP ngày 04 tháng 12 năm 1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Thương m i; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 160/2002/Q -TTg ngày 15/11/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban qu n lý các Khu công nghi p t nh Hà Tĩnh; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh t i Công văn s 975 CV/UB-CN ngày 07/7/2003; QUY T NNH i u 1: U quy n cho Ban qu n lý các khu công nghi p t nh Hà Tĩnh (sau ây g i t t là Ban qu n lý) qu n lý ho t ng xu t nh p khNu và ho t ng thương m i c a các doanh nghi p trong các khu công nghi p t nh Hà Tĩnh. i u 2: Ban qu n lý xét duy t k ho ch nh p khNu và qu n lý ho t ng thương m i c a các doanh nghi p theo n i dung sau: 1. V ho t ng xu t nh p khNu a) i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài: 1.1. Ban qu n lý xét duy t k ho ch nh p khNu c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh trên cơ s h p ng h p tác kinh doanh óng trong các khu công nghi p t nh Hà Tĩnh, b o m th c hi n úng Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12/11/1996, Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 19/6/2000, Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan phù h p v i Gi y phép u tư, Gi y phép kinh doanh, Gi i trình Kinh t k thu t, thi t k k thu t và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n qu n lý i u hành xu t nh p khNu. Bao g m các ho t ng sau ây:
  2. 1.1.1. Duy t k ho ch nh p khNu máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư t o tài s n c nh, k ho ch nh p khNu nguyên li u s n xu t và xác nh n mi n thu nh p khNu i v i máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, ph tùng thay th l p t u tư t o tài s n c nh, bao g m c vi c nh p khNu t o tài s n b ng phương th c thuê mua tài chính c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài óng t i các khu công nghi p t nh Hà Tĩnh. 1.1.2. Duy t k ho ch t m nh p máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n thuê c a nư c ngoài chưa có trong dây chuy n công ngh ho t ng c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 1.1.3. Duy t k ho ch nh p khNu v t tư, nguyên li u cho ho t ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo Gi y phép u tư phù h p v i Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 4/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v i u hành xu t nh p khNu hàng hoá năm 2001 - 2005, Thông tư s 11/2001/TT-BTM ngày 18/4/2001 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 4/4/2001. 1.2. Vi c xu t nh p khNu c a doanh nghi p ch xu t ư c th c hi n theo qui nh t i i u 38 và 39 c a Qui ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh 36/CP ngày 24/4/1997 c a Chính ph , Quy t nh s 53/1999/Q -TTg ngày 26/3/1999 c a Th tư ng Chính ph . 1.3. Vi c mua bán hàng hoá gi a doanh nghi p ch xu t v i th trư ng n i a: th c hi n theo Thông tư c a B Thương m i s 23/1999/TT-BTM ngày 26/7/1999 v hư ng d n Quy t nh s 53/1999/Q -TTg v vi c mua bán hàng hoá v i doanh nghi p ch xu t và Thông tư s 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 và Thông tư s 26/2001/TT-BTM ngày 04/12/2001 c a B Thương m i. b) i v i doanh nghi p Vi t Nam: 1.4. Ho t ng xu t nh p khNu c a doanh nghi p Vi t Nam trong Khu công nghi p th c hi n theo Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 28/7/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng xu t khNu, nh p khNu, gia công và i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài, Ngh nh s 44/2001/N -CP ngày 02/8/2001 c a Chính ph quy nh v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/1998/N -CP, Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 4/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý XNK hàng hoá th i kỳ 2001 - 2005, Thông tư s 18/1998/TT- BTM ngày 28/8/1998 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Ngh nh s 57/1998/N -CP, Thông tư s 20/2001/TT-BTM ngày 17/8/2001 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 44/2001/N -CP. 1.5. Vi c nh p khNu máy móc, thi t b , v t tư xây d ng c a các doanh nghi p Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t ho t ng trong các khu công nghi p th c hi n theo Ngh nh c a Chính ph s 88/1999/N -CP ngày 1/9/1999 v vi c ban hành Qui ch u th u, Ngh nh s a i b sung s 14/2000/N -CP ngày 5/5/2000; Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 ban hành Qui ch qu n lý u tư và xây d ng, Ngh nh s a i b sung s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000, Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08/7/1999 quy nh chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c (s a i) và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan. B Thương m i
  3. xem xét và cho phép th c hi n nh p khNu máy móc thi t b b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 91/TTg ngày 13/12/1992; 2. V gia công hàng xu t khNu: 2.1. Vi c gia công hàng hoá gi a doanh nghi p khu công nghi p v i nư c ngoài th c hi n theo Ngh nh c a Chính ph s 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 Qui nh chi ti t thi hành Lu t thương m i v ho t ng xu t khNu, nh p khNu, gia công và i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài và Thông tư s 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Ngh nh 57/1998/N -CP c a Chính ph , Thông tư s 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 và Thông tư s 26/2001/TT-BTM ngày 04/12/2001 c a B Thương m i, Thông tư s 20/2001/TT-BTM ngày 17/8/2001 c a B Thương m i hư ng d n th c hi n Ngh nh s 44/2001/N -CP. Doanh nghi p tr c ti p làm th t c t i cơ quan h i quan th c hi n h p ng gia công v i nư c ngoài. Ban qu n lý không duy t h p ng gia công v i nư c ngoài c a các doanh nghi p. 2.2. Vi c gia công hàng hoá gi a doanh nghi p khu công nghi p và doanh nghi p ch xu t ư c coi là gia công v i thương nhân nư c ngoài và th c hi n theo qui nh t i Thông tư s 26/1999/TT-BTM ngày 19/8/1999 c a B Thương m i. 2.3. Doanh nghi p Vi t Nam và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ch ư c ký h p ng gia công hàng hoá thu c Danh m c hàng hoá c m xu t khNu, c m nh p khNu ho c t m ng ng xu t khNu, nh p khNu sau khi có văn b n ch p thu n c a B Thương m i theo Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 4/4/2001 c a Th tư ng Chính ph . 3. V c p gi y ch ng nh n xu t x : Ban qu n lý c p gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá FORM D v i các nư c ASEAN cho các doanh nghi p Vi t Nam và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài trong Khu công nghi p theo hư ng d n c a B Thương m i. i u 3: Hàng quý Ban qu n lý g i v B Thương m i báo cáo th c hi n xu t khNu, nh p khNu c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo hư ng d n c a B Thương m i t i Thông tư s 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 c a B Thương m i. i u 4: B Thương m i nh kỳ t ch c ki m tra vi c th c hi n nh ng quy nh trong Quy t nh u quy n này theo qui nh c a pháp lu t. i u 5: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Lương Văn T ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản