Quyết định 99/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
6
download

Quyết định 99/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 99/2009/QĐ-UBND về mức thu phí thoát nước thải áp dụng đối với Khu Công nghiệp Thăng Long – Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 99/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ---------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 99/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 11 tháng 09 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH M C THU PHÍ THOÁT NƯ C TH I ÁP D NG IV I KHU CÔNG NGHI P THĂNG LONG – HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Phí, l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 88/2007/N -CP ngày 28/5/2007 c a Chính ph v thoát nư c ô th và khu công nghi p; Căn c Thông tư s 09/2009/TT-BXD ngày 21/5/2009 c a B Xây d ng quy nh chi ti t th c hi n m t s n i dung c a Ngh nh s 88/2007/N -CP ngày 28/5/2007 c a Chính ph v thoát nư c ô th và khu công nghi p; Căn c các Thông tư c a B Tài chính: s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; s 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, Thành ph tr c thu c trung ương; Căn c Ngh quy t s 01/2009/NQ-H ND ngày 17/7/2009 c a H i ng nhân dân thành ph Hà N i Khóa XIII Kỳ h p th 18; Xét ngh c a Liên s : Tài chính – Xây d ng t i T trình s 522/TTrLN:TC-XD ngày 16/2/2009 v vi c ban hành m c thu phí thoát nư c i v i Khu công nghi p Thăng Long Hà N i và Báo cáo th m nh s 386/STP-VBPQ ngày 17/3/2009 c a S Tư pháp Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Ban hành m c thu phí thoát nư c th i áp d ng i v i Khu Công nghi p Thăng Long – Hà N i g m các n i dung sau:
  2. 1. Ph m vi áp d ng: Quy nh này áp d ng i v i nư c th i t Khu Công nghi p Thăng Long ư c ưa vào Nhà máy x lý nư c th i B c Thăng Long – Vân Trì x lý trư c khi x vào h th ng thoát nư c chung c a Thành ph . 2. i tư ng n p phí thoát nư c: Ban qu n lý Khu Công nghi p Thăng Long. 3. M c phí thoát nư c: 2.400 ng/m3 nư c th i (chưa có thu VAT). 4. ơn v thu phí: Công ty TNHH Nhà nư c M t thành viên Thoát nư c Hà N i. 5. Ch ng t thu phí: S d ng hóa ơn GTGT và th c hi n kê khai thu theo quy nh c a Lu t qu n lý Thu . 6. Qu n lý và s d ng ngu n thu phí: Ngu n thu phí thoát nư c ư c h ch toán vào doanh thu hàng năm c a Công ty TNHH Nhà nư c M t thành viên Thoát nư c Hà N i s d ng vào m c ích: bù p chi phí qu n lý, v n hành Nhà máy; chi tr cho công tác t ch c thu phí, chi u tư nâng c p, b o dư ng, s a ch a máy móc thi t b c a Nhà máy x lý nư c th i B c Thăng Long – Vân Trì. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có s thay i v giá nư c s ch c a c p có thNm quy n; hàm lư ng ch t gây ô nhi m (hàm lư ng COD) thay i l n làm nh hư ng n h s i u ch nh ph thu c hàm lư ng ch t gây ô nhi m; Công ty TNHH Nhà nư c M t thành viên Thoát nư c Hà N i có trách nhi m báo cáo c p có thNm quy n i u ch nh m c thu phí theo quy nh. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : Tài chính, Xây d ng, Giám c Kho b c Nhà nư c Thành ph ; C c trư ng C c Thu Hà N i; Giám c Ban qu n lý Khu Công nghi p Thăng Long, Giám c Công ty TNHH Nhà nư c M t thành viên Thoát nư c Hà N i; các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Thư ng tr c Thành y ( báo cáo); - oàn B Qu c h i TP Hà N i ( báo cáo); - Thư ng tr c H ND TP ( báo cáo); - /c Ch t ch UBND TP ( báo cáo); - Các /c PCT UBND TP; - C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - C ng thông tin i n t Chính ph ; Hoàng M nh Hi n - Trung tâm Công báo; - CPVP, các Phòng CV; - Lưu: VT, KT.
Đồng bộ tài khoản