Quyết định bán chứng khoán sau ngày giao dịch

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
106
lượt xem
21
download

Quyết định bán chứng khoán sau ngày giao dịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Về việc ban hành Quy định hướng dẫn về bán chứng khoán sau ngày giao dịch . Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; Căn cứ Thông tư số ..../2010/TT-BTC ngày... tháng ... năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều quy định...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định bán chứng khoán sau ngày giao dịch

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-UBCK Hà Nội, ngày tháng năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định hướng dẫn về bán chứng khoán sau ngày giao dịch CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính; Căn cứ Thông tư số ..../2010/TT-BTC ngày... tháng ... năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều quy định tại Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/2007/QĐ- BTC ngày 22/10/2007; Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-BTC ngày 23/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Văn phòng và cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường chứng khoán, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hướng dẫn về bán chứng khoán sau ngày giao dịch. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Chánh văn phòng UBCKNN, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty chứng khoán, thành viên lưu ký và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như Điều 3; - TTLK; - Lưu: VP, PTTT. Vũ Bằng
  2. QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN VỀ BÁN CHỨNG KHOÁN SAU NGÀY GIAO DỊCH (Ban hành theo Quyết định số .../QĐ-UBCK ngày... /.../2010 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh Quy định này hướng dẫn về hoạt động giao dịch bán chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) của nhà đầu tư sau khi lệnh mua được thực hiện. II. QUY ĐỊNH VỀ BÁN CHỨNG KHOÁN SAU NGÀY GIAO DỊCH 1. Giao dịch bán chứng khoán sau khi lệnh mua được thực hiện 1.1. Nhà đầu tư có thể bán chứng khoán đã mua từ ngày làm việc thứ hai (ngày T+2) kể từ ngày thực hiện giao dịch mua (ngày T). 1.2. Chứng khoán được phép bán vào ngày T+2 là: - Các chứng khoán giao dịch có chu kỳ thanh toán là 3 ngày làm việc sau ngày giao dịch ( ngày T+3); - Đã được các Thành viên lưu ký xác nhận kết quả giao dịch với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLKCK); - Không thuộc diện bị lỗi giao dịch, chứng khoán cầm cố, thế chấp hay thuộc diện bị ràng buộc khác với công ty chứng khoán. 1.3. Việc bán chứng khoán theo quy định tại Điểm 1 nói trên phải tuân thủ các quy định hiện hành về giao dịch chứng khoán (giao dịch không được hưởng quyền; không được phép mua và bán cùng một loại cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư trong một ngày giao dịch…). 1.4. Thời gian thanh toán đối với các chứng khoán giao dịch ngày T và được bán từ ngày T+2 vẫn thực hiện theo quy định hiện hành (ngày T+3). Việc thực hiện quyền liên quan đến chứng khoán giao dịch ngày T và được bán từ T+2 thuộc về người mua chứng khoán giao dịch ngày T. 2. Báo cáo triển khai bán chứng khoán sau ngày giao dịch 2.1.Công ty chứng khoán triển khai hoạt động bán chứng khoán ngày T+2 phải có báo cáo gửi UBCKNN và chỉ được thực hiện sau khi đã báo cáo UBCKNN. 2.2.Nội dung báo cáo bao gồm: a) Bản cam kết tuân thủ các quy định liên quan đến bán chứng khoán sau ngày giao dịch. b) Quy trình nghiệp vụ thực hiện bán chứng khoán T+2 1
  3. c) Quy trình kiểm soát và quản lý rủi ro d) Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự đ) Hợp đồng mẫu để triển khai hoạt động giao dịch chứng khoán sau ngày giao dịch 3. Trách nhiệm của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và thành viên lưu ký liên quan 3.1. TTLKCK chịu trách nhiệm ban hành quy trình hướng dẫn công ty chứng khoán thực hiện việc bán chứng khoán sau ngày giao dịch và giám sát tuân thủ các hoạt động về giao dịch bán chứng khoán sau ngày giao dịch. 3.2. Thành viên lưu ký phải hoàn tất việc xác nhận kết quả giao dịch và nộp hồ sơ sửa lỗi (nếu có) với TTLKCK trong ngày T+1 đối với các giao dịch có chu kỳ thanh toán là ngày T+3. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát các công ty chứng khoán, thành viên lưu ký trong việc chấp hành Quy định này. Các công ty chứng khoán, thành viên lưu ký vi phạm quy định này sẽ bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử lý theo thẩm quyền. 2. Việc thay thế, sửa đổi, bổ sung Quy định này do Chủ tịch UBCKNN quyết định./. CHỦ TỊCH Vũ Bằng 2
Đồng bộ tài khoản