Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

Chia sẻ: pretty1

Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã. Tổng hợp các sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch.

Nội dung Text: Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính) – mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-CMC.4
Xã/phường............................ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Huyện/quận..........................
Tỉnh/thành phố.................... Ngày……...tháng……....năm……....

Số:..................../QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON
(BẢN CHÍNH)

UỶ BAN NHÂN DÂN
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và
quản lý hộ tịch;
Xét đề nghị công nhận việc nhận:....................................của
ông/bà:.................................................................
.......................................................................................................................................................................................,
QUYẾT ĐỊNH:
(QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP
Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây:
Họ và tên:.....................................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................................................
Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:......................................................................
Quê quán:.....................................................................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................................
Số Giấy CMND/Hộ chiếu:.......................................................................................................................................
Là.........................................................của người có tên dưới đây:
Họ và tên:.....................................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................................................
Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:......................................................................
Quê quán:.....................................................................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................................
Số Giấy CMND/Hộ chiếu:.......................................................................................................................................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

VVào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
Số:...................Quyển số:......................
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
Cán bộ Tư pháp hộ tịch CHỦ TỊCH
...........................................
...........................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản