Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

Chia sẻ: pretty1

Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp. Tổng hợp các sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch.

Nội dung Text: Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản chính – Đăng ký lại) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-CN.4
Tỉnh/thành phố Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....................

SỞ TƯ PHÁP Ngày……...tháng……....năm……....


Số:..................../QĐ-STP
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI
(BẢN CHÍNH - ĐĂNG KÝ LẠI)


GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và
quản lý hộ tịch;
(QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP
Xét đề nghị đăng ký lại việc nuôi con nuôi của:................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận:


ÔNG BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Quốc tịch


Nơi thường trú/tạm trú

Số Giấy CMND/Hộ
chiếu
Là cha/mẹ nuôi của người có tên dưới đây:
Họ và tên:................................................................................................................Giới tính:...................................
Ngày, tháng, năm sinh:............................................................................................................................................
Nơi sinh:.......................................................................................................................................................................
Dân tộc:...............................................................................Quốc tịch:......................................................................
Quê quán:.....................................................................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:............................................................................................................................................


Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con theo quy định của
pháp luật về hôn nhân và gia đình.
Điều 3. Quan hệ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi được công nhận kể từ
ngày.........tháng.........năm...........

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.VVào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi
Số:.................Quyển số:.................Cán bộ hộ tịch GIÁM ĐỐC
........................................... ...........................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản