Quyết định của 01/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
9
download

Quyết định của 01/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định của 01/2003/QĐ-TTg về việc chuyển Khu bảo tồn đất ngập nước Xuân Thuỷ thành Vườn quốc gia Xuân Thuỷ, tỉnh Nam Định do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định của 01/2003/QĐ-TTg

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2003/Q -TTG Hà N i, ngày 02 tháng 01 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C CHUY N KHU B O T N T NG P NƯ C XUÂN THU THÀNH VƯ N QU C GIA XUÂN THU , T NH NAM NNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v và Phát tri n r ng ngày 19 tháng 8 năm 1991; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s 2048/BNN-KL ngày 31 tháng 7 năm 2002, công văn s 4822/BNN-KL ngày 24 tháng 12 năm 2002) và ngh c a U ban nhân dân t nh Nam nh (t trình s 98/VP3 ngày 11 tháng 7 năm 2002 và t trình s 185/VP3 ngày 06 tháng 12 năm 2002), QUY T NNH: i u 1. Chuy n Khu b o t n t ng p nư c Xuân Thu , t nh Nam nh thành Vư n qu c gia trong h th ng các Khu r ng c d ng Vi t Nam g m các n i dung sau: 1. Tên g i: Vư n qu c gia Xuân Thu . 2. V trí, to a lý và quy mô di n tích c a Vư n qu c gia: - V trí a lý: Vư n qu c gia Xuân Thu n m phía ông - Nam huy n Giao Thu , t nh Nam nh, bao g m ph n bãi trong c a C n Ng n, C n Lu, C n Xanh (C n M ). Ranh gi i: Phía ông - B c giáp sông H ng. Phía Tây - B c giáp các xã: Giao Thi n, Giao An, Giao L c, Giao Xuân và Giao H i. Phía ông - Nam và Tây - Nam giáp bi n ông. - To a lý: + T 200 10’ n 20015’ vĩ B c, + T 1060 20’ n 106032’ kinh ông.
  2. - Quy mô di n tích: T ng di n tích : 7.100 ha, Trong ó: Di n tích t n i có r ng: 3.100 ha, Di n tích t r ng ng p nư c: 4.000 ha, Vùng m Vư n qu c gia Xuân Thu có di n tích 8.000 ha, bao g m ph n di n tích còn l i c a C n Ng n (ranh gi i tính t phía trong ê bi n n l ch sông V p), di n tích c a Bãi Trong và di n tích c a 5 xã: Giao Thi n, Giao An, Giao L c, Giao Xuân và Giao H i, huy n Xuân Thu . 3. M c tiêu nhi m v c a Vư n qu c gia Xuân Thu : - B o t n h sinh thái t ng p nư c i n hình c a vùng c a sông H ng, các loài ng v t, th c v t c trưng c a h sinh thái t ng p nư c, c bi t là các loài thu sinh và các loài chim nư c và chim di trú. - Ph c v cho nghiên c u khoa h c, giáo d c môi trư ng và phát tri n du l ch sinh thái. - Xây d ng cơ s v t ch t k thu t, ph c v cho công tác ào t o, nghiên c u khoa h c và giáo d c môi trư ng, phát tri n du l ch sinh thái, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i, t o công ăn vi c làm cho c ng ng dân cư a phương. 4. Các v n v u tư xây d ng và phát tri n Vư n, du l ch sinh thái, t ch c cán b c a Vư n qu c gia Xuân Thu th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 2. Giao U ban nhân dân t nh Nam nh qu n lý Vư n qu c gia Xuân Thu ; Ch o vi c l p và trình c p có thNm quy n phê duy t các d án: u tư xây d ng và phát tri n Vư n, vùng m, phát tri n du l ch sinh thái Vư n qu c gia Xuân Thu theo các quy nh hi n hành. i u 3. T ch c b máy c a Vư n qu c gia Xuân Thu : Giao Ch t ch U ban nhân dân t nh Nam nh quy t nh v t ch c và b máy c a Vư n qu c gia Xuân Thu theo các quy nh t i Quy ch qu n lý r ng c d ng, r ng phòng h , r ng s n xu t là r ng t nhiên ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2001/Q -TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và ý ki n th ng nh t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B N i v . i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Nam nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  3. Nơi nh n: KT.TH TƯ NG CHÍNH PH - Th tư ng, các Phó Th tư ng, - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, PHÓ TH TƯ NG Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Khoa h c và Công ngh , N i v , ( ã ký) Tài nguyên và Môi trư ng, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - T ng c c Du l ch, - Văn phòng Trung ương ng, - Văn phòng Qu c h i, Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c, Nguy n T n Dũng - Toà án nhân dân t i cao, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - H ND, UBND t nh Nam nh, - Công báo, - VPCP: BTCN, các PCN, các C c, V , - Lưu NN (4), VT.
Đồng bộ tài khoản