Quyết định điều chỉnh, bổ sung chi tiết NĐ 12/CP và NĐ số 10/1998/NĐ-CP của Chính phủ kèm theo Quyết định số 0321/1998/QĐ-BTMcủa Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
131
lượt xem
12
download

Quyết định điều chỉnh, bổ sung chi tiết NĐ 12/CP và NĐ số 10/1998/NĐ-CP của Chính phủ kèm theo Quyết định số 0321/1998/QĐ-BTMcủa Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung quy định chi tiết thực hiện NĐ 12/CP ngày 18/2/1997 và NĐ số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 0321/1998/QĐ-BTM ngày 14/3/1998 của Bộ Thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định điều chỉnh, bổ sung chi tiết NĐ 12/CP và NĐ số 10/1998/NĐ-CP của Chính phủ kèm theo Quyết định số 0321/1998/QĐ-BTMcủa Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 0625/1998/Q§­B T M   g µy  01 th¸ng 6 n¨ m  1998  Ò   B T n v viÖc  Ò u  c h Ø n h, b æ  s u n g   u y  ® Þ n h  c hi  ®i Q tiÕt  thùc hi Ö n   g h Þ  ® Þ n h   N 12/CP  g µy  18/2/1997 vµ N g h Þ  ® Þ n h  sè  n 10/1998/N§­C P  n g µ y   23/1/1998   c ña C h Ý n h  p h ñ  b a n  h µ n h   m  theo  u y Õ t ® Þ n h  sè 321/1998/Q§­B T M   kÌ Q n g µy  14/3/1998  ña B é  T h ¬ n g   ¹i c m Thùc  hiÖn chñ  ¬ng  tr khuyÕn  khÝch ®Çu    níc ngoµi t¹  t     iViÖt Nam     vµ  ®¬n gi¶n h¬n    n÷a      kÕ  thñ tôc lËp  ho¹ch  xuÊt nhËp    khÈu; Bé    Th¬ng   m¹i®iÒu  chØnh, bæ     sung  mét  ®iÓm   sè  trong B¶n    Quy ®Þnh      chitiÕtthùc hiÖn    NghÞ   ®Þnh  sè 12/CP  ngµy  18/2/1997 vµ  NghÞ  ®Þnh   10/1998/N§­   sè  CP ngµy  23/01/1998  cña  ChÝnh  phñ  ban  hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  sè  321/1998/Q§­BTM  ngµy  14/3/1998 cña  Th¬ng    sau:   Bé  m¹inh  I. Ò  h å  s ¬:  V a.Quy    ®Þnh  c¸cmÉu   1,2,3. vÒ    sè      1. Bá    mÉu   1: KÕ   sè    ho¹ch xuÊt nhËp    khÈu cña doanh nghiÖp    göi vÒ  Bé Th¬ng    m¹i hoÆc   quan  îc Bé  c¬  ®   Th¬ng    quyÒn  m¹i uû  kh«ng cÇn ph¶i  kÌm theo b¸o c¸o quy        ®Þnh    t¹ mÉu   i 1. 2. MÉu   vÒ    2  lËp "Danh môc nhËp khÈu thiÕtbÞ    m¸y  mãc,    ,trang vËt t     bÞ, ph¬ng    tiÖn vËn    chuyÓn  h×nh thµnh  doanh nghiÖp.. " .. PhÇn    I­"M¸y mãc, thiÕtbÞ, dông  s¶n          cô  xuÊt.. " .: bá  c©u: "C«ng    ty cÇn    theo  t¸ch râ  tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt chÝnh    vµ  c¸chÖ     thèng  m¸y mãc thiÕtbÞ    phô  "trî . Néi dung    cßn    l¹vÉn    i gi÷nguyªn hiÖu    lùc. 3. MÉu         3: lµ nh÷ng    néi dung    ®Ó doanh  nghiÖp  tham kh¶o, lµm  së    c¬  cho viÖc  lËp    kÕ ho¹ch  nhËp  khÈu  nguyªn  liÖu,xuÊt    khÈu  tiªuthô  vµ    s¶n  phÈm   i t¹ ViÖt Nam   îc chÝnh      ®   x¸c theo n¨ng    lùc s¶n xuÊt vµ    quy  ®Þnh  cña  LCKTKT,  GP§T,  kh«ng b¾t buéc  ph¶ib¸o      c¸o theo mÉu     nµy. b. VÒ   s¬    Th¬ng      hå  göiBé  m¹i hoÆc     quan  îc Bé  c¸c c¬  ®   Th¬ng    m¹i uû  quyÒn quy ®Þnh  §iÒu  ë  3.1: §èivíic¸c dù            ¸n mµ doanh  nghiÖp kh«ng ph¶ilµm      gi¶itr×nh kinh tÕ      kü  thuËt mµ     chØ  cÇn ®¨ng  ®Ó   îc cÊp  ký  ®   GP§T  theo quy ®Þnh  cña  §iÒu  4  NghÞ  ®Þnh  10/1998/N§­   sè  CP ngµy 23/01/1998: Hå  göiBé  s¬    Th¬ng    m¹ihoÆc     quan  îcBé  c¸c c¬  ®   Th¬ng    quyÒn  m¹iuû  kh«ng cÇn      göiGi¶itr×nh KTKT      mµ thay vµo  lµhå  ®¨ng  ®Ó   GiÊy    ®ã    s¬  ký  cã  phÐp ®Çu  . t II. Ò  c h Õ  ® é  b¸o c¸o ë §iÒ u 1 0:  V Bá  chÕ  b¸o c¸o hµng  ®é      quý  thay vµo  lµb¸o      ®ã    c¸o hµng  n¨m vµo th¸ng  12  quy  nh  ®Þnh  i t¹ ®iÓm   §iÒu  NghÞ   3  47  ®Þnh  12/CP  sè  ngµy 18/2/1997  cña ChÝnh  phñ:
  2. 2 III.V Ò  §i Ò u 8   "MiÔn thuÕ  nhËp  khÈu  trong tr êng hîp doanh nghiÖp nhËp  khÈu  nguyªn  liÖu ®Ó     s¶n xuÊt s¶n    phÈm  b¸n cho doanh nghiÖp kh¸c lµm    nguyªn  liÖu ®Ó       trùctiÕp s¶n    xuÊtra thµnh      phÈm   xuÊtkhÈu":   Bá ®o¹n "ViÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu nguyªn liÖu chØ   îc gi¶iquyÕt ®       sau    khis¶n  phÈm  cuèicïng ®∙  îcxuÊtkhÈu".     ®     "Hå  vµ  s¬  viÖc xem  xÐt cho miÔn thuÕ nguyªn liÖu  ¬ng  t øng  c¬  do  quan    H¶iquan  quy  ®Þnh  gi¶i vµ    quyÕt." §îcthay thÕ      b»ng  quy  ®Þnh  sau  ®©y: Hå     s¬, thñ    tôc miÔn  thuÕ nhËp khÈu  nguyªn liÖu  ¬ng  t øng  îc thùc ®     hiÖn theo quy ®Þnh  it¹ §iÒu      1.4 Th«ng   63/1998/TT­ tsè  BTC  ngµy 13/5/1998  cña  TµichÝnh. Bé    QuyÕt ®Þnh  nµy  phÇn   lµ  kh«ng t¸ch rêi QuyÕt      ®Þnh  321/1998/Q§­ BTM   ngµy  14/3/1998 cña  Th¬ng    cã    Bé  m¹ivµ  hiÖu    tõngµy  lùckÓ    ký.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản