Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế mới Lalâu-Lameur tỉnh Gia Lai- Kon Tum

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
134
lượt xem
7
download

Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế mới Lalâu-Lameur tỉnh Gia Lai- Kon Tum

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế mới Lalâu-Lameur tỉnh Gia Lai- Kon Tum

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế mới Lalâu-Lameur tỉnh Gia Lai- Kon Tum

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  C H ñ  T Þ C H  H é I  å N G  B é  T R ë N G   è  240­C T  N G µ Y  3­8­1991 ® S P Hª D U Y Ö T  D ù  ¸N  Ç U  T  X © Y  D ù N G  V ï N G  KI N H  T Õ  M íI ® L A L © U  ­ IA M E U R   Ø N H  GI A  L AI ­ K O M  T U M T CHñ   Þ CH   éI  NG   é  ëNG T H ®å B TR X Ðt  ù  ®Ç u    ph¸t tr Ón  d ¸n  t   i kinh  Õ  x∙ héi vïng  t ­      kinh  Õ  íi Lal©u    tm  ­ Iameur tØnh    Gia      Lai­ Kon Tum   êtr×nh sè  (t     225/TT­   µy  th¸ng 11  UB ng 2    n¨m   1990  ña  û   c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Gia     Lai­Kon Tum); Theo    Þ   ña  é   ëng  é   ®Ò ngh c B tr B Lao  ng  T  ¬ng  ®é ­h binh  µ  héi (tê v X∙      tr×nh sè  L§TBXH   µy  th¸ng8    29­ ng 1    n¨m 1991),  QUY Õ T   NH:  ®Þ §i Ò u 1. ­ Phª duyÖt  ù  ®Ç u    x©y  ùng  ïng  d ¸n  t d v kinh  Õ  íi Lal©u  tm  ­Iameur theo c¸cnéidung  µ  ôc    ñ  Õu        vm tiªuch y sau: 1. Tªn  ù    ïng    d ¸n:V kinh  Õ  íi Lal©u­ tm  Iameur (huyÖn    Ch Pr«ng) , tØnh     Gia     Lai­Kon  Tum. 2.Chñ    qu¶n  u  :Bé  ®Ç t  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h Chñ  u  :Do  é  ëng  é  ®Ç t  B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héichØ  nh,    X∙    ®Þ theo ®Ò   Þ  ña  û     ngh c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Gia     Lai­Kon  Tum. 3.Ph¹m    ïng dù    viv   ¸n: Vïng  ù    d ¸n bao  å m   a    ña    ©u  µ    g ®Þ d c x∙Lal v x∙Iameur (kÌm    theo  b¶n    ®å tûlÖ    1/25.000). Tæng   Ön  Ých  ù  di t t nhiªn cña  ïng    v 23.500  Ðcta. Thêi kú  h     1991­1995  thùc hiÖn    Çn  a      ©u.   ë ph ®Þ d x∙Lal 4.M ôc    Öm  ô:   tiªu, nhi v a) Thùc  Ön  n     hi ®Õ n¨m 2000: ­ Khaihoang  a  µo      ® v s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp 4.892  Ðcta ®Ó   ång 3005  h   tr   hÐcta  óa hai vô, 51  Ðcta  óa 1  ô, 1. 836  Ðcta  ©y  l      h l v   h c c«ng nghiÖp  µ  ©y  vc m Ç u.  ång  á:2.570  Ðcta. § c  h ­Ch¨n    nu«ibß  Þt, c¸i   th   bß    sinh s¶n  µ  în.   vl ­ B¶o  Ö,    v khoanh  nu«i,t¸   i sinh rõng    phßng  é: 2.549  Ðcta vµ  h  h   qu¶n  ý, l  sö  ông  ïng kinhdoanh:10.627  Ðcta d v      h ­ Ph ©n   è  ¹ lao ®éng,  ©n  : §a  ©n  õ vïng    b li     d c  d t  lßng  å  h s«ng  µ  éc § thu   tØnh  µ   ¬n  ×nh  µ  õ c¸ctØnh  Ýa  ¾ c  n   ïng:4.570  é,9. 450    HS B v t    ph B ®Õ v    h    lao ®éng, 23.300  ©n  Èu.   nh kh ­Gi¶iquyÕt viÖc  µm:11.450    ng.      l  lao®é
  2. 2 b) Thùc  Ön  êikú    hi th   1991   ­1995  Çn  a      ©u): (ph ®Þ d x∙Lal ­ Khai hoang  a  µo    ® v s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp 1.560  Ðcta    ång    h ®Ó tr 1. 050  Ðcta  óa 2  ô, 110  Ðcta  óa 1  ô, 400  Ðcta  ©y  h l v  h l v  h c c«ng  nghiÖp  ¾n,  ng dµingµy  µ  ©y  µ u.   vc m ­Ch¨n    nu«ibß  Þt, c¸i   th   bß    sinh s¶n  µ  în.   vl ­ B¶o  Ö,    v khoanh  nu«i,t¸   i sinh rõng    phßng  é  h 2.842  Ðcta  µ  h v qu¶n  ý, l  sö  ông  õng  d r kinhdoanh:8.545  Ðcta.     h ­ Ph ©n   è  ¹ lao ®éng, d©n  : ® a  ©n  õ vïng    b li       c  d t  lßng  å  h S«ng  µ  éc § thu   tØnh  µ   ¬n  ×nh  µ    HS B v c¸c tØnh  Ýa  ¾ c   n   ïng:1.500  é, 3. 300    ph B ®Õ v   h    lao ®éng, 7.000  ©n  Èu.   nh kh ­Gi¶iquyÕt viÖc  µm:5.300    ng.      l  lao®é 5.§Çu   ¬    tc b¶n: Ngoµi c¸c nguån  èn  ªndoanh,li   Õt,vèn  Ýn  ông  u  ,vèn  Ön     v li     ªnk   td ®Ç t  vi trîquèc  Õ, vèn  ña  ©n...Tæng   è  èn  u    ç  îtõ ng©n    t  cd   s v ®Ç t h tr    s¸ch  µ   íc Nh n   thêikú    1991  ­1995;4.500  iÖu®ång, bao  å m:   tr     g ­ §Çu   ç  î   th tr ban  u   ñ  Õu  ®Ç ch y cho  khaihoang  ång c©y    tr   c«ng nghiÖp  vµ  ©y  ùng  ng  éng:700  iÖu®ång. xd ®å ru   tr   ­ Hç   î µm  Çu  µ  µm  ét  è  o¹n  êng  ôcnéivïng theo    Èn    tr  l c vl m s® ® tr       tiªuchu ® êng  ªnx∙:900  iÖu®ång. li     tr   ­ Lµ m   ®Ëp   ©ng    2  d (Iaglaevµ    Ialop)vµ    kªnh   íi1.570  Ðcta:1.860  ®Ó t   h   tr Öu®ång. i  ­  ©y   ùng  ét  è  X d m s c«ng  ×nh  óc  î c«ng  éng  å m:  ¹m    êng  tr ph l  i c g tr x¸,tr cÊp  vµ  êng  Êp    1  tr c 2:200  iÖu®ång. tr   ­Kinh  Ý  ù    ph s nghiÖp  chuyÓn  ©n: 800  iÖu®ång. d   tr   ­KiÕn  Õtc¬    thi   b¶n:40  iÖu®ång.   tr   6.TiÕn    u  :giai o¹n  cña  ù    µy  îc®Ç u    ©y  ùng    ®é ®Ç t    ® 1  d ¸n n ®   tx d trong 5    n¨m, b ¾t  u   õquý    ®Ç t   IV/1991.Riªng n¨m      1991,Bé    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ    X∙  éiquyÕt  nh  è  èn  u    ç  î ù    µy  Êy trong tæng  è  èn  h  ®Þ s v ®Ç t h tr  ¸n n l   d   s v kinh   tÕ  íin¨m  m  1991  îcduyÖt. ®    §i Ò u     é  2. ­B Lao  ng   ¬ng    µ  héicã  ®é ­Th binh v X∙    tr¸chnhiÖm     chØ  o  ®¹ chñ  u    ùc hiÖn: ®Ç tth   1. Tæ     chøc  ÕtkÕ,    thi   thic«ng    c¸c c«ng  ×nh theo  ù  ® îc duyÖt  ï tr   d ¸n    ph   hîp yªu cÇu  ü  Ëtvµ  thiÖu     k thu   ®¹   qu¶ kinhtÕ    cao. 2. Tæ     chøc  ö  ông  ã  Öu  sd c hi qu¶  èn  u    ç  î õ ng©n  v ®Ç th tr    t s¸ch Nhµ   íc   n  theo  Õ   ¹ch  µng  k ho h n¨m,  ng  êicïng  û   ®å th   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh Gia      Lai ­ Kon Tum,    µnh  ã  ªnquan  chøc  ö  ông  ã  Öu  c¸c ng c li   tæ  sd c hi qu¶    ån  c¸c ngu vèn kh¸c ®Ç u      t cho  ù  nµy  èn  ªndoanh  ªnkÕt,vèn  Ön  î èc  Õ, d ¸n  (v li   li     vi tr  qu t   vèn  Ýn  ông  u  ,vèn  ña  ©n... . td ®Ç t  cd ) 3. C¨n  vµo  ù  ® îc duyÖt, lùa  än  cø  d ¸n      ch c«ng  ×nh,h¹ng  ôc   tr   m c«ng  tr×nh    tiªn®Ç u   , tËp  ®Ó u    t  trung  ùc  Ön  ã  äng  iÓ m,  ï hîp  íikh¶  th hi c tr ® ph   v  n¨ng  u    µng  ®Ç th n¨m  ña  µ   íc;phèihîp víi   µnh  ã  ªnquan:thuû lî  c Nh n         ng c¸c c li      i, giao th«ng, n¨ng îng,y  Õ, gi¸o dôc    o   ¹o ®Ó   ùc  Ön    ¹ng  ôc     l  t    ­ ®µ t   th hi c¸c h m
  3. 3 c«ng  ×nh  tr chuyªn  µnh  éc  ïng  ng thu v kinh  Õ  íi Lal©u  Iameur  tm  ­  b¶o  ¶m   ® chÊtl ng,®óng  êih¹n;® Æc   Ötcoiträng viÖc   î   th     bi       phßng,chèng  Önh  ètrÐt.   b s  Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi quan  Ö   íic¸c tæ  v X∙    h v     chøc  èc  Õ  qu t ®Ó  tranh thñ vèn  Ön  î c¸c nguån  èn     vi tr     , v kh¸c ®Ó       bæ sung  èn  u     ù    v ®Ç t d ¸n nµy. ­ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh Gia      Lai­ Kon Tum   ã  c tr¸chnhiÖ m  ïng Bé      c   Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héivµ    µnh  ã  ªnquan  ùc hiÖn  ètviÖc  ©y    X∙    c¸cng c li   th   t  x dùng  ïng kinh tÕ  íiLal©u   v    m  ­Iameur;® a    ng  n     lao®é ®Õ khaith¸cphïhîp tiÕn        ®é   u  , x©y  ùng  ¬  ë  ®Ç t  d c s ban  u     n  ©n  n   ë   ®Ç ®Ó ®ã d ®Õ m mang  s¶n  Êt, xu   ph¸ttr Ón s¶n  È m   µng   i   ph h ho¸ theo  ×nh  h thøc  é    nh,    Ó, t nh©n; h gia ®× c¸ th       chó    ùc hiÖn  Öc  ý th   vi chuyÓn  giao kü  Ët,vµ  chøc  Þch  ô  ôc  ô      thu   tæ  d v ph v s¶n xuÊt,thu mua,  Õ   Õn,tiªuthô s¶n  È m.     ch bi       ph §i Ò u 3. ­  é   ëng    é:  B tr c¸c B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi,N«ng  v X∙    nghiÖp  µ  v C«ng  nghiÖp  ùc phÈ m,  © m   th   L nghiÖp, Thuû    s¶n, Thuû  î    l iGiao  , th«ng  Ën    µ  u  iÖn, N¨ng îng,TµichÝnh,Gi¸o dôc    µo  ¹o, tÕ,Chñ   v t¶i b ® v   l       ­§ t   Y    nhiÖ m   û   U ban  Õ   ¹ch Nhµ   íc,Thèng  c  ©n  µng  µ   ícViÖt Nam,  K ho   n  ®è Ng h Nh n     Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh Gia      Lai­ Kon  Tum   µ  ñ  ëng    µnh, v Th tr c¸cng   ®Þa  ¬ng  ã  ªnquan  Þu  ph c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản