Quyết định phê duyệt Dự án tổng thể phát triển khu kinh tế - quốc phòng Mường Chà, Lai Châu

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
37
lượt xem
8
download

Quyết định phê duyệt Dự án tổng thể phát triển khu kinh tế - quốc phòng Mường Chà, Lai Châu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định phê duyệt Dự án tổng thể phát triển khu kinh tế - quốc phòng Mường Chà, Lai Châu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định phê duyệt Dự án tổng thể phát triển khu kinh tế - quốc phòng Mường Chà, Lai Châu

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  310/Q§­T T g   T t p S n g µ y  17 th¸ng 4 n¨ m  2000 P hª d u y Ö t D ù  ¸n t æ n g  th Ó   p h¸t tri Ó n kh u  kinh t Õ  ­ q u è c p h ß n g  M ê n g  C h µ , L ai  h © u C T h ñ  tíng C h Ý n h   ñ   ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Quy  Õ   cø  ch Qu¶n  ý ®Ç u    x©y  ùng  l  t d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh  è  s 52/1999/N§­   µy  th¸ng7  CP ng 08    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 277/2000/Q§­TTg  µy  th¸ng  n¨m  ng 31  3  2000  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  Th t   ph v vi phª  Öt      duy ®Ò ¸n tæng  Ó  ©n  i tham   th qu ®é   gia x©y  ùng    iÓn kinh tÕ      éic¸c x∙ ® Æc   Öt khã    d ph¸ttr     ­ x∙ h       bi   kh¨n,vïng  ©u,    s vïng xa  ¾n   íic¸c khu  èc   g v    qu phßng, an    ninh trªn®Þa   µn  Õn îcbiªngií      b chi l     i , ven  Ón; bi X Ðt    Þ   ña    é:  èc  ®Ò ngh c c¸c B Qu phßng  ê tr×nh  è  (t   s 2997/QP  µy    ng 15 th¸ng 10    n¨m  1999);K Õ   ¹ch  µ  Çu     ho v§ t (c«ng  sè  v¨n  1171 BKH/VPT§  µy  ng 02 th¸ng3    n¨m 2000), Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ù   tæng  Ó    iÓn  duy D ¸n  th ph¸t tr khu kinh  Õ  quèc  t ­  phßng  êng  µ, LaiCh ©u  íi ÷ng  éidung  ñ  Õu  M Ch     v  nh n  ch y sau: 1.Tªn  ù       D ¸n:Ph¸ttr Ónkhu   i   kinh tÕ   èc    ­qu phßng  êng  µ, LaiCh ©u. M Ch     2.C¬     quan  ñ  ch qu¶n  ù     é  èc  D ¸n:B Qu phßng. 3.C¬     quan  ñ  u  :Bé    Önh  © n   ch ®Ç t  T l Qu khu  ­Bé  èc  2   Qu phßng. 4.Thêigian thùc hiÖn  ù     n¨m, tõn¨m          D ¸n:10     2000   ­2009. 5.M ôc    tiªu: a) Ph¸ttr Ónkinh tÕ     éigãp  Çn  ©ng     i     ­ x∙h   ph n cao  i sèng  ng  µo    ®ê   ®å b c¸c d©n  éc,kÕt  îp  ¶m   t  h® b¶o  èc  qu phßng, an    ninh    ¬  ë  ¾p  Õp,  è  Ý trªnc s s x b tr   d©n    c theo quy  ¹ch  ña  ho c s¶n  Êt vµ  ôc    ©u  µicña  èc  xu   m tiªul d   qu phßng, an    ninh h×nh  µnh    ô m   µng,x∙biªngií   ¹olËp  ét  µnh  ai biªngií trong   th c¸c c l       it   m v , ®     i   thÕ  Ën quèc  tr   phßng  µn  ©n  to d b¶o  Ö     èc. v Tæ qu b) Thùc  Ön  Öc  nh    hi vi ®Þ canh  nh  ,tiÕp nhËn  ©n    ïng kh¸c ®Õ n   ®Þ c    d ëv     ®Ó     iÓn kinh tÕ      éi g ¾n   íigi¶iquyÕt  Öc  µm  ùc hiÖn    i  ph¸ttr     ­ x∙ h   v    vi l th   xo¸ ®ã gi¶m  Ìo cho    é  ©n    ngh   c¸ch d c trong vïng dù      ¸n. c) Khai th¸c tèi®a   Òm          ti n¨ng  t  ai  îc giao    chøc  ®Ê ® ®   ®Ó tæ  s¶n  Êt xu   theo  íng ph¸ttr Ón kinh tÕ  µng    íinh÷ng  ¹  ©y  h    i    h ho¸ v   lo ic c«ng nghiÖp,c©y      ¨n qu¶, ch¨n nu«i,trång rõng  µ          v b¶o  Ö   õng;®¶m   vr   b¶o  êid©n  ã  ån    ng   c ngu thu nhËp    nh, gãp  Çn  ©y  ùng      í cã  æn ®Þ   ph xd x∙biªngi   kinh tÕ,v¨n ho¸ x∙héiph¸t i              tr Ón. i
  2. 2 d) B¶o  Ö   v m«i  êng, gi÷ g×n  ©n  tr    c b»ng sinh    th¸ith«ng qua  ång  íi, tr m  khoanh nu«i t¸    isinh  µ  v b¶o  Ö   õng, sö  ông  Òn   ÷ng, hîp  ý nguån  µi vr  d b v   l  t  nguyªn. 6.§Þa  iÓ m   µ  t  ai:   ® v ®Ê ® a) §Þa  iÓ m:    ® C¸c  ôc    ña  ù    îcthùc hiÖn    µn  é  ïng dù  m tiªuc d ¸n ®     trªnto b v   ¸n,gå m   a   Ën  ña  x∙ biªngií   µ   a, Chµ     ®Þ ph c 5      iCh N  : Cang, Si Pa  ×n  Ön      Ph huy M êng Lay  µ  êng  vM Toong,M êng  Ð   Ön  êng  Ì tØnh    ©u.   Nh huy M T  LaiCh b) §Êt ®ai:tæng  Ön  Ých  ù nhiªnvïng dù    µ222.177    Ön  Ých       di t t      ¸n l   ha;di t x©y  ùng  ù    µ12.072  d d ¸n l   ha. 7.Néi dung  u  :    ®Ç t ­ §êng    giao th«ng  ¬  í cÊp  miÒn  óivµ  êng    c gi  i 6  n  ® giao th«ng    n«ng  th«n  cã  Òu  éng  Æt   êng    Ðt; chi r m ® 2,5 m ­C Ç u     ôc  ô    treoph v cho  êi®i  é; ng   b ­X ©y  ùng  íivµ  ©ng  Êp      d m  n c c¸cc«ng  ×nh thuû lî ; tr    i ­C«ng  ×nh nícs¹ch n«ng    tr       th«n; ­ X ©y  ùng  µ  , nhµ  µm  Öc    Önh        d nh ë   l vi , b x¸,c¸c khu s¶n  Êt tËp  xu   trung  (v n  m   ©y  èng,khu  ùc  ê ¬ c gi   v ch¨n nu«itr©u,bß) cña  µn         §o 379; ­Trång  Ìvµ    ©y    ch   c¸cc c«ng  nghiÖp  kh¸c; ­ Trång rõng (bao gå m  c¸c  ©y quý hiÕ m: P¬ mu, Lim,  Õch... vµ  c T ) khoanh nu«ib¶o  Ö   õng;   vr ­X ©y  ùng  ¬  ë  Õ   Õn  Ìvµ  Õ   Õn  ©n      d c s ch bi ch   ch bi ph visinh; ­ Hç   î   tr  cho    é    nh    nh  éc  èng  c¸c h gia ®× æn ®Þ cu s (bao  å m   ÷ng  é  ¹ g nh h ti   chç  µ  ÷ng  é  v nh h chuyÓn  õn¬ikh¸c®Õ n); t      ­Giao  t    ®Ê n«ng,l©m    nghiÖp  µ  v qu¶n  ýdù  l   ¸n. 8.Tæng  èn  u      v ®Ç tkho¶ng  198.504  iÖu®ång. tr   Tæng møc  èn  µy  µ c¬  ë    Ëp    ù  ®Ç u     ô  Ó, tr×nh cÊp  v n l   s ®Ó l c¸c d ¸n  t c th     cã  Èm   Òn  th quy phª  Öt  duy theo  quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ý ®Ç u    µ  l  tv x©y  ùng. d 9.Nguån  èn  µ  ¬  Õ   u     v v c ch ®Ç t a) Vèn  ©n    ng s¸ch ®Ç u  :   t ­ X ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  å m:  µm  êng    d c s h  g l® giao th«ng,cÇu      treo,thuû  î    li , tr ng  äc,tr¹m  tÕ,chî,h Ö   èng  Êp  ícsinh ho¹t, ¹ng íi iÖn, h Ö   èng  êh  y      th c n     m l ®   th th«ng    tincho  ©n  ©n  ïng dù    µ  µm  µ  , nhµ  µm  Öc,b Önh      nh d v   ¸n v l nh ë   l vi   x¸,cho §oµn 379,giao ®Êt  µ      v qu¶n  ýdù  l   ¸n. ­ Khai hoang  ©y  ùng  ng  éng,hç  î èng  ©y  ©u      xd ®å ru   tr gi c l n¨m  Çn  u,  l ®Ç x©y  ùng  ¹gièng,hç  î d tr   i   tr  cho  ©n    nh  éc  èng. d æn ®Þ cu s ­ Trång  õng    µic©y  ý  Õ m)  µ    r (c¸clo   qu hi v khoanh nu«ib¶o  Ö   õng,thùc   vr     hiÖn  theo quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 661/Q§­ TTg  µy  th¸ng  n¨m   ng 29  7  1998  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   ôc    Ö m  ô,chÝnh  c Th t   ph v m tiªu,nhi v  s¸ch vµ  chøc    tæ  thùc hiÖn  ù     ång míi5  iÖuha  õng.   D ¸n tr     tr   r b) Vèn    vay  Ýn  ông  u    µ   íc:trång c©y  Ì,x©y  ùng  ¬  ë  Õ   td ®Ç tNh n     ch   d c s ch biÕn  Ì,trångrõng  ch     kinh tÕ  µ    ©y  îcliÖu kh¸c.   v c¸cc d    
  3. 3 c) C¸c  ù    u      d ¸n ®Ç tph¶ithùc hiÖn      theo  quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng, quy  Õ   u   Çu. C¸c  ù  cã    Þ díi1.000  iÖu tv x d   ch ®Ê th   d ¸n  gi¸tr     tr   ®ång  èn  ©n  (v ng s¸ch díi    500  iÖu ®ång)  ùc hiÖn  tr   th   theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng  t ªn Þch  è   li  t s 416/1999/TTLT/BKH­UBDTMN­TC­XD   µy  ng 29 th¸ng 4 n¨m  1999  ña    é:  Õ   ¹ch  µ  Çu , Tµi chÝnh, X ©y  ùng  µ  û   c c¸c B K ho v§ t      d v U ban  © n   D técvµ  Òn  óivÒ   íng dÉn    Mi n  h   qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d c«ng  ×nh h¹ tÇng    tr     ë c¸cx∙® Æc   Ötkhã     bi   kh¨n miÒn  óivµ  ïng s©u, vïng xa.   n  v       d) Dù     µy    ïng khã    ¸n n ë v   kh¨n nhÊt,kinh tÕ    éichË m     iÓn,tr×nh        x∙h   ph¸ttr   ®é   ©n  Ý thÊp, vÒ   èc  d tr     qu phßng  ã  Þ  Ý chiÕn îc rÊt xung  Õu,  õ n¨m  c v tr   l    y t  1997  n   ®Õ nay  ©n      ù do  õ c¸c tØnh  d di c t   t     kh¸c ®Õ n   y     ®© sinh sèng  µm      l cho t×nh  ×nh  ninh chÝnh  Þcµng  h an    tr   phøc  ¹pthªm.V×   Ëy,cÇn  t   v  ph¶icã  ét  ¬   m c chÕ  qu¶n  ývµ  Êp  l  c ph¸tvèn  Æc   Öt cho    ù  cña  ïng  µy. Bé   µi   ® bi   c¸c d ¸n  v n   T  chÝnh  íng dÉn  Öc  Êp    µ  h  vi c ph¸tv qu¶n  ývèn  ïhîp cho    ù  l  ph     c¸cd ¸n. §i Ò u      2. Tæ chøc  ùchiÖn  th   1.Giao  é  èc    B Qu phßng: ­ ChØ   o  ñ  u    èihîp víiUû     ®¹ ch ®Ç tph       ban  ©n  ©n nh d tØnh    ©u   Ëp LaiCh l  c¸cdù    ô  Ó      ¸n c th ®Ó kh«ng  u    ïnglÆp    ¬ng  ×nh quèc    íctiªn ®Ç ttr   c¸cch tr   gia,tr     lµ u      ù  cÊp    tiªnc¸c d ¸n  b¸ch,phôc  ô  i  èng  Ët chÊt,tinhthÇn  ña  ng    v ®ê s v     c ®å bµo    ©n  éc,bé  i ®ãng  ©n  :tr¹m    êng  äc,h Ö   èng  Êp  íc c¸c d t   ®é   qu nh   x¸,tr h   th c n  sinh ho¹t, û  î  ¬  ë  Ët chÊt cÇn  Õtcho  µn     thu l ic s v   ,   thi   §o 379  ®oµn  êng  µ)  ( M Ch ®Õ n   ng  ©n  ¹  x∙ vïng  ù    êng  ®ã qu ti   5  d ¸n,® giao th«ng    ôc  ô  é  i  µ  ®Ó ph v b ®é v nh©n  ©n  ×nh cÊp  ã  Èm  Òn    Öt theo quy  nh  Ön  µnh. d tr   c th quy phª duy     ®Þ hi h Thµnh  Ëp Ban  l  chØ  o  ù    å m     o  © n   ®¹ d ¸n,g l∙nh®¹ Qu khu  lµm  ëng    2  Tr ban l∙nh®¹o  û     U ban  ©n  ©n  nh d tØnh    ©u,    ë, Ban  µnh  ña  LaiCh c¸cS   ng c tØnh,l∙nh    ®¹o  û   U ban  ©n  ©n    Ön  nh d c¸chuy trong vïng dù      èihîp,chØ  o  ùc     ¸n ®Ó ph     ®¹ th   hiÖn,®¶m     b¶o  ù  Ëp  s t trung,thèng  Êt,d©n  ñ.   nh   ch ­ Huy  ng  ùc l ng    ng  ¹  ç    ®é l  î lao ®é tich trong qu¸ tr×nh thic«ng  ©y  ùng        xd c¸c c«ng  ×nh gãp  Çn    Õt  Öc  µm, t¨ng thªm  nhËp    tr   ph gi¶iquy vi l     thu  cho  ng  ®å bµo    ©n  éc. c¸cd t ­ Phèihîp víi é          N«ng  B nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n,c¸cBé, ngµnh  ã      c li   ªnquan  µ  û   v U ban  ©n  ©n  nh d tØnh    ©u   óp  , híng  Én  ng  µo  Lai Ch gi ®ì   d ®å b d©n  éc vÒ   ü  Ëts¶n  Êt,gi¸odôc,y  Õ,huÊn  Ön,®µo  ¹oc¸n bé    t   k thu   xu      t   luy   t     x∙, c¸c giµ lµng,tr ng       ë b¶n    óp  ä  ®Ó gi h qu¶n  ý,®iÒu  µnh  l  h s¶n  Êt t¹  a   ­ xu   i ®Þ ph ¬ng. 2.C¨n  ®iÒu  Ön  ô  Ó  õng vïng tæ    cø  ki c th t     chøc  s¶n  Êtphïhîp: xu     ­ Qu © n   i x©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng    ®é   d csht kinh tÕ      éi,giao  t    ­ x∙ h   ®Ê cho  ©n   d tæ  chøc s¶n  Êt; xu ­ Qu © n   i  chøc    ®é tæ  doanh nghiÖp giao kho¸n  t  ®Ê cho  ©n  d s¶n  Êt, xu   doanh  nghiÖp  µm  Þch  ô  ü  Ët,vËt t cho  ld v k thu      s¶n  Êt,tiªuthô  xu     s¶n  È m,  ph chÕ   Õn  bi n«ng  s¶n; ­ Qu © n   i  ùc tiÕp    ®é tr   s¶n  Êt víivïng  ã  xu     kh kh¨n,d©n    kh«ng  Ó  ù tæ  th t   chøc  s¶n  Êtvµ  xu   qu¶n  ý.l §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 3. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k
  4. 4 §i Ò u 4. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ  µ  ñ   Þch  û   thu   ph v Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh    ©u   Þu  LaiCh ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
Đồng bộ tài khoản