Quyết định quy định các khoáng sản được xếp vào loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
111
lượt xem
10
download

Quyết định quy định các khoáng sản được xếp vào loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định quy định các khoáng sản được xếp vào loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định quy định các khoáng sản được xếp vào loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  é   ë n g  B é  C « n g  n g hi Ö p  s è   B tr 154/Q§­§ C K S  n g µ y  23 th¸ng 1 n¨ m   1997  u y  ® Þ n h   q c¸c k h o¸ng  n x Õ p  v µ o  lo¹i h o¸ng s¶n lµ m  v Ë t li Ö u  s¶  k x © y  d ù n g  th«ng thê n g B é   ë ng B é   « ng  nghi Ö p tr C ­ C¨n  LuËt Kho¸ng    cø    s¶n  µy  th¸ng 3  ng 20    n¨m  1996  µ  v NghÞ   nh  è   ®Þ s 68/CP  µy  th¸ng 11  ng 01    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    ÕtviÖc    ®Þ chiti   thi hµnh  Ët Kho¸ng  Lu   s¶n; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 74/CP  µy  ng 01/11/1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é    v  h   tæ  b m¸y  é  B C«ng  nghiÖp; ­ §îcsù      tho¶ thuËn  ña  é  ©y  ùng,Bé     c BX d   Khoa  äc,C«ng  Ö   µ    h  ngh v M«i tr ng; ê ­Theo    Þ  ña  ôc  ëng  ôc  Þa  Êtvµ    ®Ò ngh c C tr C § ch   Kho¸ng s¶n  ÖtNam. Vi   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1.­Ban  µnh  Õt  nh  h quy ®Þ "Quy  nh    ®Þ c¸c kho¸ng  s¶n  îcxÕp  ®  vµo  ¹  lo ikho¸ng s¶n  µm  Ët  Öu  ©y  ùng  l v li x d th«ng  êng"    èng  Êt    th ®Ó th nh ¸p dông trong ph¹m    níc.   vic¶  §i Ò u    Bé, C¬   2.­C¸c    quan  ngang  é,c¬  b   quan  ùcthuéc Ch Ýnh  ñ, tr     ph   Uû  ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh  µ  µnh  è   ùc thuéc  v th ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Q uy   Þ nh ® C¸c kh o¸ng s¶n ® îc x Õ p  v µ o  lo¹i h o¸ng s¶ n lµ m  v Ë t li Ö u x © y  d ù n g    k th«ng thê n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 154/Q§­§CKS   µy  th¸ng01  ng 23    n¨m   1997 cña  é  ëng  é  B tr B C«ng nghiÖp) I.  Tiªu c h u È n  c h u n g C¸c  kho¸ng s¶n  îc xÕp   µo  ¹  ®  v lo ikho¸ng  s¶n  µm  Ët  Öu  ©y  ùng  l v li x d th«ng  êng  µ c¸c kho¸ng  th l    s¶n  ã  µnh  Çn    äc, tÝnh  Êt c¬  ý,cÊu  c th ph ho¸ h   ch   l   t¹o,m µu   ¾c    s hoÆc   Ýnh  Êt kh¸c kh«ng  t yªu  Çu  µm  t ch     ®¹   c l nguyªn  Öu ®Ó   li  
  2. 2 chÕ   Õn,s¶n  Êt c¸cs¶n  È m   ã    Þcao  ¬n  ËtliÖu x©y  ùng  bi   xu     ph c gi¸tr   h v    d th«ng  th ng  µ  ã    ãng  ¹díi ê v c ®é ph x    møc cho  Ðp  i víi ph ®è     søc  Îcon  êi. kho   ng   II.  C¸c k h o¸ng s ¶ n s a u ® © y  ® î c x Õ p  v µ o lo¹i h o¸ng s ¶ n l µ m  v Ë t li Ö u x © y  d ù n g  k th«ng thê n g: 1. C¸t c¸c lo¹     i kh«ng  t yªu  Çu  µm  ®¹   c l nguyªn  Öu s¶n  Êt khu«n  c, li   xu   ®ó   vËt liÖu chÞu  öa,phèiliÖu s¶n  Êt sø, gå m   µ      l      xu     v kh«ng ph¶ic¸ttr¾ng  ¹ch    th   anh; 2.  Ðt  S c¸c  ¹  lo ikh«ng  t yªu  Çu  µm  ®¹   c l nguyªn  Öu li s¶n  Êt  Ët  Öu xu v li   chÞu  öa,chÊt tÈy m µ u,  l     s¶n  Êt xim¨ng,vËt liÖu b Òn    µ  xu        axitv kh«ng  ph¶ilµ    sÐt dÎo,bentonitkeamzit       , ,caolin; 3. §¸ c¸tkÕt,®¸         quarzi  tkh«ng  tyªu  Çu  µm  ®¹   c l nguyªn liÖu s¶n  Êt ®¸      xu   èp  tvËt liÖu chÞu  öa (dinat) trî l¸       , l     , dung  Ön  luy kim  µ  v kh«ng chøa    c¸c kho¸ng  vËtkim  ¹   ¸  ý,bitum  íi µ m  îng cã    Üa  ¬ng  ¹i;   lo i® qu   , v h l   ý ngh th m 4.§¸ phiÕn,trõ®¸  Õn  îpvµ  ¸  Õn         phi l   ® phi ch¸y; 5. C¸c  ¹  ¸  Çm  Ých,macma,  Õn  Êt kh«ng    lo i tr t ®   bi ch   chøa    c¸c kho¸ng  Ët v  kim  ¹   lo ikim  ¹  ù sinh,®¸  ý  íi µ m  îng cã    Üa  ¬ng  ¹i,kh«ng  t , lo i   t   qu v   h l   ý ngh th m  ®¹   yªu  Çu  µm  c l nguyªn  Öu  li s¶n  Êt  ¸  p  t ®¸  ü   xu ® è l¸   m nghÖ,  , nguyªn  Öu    li s¶n xuÊtph©n    kho¸ng,vËtliÖu chÞu  öa,phô         l  gias¶n  Êtxim¨ng; xu   6. C¸c  ¹  éi, ái,s¹n cã  µnh  Çn  µ  Êt l ng thuéc c¸c lo¹          lo icu       th s ph v ch  î       i 4, 5 3, nãitrªn, ¹chanh  µ  ¸     th   v ® ong  kh«ng chøa    c¸ckim  ¹ tùsinh hoÆc   lo i       kho¸ng vËt    kim  ¹ víi µ m  îng cã    Üa  ¬ng  ¹i,kh«ng  tyªu cÇu  µm  ô      lo     ih l   ý ngh th m  ®¹     l ph gias¶n xuÊtxim¨ng;   7. C¸c  ¹  ¸    Ðt v«ikh«ng  tyªu  Çu  µm    lo i v«i,     ® s ®¹   c l nguyªn liÖu cho  µnh     ng c«ng  nghiÖp    Êt,nguyªn liÖu s¶n  Êtxim¨ng,®¸  p  t®¸  ü   Ö,  î ho¸ ch      xu     è l¸   m ngh tr  , dung  Ön  luy kim  µ  v kh«ng  chøa  bitum; 8. §¸  olomitkh«ng  t yªu  Çu  µm   ®   ®¹   c l nguyªn  Öu  li cho    µnh  c¸c ng c«ng  nghiÖp ho¸  Êt,thuû  ch   tinh,trîdung  Ön     luy kim, s¶n  Êt vËt liÖu  Þu  öa,   xu     ch l  s¶n  Êt®¸  p  t®¸  ü   Ö. xu   è l¸   m ngh , III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:    h Quy  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ®Þ n c hi l   t   ban  µnh. h C¸c  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i quy  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b
Đồng bộ tài khoản