Quyết định số 01/1999/QĐ-BTCNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 01/1999/QĐ-BTCNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/1999/QĐ-BTCNN về Chương trình tổ chức kỳ niệm các ngày lễ lớn năm 2000 do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2000 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/1999/QĐ-BTCNN

  1. BAN T CH C K NI M CÁC C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA NGÀY L L N NĂM 2000 VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/1999/Q -BTCNN Hà N i, ngày 07 tháng 12 năm 1999 QUY T NNH C A BAN T CH C NHÀ NƯ C K NI M CÁC NGÀY L L N NĂM 2000 S 01/1999/Q -BTCNN NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 1999 V CHƯƠNG TRÌNH T CH C K NI M CÁC NGÀY L L N NĂM 2000 BAN T CH C NHÀ NƯ C K NI M CÁC NGÀY L L N NĂM 2000 Căn c Ngh nh s 11-NQ/TW ngày 20 tháng 7 năm 1999 c a B Chính tr v t ch c k ni m các ngày l l n năm 2000; Căn c Thông báo s 263-TB/TW ngày 19 tháng 11 năm 1999 c a Thư ng v B Chính tr ; Căn c Quy t nh s 940/Q -TTg ngày 11 tháng 10 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban T ch c Nhà nư c k ni m các ngày l l n năm 2000, Quy t nh s 1128/Q -TTg ngày 3 tháng 12 năm 1999 v vi c b sung thành viên Ban T ch c Nhà nư c k ni m các ngày l l n năm 2000, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình t ch c k ni m các ngày l l n năm 2000. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các thành viên c a Ban T ch c Nhà nư c, các B , ngành, a phương căn c nhi m v ư c phân công và Chương trình chung, xây d ng k ho ch và t ch c tri n khai th c hi n; báo cáo tình hình và k t qu t ch c t ng ngày l cho b ph n thư ng tr c c a Ban T ch c Nhà nư c (B Văn hoá - Thông tin) k p th i ch o, rút khinh nghi m Ph m Gia Khiêm ( ã ký) CHƯƠNG TRÌNH T CH C K NI M CÁC NGÀY L L N NĂM 2000 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/Q -BTCNN ngày 07 tháng 12 năm 1999) I- M C ÍCH, Ý NGHĨA
  2. B chính tr ã ra Ngh quy t s 11/NQ-TW (ngày 26 tháng 7 năm 1999) v t ch c k ni m các ngày l l n trong năm 2000. Năm 2000 là năm tr ng i, có m t ý nghĩa l ch s c bi t i v i dân t c ta, v i nhi u ngày l l n: - 70 năm ngày thành l p ng C ng s n Vi t Nam (3/2/1930 - 3/2/2000). - 110 năm ngày sinh Ch t ch H Chí Minh (19/5/1890-19/5/2000). - 25 năm ngày th ng l i hoàn toàn c a công cu c kháng chi n ch ng M c u nư c (30/4/1975-30/4/2000). - 55 năm ngày Cách m ng Tháng Tám và Qu c khánh nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (2/9/1945-2/9/2000). - Gi t Hùng Vương (10 tháng 3 năm Canh Thìn). - L h i giao th a Th k . Ngoài các ngày l chính còn có m t s ngày l l n c a các oàn th , các ngành, l k ni m 990 năm Thăng Long - Hà N i... V qu c t , có các ngày k ni m quan tr ng như 130 năm ngày sinh V.I.Lê- nin, 180 năm ngày sinh F.Ang-ghen... Năm 2000 cũng là năm cu i ph n u hoàn thành nh ng m c tiêu do i h i VIII và các Ngh quy t c a Ban Ch p hành Trung ương ng ra cho k ho ch 5 năm 1996 - 2000, là năm chuNn b i h i i bi u toàn qu c l n th IX c a ng. T ch c k ni m tr ng th nh ng ngày l l n ph i là m t bi u hi n c th c a vi c ti p n i truy n th ng và ý chí t l c t cư ng c a dân t c, c a ch nghĩa yêu nư c Vi t Nam và ti p t c con ư ng i lên ch nghĩa xã h i dư i s lãnh o c a ng; làm cho s c m nh c a kh i i oàn k t toàn dân, tinh th n ch n hưng dân t c ư c nhân lên trong xu th c a th i i, ưa dân t c ta vư t qua m i khó khăn thách th c, i m i toàn di n có b n lĩnh và trí tu t o nên bư c phát tri n m i khi bư c vào th k XXI, th c hi n th ng l i s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá. Cách k ni m thi t th c nh t là các ngành, các c p, các ơn v Ny m nh các phòng trào thi ua yêu nư c, phát huy m i ngu n l c phát tri n kinh t , xã h i, th c hi n t t cu c v n ng phong trào "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá", nâng cao i s ng c a nhân dân, xoá ói gi m nghèo; th c hành ti t ki m; c ng c qu c phòng và an ninh; kiên quy t phòng ch ng các t n n xã h i...; ph n u hoàn thành các m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2000 và k ho ch 5 năm 1996- 2000. Vi c t ch c k ni m các ngày l l n c a ta còn làm cho nhân dân th gi i hi u rõ hơn ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c ta, hi u rõ hơn công cu c i m i toàn di n t nư c, ch ng h i nh p th c hi n quy t tâm c a nhân dân ta mu n làm b n v i t t c các dân t c trên th gi i, t o ra môi trư ng qu c t thu n l i cho s nghi p xây d ng và b o v t qu c, nâng cao v th qu c t c a nư c ta.
  3. Tư tư ng ch o và phương châm t ch c các ngày l l n là: b o m tính nghiêm túc, trang tr ng, không phô chương hình th c; t o ư c phong trào tham gia c a toàn dân, mang tính qu n chúng sâu r ng t cơ s ; an toàn và ti t ki m; t o ư c ni m tin tư ng và ph n kh i trong nhân dân. II- N I DUNG CH Y U thi t th c k ni m nh ng ngày l l n trong năm 2000, các ho t ng k ni m t p trung vào m t s n i dung chính sau ây: 1. Ban T ch c Nhà nư c k ni m các ngày l l n năm 2000 ch o t ch c các ho t ng k ni m mang tính qu c gia. 2. Trong d p k ni m các ngày l l n, ng và Nhà nư c s tuyên b m t s chính sách l n nh m ng viên và tăng cư ng hơn n a kh i i oàn k t toàn dân, ng viên s c dân, nâng cao tinh th n ch n hưng dân t c... ph n kh i hư ng t i chào m ng i h i l n th IX c a ng và v ng bư c ti n vào th k 21. 3. Các ngành, các c p, các oàn th Trung ương và a phương ch ng xây d ng chương trình ho t ng k ni m các ngày l l n thu c ph m vi c a mình m t cách thi t th c, v i nh ng n i dung c th sau: - T ch c th t t t phong trào thi ua yêu nư c v i nh ng m c tiêu, hình th c và k t qu c th v s n xu t kinh doanh, xoá ói gi m nghèo... l p thành tích chào m ng nh ng ngày l l n, ti n t i i h i thi ua toàn qu c vào tháng 12 năm 2000. - Phát ng sâu r ng phong trào "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá", h c t p gương ngư i t t vi c t t, kiên quy t phòng ch ng các t n n xã h i... - T ch c các phong trào chăm sóc, giúp nh ng ngư i có công v i cách m ng, hư ng v c i ngu n dân t c v i các ho t ng thi t th c th hi n o lý "u ng nư c nh ngu n", " n ơn áp nghĩa". - Xây d ng k ho ch các ho t ng văn hoá - văn ngh , th d c th thao, thông tin, phát thanh, truy n hình mang tính qu n chúng r ng rãi, th hi n b n s c dân t c, chào m ng các ngày l l n. - T ch c các ho t ng k ni m t i a phương, ơn v phù h p v i k ho ch chung. 4. Ny m nh các ho t ng nghiên c u, h c t p lý lu n; t ch c m t s h i ngh khoa h c, t ng k t và phát huy nh ng bài h c kinh nghi m l n, nh ng truy n th ng quý báu c a ng, c a dân t c ta. T ch c t t cu c v n ng sáng tác văn h c - ngh thu t chào m ng nh ng ngày k ni m l n trong năm 2000. Biên so n và phát thanh m t s sách l ch s , lý lu n và chính tr v công cu c u tranh d ng nư c, gi nư c và xây d ng ch nghĩa xã h i Vi t Nam.
  4. T ch c t t công tác tuyên truy n, các cu c thi tìm hi u v t nư c, v ng làm cho m i ngư i dân, nh t là th h tr hi u rõ và t hào v truy n th ng l ch s hào hùng c a dân t c ta. 5. M r ng m ng lư i tuy n, i m và t ch c phong phú các lo i hình ho t ng du l ch. 6. Ny m nh các ho t ng i ngo i v i nhi u hình th c, c bi t chú tr ng thông tin tuyên truy n i ngo i. 7. T t c các ho t ng trên u nh m hư ng t i i h i thi ua toàn qu c l n th VI di n ra vào cu i năm 2000 và chuNn b ti n t i i h i ng l n th IX vào cu i quý I năm 2001. III- CÁC HO T NG CH Y U K NI M CÁC NGÀY L L N (X p th t theo th i gian) 1. T t dương l ch 1999 - 2000 (01/01/2000). - Tính ch t k ni m: ón chào năm chuy n giao th k và thiên niên k , th hi n s h i nh p v i c ng ng th gi i, làm n i b t ý nghĩa c a năm 2000 là năm di n ra nhi u l k ni m các s ki n vĩ i c a dân t c ta. - Các ho t ng: + L i chào m ng c a lãnh o Nhà nư c nhân d p ón năm chuy n giao th k . + Tuyên truy n v dân t c ta và th gi i khi bư c sang th k 21. + T ch c m t s ho t ng văn hoá - văn ngh , th d c th thao, thông tin, phát thanh, truy n hình Trung ương và m t s thành ph l n, t o ra không khí vui tươi, ph n kh i. - Cơ quan ch trì: B Văn hoá - Thông tin. 2. K ni m 70 năm ngày thành l p ng C ng s n Vi t Nam (3/2/1930 - 3/2/2000). - Tính ch t k ni m: ây là ngày l tr ng tâm trong năm 2000, t ch c tr ng th . làm n i b t vai trò l ch s c a ng C ng s n Vi t Nam, nh m nâng cao nh n th c v ng cho toàn th ng viên, cán b , nhân dân trong c nư c, t ó b i dư ng, nâng cao ni m t hào v truy n th ng v vang c a ng, c ng c và nâng cao ni m tin vào s lãnh o c a ng. - N i dung tuyên truy n và sinh ho t chính tr : l ch s oanh li t c a ng; s g n bó máu th t gi a ng v i nhân dân, dân t c, nh ng bài h c l n v s lãnh o c a ng; cu c v n ng ch nh n ng; ng lãnh o công cu c i m i, gương ng viên m u m c... - Các ho t ng:
  5. + ng, Qu c h i, Nhà nư c và M t tr n T qu c Vi t Nam t ch c mít tinh tr ng th t i Hà N i. Trong bu i l tr ng th ó, ng chí T ng bí thư c bài di n văn quan tr ng. + Lãnh o ng, Qu c h i, Nhà nư c g p g các v lão thành cách m ng và trao Huy chương 70 năm tu i ng. + T ch c cu c mít tinh k ni m c p t nh, thành, g n v i báo cáo k t qu th c hi n cu c v n ng ch nh n ng theo tinh th n Ngh quy t Trung ương 6 (l n 2). + T ch c h i th o khoa h c và sinh ho t lý lu n, tư tư ng nhân k ni m 70 năm thành l p ng; t ch c m t s cu c tri n lãm, tìm hi u v ng. + T ch c các ho t ng văn hoá - văn ngh , th d c th thao, chi u phim, phát thanh, truy n hình, c u truy n hình "m ng t nư c, m ng ng, m ng xuân" cùng v i ón năm m i Canh Thìn. + Xu t b n tr n b l ch s ng C ng s n Vi t Nam và ti p t c xu t b n các t p văn ki n ng. - Cơ quan ch trì: Ban T ch c Nhà nư c. 3. Gi t Hùng Vương (10/3 Canh Thìn) - Tính ch t k ni m: Hư ng v c i ngu n dân t c. - N i dung tuyên truy n: hư ng v c i ngu n dân t c, nâng cao lòng t hào dân t c, truy n th ng i oàn k t d ng nư c, gi nư c, gìn gi b n s c dân t c, tinh th n ch n hưng dân t c dư i th i i H Chí Minh. - Các ho t ng: + T ch c long tr ng l Gi t Hùng Vương mang tính qu c gia t i Phú Th ; các a phương trong c nư c có các ho t ng thi t th c hư ng v c i ngu n dân t c. + T ch c tri n lãm, tuyên truy n v th i i Hùng Vương. + T ch c tri n khai biên so n b sách v l ch s Vi t Nam + T ch c H i th o khoa h c v th i i Hùng Vương. - Cơ quan ch trì: B Văn hoá - Thông tin ch trì, ph i h p v i U ban nhân dân t nh Phú Th . 4. K ni m 25 năm ngày th ng l i hoàn toàn c a công cu c kháng chi n ch ng M c u nư c (30/4/1975-30/4/2000 và ngày 1/5). - Tính ch t k ni m: nêu b t ý nghĩa to l n c a s nghi p ch ng M c u nư c, th ng nh t t nư c, ưa c nư c i lên ch nghĩa xã h i.
  6. - N i dung tuyên truy n: ý nghĩa c a th ng l i ch ng M c u nư c; thành t u 25 năm xây d ng và b o v t qu c; nêu cao tinh th n và ý chí cách m ng, phát huy truy n th ng i oàn k t dân t c xây d ng t nư c Vi t Nam xã h i ch nghĩa dân gi u, nư c m nh, xã h i công b ng, văn minh. - Các ho t ng: T ch c mít tinh tr ng th t i thành ph H Chí Minh; các t nh, thành ph t Qu ng Tr tr vào t ch c mít tinh k ni m ngày gi i phóng a phương. + T ch c t t các ho t ng n ơn áp nghĩa, chăm sóc gia ình thương binh, li t s , các bà m Vi t Nam anh hùng. + T ch c m t s ho t ng văn hoá - ngh thu t, th d c th thao, phát thanh, truy n hình. + T ch c m t s tri n lãm v công cu c kháng chi n ch ng M c u nư c. - Cơ quan ch trì: B Văn hoá - Thông tin và U ban nhân dân thành ph H Chí Minh. 5. K ni m 110 năm ngày sinh Ch t ch H Chí Minh (19/5/1890-19/5/2000). - Tính ch t k ni m: tr ng th , nêu b t công lao vĩ i c a Ch t ch H Chí Minh i v i dân t c và th gi i; nêu b t th i i H Chí Minh trong l ch s dân t c. - N i dung tuyên truy n: giáo d c sâu r ng trong cán b , ng viên, m i t ng l p nhân dân nh ng n i dung cơ b n c a tư tư ng H Chí Minh; h c t p nhân cách, t m gương cao quý v o c l i s ng và phong cách c a Ngư i; Ny m nh cu c v n ng xây d ng ch nh n ng, c i cách hành chính Nhà nư c. - Các ho t ng: + Tuyên truy n sâu r ng v cu c i và s nghi p c a Bác, v tư tư ng o c, phong cách c a Bác. + T ch c mít tin tr ng th Hà N i. + Các t nh, thành ph t ch c k ni m b ng các ho t ng thi t th c, g n v i vi c ki m i m th c hi n Di chúc c a Bác H và báo cáo k t qu sinh ho t phê bình và t phê bình trong ng. + T ch c các cu c vi ng thăm Lăng Ch t ch H Chí Minh, B o tàng H Chí Minh, quê Bác và các nơi lưu ni m v Bác. + T ch c m t s ho t ng văn hoá - ngh thu t, phát thanh, truy n hình; chi u phim, tri n lãm v Bác. + Xu t b n b sách gi i thi u có h th ng v tư tư ng H Chí Minh; qua phong trào thi ua, báo chí nêu gương ngư i t t, vi c t t. + Khánh thành tư ng ài Ch t ch H Chí Minh t i Cao B ng.
  7. - Cơ quan ch trì: B văn hoá - Thông tin. 6. K ni m 55 năm ngày Cách m ng tháng Tám và Qu c khánh nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (2/9/1945-2/9/2000). - Tính ch t k ni m: tr ng th , làm n i b t th i i H Chí Minh, th i i c l p dân t c và ch nghĩa xã h i. - N i dung tuyên truy n: v cách m ng tháng Tám; v con ư ng i lên ch nghĩa xã h i; thành t u 55 năm xây d ng và b o v T qu c; bài h c v kh i i oàn k t toàn dân; "chính quy n c a dân, do dân, vì dân" dư i s lãnh o c a ng; v th i cơ và thách th c i v i dân t c ta khi bư c sang th k 21; v ý chí và quy t tâm c a dân t c ta vư t lên như mong mu n c a Bác H "xây d ng t nư c ta àng hoàng hơn, to p hơn"... - Các ho t ng: + Mít tinh tr ng th t i Qu ng trư ng Ba ình, di u hành qu n chúng. + T ch c b n pháo hoa Hà N i và m t s thành ph khác. + Ch n m t s công trình tr ng i m l y tên "công trình 55 năm nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam - chào th k 21". + H i th o khoa h c v Vi t Nam trư c th m th k XXI. + Các t nh, thành ph có ho t ng k ni m thích h p. + Tri n lãm v thành t u 55 năm xây d ng và b o v T qu c. + T ch c các ho t ng văn hoá - ngh thu t, th d c th thao, phát thanh, truy n hình. Các a phương, cơ s t ch c các ho t ng văn hoá, văn ngh , th d c th thao có tính qu n chúng r ng rãi. + Xu t b n m t s sách v 55 năm xây d ng và b o v T qu c. + ng, Qu c h i, Nhà nư c t ch c chiêu ãi tr ng th oàn Ngo i giao, khách qu c t . + T ch c các ho t ng văn hoá, thông tin i ngo i trong năm 2000. + T ch c các cu c thi tìm hi u v 55 năm nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. - Cơ quan ch trì: B Văn hoá - Thông tin. 7. L h i giao th a th k 2000 - 2001 (31/12/2000). Tính ch t l h i: ón thiên niên k m i - m t giai o n phát tri n m i c a nhân lo i, c a t nư c ta.
  8. - N i dung tuyên truy n: v nh ng thành t u c a t nư c ta và s phát tri n c a th gi i trong th k 20 và d báo nh ng tri n v ng trong th k 21; cơ h i và thách th c i v i dân t c ta; dân t c Vi t Nam v i th và l c m i bư c vào th k 21; vì m t th gi i hoà bình, ti n b , công b ng và h nh phúc. - Các ho t ng: + T ch c l h i giao th a th k : * Lãnh o Nhà nư c có thông i p g i ng bào c nư c. Tuyên b m t s chính sách l n c a ng và Nhà nư c nh m ng viên và tăng cư ng hơn n a kh i i oàn k t toàn dân, ng viên s c dân, nâng cao tinh th n ch n hưng dân t c... ph n kh i chào m ng i h i IX c a ng và v ng bư c ti n vào th k 21. * Chương trình văn hoá - văn ngh , phát thanh, truy n hình c bi t "chào th k 21". * T ch c m t s ho t ng văn hoá, văn ngh có tính ch t qu n chúng r ng rãi các a phương, cơ s . * T ch c c u truy n hình ph n ánh ho t ng chào ón th k 21 c a các a phương trong c nư c và ưa tin v ón giao th a th k 21 c a các nư c * B n pháo hoa Hà N i và m t s thành ph . - Cơ quan ch trì: B văn hoá - Thông tin. 8. K ni m 990 năm Thăng Long - Hà N i. - N i dung k ni m: nêu b t truy n th ng d ng nư c và gi nư c c a Th ô Hà N i trong 990 năm qua g n v i truy n th ng oanh li t t hào c a dân t c, khơi d y ý th c hư ng v c i ngu n c a ngư i dân Vi t Nam, xây d ng Th ô nư c ta văn hi n và phát tri n cao v m i m t, x ng áng v i danh hi u "Thành ph vì Hoà bình" mà UNESCO ã công nh n. - Cơ quan ch trì: U ban nhân dân thành ph Hà N i. IV- T CH C TRI N KHAI - Trên cơ s Chương trình này, Ban T ch c Nhà nư c k ni m các ngày l l n năm 2000 ch o các cơ quan ch trì ã ư c phân công xây d ng k ho ch c th t ch c k ni m t ng ngày l . T i B Văn hoá - Thông tin thành l p m t b ph n giúp vi c cho Ban T ch c Nhà nư c. Các thành viên ch trì ã ư c phân công, có th t ch c các b ph n giúp vi c c n thi t, có hi u qu . - Các thành viên c a Ban T ch c Nhà nư c ư c phân công ph trách ch o t ng n i dung c th , xây d ng k ho ch tri n khai i v i t ng ngày l , phù h p v i k ho ch chung, g i báo cáo án c th v b ph n thư ng tr c c a Ban T ch c (B
  9. Văn hoá - Thông tin) trư c ngày 15 tháng 12 năm 1999. Sau khi k ho ch ư c thông qua, t ng thành viên ch ng t ch c tri n khai công vi c phù h p v i k ho ch. - Các B , ngành, a phương căn c vào chương trình chung này xây d ng Chương trình t ch c k ni m các ngày l l n m t cách thi t th c t i ơn v , a phương mình, theo tinh th n trang tr ng, vui tươi, ti t ki m và có hi u qu , nh m t o nên m t khí th m i, ph n kh i, h h i xây d ng ơn v , quê hương, t nư c. - Sau m i ngày k ni m có t ch c rút kinh nghi m k p th i.
Đồng bộ tài khoản