Quyết định số 01/2000/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định số 01/2000/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2000/QĐ-BTS về việc ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2000/QĐ-BTS

 1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2000/Q -BTS Hà N i, ngày 03 tháng 1 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THU S N S 01/2000/Q -BTS NGÀY 3 THÁNG 1 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY CH KI M TRA VÀ CH NG NH N CƠ S S N XU T KINH DOANH THU S N T TIÊU CHU N M B O V SINH AN TOÀN TH C PH M B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh nh 50/CP ngày 21/6/1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n; Căn c Ngh nh 86/CP ngày 8/12/1995 c a Chính ph phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Căn c Thông tư 02 TT/LB ngày 24/5/1996 c a Liên B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng - Thu s n hư ng d n th c hi n Ngh nh 86/CP; Theo ngh c a Ông V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ki m tra và ch ng nh n cơ s s n xu t, kinh doanh thu s n t tiêu chuNn m b o v sinh an toàn th c phNm. i u 2: Các t ch c và cá nhân s n xu t, kinh doanh th c phNm thu s n, các cơ quan ki m tra và cơ quan c p Gi y ch ng nh n i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm có trách nhi m th c hi n quy ch này. Các i tư ng sau không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy ch này: a) Cơ s ch bi n thu s n qui mô h gia ình bán l . b) Cơ s bán l th c phNm thu s n, d ch v ăn u ng thu s n c) Tàu cá có công su t máy chính dư i 90 cv d) Thuy n ánh cá th công e) B n cá (th công) f) Cơ s ch bi n thu s n không dùng làm th c phNm
 2. i u 3: V trư ng V Khoa h c Công ngh ch u trách nhi m hư ng d n vi c th c hi n Quy ch . Các qui nh trư c ây trái v i quy nh t i Quy ch này u b bãi b . i u 4: Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng các V , Thanh tra, C c trư ng C c B o v Ngu n l i Thu s n, Giám c Trung tâm Ki m tra ch t lư ng và v sinh thu s n, Giám c các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có qu n lý thu s n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T Quang Ng c ( ã ký) QUY CH KI M TRA VÀ CH NG NH N CƠ S S N XU T KINH DOANH THU S N T TIÊU CHU N M B O V SINH AN TOÀN TH C PH M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2000/Q -BTS ngày 03/1/2000 c a B trư ng B Thu s n) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. Quy ch này quy nh trình t th t c ki m tra và ch ng nh n cơ s s n xu t kinh doanh thu s n (dư i ây g i t t là cơ s ) t tiêu chuNn m b o v sinh an toàn th c phNm (dư i ây vi t t t là VSATTP). 2. i tư ng thu c ph m vi i u ch nh c a Quy ch này là: a) Các cơ s ch bi n, cơ s óng gói, cơ s b o qu n thu s n dùng làm th c phNm theo phương th c công nghi p, ăng ký ho t ng theo Lu t Doanh nghi p. b) Các cơ s ch bi n, cơ s sơ ch theo phương th c th công, ăng ký ho t ng theo Lu t Doanh nghi p; các cơ s thu gom, cơ s làm s ch, cơ s b o qu n nguyên li u thu s n; các tàu cá; các c ng cá; các cơ s nuôi thu s n bán thâm canh, thâm canh, công nghi p; các ch bán buôn nguyên li u thu s n; các phương ti n cơ gi i chuyên dùng v n chuy n thu s n, i u 2. Gi i thích thu t ng Trong Quy ch này, các thu t ng sau ây ư c hi u như sau: 1. Cơ s ch bi n, cơ s óng gói, cơ s b o qu n thu s n theo phương th c công nghi p: cơ s s n xu t thu s n mà trong ó các thi t b cơ, nhi t, i n, l nh óng vai trò quy t nh trong dây chuy n công ngh ch bi n, óng gói ho c b o qu n thu s n.
 3. 2. Cơ s ch bi n, cơ s sơ ch theo phương th c th công: cơ s s n xu t thu s n, t i ó các thi t b cơ i n ch óng vai trò ph tr trong dây chuy n công ngh ch bi n, sơ ch thu s n. 3. Cơ s nuôi thu s n bán thâm canh, thâm canh, công nghi p: cơ s nuôi thu s n thương phNm, có s d ng gi ng nhân t o, th c ăn ã ch bi n và các trang thi t b cơ i n th c hi n quá trình nuôi. 4. C ng cá: công trình xây d ng chuyên dùng, ư c trang b phương ti n cơ gi i ti p nh n, b c d , x lý, b o qu n nguyên li u thu s n t các tàu cá và cung ng d ch v cho tàu cá. 5. Ch bán buôn nguyên li u thu s n: công trình xây d ng chuyên dùng vào m c ích t ch c bán buôn nguyên li u thu s n. 6. Tàu cá: phương ti n thu chuyên dùng khai thác, thu gom, b o qu n, v n chuy n nguyên li u thu s n, có trang b ng cơ. i u 3. Căn c ki m tra, ch ng nh n cơ s t tiêu chuNn m b o VSATTP 1. Căn c ki m tra và ch ng nh n cơ s t tiêu chuNn m b o VSATTP là các tiêu chuNn Vi t Nam, Tiêu chuNn Ngành Thu s n và các quy nh khác c a B Thu s n v i u ki n m b o VSATTP và h th ng qu n lý VSATTP b t bu c áp d ng i v i t ng lo i hình cơ s . 2. Th i h n và n i dung tiêu chuNn b t bu c áp d ng cho t ng lo i hình cơ s nói t i Kho n 2 i u 1 do B Thu s n quy nh cho t ng th i kỳ. 3. i v i các cơ s ch bi n, óng gói thu s n xu t khNu sang các nư c có yêu c u và tiêu chuNn khác v i quy nh c a Vi t Nam, vi c ki m tra và ch ng nh n t tiêu chuNn m b o VSATTP s căn c trên các tiêu chuNn và quy nh c a nư c nh p khNu, ư c B Thu s n công nh n và cho phép áp d ng. i u 4. Cơ quan Ki m tra i u ki n m b o VSATTP 1. Cơ quan ki m tra i u ki n m b o VSATTP (dư i ây g i t t là cơ quan ki m tra) g m 2 c p: cơ quan ki m tra Trung ương và cơ quan ki m tra a phương (c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương). 2. Cơ quan ki m tra Trung ương là Trung tâm ki m tra ch t lư ng và v sinh thu s n: ch u trách nhi m ki m tra i u ki n b o m VSATTP cho các lo i hình cơ s nêu t i i m a, Kho n 2, i u 1 Quy ch này. 3. Cơ quan ki m tra a phương là Chi c c b o v Ngu n l i Thu s n; a phương không có chi c c, cơ quan này do S Nông nghi p và phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n ch nh, sau khi có ý ki n c a B Thu s n: ch u trách nhi m ki m tra i u ki n b o m VSATTP cho các cơ s óng t i a phương, ư c nêu t i i m b, Kho n 2, i u 1 Quy ch này.
 4. 4. i v i các a phương chưa i u ki n v t ch c và cán b th c hi n nhi m v ki m tra, cơ quan ki m tra Trung ương ch u trách nhi m ki m tra các cơ s ã nói t i i m b, Kho n 2 , i u 1 t i a phương ó, ng th i hư ng d n và h tr a phương xây d ng cơ quan ki m tra a phương. i u 5. Các hình th c ki m tra và thNm tra 1. Ki m tra l n u: Ki m tra l n u áp d ng cho: a) Cơ s chưa ư c ki m tra và c p Gi y ch ng nh n; b) Cơ s ã ư c c p Gi y ch ng nh n nhưng thay i a i m s n xu t. 2. Ki m tra l i: Ki m tra l i áp d ng cho: a) Cơ s ã ư c ki m tra, nhưng chưa i u ki n c p Gi y ch ng nh n; b) Cơ s ã ư c c p Gi y ch ng nh n, nhưng sau ó ã: * B trí l i ho c m r ng m t b ng s n xu t * Thay i thi t b công ngh ch y u; * S n xu t s n phNm khác v i nhóm s n phNm ã ăng ký. c) Cơ s b thu h i ho c ình ch hi u l c c a Gi y ch ng nh n, sau khi ã kh c ph c xong các sai ph m. 3. Ki m tra nh kỳ: th c hi n theo k ho ch c a cơ quan ki m tra nh m xác nh n vi c duy trì i u ki n m b o VSATTP c a các cơ s ã ư c C p gi y ch ng nh n. 4. Ki m tra t xu t: bi n pháp ư c cơ quan ki m tra th c hi n khi c n, không báo trư c cho cơ s . 5. ThNm tra: bi n pháp do cơ quan ch ng nh n th c hi n trong các trư ng h p sau: a) Khi cơ s có văn b n khi u n i v k t lu n c a cơ quan ki m tra; b) Trong nh ng trư ng h p c n thi t áp ng nhu c u qu n lý. i u 6. Cơ quan ch ng nh n 1. Cơ quan ch ng nh n cơ s t tiêu chuNn m b o VSATTP (dư i ây g i t t là cơ quan ch ng nh n) g m 2 c p: Trung ương là B Thu s n; t nh/thành ph tr c thu c Trung ương là S Thu s n ho c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n. 2. B Thu s n ch ng nh n cho các cơ s nêu t i i m a, Kho n 2, i u 1 c a Quy ch này.
 5. 3. S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có qu n lý thu s n ch ng nh n cho các cơ s t i a phương nêu t i i m b, Kho n 2, i u 1 c a Quy ch này. i u 7. Gi y ch ng nh n 1. Gi y ch ng nh n t tiêu chuNn m b o VSATTP (g i t t là: Gi y ch ng nh n) là văn b n có giá tr pháp lý, do cơ quan có thNm quy n nói t i i u 6 c p theo quy nh c a Quy ch này, xác nh n cơ s t tiêu chuNn v i u ki n m b o VSATTP ti n hành các ho t ng s n xu t và kinh doanh th c phNm thu s n. 2. Trư ng h p cơ s có t 2 phân xư ng s n xu t c l p tr lên, trong gi y ch ng nh n c n ghi rõ tên các phân xư ng t tiêu chuNn m b o VSATTP. 3. Gi y ch ng nh n ch có giá tr i v i cơ s ho c phân xư ng ã ư c xác nh rõ trong gi y. 4. M u Gi y ch ng nh n do B Thu s n ban hành và áp d ng th ng nh t trong c nư c, theo Ph l c 1 c a Quy ch này. 5. Cơ quan Ki m tra Trung ương ch u trách nhi m t ch c vi c in n và qu n lý m u Gi y ch ng nh n theo ch qu n lý n ch Nhà nư c. 6. M i Gi y ch ng nh n ư c làm thành 01 (m t) b n chính và 02 (hai) b n sao. B n chính giao cho cơ s ư c c p gi y, 1 b n sao lưu t i cơ quan ch ng nh n, 1 b n sao g i cơ quan ki m tra cùng c p. 7. M i cơ s ho c phân xư ng ư c c p gi y ch ng nh n s ư c c p m t mã s . H th ng mã s do B Thu s n quy nh và ư c áp d ng th ng nh t trong c nư c, theo Ph l c 2 c a quy ch này. Chương 2 KI M TRA I U KI N M B O VSATTP i u 8. ăng ký ki m tra 1. Các cơ s ph i ăng ký v i cơ quan ki m tra theo s phân c p ư c nêu t i i u 4 ư c ki m tra i u ki n m b o VSATTP. 2. H sơ ăng ký ki m tra l n u i v i cơ s nói t i M c a Kho n 2 i u 1: Cơ s n p 02 (hai) b h sơ ăng ký ki m tra, m i b g m: a) B n sao ăng ký s n xu t kinh doanh ch bi n thu s n; b) Gi y ăng ký ki m tra (theo m u); c) B n v sơ b trí m t b ng toàn b cơ s , trên gi y kh A3, th hi n y nh ng công o n chính c a các dây chuy n công ngh s n xu t; d) Danh m c các s n phNm ch y u và sơ quy trình công ngh s n xu t;
 6. e) Danh m c trang thi t b công ngh ch y u; f) Báo cáo v i u ki n m b o VSATTP c a cơ s (theo m u). 3. H sơ ăng ký ki m tra l n u i v i cơ s nói t i M c b Kho n 2 i u 1: Cơ s n p 02 (hai) b h sơ ăng ký ki m tra, m i b g m: a) Gi y ăng ký ki m tra (theo m u); b) B n v sơ m t b ng cơ s , trên gi y kh A4, th hi n nh ng h ng m c có liên quan tr c ti p n VSATTP c a nguyên li u, bán thành phNm và s n phNm thu s n; c) B n sao gi y phép hành ngh thu s n; d) Báo cáo v i u ki n m b o VSATTP c a cơ s (theo m u). 4. H sơ ăng ký ki m tra l i: Cơ s n p 02 (hai) b h sơ ăng ký ki m tra l i, m i b g m: a) Gi y ăng ký ki m tra l i (theo m u); b) Báo cáo thay i i u ki n m b o VSATTP, nêu rõ các thay i v i u ki n VSATTP so v i ki m tra l n trư c, bao g m c các bi n pháp s a ch a ã ti n hành kh c ph c các sai l i (n u có). 5. M u Gi y ăng ký ki m tra, ki m tra l i, m u cương Báo cáo v i u ki n m b o VSATTP c a cơ s nói t i các Kho n 2, 3 và 4 c a i u này do cơ quan ki m tra Trung ương quy nh, áp d ng th ng nh t trong c nư c. i u 9. Xác nh n ăng ký và Thông báo ki m tra Khi nh n ư c h sơ ăng ký ki m tra, cơ quan ki m tra ti n hành: 1. Xem xét h sơ, hư ng d n cơ s b sung nh ng n i dung còn thi u. 2. Xác nh n ã nh n h sơ ăng ký c a cơ s . 3. Trong vòng 7 (b y) ngày sau khi nh n h sơ ăng ký, có văn b n thông báo cho cơ s v th i gian, n i dung ki m tra và tiêu chuNn ư c dùng làm cơ s ti n hành ki m tra. i u 10. Thành l p oàn ki m tra/ oàn ThNm ra 1. Th trư ng cơ quan ki m tra ra quy t nh thành l p oàn ki m tra i u ki n m b o VSATTP i v i các cơ s ki m tra l n u, ki m tra l i ho c ki m tra t xu t. Vi c ki m tra nh kỳ ti n hành theo k ho ch c a cơ quan ki m tra, không c n ra quy t nh. 2. Th trư ng cơ quan ch ng nh n ra quy t nh thành l p oàn thNm tra trong các trư ng h p ã nói t i Kho n 5 i u 5.
 7. 3. Quy t nh thành l p oàn ki m tra ho c oàn thNm tra c n nêu rõ: a) Ph m vi ki m tra và trách nhi m c a oàn; b) Tên c a cơ s ư c ki m tra; c) H tên, ch c danh c a trư ng oàn và các thành viên trong oàn. 4. Thành viên c a oàn ki m tra, oàn thNm tra là cán b ã t t nghi p các khoá ào t o nghi p v ki m tra, có kinh nghi m v công tác ki m tra i u ki n m b o VSATTP trong lĩnh v c thu s n. i u 11. N i dung và phương pháp ki m tra 1. N i dung ki m tra ph i phù h p v i quy nh trong tiêu chuNn v i u ki n m b o VSATTP c a lo i hình cơ s c n ki m tra. 2. Phương pháp ki m tra, danh m c các nhóm h ng m c c n ki m tra, phương pháp ánh giá m c sai l i i v i t ng nhóm h ng m c, tiêu chuNn phân lo i áp d ng cho t ng lo i cơ s cơ quan ki m tra Trung ương xây d ng, trình B Thu s n ban hành áp d ng th ng nh t trên ph m vi c nư c. 3. oàn ki m tra ph i ti n hành ánh giá t t c các n i dung và nhóm h ng m c c n ki m tra theo quy nh nói t i Kho n 2 i u này; ng th i ph i x p h ng m c m b o VSATTP c a cơ s theo 4 lo i sau ây: a) Lo i A: t tiêu chuNn m b o VSATTP; b) Lo i B: Còn m t s sai l i nh , gây nh hư ng không áng k n VSATTP cho s n phNm thu s n; c) Lo i C: Còn m t s sai l i n ng, có th gây nh hư ng n VSATTP c a s n phNm, nhưng chưa nghiêm tr ng; d) Lo i D: Còn nhi u sai l i nghiêm tr ng, không có kh năng s a ch a trong th i gian ng n, n u ti p t c s n xu t s gây nh hư ng nghiêm tr ng n VSATTP s n phNm thu s n. 4. N i dung và các h ng m c ki m tra nh kỳ và ki m tra t xu t do cơ quan ki m tra quy nh cho t ng trư ng h p c th . i u 12. T n xu t ki m tra T n su t ki m tra nh kỳ cho các cơ s quy nh như sau: 1. i v i các cơ s nói t i i m a, Kho n 2, i u 1: a) Cơ s lo i A: 02 (hai) l n/năm b) Cơ s lo i B: 04 (b n) l n/năm
 8. c) Cơ s Lo i C: 12 (mư i hai) l n/năm d) Cơ s Lo i D: 24 (hai mươi b n) l n/năm 2. i v i các cơ s nói t i i m b, Kho n 2, i u 1: a) Cơ s Lo i A: 01 (m t) l n/năm b) Cơ s Lo i B: 02 (hai) l n/năm c) Cơ s Lo i C: 06 (sáu) l n/năm d) Cơ s Lo i D: 12 (mư i hai) l n/năm i u 13. Biên b n ki m tra 1. M u biên b n ki m tra do cơ quan ki m tra Trung ương xây d ng cho t ng lo i hình cơ s , trình B Thu s n ban hành, áp d ng th ng nh t trong c nư c. 2. Biên b n ki m tra ph i: a) ư c ghi theo m u quy nh ngay t i cơ s sau khi ã k t thúc ki m tra; b) Th hi n y và chính xác k t qu ki m tra; c) Ghi rõ n i dung c n ư c s a ch a c a nh ng h ng m c không áp ng tiêu chuNn và quy nh (n u có); d) Nêu rõ ý ki n c a oàn ki m tra, x p h ng m c m b o VSATTP c a cơ s , theo quy nh t i Kho n 3, i u 11; e) Có ch ký c a trư ng oàn ki m tra và c a ngư i i di n có thNm quy n c a cơ s , óng d u c a cơ s ư c ki m tra; f) ư c l p thành 2 (hai) b n: 1 b n lưu t i cơ quan ki m tra, 1 b n giao cơ s . 3. N u không ng ý v i k t lu n c a oàn ki m tra, i di n c a cơ s có quy n ghi ki n ngh , khi u n i c a mình, k c yêu c u ư c ki m tra l i ho c ư c thNm tra, vào cu i biên b n, trư c khi ký tên và óng d u xác nh n. Chương 3 C P, ÌNH CH HI U L C VÀ THU H I GI Y CH NG NH N i u 14. C p Gi y ch ng nh n 1. i v i cơ s ki m tra l n u, t Lo i A ho c Lo i B như quy nh t i Kho n 3, i u 11, trong th i h n 07 (b y) ngày sau khi ki m tra, cơ quan ki m tra ph i g i h sơ cho cơ quan ch ng nh n ngh c p Gi y ch ng nh n cho cơ s .
 9. 2. H sơ ngh c p Gi y ch ng nh n bao g m: a) H sơ ăng ký ki m tra c a cơ s nêu t i Kho n 1 và Kho n 2, i u 8; b) Biên b n ki m tra c a oàn ki m tra; c) Văn b n c a th trư ng cơ quan ki m tra ngh c p Gi y ch ng nh n cho cơ s . 3. Trong th i h n 07 (b y) ngày sau khi nh n ư c y h sơ, cơ quan ch ng nh n ph i ra quy t nh c p Gi y ch ng nh n cho cơ s . Trư ng h p c n thNm tra, ph i có văn b n thông báo cho cơ quan ki m tra và cơ s . 4. Sau khi c p Gi y ch ng nh n, h sơ ngh c p Gi y ch ng nh n ư c chuy n tr v cơ quan ki m tra cùng c p và ư c lưu tr t i ó. 5. Riêng i v i cơ s Lo i B: a) Th trư ng cơ quan ki m tra g i văn b n khuy n cáo cho cơ s . Văn b n khuy n cáo ư c làm thành 02 (hai) b n, 1 b n g i cho cơ s , 1 b n lưu gi t i Cơ quan Ki m tra. b) N i dung văn b n: nêu rõ các h ng m c c n ph i s a ch a và th i h n ph i hoàn thành vi c s a ch a các h ng m c ó. c) Trong th i h n quy nh nói trên, cơ s ư c phép s n xu t bình thư ng. i u 15. Các trư ng h p chưa i u ki n c p Gi y ch ng nh n i v i cơ s ki m tra l n u chưa t tiêu chuNn v i u ki n m b o VSATTP (Lo i C và D), căn c biên b n ki m tra, trong th i h n 07 ngày sau khi ki m tra, cơ quan ki m tra và cơ quan ch ng nh n ph i áp d ng các bi n pháp sau ây: 1. i v i cơ s Lo i C: a) Th trư ng cơ quan ki m tra g i thông báo chưa t tiêu chuNn v i u ki n m b o VSATTP cho cơ s . Thông báo ư c làm thành 03 (ba) b n: 1 b n g i cơ s , 1 b n sao lưu t i cơ quan ki m tra, 1 b n sao g i cơ quan c p Gi y ch ng nh n báo cáo, kèm theo b n sao Biên b n ki m tra. b) N i dung thông báo: * Lý do chưa c p Gi y ch ng nh n: các h ng m c không t yêu c u; * Th i h n ph i s a ch a các h ng m c không t yêu c u; * Thông báo tăng t n su t ki m tra i u ki n m b o VSATTP và th c hi n l y m u trên dây chuy n ki m tra. c) Trong th i h n quy nh nói trên cơ s ư c phép s n xu t, nhưng s n phNm c a cơ s khi xu t xư ng ph i ư c ki m tra ch t ch .
 10. 2. i v i cơ s Lo i D: a) Trong th i h n 07 (b y) ngày sau khi ki m tra, cơ quan ki m tra ph i g i y h sơ cho cơ quan ch ng nh n trình b y rõ lý do và ngh không c p Gi y ch ng nh n cho cơ s ; b) Không quá 15 ngày sau khi nh n ư c y h sơ, th trư ng cơ quan ch ng nh n xem xét g i thông báo không c p gi y ch ng nh n. Thông báo ư c làm thành 04 (b n) b n: 1 b n g i cho cơ s , 1 b n lưu t i cơ quan ch ng nh n, 1 b n g i cơ quan ki m tra, 1 b n g i cơ quan ra quy t nh thành l p ho c cơ quan c p ăng ký s n xu t kinh doanh cho cơ s . c) N i dung thông báo: * Nêu rõ s sai l i và m c nghiêm tr ng c a các sai l i; * Quy nh các h ng m c c n ph i s a ch a; * ngh cơ quan ra quy t nh thành l p cơ s thông báo ình ch s n xu t/ xu t xư ng cho n khi s a ch a xong các h ng m c sai l i; * Yêu c u các cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng không c p Gi y ch ng nh n ch t lư ng và ch ng thư v sinh cho s n phNm c a cơ s . d) Sau khi nh n ư c thông báo, các cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng không ư c phép c p gi y ch ng nh n Nhà nư c v ch t lư ng ho c ch ng thư v sinh cho s n phNm c a cơ s . i u 16. i v i các cơ s ã ư c c p Gi y ch ng nh n nhưng có vi ph m i v i cơ s ã ư c c p Gi y ch ng nh n, nhưng không duy trì t t i u ki n m b o VSATTP, căn c biên b n ki m tra, trong th i h n 07 ngày (b y) ngày sau khi ki m tra, cơ quan ki m tra và cơ quan ch ng nh n ph i áp d ng các bi n pháp sau ây: 1. i v i cơ s Lo i B: X lý theo Kho n 5, i u 14. 2. i v i cơ s Lo i C: a) Th trư ng cơ quan ki m tra g i c nh báo vi ph m. C nh báo ư c làm thành 03 (ba) b n: 1 b n g i cơ s , 1 b n lưu t i cơ quan ki m tra, 1 b n g i cơ quan ch ng nh n báo cáo, kèm theo b n sao biên b n ki m tra. b) N i dung c nh báo: * Lý do ph i c nh báo: các h ng m c ã xu ng c p, không t yêu c u; * Th i h n ph i s a ch a các h ng m c không t yêu c u;
 11. * Thông báo tăng t n su t ki m tra i u ki n m b o VSATTP và th c hi n l y m u trên dây chuyên ki m tra. c) Trong th i h n quy nh cơ s ư c phép s n xu t, nhưng s n phNm c a cơ s khi xu t xư ng ph i ư c cơ quan ki m tra ki m soát ch t ch . 3. i v i cơ s Lo i C: a) Trong th i h n 07 (b y) ngày sau khi ki m tra, cơ quan ki m tra ph i g i y h sơ cho cơ quan ch ng nh n trình b y rõ lý do và ngh ình ch hi u l c Gi y ch ng nh n ã c p cho cơ s . b) Không quá 15 ngày sau khi nh n ư c y h sơ, th trư ng cơ quan ch ng nh n xem xét g i thông báo ình ch hi u l c Gi y ch ng nh n ã c p cho cơ s . Thông báo ư c làm thành 04 (b n) b n: 1 b n g i cho cơ s , 1 b n g i cho cơ quan ki m tra, 1 b n g i cơ quan ra quy t nh thành l p ho c cơ quan c p ăng ký s n xu t kinh doanh cho cơ s , 1 b n lưu t i cơ quan ch ng nh n. c) N i dung thông báo: * Nêu rõ s sai l i và m c nghiêm tr ng c a các sai l i; * Quy nh các h ng m c c n ph i s a ch a; * ngh cơ quan ra quy t nh thành l p cơ s thông báo t m ình ch s n xu t/ xu t xư ng cho n khi s a ch a xong các hàng m c sai l i; * Yêu c u các cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng không c p Gi y ch ng nh n ch t lư ng và ch ng thư v sinh cho s n phNm c a cơ s . d) Sau khi nh n ư c thông báo, các cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng ình ch vi c c p Gi y ch ng nh n ho c ch ng thư v sinh cho s n phNm c a cơ s cho n khi có quy t nh m i c a cơ quan ch ng nh n. i u 17. ình ch hi u l c Gi y ch ng nh n 1. Trong nh ng trư ng h p sau ây, Th trư ng cơ quan ki m tra g i văn b n kèm theo y h sơ cho cơ quan ch ng nh n, ngh ra quy t nh ình ch có th i h n hi u l c c a Gi y ch ng nh n ã c p cho: a) Cơ s b x p Lo i D; b) Cơ s b x p lo i C quá 6 tháng mà không có bi n pháp kh c ph c sai l i; c) Cơ s không th c hi n các khuy n cáo b ng văn b n c a cơ quan ki m tra v duy trì i u ki n m b o VSATTP t 2 l n tr lên; d) Cơ s có 2 lô hàng liên ti p b cơ quan ki m tra trong ho c ngoài nư c c nh báo, nhưng không k p th i kh c ph c sai l i;
 12. e) Cơ s c tình vi ph m các quy nh v s d ng Gi y ch ng nh n và mã s ư c c p, vi ph m nghiêm tr ng quy nh v m b o VSATTP. 2. Th trư ng cơ quan ch ng nh n xem xét ra quy t nh ình ch có th i h n hi u l c c a Gi y ch ng nh n ã c p. Quy t nh ư c làm thành 4 (b n) b n: 1 b n g i cơ s , 1 b n lưu t i cơ quan c p Gi y ch ng nh n, 1 b n g i cơ quan ki m tra, 1 b n g i cơ quan quy t nh thành l p ho c cơ quan c p gi y phép s n xu t kinh doanh cho cơ s . 3. Sau khi nh n ư c quy t nh, các cơ quan ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng ình ch vi c c p Gi y ch ng nh n ho c ch ng thư v sinh cho s n phNm c a cơ s cho n khi có quy t nh m i cu cơ quan ch ng nh n. i u 18. Khôi ph c hi u l c Gi y ch ng nh n 1. Trong th i h n ã quy nh, sau khi ã kh c ph c hoàn toàn các sai l i, cơ s có Gi y ch ng nh n b ình ch hi u l c ăng ký xin ki m tra l i theo th t c quy nh t i Kho n 4, i u 8 Quy ch này. 2. Cơ quan ki m tra th c hi n ki m tra l i theo quy nh t i Chương 2. 3. N u cơ s ư c x p Lo i A ho c Lo i B theo quy nh t i Kho n 3 i u 11, cơ quan ki m tra ph i g i văn b n ngh cơ quan ch ng nh n khôi ph c l i hi u l c cho Gi y ch ng nh n ã c p cho cơ s theo th t c quy nh t i Kho n 1 và Kho n 2, i u 14. 4. Trên cơ s xem xét h sơ và ngh c a cơ quan ki m tra, Th trư ng cơ quan ch ng nh n ra quy t nh khôi ph c hi u l c Gi y ch ng nh n ã c p cho cơ s theo th t c quy nh t i Kho n 3, i u 14. i u 19. Thu h i Gi y ch ng nh n 1. Trong nh ng trư ng h p sau ây, Th trư ng cơ quan ki m tra g i văn b n kèm theo y h sơ cho cơ quan ch ng nh n, ngh ra quy t nh thu h i Gi y ch ng nh n ã ư c c p cho: a) Cơ s có gi y ch ng nh n ã b ình ch hi u l c c ý không th c hi n các yêu c u c a cơ quan ki m tra v s a ch a, kh c ph c các sai l i v i u ki n m b o VSATTP trong th i h n ã quy nh; b) Cơ s ãb ình ch hi u l c Gi y ch ng nh n l n th 2 trong 12 tháng; c) Cơ s có quá 3 lô hàng liên ti p b cơ quan thNm quy n c nh báo, nhưng không có bi n pháp h u hi u kh c ph c; d) Cơ s c tình vi ph m nghiêm tr ng ho c tái ph m nhi u l n các quy nh v s d ng Gi y ch ng nh n và mã s ã ư c c p; vi ph m có h th ng các quy nh pháp lu t v m b o VSATTP, có kh năng gây nh hư ng nghiêm tr ng cho s c kho c a ngư i tiêu dùng;
 13. e) Có b ng ch ng rõ ràng cho th y k t qu ki m tra không ph n ánh úng th c t v i u ki n m b o VSATTP c a cơ s . 2. Th trư ng cơ quan ch ng nh n xem xét ra quy t nh thu h i Gi y ch ng nh n ã c p cho cơ s , quy t nh ư c làm thành 5 (năm) b n: 1 b n g i cho cơ s , 1 b n g i cơ quan ki m tra, 1 b n g i cơ quan ra quy t nh thành l p ho c c p ăng ký s n xu t kinh doanh cho cơ s , 1 b n lưu t i cơ quan ch ng nh n. 3. Cơ s ph i n p l i b n chính Gi y ch ng nh n ã ư c c p, cơ quan ch ng nh n có trách nhi m óng d u " ã thu h i" vào gi y và lưu h sơ. Gi y ch ng nh n ã b thu h i không còn giá tr pháp lý. 4. Th t c xin c p l i Gi y ch ng nh n áp d ng như i v i cơ s xin ăng ký ki m tra l i theo quy nh t i Kho n 2, i u 5 Quy ch này. Chương 4 TRÁCH NHI M VÀ QUY N H N i u 20. Trách nhi m c a cơ s 1. Th c hi n y các th t c h sơ quy nh t i i u 8 Quy ch này. 2. T o m i i u ki n thu n l i cho cán b ki m tra khi làm vi c t i cơ s . 3. B o trì thư ng xuyên i u ki n m b o VSATTP ã ư c công nh n. 4. Th c hi n nghiêm túc vi c s a ch a các sai l i ã nêu trong biên b n ki m tra. 5. N p phí ki m tra và l phí c p gi y ch ng nh n theo quy nh i u 21. Trách nhi m và quy n h n c a cơ quan ki m tra Trung ương 1. T ch c th c hi n vi c ki m tra i u ki n m b o VSATTP c a các cơ s trong ph m vi ư c phân công t i i u 4. 2. T ch c hư ng d n cho các cơ s thu c ph m vi ư c phân công t i i u 4 v các quy nh, tiêu chuNn, th t c liên quan n m b o VSATTP. 3. Lưu tr có h th ng toàn b h sơ ki m tra c a các cơ s ; cung c p h sơ, gi i trình y và chính xác v k t qu ki m tra khi cơ s ho c cơ quan c p gi y ch ng nh n yêu c u. 4. Gi i quy t khi u n i c a cơ s theo quy nh t i Chương 6 Quy ch này trong ph m vi thNm quy n ư c phân công. 5. Xây d ng hư ng d n v phương pháp ki m tra, b ng các h ng m c c n ki m tra, phương pháp ánh giá m c sai l i i v i t ng nhóm h ng m c c n ki m tra, phương pháp ánh giá t ng h p i u ki n m b o VSATTP cho t ng lo i hình cơ s ,
 14. các bi u m u ki m tra, trình B Thu s n ban hành áp d ng th ng nh t trên ph m vi c nư c. 6. Ph i h p v i C c B o v ngu n l i thu s n hư ng d n chuyên môn, nghi p v , cho các cơ quan ki m tra a phương, h tr và ph i h p v i cơ quan ki m tra a phương trong ho t ng qu n lý VSATTP. 7. nh kỳ hàng năm trư c ngày 15/1 và ngày 15/7, t ng h p các ho t ng qu n lý VSATTP c a các a phương, cơ s báo cáo b ng văn b n cho B Thu s n, xu t các ki n ngh c i thi n công tác này. i u 22. Trách nhi m và quy n h n c a cơ quan ki m tra a phương 1. Th c hi n các nhi m v nêu t i các Kho n t 1 n 4, i u 21 trong ph m vi qu n lý ư c phân công t i i u 4. 2. nh kỳ hàng năm trư c ngày 7 c a tháng u t ng quý báo cáo t ng h p b ng văn b n cho S Thu s n (S Nông nghi p phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n) và cơ quan ki m tra Trung ương v k t qu ki m tra i u ki n m b o VSATTP c a các cơ s thu c ph m vi qu n lý. 3. Ph i h p v i các Trung tâm Y t d phòng và các cơ quan qu n lý h u quan trên a bàn, t ch c hư ng d n, tuyên truy n giáo d c ki n th c và hi u bi t v mb o VSATTP cho nhân dân a phương và ôn c, ki m tra vi c ch p hành quy nh t i các cơ s thu c ph m vi qu n lý. i u 23. Trách nhi m và quy n h n c a cán b ki m tra 1. Ki m tra, xem xét, ánh giá s phù h p c a hi n tr ng s n xu t và kinh doanh s n phNm thu s n so v i tiêu chuNn quy nh. 2. L y m u theo quy nh ki m tra nguyên li u, bán thành phNm, thành phNm và nh ng ph gia, hoá ch t... dùng ch bi n th c phNm thu s n. 3. Yêu c u ư c xem xét s sách, tài li u, h sơ liên quan n qu n lý ch t lư ng th c phNm thu s n, sao ch p và ghi chép các thông tin c n thi t. 4. L p biên b n và niêm phong các m u v t trong m t th i gian c n thi t, n u có b ng ch ng kh ng nh vi c cơ s vi ph m Quy ch này và các quy nh khác c a Nhà nư c liên quan n m b o VSATTP thu s n. 5. Báo cáo th trư ng Cơ quan Ki m tra x lý nh ng trư ng h p vư t quá thNm quy n ã quy nh. 6. B o m t các thông tin liên quan n bí m t s n xu t kinh doanh c a cơ s ki m tra, tuân th quy nh c a Pháp l nh thanh tra và các văn b n liên quan n thanh tra viên. i u 24. Trách nhi m c a B Thu s n
 15. 1. Th ng nh t qu n lý công tác ki m tra và c p gi y ch ng nh n i u ki n m b o VSATTP c a các cơ s s n xu t kinh doanh th c phNm thu s n trên ph m vi c nư c. 2. C p Gi y ch ng nh n, ình ch hi u l c Gi y ch ng nh n ho c thu h i Gi y ch ng nh n theo các quy nh c a Quy ch này. 3. Phê duy t các t ch c thu c h th ng các cơ quan ki m tra trung ương và a phương. 4. Ch o th ng nh t t t c các ho t ng chuyên môn, nghi p v ; ki m soát ho t ng c a các cơ quan ki m tra a phương, cơ quan ki m tra Trung ương và các cơ quan c p gi y ch ng nh n a phương 5. nh kỳ hàng năm vào ngày 1 tháng 2 và ngày 1 tháng 8 công b danh sách các cơ s ã ư c c p Gi y ch ng nh n. 6. Ph i h p v i các B ngành h u quan, U ban nhân dân các t nh, thành ph t ch c th c hi n các quy nh v m b o VSATTP c a cơ s s n xu t kinh doanh th c phNm thu s n. i u 25. Trách nhi m c a S Thu s n, S Nông nghi p và phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n. 1. Ch o, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy ch này trong ph m vi qu n lý ư c phân công t i Kho n 3 i u 6. 2. C p Gi y ch ng nh n, ình ch hi u l c ho c thu h i Gi y ch ng nh n ã c p theo các quy nh c a Quy ch này trong ph m vi qu n lý ư c phân công. 3. T ch c và ki m tra vi c ch p hành các quy nh c a B Thu s n và các hư ng d n v nghi p v chuyên môn c a cơ quan ki m tra Trung ương. 4. T ch c, xây d ng cơ s v t ch t và cán b cho cơ quan ki m tra a phương năng l c ki m tra i u ki n m b o VSATTP các cơ s s n xu t kinh doanh th c phNm thu s n thu c ph m vi ư c phân công. 5. nh kỳ hàng năm trư c ngày 15 tháng 1 và trư c ngày 15 tháng 7 báo cáo b ng văn b n cho B Thu s n và U ban nhân dân t nh, thành ph , danh sách các cơ s ư c c p Gi y ch ng nh n trong kỳ, tình hình c p gi y ch ng nh n, ki m tra, giám sát, x lý vi ph m trong ph m vi ư c phân công. 6. Ph i h p v i S Y t và các ngành h u quan a phương t ch c th c hi n t t các quy nh v m b o VSATTP c a cơ s s n xu t kinh doanh th c phNm thu s n. Chương 5 PHÍ KI M TRA VÀ L PHÍ C P GI Y CH NG NH N i u 26. Phí và l phí
 16. 1. Cơ quan ki m tra ư c thu phí ki m tra trong các trư ng h p: ki m tra l n u, ki m tra l i, ki m tra nh kỳ, thNm tra; ư c thu l phí c p Gi y ch ng nh n. M c phí, l phí, vi c qu n lý và s d ng phí, l phí th c hi n theo quy nh và hư ng d n c a B Tài chính. 2. Nghiêm c m cơ quan ki m tra, cơ quan ch ng nh n và thanh tra viên thu các kho n phí và l phí khác trái v i quy nh. Chương 6 KHI U N I, GI I QUY T KHI U N I VÀ X PH T i u 27. Khi u n i 1. Cơ s có quy n khi u n i n th trư ng c a cơ quan ki m tra, cơ quan ch ng nh n các c p v các ho t ng ki m tra và c p gi y ch ng nh n. 2. N u không ng ý v i k t lu n c a cơ quan ki m tra ho c cơ quan ch ng nh n, cơ s có quy n khi u n i lên c p có thNm quy n cao hơn theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo ư c hư ng d n t i Ngh nh 67/1999/N -CP ngày 07/08/1999 c a Chính ph . i u 28. Gi i quy t khi u n i 1. Trong 10 ngày k t khi nh n ư c ơn khi u n i c a cơ s , th trư ng cơ quan ki m tra ho c cơ quan ch ng nh n ph i xem xét gi i quy t trong ph m vi quy n h n c a mình; không ư c trái v i quy nh t i i u 32 c a Lu t Khi u n i, t cáo và ph i có văn b n tr l i cho bên khi u n i và báo cáo cơ quan c p trên quy t nh. 2. Trong trư ng h p c n thi t, th trư ng c a cơ quan c p trên tr c ti p c a cơ quan ki m tra ho c cơ quan ch ng nh n ra quy t nh thành l p oàn thNm tra xem xét và tr l i cho cơ s b ng văn b n. 3. Cơ s ph i tr toàn b chi phí ki m tra l i ho c thNm tra n u k t qu ki m tra l i ho c thNm tra gi i quy t khi u n i phù h p v i k t qu ki m tra l n trư c. i u 29. X ph t 1. M i hành vi vi ph m Quy ch này t phía cơ s , cơ quan ki m tra, cơ quan ch ng nh n và các thanh tra viên u s b x ph t theo lu t nh, tuỳ thu c m c vi ph m. 2. Các vi ph m hành chính s x ph t theo Ngh nh 57/CP ngày 31/5/1997 c a Chính ph v x ph t hành chính trong lĩnh v c o lư ng và ch t lư ng hàng hoá và các văn b n có liên quan khác. 3. Nh ng vi ph m gây h u qu nghiêm tr ng ho c tái ph m nguy hi m s có th b truy c u trách nhi m hình s theo lu t nh. Chương 7
 17. I U KHO N THI HÀNH i u 30. Th i hi u và s a i quy ch 1. Quy ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. T t c các quy nh trư c ây trái v i Quy ch này u b bãi b . 2. M i b sung ho c s a i Quy ch này do B trư ng B Thu s n xem xét và quy t nh b ng văn b n.
Đồng bộ tài khoản