Quyết định số 01/2001/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 01/2001/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2001/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế tạm thời đăng ký tờ khai một lần trong quy trình làm thủ tục hải quan do Tổng cục hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2001/QĐ-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2001/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 03 tháng 1 năm 2001 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 01/2001/QĐ-TCHQ NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH QUY CH T M TH I ĐĂNG KÝ T KHAI M T L N TRONG QUY TRÌNH LÀM TH T C H I QUAN T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN. Căn c Pháp l nh H i quan ngày 20/2/1990. Căn c Ngh đ nh s 16/1999/NĐ-CP ngày 27.3.1999 c a Chính ph quy đ nh v th t c h i quan, giám sát và l phí h i quan; Căn c Đ án c i cách th t c hành chính trong lĩnh v c h i quan đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Công văn s 162/CP-KTTH ngày 17.2.1998 và ý ki n Th tư ng Chính ph t i Văn b n s 2491/VPCP-KTTH ngày 20.6.2000. Xét đ ngh c a C c trư ng C c Giám sát qu n lý v h i quan. QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch t m th i v vi c Đăng ký t khai m t l n trong quy trình làm th t c h i quan. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký; Đi u 3: Th trư ng các đơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph , Hi u trư ng Trư ng Cao đ ng H i quan và các t ch c cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Đ ng Văn T o (Đã ký) QUY CH T M TH I V VI C ĐĂNG KÝ T KHAI M T L N TRONG QUY TRÌNH LÀM TH T C H I QUAN (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 01/2001/TCHQ-QĐ ngày 03 tháng 01 năm 2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan)
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. I- QUY Đ NH CHUNG: 1- Đăng ký t khai m t l n trong quy trình làm th t c h i quan là vi c doanh nghi p làm th t c đăng ký t khai H i quan m t l n đ xu t/nh p kh u m t lư ng hàng nh t đ nh trong m t kho ng th i gian nh t đ nh (dư i đây g i t t là Đăng ký t khai m t l n). Trong kho ng th i gian đư c ch p nh n, t khai đã đăng ký có giá tr đ th c hi n vi c xu t/ nh p kh u nhi u l n lư ng hàng đã đăng ký. Hình th c đăng ký t khai m t l n nh m đơn gi n hoá nh ng th t c gi ng nhau đư c l p đi l p l i nhi u l n, nh ng ch ng t gi ng nhau ph i n p nhi u l n thành m t l n làm th t c và m t b h sơ. 2- Đăng ký t khai m t l n nh m t o thu n l i cho doanh nghi p trong ho t đ ng xu t, nh p kh u nhưng v n đ m b o th c hi n đúng chính sách qu n lý xu t nh p kh u, đ u tư nư c ngoài và chính sách thu đ i v i hàng xu t nh p kh u. 3- Đi u ki n đ đư c áp d ng hình th c Đăng ký t khai m t l n: - Cùng m t hàng trong su t th i gian đư c đăng ký. - Hàng hoá xu t/nh p kh u qua các c a kh u thu c đ a bàn qu n lý c a H i quan m t t nh, thành ph . - M t h p đ ng mua bán (bao g m c h p đ ng gia công và các lo i h p đ ng xu t nh p kh u khác không nh m m c đích mua bán. N u là h p đ ng mua bán thì ph i có đi u kho n đư c phép giao hàng t ng ph n). - Trong th i gian chính sách qu n lý xu t nh p kh u, chính sách thu đ i v i m t hàng đó không thay đ i. 4- Hình th c Đăng ký t khai m t l n đư c áp d ng đ i v i các lo i hàng hoá sau: - Hàng hoá không có thu xu t kh u, thu nh p kh u; - Hàng hoá đư c mi n thu xu t kh u, thu nh p kh u; - Hàng hoá thu su t thu xu t kh u, thu nh p kh u b ng 0%; Các lo i hàng hoá trên n u có thu VAT thì cũng đư c áp d ng hình th c đăng ký t khai này. 5. Hi u l c c a t khai đã đăng ký: a- T khai có hi u l c trong th i h n c a h p đ ng mua bán. b- T khai h t hi u l c trong trư ng h p: - Chính sách qu n lý xu t nh p kh u, chính sách thu xu t nh p kh u thay đ i. Trong trư ng h p đó, t khai h t hi u l c vào ngày trư c ngày có hi u l c c a chính sách m i;
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - H t th i gian đư c ch p nh n (k c trư ng h p lư ng hàng còn mà không đư c gia h n); - H t lư ng hàng đăng ký. - H t th i gian ân h n thu VAT mà ch hàng không n p thu . c- T khai đư c xem xét gia h n trong trư ng h p h t th i gian đư c ch p nh n mà lư ng hàng xu t/nh p kh u v n còn. Th i gian gia h n không vư t quá th i gian đư c ch p nh n. Vi c gia h n ch áp d ng m t l n cho m t t khai và do Trư ng H i quan c a kh u quy t đ nh. Trư ng h p ph i gia h n thêm khi có lý do h p lý do C c trư ng H i quan t nh, thành ph quy t đ nh. 6- Thanh kho n t khai (k t thúc th t c): a- Trong th i h n 7 ngày làm vi c k t ngày h t hi u l c c a t khai, doanh nghi p ph i làm th t c thanh kho n t khai v i cơ quan H i quan. N u trong th i h n này doanh nghi p không làm th t c thanh kho n t khai thì H i quan l p biên b n vi ph m th t c h i quan đ x lý và doanh nghi p s không đư c hư ng ch đ Đăng ký t khai m t l n đ i v i hàng hoá xu t nh p kh u c a mình trong th i h n 01 năm. b- Khi thanh kho n, n u t ng lư ng hàng xu t/nh p kh u không đúng v i khai báo thì doanh nghi p ph i có văn b n gi i thích lý do. N u lý do doanh nghi p gi i thích là h p lý thì coi như doanh nghi p không vi ph m v khai báo (nhưng trong m i l n xu t/nh p kh u thì doanh nghi p ph i khai báo đúng th c t hàng hoá xu t/nh p kh u l n đó). N u hàng qu n lý b ng h n ng ch/gi y phép thì t ng lư ng hàng hoá th c xu t/nh p không đư c vư t quá lư ng hàng đư c phép xu t/nh p kh u ghi trong văn b n h n ng ch/gi y phép. Vi c thanh toán do b ph n ki m hoá th c hi n. 7- Doanh nghi p đư c áp d ng hình th c Đăng ký t khai m t l n ph i đ m b o vi c xu t/nh p kh u hàng hoá đúng th i h n đã đư c ch p nh n, đúng ch ng lo i hàng ghi trong t khai; thanh kho n t khai đúng th i gian quy đ nh; ph i ch p hành đúng các quy đ nh c a H i quan trong quá trình làm th t c. II- CÁC BƯ C TI N HÀNH LÀM TH T C ĐĂNG KÝ T KHAI M T L N: 1- Doanh nghi p làm th t c đăng ký t khai t i cơ quan H i quan cho m t lư ng hàng nh t đ nh đ xu t/nh p kh u trong m t kho ng th i gian nh t đ nh. B h sơ đăng ký, ngoài các ch ng t quy đ nh cho t ng lo i hình hàng hoá xu t nh p kh u theo Ngh đ nh 16/1999/NĐ-CP ngày 27/3/1999 c a Th tư ng Chính ph , Thông tư 01/1999/TT-TCHQ ngày 10.5.1999 c a T ng c c H i quan, doanh nghi p còn ph i n p thêm: - Văn b n đ ngh đư c Đăng ký t khai m t l n (văn b n ghi c th ch ng lo i hàng hoá, lư ng hàng hoá c a c lô hàng, kho ng th i gian c n thi t đ xu t/nh p h t lô hàng, các c a kh u xu t/nh p);
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Phi u theo dõi hàng hoá xu t nh p kh u (Ph l c 1 Quy t đ nh này. Dư i đây g i t t là phi u theo dõi); - T khai h i quan cho toàn b lô hàng; - H p đ ng c a toàn b lô hàng. H i quan th c hi n đăng ký t khai theo quy đ nh, l p phi u theo dõi đ doanh nghi p và H i quan th ng kê lư ng hàng xu t/nh p t ng l n. 2- Trên cơ s t khai đã đăng ký, m i l n có hàng hoá xu t kh u/nh p kh u, doanh nghi p n p phi u đăng ký ki m tra hàng hoá (Ph l c 2 Quy t đ nh này. Dư i đây g i t t là phi u đăng ký) cho cơ quan H i quan đ H i quan th c hi n vi c ki m tra hàng hoá (không ph i làm l i th t c đăng ký t khai). Khi đăng ký ki m hoá, doanh nghi p n p/xu t trình H i quan các lo i h sơ gi y t sau: - Xu t trình: B h sơ đã đăng ký. - N p: + Ch ng t c a lô hàng m i (b n kê chi ti t đ i v i hàng xu t kh u B/L, invoice, C/O- n u là m t hàng nh p kh u yêu c u ph i có C/O); + Phi u đăng ký; Phi u theo dõi và phi u đăng ký quy đ nh trên đây là nh ng b ph n không tách r i c a t khai h i quan đã đăng ký. Sau khi ti p nh n đ và ki m tra các ch ng t trên, H i quan th c hi n vi c ki m hoá lô hàng, ghi k t qu ki m hoá t ng l n vào phi u đăng ký và phi u theo dõi. Trư ng h p hàng hoá ph i đư c ki m tra c a kh u ho c theo yêu c u c a doanh nghi p đư c ki m tra hàng hoá c a kh u (phù h p quy đ nh t i đi m 3 ph n I tên đây) thì trong phi u đăng ký doanh nghi p ph i ghi rõ đ ngh này. Đơn v H i quan đăng ký t khai ghi ý ki n đ ngh H i quan c a kh u xu t/nh p th c hi n vi c ki m hoá. Trư ng h p hàng có thu VAT thì H i quan thu ho c ra thông báo thu VAT cho t ng l n xu t/nh p kh u. Th i gian ân h n thu VAT tính theo t ng l n xu t/nh p kh u, c th là th i gian ân h n đư c tính t ngày cơ quan H i quan ra thông báo thu cho s hàng xu t/nh p kh u l n đó. N u h t th i gian ân h n mà doanh nghi p chưa n p thu VAT ho c chưa xu t kh u m t lư ng s n ph m tương ng lư ng nguyên li u nh p kh u c a l n nh p kh u đó thì t khai s không còn hi u l c và doanh nghi p b x lý vi ph m như quy đ nh c a Lu t thu VAT.
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng h p có l phí H i quan thì vi c thu l phí th c hi n v i t ng l n xu t nh p kh u. 3- Sau khi t khai h i quan h t hi u l c, doanh nghi p ph i th c hi n thanh kho n t khai đ k t thúc th t c như quy đ nh t i đi m 6 ph n I trên đây. Trên cơ s t khai đã đăng ký, phi u theo dõi, phi u đăng ký H i quan đ i chi u, ghi t ng lư ng hàng th c xu t/nh p kh u vào t khai và ch ng nh n hoàn thành th t c h i quan vào t khai h i quan, k t thúc quá trình Đăng ký t khai m t l n. Vi c t ng h p k t qu ki m hoá cu i cùng đ ghi vào t khai và phi u theo dõi do b ph n ki m hoá th c hi n. Trong trư ng h p hàng hoá đư c ki m hoá nhi u c a kh u khác nhau (phù h p quy đ nh đi m 3, ph n I trên đây) thì vi c trên do b ph n đăng ký t khai th c hi n. III- X LÝ VI PH M Các t ch c, cá nhân vi ph m quy đ nh trong quy ch này tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m, s b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. IV- ĐI U KHO N THI HÀNH 1- Quy ch t m th i này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và áp d ng đ n h t 30.6.2001. Trên cơ s đánh giá k t qu th c hi n quy ch t m th i này, T ng c c H i quan s ban hành quy ch chính th c đ th c hi n cho giai đo n ti p theo. 2- Hàng tháng, H i quan t nh, thành ph báo cáo T ng c c H i quan tình hình th c hi n quy ch này và đ xu t nh ng v n đ c n s a đ i, b sung đ đ m b o qu n lý ch t ch , đ ng th i t o đư c thu n l i t i đa cho ho t đ ng xu t nh p kh u. 3- C c trư ng C c Giám sát qu n lý v H i quan có trách nhi m giúp T ng c c trư ng T ng c c H i quan ch đ o, hư ng d n, đôn đ c, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. C c trư ng H i quan t nh, thành ph , Th trư ng các V , C c, đơn v tr c thu c T ng c c H i quan và các t ch c, cá nhân liên quan có trách nhi m thi hành Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản