Quyết định số 01/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 01/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2001/QĐ-UB việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể thao quốc gia, tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2001/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 01/2001/Q -UB Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU LIÊN H P TH THAO QU C GIA, T L 1/2000. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph v vi c ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 56/1999/Q -UB ngày 13 tháng 7 năm 1999 c a U ban nhân dân thành ph Hà N i v vi c phê duy t quy ho ch chi ti t Khu Liên h p Th thao Qu c gia, t l 1/2000; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i t trình s 646/KTST-HC ngày 17/11/2000, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này “ i u l qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t khu Liên h p Th thao Qu c gia”- t l 1/2000. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng U ban nhân dân thành ph Hà N i; Ki n trúc sư trư ng Thành ph ; Giám c các s : K ho ch và u tư , Xây d ng, Giao thông công chính, a chính – Nhà t; Giám c Ban qu n lý D án Khu liên h p th thao qu c gia; Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm; Ch t ch U ban nhân dân các xã M ình, M Trì và th tr n C u Di n; Giám c các S , ban, ngành; các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
 2. I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU LIÊN H P TH THAO QU C GIA, T L 1:2000 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2001/Q -U ban Hành chính ngày 09 tháng 01 năm 2001 c a UBND thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Vi c u tư xây d ng, khai thác s d ng công trình trong khu liên h p th thao Qu c gia ph i theo úng Quy ho ch chi ti t Khu liên h p th thao Qu c gia t l 1/2000 ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 56/1999/Q -UB ngày 13/7/1999 c a UBND thành ph Hà N i, các quy nh trong b n i u l này và các quy nh v qu n lý u tư và xây d ng hi n hành, các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 2: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l này ph i do UBND Thành ph quy t nh trên cơ s i u ch nh án quy ho ch chi ti t ư c phê duy t. i u 3: U ban nhân dân Thành ph giao cho U ban nhân dân huy n T Liêm ph i h p v i Ban qu n lý d án Khu liên h p th thao qu c gia ki m tra, qu n lý th c hi n u tư xây d ng theo úng quy ho ch chi ti t ư c phê duy t và nh ng quy nh trong i u l này. Ki n trúc sư trư ng thành ph ch u trách nhi m qu n lý, hư ng d n v quy ho ch, ki n trúc theo ch c năng, nhi m v ư c giao Ch u tư th c hi n úng quy ho ch chi ti t ã ư c phê duy t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 4: V trí, quy mô ranh gi i khu quy ho ch: Khu Liên h p Th thao Qu c gia có quy mô: 247ha, n m trong a gi i hành chính thu c các xã M ình – M Trì và th tr n C u Di n, huy nT Liêm – Hà N i. Ranh gi i Khu liên h p th thao Qu c gia ư c gi i h n b i: + Phía B c: giáp ư ng quy ho ch, song song v i ư ng 32 i Sơn Tây. + Phía ông: giáp khu dân cư xã M ình, bên c nh ư ng vành ai 3. + Phía Tây: giáp sông Nhu .
 3. + Phía Nam giáp thôn Phú ô và tuy n ư ng chính thành ph n i v i ư ng i Hoà L c. i u 5: Khu liên h p th thao Qu c gia ư c phân thành hai khu chính, có ranh gi i ư c xác nh theo quy ho ch chi ti t: - Khu liên h p th thao có di n tích: 192 ha - Khu th thao, ào t o v n ng viên c p cao có di n tích: 55ha. Trong ó, bao g m các khu ch c năng sau: T l Di n tích TT H ng m c (ha) (%) 1 Các khu thi u th thao: 57 23 - Sân v n ng trung tâm 6 - Khu thi u có mái che 13 - Khu thi u ngoài tr i 14,5 - Khu thi u th thao dư i nư c 6 - Khu ua xe p lòng ch o 5 - Khu sân t p bóng á 11,5 - Khu th thao cho ngư i già và thanh thi u niên 1 2 Trung tâm i u hành báo chí, truy n thanh, truy n 6 2,4 hình, d ch v th thao 3 Làng v n ng viên 12,5 5,0 4 Trung tâm ào t o v n ng viên c p cao Hà N i: 55 22,3 - Khu nhà t p luy n 40 - Khu v n ng viên và nhà khách – trư ng ào 14 t o văn hóa – h i trư ng, câu l c b - Khu làm vi c các liên oàn Hà N i 1 5 Khu công viên cây xanh t p trung: 58 23,5 - M t nư c 28
 4. - Công viên cây xanh 30 6 Giao thông, qu ng trư ng, bãi xe 55 22,3 7 u m i k thu t 3,5 1,4 T ng 247 100 i u 6: Khu sân v n ng trung tâm: có ký hi u 1A - V trí khu t: N m trung tâm Khu liên h p th thao qu c gia. - Quy mô t: 6ha -M t xây d ng 60%, h s s d ng t: 0,5 l n. - Ch c năng: Sân v n ng trung tâm v i khán ài có s c ch a 40.000 ch ng i, là nơi t ch c thi u: bóng á, i n kinh, nơi di n ra l khai m c và b m c khi t ch c các i h i th d c th thao. Sân v n ng là công trình trung tâm c a Khu liên h p th thao, có m i quan h t t v i các khu ch c năng khác. Công trình có hình th c ki n trúc hi n i và mang b n s c văn hoá truy n th ng dân t c. - Xung quanh sân v n ng trung tâm có qu ng trư ng, b trí các công trình có c nh quan ki n trúc p hư ng tr ng tâm vào Sân v n ng; tr c chính d c c a Sân v n ng b trí theo hư ng B c – Nam. - Yêu c u bãi xe: các phương ti n cơ gi i t p k t t i các bãi xe xác nh trong sơ t ch c giao thông. Không cho phương ti n cơ gi i vào t n công trình tr xe ưa ón v n ng viên, c nh sát, c u ho , quan ch c và m t s trư ng h p ngo i l khác. i u 7: Khu nhà thi u có mái che: có ký hi u 1B. - V trí khu t: n m phía Nam sân v n ng trung tâm. - Quy mô khu t: 13ha. -M t xây d ng: 35%, h s s d ng t: 0,5 l n. - Khu nhà thi u có mái che g m: cung th thao trung tâm chính v i s c ch a 5.000 ch ng i, có quy mô khán ài l n. Ba nhà thi u nh , có mái che v i s c ch a là 2.000 ch ng i/1 nhà. - Ch c năng: Khu thi u trong nhà dùng t ch c thi u các môn tr môn bóng á.
 5. - Yêu c u v quy ho ch, ki n trúc: công trình thi u l n, quy mô 5.000 ch ng i ón t m nhìn t tr c chính. Ba công trình thi u nh v i 2000 ch ng i/1 công trình, cao 1 t ng, b c c phân tán nhưng có m i liên h thu n ti n v i công trình chính và các tr c n i b gi i quy t thoát ngư i. i u 8: Khu thi u ngoài tr i: có ký hi u 1C. - V trí khu t: n m phía Nam Khu liên h p th thao qu c gia. - Qui mô khu t 14,5 ha. -M t xây d ng: 8,5%, h s s d ng t: 0,1 l n. - Khu sân bãi th thao ngoài tr i g m : 4 sân thi u Tennis có khán ài v i s c ch a là 2.000 ch ng i/ 1 sân. 8 sân t p Tennis, 15 sân c u lông và 1 s sân bãi ph c v các môn khác như: bóng r , bóng ném, bóng chày, bóng chuy n... - Ch c năng: T ch c thi u và sân t p các môn th thao ngoài tr i như: tennis, c u lông, bóng r , bóng ném, bóng chuy n... - Yêu c u v quy ho ch ki n trúc: các sân có khán ài b trí không ch n t m nhìn t tr c chính n các khu ch c năng khác. Sân bãi luy n t p b trí theo c m cùng ch c năng. Các công trình ph tr b trí c nh khu v c luy n t p. Sân bãi ngoài tr i b trí theo tr c B c – Nam (theo quy nh c a ngành th thao). Toàn b khu v c có m i liên h giao thông t t v i các tuy n giao thông chính. i u9: Khu thi u dư i nư c: có ký hi u 1D. - V trí kh t: b trí phía ông sân v n ng trung tâm, giáp khu dân cư xã M ình. - Quy mô khu t: 6 ha -M t xây d ng:32%, h s s d ng t: 0,6 l n. - Khu thi u dư i nư c: v i quy mô 5.000 ch ng i, g m: b bơi có mái che 50m x 26m x 2m. B bơi nh y c u 20m x 20m x 5m, có mái che. B bơi nh 25m x 25m x 1,8 m. - Ch c năng: là khu thi u các môn dư i nư c như bơi, nh y c u, bơi ngh thu t... - Yêu c u v quy ho ch, ki n trúc: hình th c ki n trúc p, hi n i. B c c hình kh i không che t m nhìn t hư ng tr c ông Tây v i sân v n ng trung tâm, hài hoà v i cây xanh v m u s c và hình kh i. Có qu ng trư ng l n quanh công trình, có hư ng thoát ngư i an toàn. Tr c chính quay ra qu ng trư ng. i u 10: Sân ua xe p lòng ch o: ký hi u 1E. - V trí khu t: n m phía Tây Nam sân v n ng trung tâm.
 6. - Quy mô khu t: 5 ha. -M t xây d ng: 30%, h s s d ng t: 0,4 l n. - Ch c năng: là sân ua, thi u môn ua xe p. - Yêu c u quy ho ch, ki n trúc: T o qu ng trư ng l n vòng quanh khu v c sân gi i to khán gi nhanh nh t; tr c sân thi u v i khán ài theo tr c B c Nam. i u 11: Khu sân t p bóng á: có ký hi u 1F. - V trí khu t: phía B c sân v n ng trung tâm. - Quy mô khu t: 11,5 ha. -M t xây d ng: 10%, h s s d ng t: 0,1 l n. - Ch c năng: sân luy n t p bóng á. - Yêu c u v quy ho ch, ki n trúc: sân t p ư c b trí theo úng hư ng B c – Nam, liên h thu n ti n v i sân v n ng trung tâm. i u 12: Khu th thao cho ngư i già và thanh thi u niên: có ký hi u 1G - V trí khu t: Phía Tây Nam Khu liên h p th thao qu c gia. - Quy mô khu t xây d ng: 1 ha. -M t xây d ng: 35%. - Ch c năng: là khu th thao ch y u dành cho ngư i già và thanh thi u niên n luy n t p và thi u. i u 13: Trung tâm i u hành báo chí, truy n thanh, truy n hình, d ch v th thao: * Trung tâm i u hành báo chí, truy n thanh, truy n hình: có ký hi u 2A. - V trí khu t: phía Tây sân v n ng trung tâm, g n h nư c. - Quy mô khu t xây d ng: 2,7 ha -M t xây d ng: 30% - Ch c năng: s d ng vào m c ích i u hành, phát thanh và truy n hình tr c ti p các s ki n và các bu i thi u th thao. - Yêu c u v quy ho ch, ki n trúc: là i m không gian nh n v chi u cao trong khu trung tâm th thao. T ng cao: 5 n 7 t ng, riêng tháp truy n hình có chi u cao theo yêu c u k thu t.
 7. * Khu d ch v th thao: có ký hi u 2B. - V trí khu t: phía ông Nam sân v n ng trung tâm. - Quy mô khu t xây d ng: 3,3ha -M t xây d ng: 30% - Ch c năng: bán gi i khát, hàng lưu ni m ph c v khách. - Yêu c u v quy ho ch, ki n trúc: g m các công trình có gi i pháp không gian h p lý và hình th c ki n trúc hi n i, t l cây xanh cao. i u 14: Làng v n ng viên: có ký hi u 3 - V trí khu t: phía ông B c Khu liên h p th thao qu c gia. - Quy mô khu t:12,5 ha -M t xây d ng: 25%. - Ch c năng: là khu v i ng b các công trình d ch v công c ng ph c v cho v n ng viên, hu n luy n viên. - Yêu c u v quy ho ch, ki n trúc: các công trình nhà c a v n ng viên và hu n luy n viên g m các công trình th p t ng và cao t ng b trí phân tán. Nhà th p t ng b trí sát tr c ư ng chính thành ph , bên trong xây d ng nhà cao t ng. Sân t p ư c t ch c k t h p v i cây xanh m t nư c t o c nh quan và môi trư ng thích h p. Các công trình d ch v , khách s n b trí góc ư ng thu n l i giao thông. i u 15: Khu nhà luy n t p: có ký hi u 4A.1; 4A.2 - V trí khu t: phía Tây B c Khu liên h p th thao qu c gia. - Quy mô khu t: 40 ha -M t xây d ng: t 25 – 30%. - Ch c năng: Ph c v các v n ng viên luy n t p thư ng xuyên và trư c khi thi u. - Yêu c u quy ho ch, ki n trúc: Công trình có gi i pháp không gian và hình th c ki n trúc hi n i. Kho ng cách i l i c a v n ng viên n các khu luy n t p nh hơn 500m. Ch gi i xây d ng cách ch gi i ư ng ³ 3m. i u 16: Khu v n ng viên và nhà khách – trư ng ào t o văn hoá - h i trư ng, câu l c b : có ký hi u 4B.1; 4B.2 - V trí khu t: phía Tây B c Khu liên h p th thao qu c gia. - Quy mô khu t: 14ha.
 8. -M t xây d ng: t 25 - 30%. - Ch c năng: ph c v ăn cho v n ng viên và hu n luy n viên (t các t nh v tham d các chương trình thi u th d c th thao). Trong khu v c có h i trư ng và câu l c b nh m ph c v thu n l i và hi u qu cho hu n luy n viên và các v n ng viên. - Yêu c u quy ho ch, ki n trúc: Khu nhà , h i trư ng và câu l c b ph c v cho v n ng viên và hu n luy n viên có không gian p, hi n i. Công trình k t h p cây xanh ư c ph i h p m u s c, t o c m giác thư giãn, tho i mái i u 17: Khu nhà làm vi c các oàn v n ng viên Hà N i: có ký hi u 4C. - V trí khu t: phía Tây B c Khu liên h p th thao qu c gia. - Quy mô khu t: 1 ha -M t xây d ng: 32% - Ch c năng: Là nơi làm vi c c a các oàn v n ng viên Hà N i v công tác hu n luy n t ch c thi u các phong trào th d c th thao. - Yêu c u quy ho ch, ki n trúc: ch gi i xây d ng cách ch gi i ương ³ 3m. i u 18: Khu công viên cây xanh: có ký hi u 5B.1; 5B.2; 5B.3 - V trí khu t: phía Tây Khu liên h p th thao qu c gia. - Quy mô khu t: 28 ha -M t xây d ng: 10% - Ch c năng: là nơi t ch c các trò vui chơi gi i trí. - Yêu c u quy ho ch, ki n trúc: công trình xây d ng p. B c c không che ch n t m nhìn. Cây xanh ph i h p nhi u màu s c, t o các i m nhìn p g n k t v i các tư ng ài, công trình ki n trúc nh . i u 19: H nư c: có ký hi u 5A. - V trí: phía Tây Khu liên h p th thao qu c gia - Quy mô: 30 ha - Ch c năng: là h i u hoà k t h p t ch c các trò chơi dư i nư c, thi u các môn th thao truy n th ng như ua thuy n. - Yêu c u quy ho ch, ki n trúc: Ch t lư ng nư c m b o v sinh, có cây xanh tr ng xung quanh h . H có kè b , có ư ng nh bao quanh, b o v ch ng s t l . i u 20: Khu giao thông qu ng trư ng, bãi xe: có ký hi u P, 18
 9. - M ng lư i ư ng giao thông trong Khu liên h p th thao Qu c gia ư c b trí h p lý phù h p v i yêu c u s d ng và m ng lư i giao thông khu v c và thành ph . - Các m ng ư ng chính ư c thi t k phù h p v i d án xây d ng hai tuy n n i v i ư ng Láng – Hoà L c, vành ai 3 và tuy n ư ng ô th . - Giao thông n i b : tuy n ư ng chính có m t c t l n k t h p gi a ho t ng i l i và t ch c cây xanh, c nh quan v i các m t c t ngang r ng 19m và 12,5m. - Bãi xe l n: b trí phân tán t i các c m công trình và t p trung phía B c t Qu c l 32 vào, phía Nam t ư ng Láng – Hoà L c lên và t ư ng khu v c phía ông vào. i u 21: Khu u m i k thu t: có ký hi u 7A; 7B. - Quy mô khu t r ng: 3,5 ha * C p i n: - Trong khu v c xây d ng tr m 110/22KV công su t 2x16MVA, cung c p i n cho toàn b Khu liên h p th thao qu c gia. - Lư i i n 22KV trong khu v c thi t k ng m, m ch kín. - Lư i i n 0,4KV ng m, bán kính ph c v m b o £ 200 –250m. - Khu u m i k thu t t phía ông Nam Khu liên h p th thao qu c gia trong vùng t không xây d ng công trình, g n tr c ư ng chính ô th . - H th ng i n chi u sáng: B trí tuy n chi u sáng trên gi i phân cách c a các ư ng giao thông. Vi c chi u sáng dùng lo i c n èn 2 nhánh chi u sáng hai bên. ư ng có m t c t ³11m b trí hai tuy n chi u sáng hai bên ư ng. ư ng có m t c t £ 10,5 m b trí m t tuy n chi u sáng. Trong khu v c công viên và các vư n hoa nh chi u sáng b ng èn chùm và èn n m. - i v i các nhà cao t ng trong Khu liên h p th thao thì có nh ng tr m lư i 22/0,4 KV phù h p v i các công trình ki n trúc khu v c xung quanh. * C p nư c: Ngu n c p nư c : T h th ng c p nư c thành ph t i b ch a Khu liên h p th thao qu c gia. V trí: phía Tây B c sân v n ng trung tâm, c nh sân t p bóng á. T ng nhu c u nư c: Ngày i h i : 4520 m3/ngày. êm
 10. Ngày bình thư ng : 2276 m3/ngày. êm * Tr m x lý nư c bNn: - V trí: n m phía Nam Khu liên h p th thao qu c gia, cu i hư ng gió ch o, tách hoàn toàn kh i khu v c vui chơi, thi u. - Ch c năng: làm tr m thu gom và x lý nư c th i c a toàn b khu v c Khu liên h p th thao qu c gia trư c khi u v i h th ng thoát nư c chung c a thành ph . - Yêu c u cách ly: Tr m x lý ph i có hành lang cách ly xung quanh, bán kính cách lý > 500m t hàng rào công trình, tr ng cây xanh cách ly xung quanh ³ 15m. * H th ng thoát nư c: - Dùng h th ng c ng riêng cho thoát nư c bNn. Nư c th i c a công trình sau khi x lý sơ b b ng b bán t ho i s thu gom v tr m x lý chung toàn khu phía Nam Khu liên h p th thao qu c gia r i thoát ra sông Nhu . - H th ng thoát nư c mưa thì ư c thu vào h th ng mương n i thông v i h nư c. * Ch t th i r n: - Các thùng ch a rác ư c b trí u trong các khu v c: Câu l c b , khu , các công trình, trong các công viên, d c tuy n ư ng và c trong sân v n ng, kho ng cách các thùng ch a rác t 20m n 50m. Vào các gi nh t nh trong ngày, ơn v ch c năng s thu gom và v n chuy n rác n nơi quy nh. *H th ng mương tiêu thu l i: - H th ng mương n m trong khu v c xây d ng ư c kè b b o v . Kho ng cách không ư c xây d ng công trình n b mương ch a ³ 5m. Chương 3: QU N LÝ XÂY D NG i u 22: Vi c u tư xây d ng công trình trong Khu liên hi p th thao qu c gia ư c tri n khai trên t ng h ng m c công trình. Quá trình u tư xây d ng t ng h ng m c công trình ư c tri n khai theo úng các quy nh hi n hành v u tư và xây d ng. Trư ng h p ngo i l ph i ư c c p có thNm quy n cho phép. i u 23: Ban qu n lý d án Khu liên h p th thao qu c gia ư c Chính ph t m giao s d ng toàn b di n tích Khu liên h p th thao qu c gia t ch c vi c ki m kê, n bù và gi i phóng m t b ng, chuNn b u tư d án Khu liên h p th thao qu c gia. Khu trung tâm ào t o v n ng viên c p cao Hà N i do U ban nhân dân thành ph Hà N i giao m t Ch u tư tr c ti p qu n lý u tư xây d ng. Sau khi các d án thành ph n c a Khu liên h p th thao qu c gia ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, U ban Th d c th thao, U ban nhân dân thành ph Hà N i,
 11. T ng c c a chính trình Th tư ng Chính ph giao t chính th c cho Ch u tư t ng d án thành ph n theo quy nh c a lu t t ai. Quy mô t xây d ng c a t ng khu ch c năng ư c xác nh chính xác theo t ng quy t nh u tư. i u 24: Trong quá trình tri n khai các d án u tư thành ph n ph i tuân th úng ch c năng v trí và các ch tiêu trong quy ho ch chi ti t ã duy t. Vi c xem xét nh v t ng h ng m c công trình n u i u ch nh c c b mà không thay i các ch tiêu thì ph i ư c U ban Th d c th thao và cơ quan qu n lý Quy ho ch ki n trúc Thành ph ch p thu n. N u vi c i u ch nh có thay i các ch tiêu ã xác nh trong Quy ho ch chi ti t ư c duy t thì ph i ư c U ban nhân dân Thành phô Hà N i ch p thu n i u ch nh. Các i u ch nh ch tiêu v ch ng i, kích thư c,: b bơi, b nh y c u, sân thi u ph i ư c U ban Th d c th thao ch p thu n. i u 25: Trong quá trình tri n khai t ng d án thành ph n th c hi n theo quy ch u tư xây d ng hi n hành, vi c tho thu n phương án ki n trúc cho các d án thành ph n thu c Khu liên h p th thao qu c gia, U ban nhân dân Thành ph Hà N i u nhi m cho Ki n trúc sư trư ng Thành ph tho thu n trên cơ s tuân th d án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 26: Trong xây d ng và khai thác s d ng các công trình thi u th thao ư c phép t ch c hình th c qu ng cáo song không l n áp công trình ki n trúc. i u 27: Ban qu n lý d án Khu liên h p th thao qu c gia có trách nhi m qu n lý các công trình h t ng k thu t thu c Khu liên h p th thao qu c gia trong giai o n thi công xây d ng. Các Ch u tư d án thành ph n khi u n i các công trình h t ng chung trong Khu liên h p th thao qu c gia c n ph i ư c s ch p thu n c a Ban qu n lý d án Khu liên h p th thao qu c gia. Giai o n hoàn thành ưa vào khai thác s d ng, Ban qu n lý d án Khu liên h p th thao qu c gia bàn giao cho cơ quan ch c năng c a Hà N i. Các ơn v nh n bàn giao có trách nhi m qu n lý, khai thác, b o trì các công trình h t ng này qu n lý theo quy nh hi n hành. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 28: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 29: Ki n trúc sư trư ng Thành ph căn c án quy ho ch chi ti t ư c duy t và các quy nh c th c a i u l này hư ng d n Ch u tư th c hi n xây d ng theo quy ho ch và quy nh c a pháp lu t; ki m tra, xem xét, ch p thu n phương án thi t k công trình trong giai o n l p d án kh thi c a t ng d án thành ph n. i u 30: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này, tuỳ hình th c và m c vi ph m s b x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a Pháp lu t hi n hành.
 12. i u 31: án quy ho ch chi ti t Khu liên h p th thao qu c gia – T l 1:2000 ư c lưu tr t i các cơ quan dư i ây các t ch c, cơ quan và nhân ân bi t, ki m tra, giám sát và th c hi n: - U ban nhân dân thành ph Hà N i. - Văn phòng Ki n trúc sư trư ng Thành ph - S Xây d ng. -S a chính – Nhà t. - U ban nhân dân huy n T Liêm. - Ban qu n lý D án Khu liên h p th thao qu c gia.
Đồng bộ tài khoản