Quyết định số 01/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
150
lượt xem
7
download

Quyết định số 01/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2006/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định chế độ báo cáo và mẫu báo cáo về vệ sinh an toàn thực phẩm” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2006/QĐ-BYT Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “QUY Đ NH CH Đ BÁO CÁOVÀ M U BÁO CÁO V V SINH AN TOÀN TH C PH M” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m s 12/2003/PL-UBTVQH 11 ngày 26 tháng 7 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m ; Xét đ ngh c a C c trư ng C c An toàn V sinh th c ph m – B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh ch đ báo cáo và m u báo cáo v v sinh an toàn th c ph m”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m, Th trư ng các đơn v liên quan tr c thu c B Y t , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n
  2. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p – T do – H nh phúc ****** QUY Đ NH CH Đ BÁO CÁO VÀ M U BÁO CÁO V V SINH AN TOÀN TH C PH M (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 01/2006/QĐ-BYTNgày 09 tháng 01 năm 2006 c a B trư ng B Yt ) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy đ nh này quy đ nh ch đ báo cáo, bi u m u th ng kê báo cáo v v sinh an toàn th c ph m. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng C c An toàn v sinh th c ph m, S Y t , Trung tâm YTDP t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các Vi n: Dinh dư ng, Pasteur Nha Trang, V sinh Y t công c ng TP H Chí Minh, V sinh d ch t Tây Nguyên. Phòng Y t , Trung tâm Y t d phòng (YTDP) qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh, Tr m Y t xã, phư ng, th tr n. Đi u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Cơ s là b t c toà nhà hay khu v c nào đ x lý th c ph m, k c khu v c xung quanh, dư i s ki m soát c a cùng m t ban qu n lý. 2. Cơ s s n xu t th c ph m là cơ s ch bi n, sơ ch , s n xu t, m i ho t đ ng v b o qu n, bao gói và bao gói l i, có th thay đ i ho c không thay đ i d ng s n ph m. 3. Cơ s kinh doanh th c ph m là cơ s t ch c buôn bán th c ph m đ thu l i lãi, không có d ch v ăn u ng t i ch (ví d : các c a hàng bán rau qu , đư ng s a, th t, cá, bánh k o, g o...). 4. Cơ s d ch v ăn u ng là các cơ s ch bi n, x lý th c ph m đ bán cho khách ăn u ng ngay t i ch (ví d : các c a hàng ăn, nhà hàng, khách s n, quán ăn, b p ăn t p th , căng-tin, quán cà phê, trà, quán rư u, bia, nư c gi i khát, quán kem...). Chương 2: CH Đ BÁO CÁO NG Đ C TH C PH M Đi u 4. Khai báo ng đ c th c ph m (NĐTP) Khi b NĐTP ho c phát hi n NĐTP, t ch c, cá nhân có trách nhi m khai báo ngay cho cơ s Y t (Tr m Y t xã, phư ng, th tr n, Phòng Y t ho c Trung tâm Y t d phòng (YTDP) qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh). S Y t ho c Trung tâm YTDP t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các Vi n (Dinh dư ng, Pasteur Nha Trang, V sinh Y t công c ng TP H Chí Minh, V sinh d ch t Tây Nguyên), C c An toàn v sinh th c ph m ho c U ban nhân dân (UBND) đ a phương nơi g n nh t đ có bi n pháp phòng ng a, kh c ph c k p th i. N i dung khai báo theo M u s 1 ban hành kèm theo Quy đ nh này. Đi u 5. Báo cáo kh n
  3. B t kỳ v NĐTP nào (có ít nh t 2 ngư i m c), các cơ quan Y t nơi x y ra ng đ c th c ph m ph i báo cáo kh n (ch m nh t 24 gi k t khi phát hi n) cho cơ quan Y t c p trên tr c ti p. Báo cáo theo M u s 2 ban hành kèm theo Quy đ nh này. Đi u 6. Báo cáo kh n c p Đ i v i v NĐTP hàng lo t (t 50 ngư i m c tr lên) ho c v NĐTP có 1 ngư i t vong các cơ quan Y t nơi x y ra ng đ c th c ph m đ u ph i báo cáo kh n c p (báo cáo ngay b ng phương th c nhanh nh t) cho cơ quan Y t c p trên tr c ti p và báo cáo vư t c p v C c An toàn v sinh th c ph m theo M u s 2 ban hành kèm theo Quy đ nh này. Đi u 7. Báo cáo trong quá trình x y ra ng đ c Trong quá trình x y ra NĐTP, các cơ quan Y t nơi x y ra NĐTP ph i duy trì báo cáo hàng ngày theo M u s 2 ban hành kèm theo Quy đ nh này. Đi u 8. Báo cáo k t thúc v ng đ c Khi v NĐTP đã k t thúc, các cơ quan Y t nơi x y ra ng đ c th c ph m ph i báo cáo v i cơ quan Y t c p trên tr c ti p khi có ít nh t 2 ngư i m c và báo cáo vư t c p v C c An toàn v sinh th c ph m khi có t 50 ngư i m c tr lên ho c có ít nh t 1 ngư i ch t theo M u s 2 ban hành kèm theo Quy đ nh này. Đi u 9. Báo cáo th ng kê v ng đ c th c ph m Tr m Y t xã, phư ng, th tr n, Phòng Y t qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh và S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i l p s th ng kê NĐTP theo M u s 3 ban hành kèm theo Quy đ nh này. Đi u 10. Báo cáo đ nh kỳ ng đ c th c ph m Tr m Y t xã, phư ng, th tr n, Phòng Y t qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh và S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, đ nh kỳ 6 tháng (ch t s vào ngày 30/6 h ng năm) và 1 năm (ch t s vào ngày 31/12 h ng năm), ph i báo cáo đ nh kỳ NĐTP lên cơ quan qu n lý Y t c p trên tr c ti p theo M u s 4 ban hành kèm theo Quy đ nh này. 1. Tr m Y t xã, phư ng, th tr n g i báo cáo lên tuy n trên t ngày 01 - 05 tháng 7 h ng năm (đ i v i báo cáo 6 tháng) và t ngày 1 - 5 tháng 1 c a năm sau (đ i v i báo cáo 1 năm). 2. Phòng Y t qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh g i báo cáo lên tuy n trên t ngày 05 - 10 tháng 7 h ng năm (đ i v i báo cáo 6 tháng) và t ngày 5 - 10 tháng 01 c a năm sau (đ i v i báo cáo 1 năm). 3. S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo lên tuy n trên t ngày 10 - 15 tháng 7 h ng năm (đ i v i báo cáo 6 tháng) và t ngày 10 - 15 tháng 1 c a năm sau (đ i v i báo cáo 1 năm). Chương 3: BÁO CÁO CÔNG TÁC V SINH AN TOÀN TH C PH M Đi u 11. Báo cáo Tháng hành đ ng vì ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m (CLVSATTP) Sau khi k t thúc Tháng hành đ ng vì CLVSATTP trong vòng 5 ngày, các cơ quan Y t ph i g i báo cáo lên cơ quan Y t c p trên tr c ti p k t qu tri n khai th c hi n Tháng hành đ ng vì CLVSATTP theo M u s 5 ban hành kèm theo Quy đ nh này. Đi u 12. Báo cáo đ nh kỳ công tác v sinh an toàn th c ph m Tr m Y t xã, phư ng, th tr n, Phòng Y t qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh và S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đ nh kỳ 6 tháng (ch t s vào ngày 30/6 h ng năm) và 1 năm (ch t s vào ngày 31/12 h ng năm) ph i g i báo cáo công tác v sinh an toàn th c ph m lên cơ quan Y t c p trên tr c ti p.
  4. 1. Tr m Y t xã, phư ng, th tr n g i báo cáo lên tuy n trên t ngày 01 - 05 tháng 7 hàng năm (đ i v i báo cáo 6 tháng) và t ngày 01 - 05 tháng 1 năm sau (đ i v i báo cáo 1 năm) theo M u s 6 ban hành kèm theo Quy đ nh này. 2. Phòng Y t qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh báo cáo lên tuy n trên t ngày 05 - 10 tháng 7 hàng năm (đ i v i báo cáo 6 tháng) và t ngày 05 - 10 tháng 1 c a năm sau (đ i v i báo cáo 1 năm) theo M u s 7 ban hành kèm theo Quy đ nh này. 3. S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo lên tuy n trên t ngày 10 - 15 tháng 7 h ng năm (đ i v i báo cáo 6 tháng) và t ngày 10 - 15 tháng 1 c a năm sau (đ i v i báo cáo 1 năm) theo M u s 8 ban hành kèm theo Quy đ nh này. Chương 4: T CH C TH C HI N Đi u 13. C c An toàn v sinh th c ph m có trách nhi m hư ng d n và đôn đ c th c hi n Quy đ nh này cho các tuy n và các cơ quan có liên quan trong ph m vi c nư c. Đi u 14. S Y t có trách nhi m hư ng d n và đôn đ c th c hi n Quy đ nh này trong ph m vi t nh, thành ph qu n lý. Đi u 15. Phòng Y t có trách nhi m hư ng d n và đôn đ c th c hi n Quy đ nh này trong ph m vi qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh qu n lý. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phuluc
Đồng bộ tài khoản