Quyết định số 01/2006/QĐ-UBDSGĐTE

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 01/2006/QĐ-UBDSGĐTE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2006/QĐ-UBDSGĐTE về việc ban hành Chiến lược truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số, sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006-2010 do Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2006/QĐ-UBDSGĐTE

 1. Y BAN DÂN S GIA C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ÌNH VÀ TR EM c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 01/2006/Q -DSG TE Hà N i, ngày 17 tháng 04 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH CHI N LƯ C TRUY N THÔNG GIÁO D C CHUY N I HÀNH VI V DÂN S , S C KH E SINH S N/K HO CH HÓA GIA ÌNH GIAI O N 2006-2010 B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN DÂN S , GIA ÌNH VÀ TR EM Căn c Ngh nh s 94/2002/N -CP ngày 11/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân s , Gia ình và Tr em; Căn c Quy t nh s 147/2000/Q -TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c Dân s Vi t Nam giai o n 2001-2010; Theo ngh c a V trư ng V Truy n thông – Giáo d c QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chi n lư c truy n thông giáo d c chuy n i hành vi v dân s , s c kh e sinh s n/k ho ch hóa gia ình giai o n 2006-2010/ i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. T ch c th c hi n. 1. V trư ng V Truy n thông – Giáo d c, Th tư ng các v , ơn v thu c y ban Dân s , Gia ình và Tr em ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. 2. Căn c Chi n lư c này, Th trư ng các v , ơn v thu c y ban Dân s , Gia ình và Tr em, Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em các t nh, thành ph xây d ng và ch o th c hi n các gi i pháp truy n thông giáo d c chuy n i hành vi v dân s , s c kh e sinh s n/ k ho ch hóa gia ình. 3. ngh M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên tham gia tri n khai th c hi n Chi n lư c trong ph m vi ho t ng c a mình. 4. ngh các B , ban, ngành tham gia tri n khai th c hi n Chi n lư c trong ph m vi ho t ng c a mình./.
 2. B TRƯ NG CH NHI M Lê Th Thu Y BAN DÂN S , GAI ÌNH VÀ TR EM CHI N LƯ C TRUY N THÔNG GIÁO D C CHUY N I HÀNH VI V DÂN S S C KH E SINH S N/K HO CH HÓA GIA ÌNH GIAI O N 2006-2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 10/2006/Q -DSG TE ngày 17 tháng 4 năm 2006 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em) CÁC CH VI T T T `BPTT Bi n pháp tránh thai NCCDV ngư i cung c p d ch v DHS Demographic and Health Survey ( i u tra Nhân khNu h c và s c kh e) DS, dân s , s c kh e sinh s n/k ho ch hóa gia ình SKSS/KHHG DSG TE Dân s , Gia ình và Tr em DS-KHHG dân s - k ho ch hóa gia ình DS-PT dân s và phát tri n GDP t ng s n phNm trong nư c GD- T Giáo d c và ào t o TGK i u tra gi a kỳ KHHG k ho ch hóa gia ình SKSS/KHHG s c kh e sinh s n/k ho ch hóa gia ình LHPN Liên hi p ph n LTQ TD lây truy n qua ư ng tình d c SKSS s c kh e sinh s n
 3. T T T ng i u tra TNV tình nguy n viên TTC HV truy n thông chuy n i hành vi UBDSG TE y ban Dân s , Gia ình, Tr em UNFPA Qu Dân s Liên hi p qu c VTN, TN v thành niên và thanh niên M U Truy n thông giáo d c chuy n i hành vi v DS, SKSS/KHHG là m t trong nh ng gi i pháp quan tr ng th c hi n Chi n lư c dân s Vi t Nam 2001-2010. Th i gian qua, ư c s quan tâm c a ng và Nhà nư c cùng s n l c c a các c p, các ngành, oàn th , t ch c xã h i, và cá nhân t trung ương n cơ s , công tác truy n thông DS, SKSS/KHHG ãt o ư c s chuy n bi n m nh m v nh n th c và hành ng c a toàn xã h i trong vi c th c hi n KHHG và chăm sóc SKSS, góp ph n quan tr ng và k t qu th c hi n m c tiêu gi m sinh và nâng cao ch t lư ng dân s . Quy mô gia ình nh ngày càng ư c ch p nh n r ng rãi; t c gia tăng dân s ã gi m nhi u; t l s d ng các bi n pháp tránh thai ngày càng tăng; t l ngư i dân hư ng l i t các d ch v chăm sóc SKSS ngày càng cao, c bi t là ngư i dân các xã nghèo; t l s d ng các bi n pháp tránh thai ngày càng cao, c bi t là ngư i dân các xã nghèo, các xã mi n núi, vùng sâu, vùng xa thông qua các t “chi n d ch tăng cư ng tuyên truy n, v n ng l ng ghép d ch v KSKK/KHHG n vùng có m c sinh cao, vùng khó khăn”. Bên c nh nh ng k t qu trên công tác truy n thông v n còn nh ng v n c n ti p t c gi i quy t nh m phù h p hơn v i t ng nhóm i tư ng, vùng mi n, khu v c; kh c ph c nh ng t p quán l c h u, hi u bi t chưa y và hành vi chưa úng n v chăm sóc SKSS cũng như quan ni m tr ng nam hơn n trong m t b ph n dân cư. Vì th , c n ph i xây d ng chi n lư c truy n thông giáo d c chuy n i hành vi v DS, SKSS/KHHG giai o n 2006-2010 tăng cư ng hơn n a s lãnh o, ch o c a c p y ng và chính quy n các c p, nh hư ng cho công tác truy n thông và là căn c cho vi c l p k ho ch t trung ương n cơ s . Chi n lư c này là s ti p n i Chi n lư c truy n thông giáo d c chuy n i hành vi v DS, SKSS/KHHG giai o n 2001-2005, góp ph n th c hi n các m c tiêu c a Chi n lư c Dân s Vi t Nam 2001- 2010. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH B i c nh kinh t xã h i
 4. Công cu c i m i t nư c trong 20 năm qua ã t ư c nh ng thành t u to l n và có ý nghĩa l ch s , làm thay i rõ r t b m t c a t nư c, c i thi n áng k i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân ta, t o i u ki n thu n l i th c hi n th ng l i công tác DSG TE. Tuy nhiên, kho ng cách v s phát tri n và ch t lư ng cu c s ng c a nhân dân gi a các vùng v n còn l n. Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c ít ngư i còn g p nhi u khó khăn, h c v n còn th p, tình tr ng SKSS kém, d ch v thông tin, giáo d c và y t nghèo nàn. Do v y, các ho t ng truy n thông và cung c p d ch v v SKSS/KHHG nh ng nơi này c n ư c t p trung ưu tiên nhi u hơn. Dân s , s c kh e sinh s n/KHHG Dân s Vi t Nam nay kho ng 83 tri u ngư i. S con bình quân c a m t ph n trong tu i sinh ã gi m t 2,25 con (năm 2001) xu ng 2,11 con1 (năm 2005). Tuy v y, ch tiêu này l i r t khác nhau gi a các vùng, các a phương. T l các c p v ch ng s d ng các BPTT ti p t c tăng, c bi t là các BPTT hi n i, t 61,1% (năm 2001) lên 65,7% (năm 2005)2. Song bên c nh ó, t su t ch t m gi m ch m, mang thai ngoài ý mu n còn cao, t l phá thai gi m không áng k ; t l m c các b nh viêm nhi m ư ng sinh s n còn nhi u, HIV/AIDS ti p t c gia tăng3 S c kh e sinh s n v thành niên và thanh niên VTB, TN ngày càng hi u bi t hơn v SKSS/KHHG , nhưng kh năng ti p c n thông tin và các d ch v chăm sóc SKSS còn h n ch . Nhi u VTN, TN còn thi u hi u bi t c th , thi u k năng t b o v và chăm sóc SKSS c a b n thân. Nguy cơ mang thai ngoài ý mu n, phá thai và nhi m các b nh LTQ TD k c HIV/AIDS v n m c cao. S tham gia c a VTN, TN vào quá trình xây d ng chính sách v dân s , SKSS/KHHG và gi i chưa ư c coi tr ng4. Bên c nh ó, truy n thông giáo d c cho VTN còn n ng n cung c p ki n th c sinh h c, y h c, chưa t o cơ h i cho các em trao i, th o lu n và th c hành các k năng. Truy n thông thay i nh n th c, tăng s ng h c a c ng ng, cha m và giáo viên i v i SKSS cho VTN, TN còn h n ch . i ngũ cung c p d ch v SKSS/KHHG và truy n thông c a Chương trình Dân s , gia ình và tr em 1 K t qu i u tra bi n ng DS-KHHG 01/4/2005 do T ng c c Th ng kê ti n hành. Thông cáo báo chí ngày 02/12/2005. 2 Như trên 3 S li u c a C c phòng ch ng HIV/AIDS. 4 K t qu i u tra Qu c gia v VTN/TN do B Y t , T ng c c Th ng kê và UNICEF ti n hành
 5. Theo B Y t và Qu Dân s Liên hi p qu c, ch kho ng m t n a NCCDV th c hi n tư v n v các n i dung liên quan t i cha m an toàn; G n 70% NCCDV thư ng g i ý cho khách hàng ch s d ng d ng c t cung, ch 50% nêu ư c quy n c a khách hàng. Ki n th c c a NCCDV v h u qu c a vi c tránh thai, v các thách th c liên quan t i chăm sóc SKSS VTN và TN còn th p. i ng làm công tác DSG TE cơ s v i trên 140.000 ngư i ã tích c c tham gia công tác truy n thông v DS, SKSS/KHHG cho các i tư ng t i c ng ng. Ki n th c v truy n thông DS, SKSS/KHHG c a i ngũ cán b nói trên còn chưa hoàn thi n, chưa sâu và chưa theo k p s chuy n hư ng theo cách ti p c n chuy n i hành vi v SKSS/KHHG , hơn 95% cán b v n ch chú tr ng truy n thông các n i dung v KHHG . M t t l áng k còn thi u hi u bi t v SKSS VTN và TN, th m chí không tán thành cung c p thông tin v SKSS cho nhón khách hàng này. Hình th c tư v n tr c ti p m i ư c 40,8% cán b truy n thông s d ng5 Nh ng ngư i lãnh o, ngư i có uy tín trong c ng ng Công tác v n ng ã t o ư c dư lu n xã h i r ng rãi, ng thu n, và ng h vi c th c hi n chính sách DS-KHHG , s cam k t, ng h c a lãnh o ng, chính quy n các c p, các i bi u dân c , các ngành, oàn th , t ch c xã h i và nh ng ngư i có uy tín trong c ng ng ti p t c ư c nâng cao. y ban DSG TE ã ký k t 10 chương trình ph i h p ho t ng tăng cư ng công tác DSG TE giai o n 2004-2010 v i các B , ban ngành, oàn th liên quan. H u h t các c p y ng, chính quy n ã xác nh công tác DS, SKSS/KHHG là m t b ph n quan tr ng c a Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. Do v y nhi u c p y ng và chính quy n ã ban hành Ngh quy t, Ch th , Chương trình hành ng th c hi n các m c tiêu v DS, SKSS/KHHG ; m t s a phương tuy còn nhi u khó khăn v kinh t , nhưng ã u tư thêm ngu n l c cho công tác DS, SKSS/KHHG . Tuy v y, v n còn m t s c p y ng và chính quy n a phương nh n th c chưa y v v trí, vai trò và t m quan tr ng c a công tác DS, SKSS/KHHG . M t s nơi xu t hi n tư tư ng ch quan, th a mãn v i k t qu gi m sinh t ư c. Do v y, ã buông l ng s lãnh o, ch o, qu n lý cũng như u tư ngu n l c cho công tác này. M c dù ngân sách dành cho chương trình truy n thông DS, SKSS/KHHG tăng d n nhưng còn th p, chưa áp ng m t n a nhu c u. Bên c nh ó, m t s a phương còn c t gi m kinh phí, s d ng dàn tr i, chưa úng m c ích. Di dân 5 K t qu kh o sát nhanh do Trung tâm Phát tri n s c kh e c ng ng và ánh sáng th c hi n.
 6. Di dân n i a ti p t c gia tăng, c bi t là di dân t khu v c nông thôn ra thành th . Cư ng di dân ư c duy trì m c 2,55%6. T c ô th hóa chưa cao nhưng có d u hi u tăng nhanh trong giai o n 2001-2004. T l dân s thành th tăng t 24,18% năm 2000 lên 26,23% năm 2004. i v i nhóm di cư, m c hi u bi t v các b nh LTQ TD th p hơn t 4-5 i m ph n trăm so v i ngư i không di cư, t i m t ph n tư s ngư i di cư hi u sai v ư ng lây nhi m các b nh LTQ TD; t l s ngư i hi u bi t úng v các con ư ng lây nhi m HIV th p hơn so v i nhóm không di cư và nguy cơ lây nhi m cũng cao hơn; trong nhóm di cư, n l i hi u bi t ít hơn nam gi i. Bên c nh ó, t l s d ng các BPTT c a nhóm di cư cũng th p hơn nhi u so v i nhóm không di cư. S khác bi t này cao nh t Tây Nguyên, Thành ph H Chí Minh và Khu công nghi p ông Nam B , c bi t là i v i ph n hi n có ch ng trong nhóm 15-24 tu i7 Bình ng gi i Bình ng gi i Vi t Nam ngày càng ư c c i thi n. Tuy v y. còn m t s v n c n ư c quan tâm gi i quy t, c bi t trong lĩnh v c dân s , chăm sóc SKSS và KHHG . Ph n v n là i tư ng chính s d ng các BPTT hi n i. Quan ni m truy n th ng không phù h p v vai trò, v trí c a ph n trong gia ình và xã h i còn t n t i; thông tin liên l c n gi i còn chưa ư c chú ý thu th p, lưu tr và s d ng. Ph n th nh t CĂN C XÂY D NG CHI N LƯ C I. Ư NG L I, CHÍNH SÁCH C A NG VÀ NHÀ NƯ C Ngh quy t H i ngh l n th tư Ban Ch p hành Trung ương ng khóa VII v chính sách ds- KHHG ã kh ng nh công tác thông tin, giáo d c, tuyên truy n là m t trong nh ng gi i phóng quan tr ng v n ng nhân dân th c hi n công tác DS-KHHG , “làm cho m i ngư i, trư c h t là l p tr , chuy n bi n sâu s c nh n th c, hi u rõ s c n thi t và l i ích c a KHHG , ch p nh n gia ình ít con”; Ngh quy t s 47/NQ-TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 c a B Chính tr v ti p t c Ny m nh th c hi n chính sách DS-KHHG xác nh Ny m nh tuyên truy n, v n ng, giáo d c là m t trong các nhi m v và gi i pháp ch y u th c hi n m c tiêu gi m sinh, t ng bư c nâng cao ch t lư ng dân s . Hi n pháp nư c CHXHCN Vi t Nam năm 1992 ghi: “Nhà nư c, xã h i, gia ình và công dân có trách nhi m b o v , chăm sóc bà m tr em; th c hi n chương trình dân s và KHHG ”8. Lu t B o v S c kh e Nhân dân quy nh: “Nhà nư c có chính sách, bi n pháp khuy n khích và t o i u ki n c n thi t cho m i ngư i th c hi n KHHG … Các cơ quan y t , văn hóa, giáo 6 Báo cáo 5 năm th c hi n chi n lư c dân s , 2001-2010 c a UBDSG TE 7 T ng c c Th ng kê, i u tra di cư Vi t Nam năm 2004: Nh ng k t qu ch y u. NXB Th ng kê. Hà N i, 2005 8 i u 40 Hi n pháp Nư c CHXHCN Vi t Nam s a i năm 1992
 7. d c, thông tin i chúng và các t ch c xã h i có trách nhi m tuyên truy n, giáo d c ki n th c v dân s và k ho ch hóa gia ình cho nhân dân. Nghiêm c m hành vi gây tr ng i ho c cư ng b c trong vi c th c hi n KHHG ”9; Pháp l nh Dân s cũng quy nh c th m t s i u liên quan n truy n thông, v n ng, giáo d c và tư v n10; Chi n lư c i s ng Vi t Nam, Chi n lư c chăm sóc s c kh e sinh s n, Chi n lư c Gia ình Vi t Nam và Chương trình hành ng qu c gia vì tr em Vi t Nam giai o n 2001-2010 u kh ng nh v trí, vai trò quan tr ng c a truy n thông giáo d c trong vi c th c hi n các m c tiêu v dân dân s , gia ình tr em. II. TÌNH HÌNH TH C HI N CHI N LƯ C TRUY N THÔNG GIÁO D C CHUY N I HÀNH VI V DS, SKSS/KHHG GIAI O N 2001-2005 1. ánh giá t ng quan vi c th c hi n m c tiêu K t qu Chi n lư c truy n thông giáo d c chuy n i hành vi v DS, SKSS/KHHG giai o n 2001- 2005 ã chuy n cách ti p c n t KHHG sang SKSS, nh m góp ph n gi i quy t nh ng v n cơ b n mà Chi n lư c Dân s t ra. K t qu c th như sau: ã góp ph n t o ư c s chuy n bi n tích c c v nh n th c, thái và hành vi c a ngư i dân trong vi c th c hi n KHHG và chăm sóc SKSS. Các c p v ch ng trong tu i sinh có hi u bi t chung v các BPTT hi n i khá cao, t l s d ng tăng t 61,1% năm 2001 lên 65,7% năm 200511. Nam gi i ngày càng tham gia tích c c hơn trong vi c th c hi n KHHG như cùng trao i, bàn b c, ng h v th c hi n BPTT; t l s d ng BCS, tri t s n nam, xu t tinh ngoài là 17,7%12. NCCDV SKSS/KHHG các cơ s y t nhà nư c ư c cung c p ki n th c, k năng truy n thông, tư v n và bư c u th c hi n chuNn qu c gia v d ch v chăm sóc SKSS, ph c v t t hơn cho ngư i s d ng d ch v . Công tác giáo d c DS, SKSS/KHHG , gi i và gi i tính trong và ngoài nhà trư ng cho VTN, TN bư c u giúp các em có hi u bi t và hành vi úng n trong quan h tình b n, tình yêu lành m nh, tình d c an toàn, phòng ng a có thai ngoài ý mu n và các b nh LTQ TD, HIV/AIDS. 13 H n ch 9 i u 43 c a Lu t b o v S c kh e Nhân dân 10 i u 9, 11, 21, 29 c a Pháp l nh Dân s 11 i u tra bi n ng DS-KHHG 01/4/2005 12 i u tra bi n ng DS-KHHG 01/04/2004 13 Báo cáo ki m i m 5 năm th c hi n Chi n lư c Dân s 2001-2010, giai o n 2001-2005. UBDSG TE. Hà N i, 2005
 8. Công tác truy n thông giáo d c giai o n 2001-2005 chưa n m b t k p th i nh ng di n bi n v nh n th c, tâm lý, t p quán c a m t xã h i nông nghi p truy n th ng mu n nhi u con, có con trai c a m t b ph n dân cư, trong ó có cán b , ng viên. V n còn kho ng cách r t l n gi a hi u bi t chung v i hi u bi t c th , y v DS, SKSS/KHHG ; gi a ki n th c v i k năng th c hành và hành vi c th c a các c p v ch ng trong tu i sinh xây d ng gia ình ít con, no m, ti n b , bình ng, h nh phúc. Nam gi i chưa th c s ng h và chia s trách nhi m v i ph n trong KHHG và chăm sóc SKSS. Hi u bi t, nh n th c c a VTN, TN v SKSS/KHHG chưa y , d n n hành vi tình d c không an toàn. Quy n l a ch n c a khách hàng chưa ư c th c s ư c tôn tr ng, công tác tư v n chưa y . 2. ánh giá th c hi n các gi i pháp: K t qu : Năng l c i ngũ làm công tác truy n thông DSG TE ã ư c nâng lên thông qua các chương trình ào t o TTC HV v DS, SKSS/KHHG , chú tr ng n vi c chuy n i hành vi c a các nhóm i tư ng. V cơ b n, công tác truy n thông DS, SKSS/KHHG ư c qu n lý th ng nh t trong ph m vi c nư c; nh kỳ giám sát nâng cao hi u qu qu n lý. H th ng t ch c làm công tác truy n thông DSG TE t Trung ương n cơ s bư c u ư c c ng c ; 100% xã, phư ng có cán b và c ng tác viên DSG TE. Các ho t ng truy n thông giáo d c thư ng xuyên các tuy n ã ư c duy trì và Ny m nh, thu hút ông o các l c lư ng trong toàn xã h i tham gia vào các ho t ng v n ng, truy n thông, giáo d c v DS, SKSS/KHHG . Các phương ti n truy n thông i chúng ã tăng c v th i lư ng, s lư ng cũng như ch t lư ng thông tin truy n t i. Truy n thông tr c ti p cơ s ã có i m i theo hư ng ti p c n chuy n i hành vi v SKSS dư i nhi u hình th c, em l i hi u qu thi t th c. Mô hình chi n d ch truy n thông g n v i cung ng d ch v SKSS/KHHG t i vùng ông dân có m c sinh tăng tr l i, vùng khó khăn ã góp ph n tích c c vào vi c hoàn thành m c tiêu gi m sinh và c i thi n tình tr ng SKSS, mang l i hi u qu rõ r t v kinh t và xã h i. Bư c u m t s Trung tâm Tư v n và d ch v v DS, G , TE c p t nh ư c thành l p và ho t ng có k t qu . Giáo d c DS, SKSS/KHHG , gi i tính ư c tính h p vào chương trình gi ng d y khóa chính và ngo i khóa trong h th ng các trư ng ph thông; l ng ghép thí i m trong chương trình ào t o giáo sinh c a các trư ng i h c Sư ph m. Truy n thông, tư v n v DS, SKSS/KHHG ngoài nhà trư ng bư c u ã thu hút ư c ông o VTN, TN tham gia dư i nhi u hình th c như t a àm, câu l c b , h i tr i… S n phNm truy n thông ã ư c s n xu t và cung c p cho i tư ng s lư ng l n, n i dung phong phú, hình th c a d ng, ch t lư ng ư c nâng cao. Ngân sách nhà nư c dành cho chương trình truy n thông DS-KHHG tăng d n qua các năm, t 30,3 t năm 2001 lên 50,7 t năm 2005. T t c các tuy n v cơ b n ư c trang b phương ti n truy n thông theo quy nh. Bên c nh ó, hi u qu s d ng h tr k thu t và tài
 9. chính t các nư c, t ch c qu c t và các t ch c phi chính ph ư c nâng lên trên cơ s phát huy th m nh c a t ng nhà tài tr . H n ch : T ch c b máy công tác truy n thông DSG TE a phương chưa th ng nh t, m t s nơi chưa có phòng truy n thông. i ngũ cán b làm công tác truy n thông thi u v s lư ng, năng l c qu n lý h n ch , m t s huy n th thi u cán b chuyên trách truy n thông. M t n a s cán b chuyên trách và c ng tác viên cơ s còn h n ch v trình h c v n, l i thư ng xuyên thay i. Công tác ào t o và ào t o l i chưa áp ng yêu c u v k thu t tư v n, giáo d c, v n ng, l p k ho ch, giám sát và ánh giá… Nghiên c u khoa h c v truy n thông còn y u, chưa tri n khai ư c các nghiên c u ánh giá s chuy n i nh n th c, thái và hành vi c a các nhóm i tư ng. S n phNm truy n thông chưa áp ng nhu c u c v s lư ng và ch t lư ng cho các nhóm i tư ng; thi u các s n phNm dành cho ng bào các dân t c ít ngư i và các i tư ng có trình văn hóa th p. Vi c cung c p và phân ph i tài li u truy n thông chưa k p th i và y . Công tác k ho ch còn h n ch ; giám sát, ánh giá chưa ư c chú tr ng và chưa ư c ti n hành thư ng xuyên; vi c th ng kê và lưu tr thông tin, tư li u ph c v cho công tác truy n thông chưa áp ng yêu c u, s ph i h p liên ngành gi a các oàn th , t ch c xã h i các c p ã ư c c ng c nhưng còn y u v l ng ghép. Mô hình tư v n ng còn nhi u h n ch v chuyên môn, k năng tư v n, c bi t là các ho t ng tư v n di n ra t i các chi n d ch truy n thông l ng ghép v i cung c p d ch v KHHG /SKSS các vùng ông dân có m c sinh tăng tr l i, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. N i dung tích h p giáo d c DS-SKSS cho VTN, TN chưa ư c i u ch nh trong sách giáo khoa m i theo “phương án phân ban trung h c ph thông”. Chương trình và tài li u “T h c có hư ng d n” v DS, SKSS/KHHG , gi i thi u và gi i tính ã ư c xây d ng nhưng chưa ư c th nghi m. Các i m, i tư v n cho VTN, TN trong và ngoài nhà trư ng m i d ng m c nghiên c u th nghi m. Ngân sách nhà nư c cho chương trình truy n thông DS, SKSS/KHHG th p, chưa áp ng m t n a nhu c u. Ngân sách u tư cho các ho t ng truy n thông bình quân t 15% (bao g mc u tư thêm c a a phương) nhưng dao ng l n gi a các t nh. Trong khi ó vi c s d ng kinh phí còn dàn tr i, chưa úng m c ích. Do v y, công tác truy n thông giai o n 2001-2005 g p nhi u khó khăn. Trang thi t b truy n thông các c p còn thi u, 50% ã h ng, c n trang b m i. III. CƠ H I VÀ THÁCH TH C
 10. 1. Cơ h i ng và Nhà nư c luôn quan tâm lãnh o, ch o công tác DS, SKSS/KHHG , ã ban hành nhi u văn b n nh n m nh t i v trí, vai trò c a công tác truy n thông trong vi c th c hi n chính sách DS, SKSS/KHHG . H th ng truy n thông a phương ti n ư c phát tri n m nh m . Di n ph sóng phát thanh, truy n hình ư c m r ng n vùng sâu, vùng xa và ư c tăng cư ng v n i dung, th i lư ng cho công tác truy n thông DSG TE. Các nư c, t ch c qu c t và các t ch c phi chính ph ti p t c h tr v tài chính và k thu t. 2. Thách th c Nư c ta chưa ra kh i tình tr ng kém phát tri n và v n ti m Nn nguy cơ t t h u v kinh t so v i các nư c trong khu v c và trên th gi i, GDP bình quân u ngư i th p và v cơ b n v n là m t nư c nghèo. Nhi u ngư i v n còn mu n ông con, nhi u cháu, mu n có con trai. Ngay m t b ph n cán b , ng viên cũng có tư tư ng và tâm lý ó. Ngoài ra nh ng t p t c l c h u khác cũng c n tr n vi c th c hi n chăm sóc SKSS/KHHG . K năng gia tăng dân s ti m Nn còn l n, m i năm dân s tăng thêm kho ng 1,1 n 1,2 tri u ngư i. S khác bi t v m c s ng, tình tr ng SKSS còn chênh l ch nhi u gi a các vùng gây khó khăn cho vi c xây d ng thông i p và xác nh nh ng hành vi mong mu n thay i phù h p v i t ng vùng mi n. M t s chính sách hi n hành còn có nh ng i m b t c p, gây khó khăn cho công tác truy n thông giáo d c, s n i l ng qu n lý c a các c p chính quy n cũng nh hư ng tiêu c c n công tác truy n thông. Kinh phí u tư cho công tác truy n thông chưa áp ng các nhu c u t i thi u. IV. NH NG V N CƠ B N T RA CHO GIAI O N 2006-2010: 1. Công tác v n ng: C n Ny m nh hơn n a s cam k t ng h c a các c p y ng, chính quy n, các i bi u dân c , các ngành, oàn th , các t ch c xã h i và nh ng ngư i có uy tín trong c ng ng. Tăng cư ng u tư ngu n l c cho các ho t ng TTC HV. V n ng s tham gia tích c c, t nguyên c a các ơn v và cá nhân. 2. Công tác truy n thông: Thông i p truy n thông c n t p trung vào SKSS, phù h p hơn v i t ng nhóm i tư ng, vùng mi n, khu v c (vùng có m c sinh s n cao, vùng ã t m c sinh thay th …). T ng bư c kh c ph c nh ng rào c n v nh n th c, tâm lý, t p quán sinh l c h u, khác bi t ngôn ng i v i các vùng ông dân có m c sinh tăng tr l i, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tăng
 11. cư ng giám sát, h tr k thu t, ánh giá các can thi p truy n thông. Nân gcao năng l c chuyên môn và k năng c a i ngũ cán b truy n thông v DS, SKSS/KHHG . 3. Ki n th c, thái và hành vi Tăng cư ng ki n th c và hi u bi t v DS, SKSS/KHHG cho m i i tư ng, c bi t là các c p v ch ng trong tu i sinh . Kh c ph c nh hư ng c a tâm lý, t p quán và hành vi không có l i i v i SKSS. 4. Công tác giáo d c cho VTN, TN: Nâng cao hi u bi t và nh n th c y , úng n c a VTN, TN v SKSS/KHHG cũng như các k năng c n thi t v chăm sóc SKSS (k năng thuy t ph c, s d ng bao cao su…); H n ch các trư ng h p mang thai ngoài ý mu n, n o thai không an toàn, các b nh LTQ TD và HIV/AIDS trong vVTN, TN. Ny m nh s ng h c a xã h i i v i truy n thông giáo d c DS, SKSS/KHHG cho VTN, TN trong và ngoài nhà trư ng. 5. Các công tác tư v n: Cung c p và tư v n y thông tin v các v n SKSS ưu tiên và KHHG . Th c hi n úng, y các bư c tư v n theo chuNn qu c gia và theo nhu c u c a i tư ng, l y khách hàng làm trung tâm. Tăng cư ng các d ch v tư v n thân thi n cho VTN, TN. 6. Truy n thông l ng ghép DSG TE Các chương trình truy n thông v DS, SKSS/KHHG , gia ình và tr em c a các B , ban ngành, oàn th và các t ch c xã h i c n i m i s i u ph i và l ng ghép và v n i dung và phương pháp truy n thông, l y gia ình làm trung tâm, t p trung vào nâng cao ch t lư ng cu c s ng gia ình theo các ti p c n vòng i (t khi tr em nh , v thanh niên, trung niên n tu i già), nh m nâng cao nh n th c, hi u bi t, k năng, vai trò và trách nhi m c a m i thành viên trong gia ình. Ph n Th hai QUAN I M, M C TIÊU VÀ GI I PHÁP I. QUAN I M 1. Truy n thông, c bi t TTC HV là m t trong nh ng gi i pháp cơ b n th c hi n th ng l i chi n lư c dân s , t o môi trư ng thu n l i v chính sách, ngu n l c và dư lu n xã h i m i ngư i ch ng và t nguy n th c hi n chính sách DS-KHHG c a ng và Nhà nư c. 2. Tr ng tâm c a công tác TTC HV là t o s chuy n bi n nh n th c, thái cho các c p v ch ng, ph n trong tu i sinh , nam gi i, VTN, TN h có nh ng quy t nh và th c hi n nh ng hành vi có l i cho SKSS c a b n thân, gia ình và c ng ng.
 12. 3. áp ng nhu c u v ngu n l c cho công tác truy n thông là góp ph n tr c ti p th c hi n có hi u qu các m c tiêu v DS, SKSS/KHHG c a ng và Nhà nư c. Ngân sách Nhà nư c là ch o; Nhà nư c khuy n khích các cơ quan, t ch c trong và ngoài nư c h tr ngu n l c cho công tác truy n thông DS, SKSS/KHHG . Qu n lý có hi u qu ngu n l c u tư cho công tác truy n thông. 4. Th c hi n ng b vi c tri n khai các ho t ng truy n thông, v n ng, giáo d c, tư v n v i vi c áp ng nhu c u s d ng d ch v SKSS/KHHG c a nhân dân. T p trung các ho t ng truy n thông l ng ghép v i các d ch v SKSS/KHHG vào các vùng ông dân có m c sinh tăng tr l i, vùng có tình tr ng SKSS kém, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 5. Huy ng có hi u qu s tham gia c a các Ban ngành oàn th , các t ch c chính tr , xã h i, các t ch c phi chính ph , các ơn v và cá nhân vào công tác truy n thông; l y n i dung DS, SKSS/KHHG là tr ng tâm; g n k t ch t ch các n i dung v gia ình, tr em, bình ng gi i, phòng ch ng HIV/AIDS vào các ho t ng truy n thông DS, SKSS/KHHG . II. M C TIÊU N NĂM 2010 1. M c tiêu t ng quát T o môi trư ng thu n l i v chính sách, ngu n l c, dư lu n xã h i m i cá nhân, gia ình, c ng ng có nh n th c, thái , hành vi có l i và b n v ng v DS, SKSS/KHHG , t ng bư c nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a ngư i dân, góp ph n th c hi n m c tiêu c a Chi n lư c dân s Vi t Nam giai o n 2001-2010. 2. M c tiêu c th : M c tiêu 1: Nâng cao hi u bi t, ki n th c và thái góp ph n chuy n i hành vi v DS, SKSS/KHHG theo hư ng có l i và b n v ng cho các c p v ch ng trong tu i sinh , k c ngư i chưa k t hôn. Các ch tiêu c n t: 95% các c p v ch ng, nam gi i và ph n trong tu i sinh , k c ngư i chưa k t hôn nêu ư c các v n SKSS ưu tiên và l i ích c a vi c th c hi n SKSS/KHHG . 85% các c p v ch ng, nam gi i và ph n trong tu i sinh , k c ngư i chưa k t hôn ng h và cam k t th c hi n các v n SKSS ưu tiên. Góp ph n tăng t l s d ng các BPTT hi n i lên 70%; c bi t tăng t l s d ng bao cao su.
 13. Góp ph n tăng bình quân m i năm 5% s bà m mang thai i khám thai ít nh t 3 l n, sinh con t i cơ s y t ho c ư c nh ng ngư i ã qua ào t o M c tiêu 2: Nâng cao hi u bi t, ki n th c và k năng s ng cơ b n v DS, SKSS/KHHG , tình d c an toàn, phòng ch ng HIV/AIDS, ma túy, m i dân nh m góp ph n t o hành vi úng n, có l i cho SKSS VTN, TN, k c thanh niên ã k t hôn. Các ch tiêu c n t 95% VTN, TN, k c thanh niên ã k t hôn ư c nh ng ki n th c, k năng s ng cơ b n liên quan n chăm sóc SKSS VTN, TN, gi i, gi i tính và tình d c an toàn. 90% VTN, TN, k c thanh niên ã k t hôn ch p nh n th c hi n các hành vi có l i th chăm sóc SKSS VTN, TN, gi i, HIV/AIDS, tình d c và tình d c an toàn. Góp ph n gi m t l VTN, TN mang thai ngoài ý mu n, sinh con tu i VTN. Góp ph n gi m t l VTN, TN m c các b nh LTQ TD, HIV/AIDS. Góp ph n gi m d n và ti n t i xóa b tình tr ng k t hôn trư c tu i Lu t nh. M c tiêu 3: Nâng cao hi u bi t, ki n th c, k năng v truy n thông, tư v n và trách nhi m c a i ngũ nh ng NCCDV SKSS/KHHG nh m m b o i tư ng ư c nh n d ch v theo chuNn qu c gia v chăm sóc SKSS và ư c tư v n y . Các ch tiêu c n t: 95% NCCDV SKSS/KHHG nêu ư c các bư c cơ b n tư v n và các yêu c u c p d ch v SKSS/KHHG theo chuNn qu c gia v d ch v chăm sóc SKSS. 90% NCCDV ng h và cam k t tư v n và cung c p d ch v SKSS/KHHG theo chuNn qu c gia v d ch v chăm sóc SKSS. 75% NCCDV th c hi n tư v n và cung c p d ch v SKSS/KHHG theo chuNn qu c gia v d ch v chăm sóc SKSS. M c tiêu 4: Góp ph n tăng cư ng s ng h và cam k t m nh m c a Lãnh o ng, chính quy n, các t ch c xã h i các c p, nh ng ngư i có uy tín trong c ng ng i v i công tác DS, SKSS/KHHG ; ti p t c Ny m nh dư lu n xã h i, t o s ng thu n và ng h vi c th c hi n chính sách DS, SKSS/KHHG . Các ch tiêu c n t:
 14. 100% các c p y ng, chính quy n ban hành các Ch th , Ngh quy t, các văn b n pháp quy thúc Ny vi c th c hi n chính sách DS, SKSS/KHHG ; 100% các t ch c chính tr - xã h i, các ngành oàn th có liên quan ban hành các văn b n hư ng d n ch o v th c hi n công tác DS, SKSS/KHHG ; 95% nh ng ngư i có uy tín trong c ng ng ng h vi c th c hi n công tác DS, SKSS/KHHG ; 95% ngư i dân ng h và tham gia th c hi n chính sách DS, SKSS/KHHG ; Góp ph n tăng kinh phí u tư t ngân sách nhà nư c và s ng h ngu n l c c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho chương trình DS SKSS/KHHG . III. GI I PHÁP TH C HI N CHI N LƯ 6C 1. Lãnh o, ch o và qu n lý: Xây d ng và tri n khai chương trình, k ho ch v n ng Lãnh o ng, chính quy n các c p, các t ch c dân c , lãnh o các ban ngành, oàn th , nh ng ngư i có uy tín trong c ng ng v công tác DS, SKSS/KHHG . Phát tri n h th ng cung c p thông tin có ch t lư ng và tham mưu thư ng xuyên, k p th i v dân s , SKSS/KHHG cho lãnh o các c p y ng, các cơ quan dân c , chính quy n, các t ch c chính tr xã h i và nh ng ngư i có uy tín trong c ng ng, bao g m c vi c xây d ng m ng lư i truy n thông v n ng chia s thông tin và th ng nh t k ho ch hành ng v DS, SKSS/KHHG . Ph i h p v i các ban ngành liên quan th c hi n c ng c , n nh n nh t ch c b máy, b trí cán b truy n thông chuyên trách làm công tác truy n thông DS, SKSS/KHHG ban ngành, oàn th và các a phương. C i ti n cơ ch và Ny m nh ph i h p gi a các t ch c, ban ngành oàn th các c p… trong công tác v n ng ngu n l c (nhân l c, kinh phí, tài li u, phương ti n…) cho công tác truy n thông DS, SKSS/KHHG . Ban hành và th c hi n chính sách, quy ch ng viên, khuy n khích nh ng cá nhân, t p th th c hi n và làm t t công tác truy n thông DS, SKSS/KHHG . T o nhi u cơ h i hơn cho VTN, TN, v /ch ng trong tu i sinh , ngư i cung c p d ch v KHHG /SKSS ư c tham gia vào các ho t ng truy n thông và các ho t ng liên quan t i ho ch nh chính sách, xây d ng chương trình, k ho ch truy n thông DS, SKSS/KHHG . C p nh t và phát tri n các ch báo TTC HV v DS, SKSS/KHHG trên cơ s th c hi n h thông tin qu n lý DSG TE các c p.
 15. i u ph i có hi u qu các ho t ng truy n thông v DS, SKSS/KHHG thông qua vi c ph i h p xây d ng, t ch c th c hi n k ho ch và giám sát ánh giá vi c th c hi n k ho ch trong khuôn kh chương trình ph i h p tăng cư ng ho t ng công tác DSG TE n năm 2010. Xây d ng và th c hi n n i dung, cơ ch ki m tra, giám sát và ánh giá d a trên k t qu ho t ng truy n thông DS, SKSS/KHHG c a các cơ quan, oàn th , t ch c xã h i… 2. Nâng cao năng l c i ngũ làm công tác truy n thông các c p C p nh t, c i ti n và phát tri n chương trình, n i dung tài li u ào t o v TTC HV DS, SKSS/KHHG hi n có i ngũ gi ng viên, cán b qu n lý các c p và ngư i làm công tác truy n thông, giáo d c và tư v n trên cơ s giám sát ánh giá k t qu và nhu c u ào t o v TTC HV, ng th i th c hi n phân c p ào t o. Xây d ng và th c hi n các tiêu chí tuy n ch n i tư ng ào t o iv i i ngũ gi ng viên, h c viên và ngư i làm công tác truy n thông, giáo d c và tư v n. Tăng cư ng s d ng các phương pháp ào t o theo hư ng phát huy tính tích c c c a ngư i h c trong các khóa t p hu n, c bi t c p cơ s . Xây d ng và th c hi n k ho ch giám sát h tr k thu t cho ho t ng c a các h c viên sau nh ng khóa t p hu n. 3. Tri n khai có hi u qu các can thi p truy n thông Huy ng ng b , thư ng xuyên các kênh truy n thông, chú tr ng truy n thông i chúng và truy n thông tr c ti p, m b o tính nh t quán v n i dung và thông i p nâng cao hi u qu , tác ng c a thông tin, thông i p DS, SKSS/KHHG i v i các i tư ng c a chương trình. Tăng cư ng truy n thông tr c ti p c a i ngũ c ng tác viên, tình nguy n viên thông qua vi c s d ng phương pháp TTC HV v DS, SKSS/KHHG cho các c p v ch ng, ph n trong tu i sinh , nam gi i, VTN, TN; m b o tư v n y , chính xác cho các i tư ng nh n d ch v KHHG /SKSS, tôn tr ng s l a ch n c a ngư i s d ng d ch v ; Ph i h p v i B GD- T, oàn thanh niên, các b ngành và các t ch c liên quan ưa n i dung giáo d c DS, SKSS/KHHG , gi i và gi it ính vào các chương trình, ho t ng dành cho VTN, TN trong và ngoài nhà trư ng trên cơ s giáo d c k năng s ng. Ti p t c a d ng hóa các ho t ng giáo d c DS, SKSS/KHHG gi i và gi i tính cho VTN, TN như t ch c các ho t ng ngo i khóa, di n àn, các cu c thi tìm hi u, giao lưu, th nghi p chương trình giáo d c t xa v DS, SKSS/KHHG và k năng s ng. T ng bư c tri n khai mô hình tư v n l ng ghép các d ch v thân thi n cho VTN, TN trong và ngoài nhà trư ng.
 16. Phát tri n và duy trì các can thi p truy n thông hi u qu , bao g m hình th c giáo d c – gi i trí, chi n d ch và mô hình như truy n thông l ng ghép v i cung ng d ch v SKSS/KHHG t i nh ng vùng ông dân có m c sinh tăng tr l i, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng có nhi u dân di cư, nh m tăng nhanh s ngư i s d ng các BPTT hi n i, s ngư i s d ng các d ch v chăm sóc SKSS có ch t lư ng, an toàn và hi u qu trong th i gian ng n, góp ph n hoàn thành các ch tiêu k ho ch năm và c i thi n tình tr ng SKSS, c bi t là ph n có ch ng trong tu i sinh . Lu ng ghép thông tin v gia ình và tr em vào các can thi p truy n thông DS, SKSS/KHHG c a các B , ngành và oàn th xã h i. 4. Nghiên c u, ánh giá Tri n khai và k p th i áp d ng có hi u qu các nghiên c u khoa h c thu c lĩnh v c TTC HV v DS, SKSS/KHHG nh m m b o cơ s khoa h c và th c ti n cho vi c xây d ng chi n lư c, k ho ch, chương trình, d án, phát tri n tài li u và các thông i p truy n thông. Nghiên c u, ánh giá v nh n th c, thái và chuy n i hành vi v DS, SKSS/KHHG giai o n 2006-2010. Chú tr ng nghiên c u phong t c t p quán, tâm sinh lý c a các nhóm i tư ng thu c các vùng mi n khác nhau làm căn c cho vi c ho ch nh m c tiêu, gi i pháp, xây d ng các tài li u và thông i p truy n thông. Nghiên c u ánh giá hi u qu , tác ng c a các mô hình truy n thông hi n có i v i nh n th c, thái , s chuy n i hành vi v DS, SKSS/KHHG và tri n khai th nghi m các mô hình l ng ghép n i dung giáo d c i s ng gia ình và b o v chăm sóc giáo d c tr em v i DS, SKSS/KHHG . Tri n khai các ánh giá ch t lư ng, hi u qu và tác ng c a các tài li u, thông i p và các phương ti n truy n thông i chúng trong công tác DS, SKSS/KHHG n các nhóm i tư ng t i c ng ng. 5. m b o các i u ki n h tr công tác truy n thông Kinh phí Kinh phí truy n thông chi m ít nh t 18% t ng kinh phí c a chương trình dân s và ư c huy ng t các ngu n: Ngân sách nhà nư c là ch y u, s h tr c a các nư c, các t ch c qu c t , các t ch c phi chính ph , các t ch c kinh t , xã h i, cá nhân trong và ngoài nư c. Ưu tiên phân b kinh phí cho các vùng ông dân có m c sinh tăng tr l i, vùng có tình tr ng SKSS kém, vùng sâu, vùng xa và vùng khó khăn. S n ph m truy n thông
 17. i u ph i th ng nh t vi c biên so n, s n xu t và phân ph i các lo i s n phNm truy n thông v DS, SKSS/KHHG . m b o các s n phNm truy n thông t ch t lư ng phù h p v i t ng nyhóm i tư ng và t ng vùng. Tăng cư ng vi c phân c p qu n lý có hi u qu vi c s n xu t và phân ph i s n phNm truy n thông. Trung ương t p trung s n xu t các s n phNm nghe – nhìn m u t nh nhân b n c p cho cơ s ; tài li u truy n thông chuNn t nh làm căn c biên t p l i cho phù h p v i c i m c a t ng nhóm i tư ng, c bi t là biên t p theo ngôn ng và hình nh phù h p v i các dân t c; các tài li u truy n thông có n i dung và hình th c th ng nh t c p cho các i tư ng t Trung ương n cơ s . Trang thi t b truy n thông Ti p t c trang b các phương ti n truy n thông c n thi t cho vi c tri n khai các ho t ng truy n thông cơ s . T p trung ưu tiên trang b phù h p cho các xã nghèo, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng b thiên tai bão l t. Chính sách Xây d ng và th c hi n chính sách, ch khuy n khích v t ch t, tinh th n phù h p cho ngư i cung c p d ch v thông tin, tư v n v DS, SKSS/KHHG t i các i m, các Trung tâm tư v n và d ch v . Xây d ng và th c hi n chính sách, ch thu l phí phù h p i v i khách hàng s d ng d ch v thông tin, tư v n nh m m b o s phát tri n b n v ng i v i các cơ s cung c p d ch v thông tin, tư v n v DS, SKSS/KHHG . D ch v SKSS/KHHG Ph i h p ch t ch v i B Y t m b o th c hi n tư v n và cung ng d ch v k p th i theo chuNn qu c gia và 5 nhóm d ch v chăm sóc SKSS (làm m an toàn, KHHG , phòng tránh phá thai và phá thai an toàn, chăm sóc SKSS VTN, ch a tr b nh nhi m khuNn ư ng sinh s n, LTQ TD, HIV/AIDS). H p tác qu c t Tăng cư ng h p tác qu c t nh m t o s h tr v k thu t, ngu n l c trong lĩnh v c truy n thông giáo d c v DS, SKSS/KHHG . Ph n th ba T CH C TH C HI N I. CÁC GIAI O N TH C HI N
 18. 1. Giai o n I (2006-2008) T p trung t o s chuy n bi n m nh m v nh n th c, thái và chuy n i hành vi c a các nhóm i tư ng v chăm sóc SKSS/KHHG , ưu tiên các vùng, a bàn ông dân có m c sinh cao và tình tr ng SKSS kém. Xây d ng môi trư ng thu n l i v chính sách, ngu n l c và dư lu n xã h i cho vi c th c hi n chi n lư c TTC HV. Nhi m v tr ng tâm là: nâng cao năng l c i ngũ; m b o ngu n l c và các i u ki n h tr cho các ho t ng truy n thông, giáo d c, tư v n; xây d ng các n i dung truy n thông l ng ghép v DSG TE và tri n khai t ng bư c các mô hình can thi p có hi u qu v truy n thông – giáo d c chuy n i hành vi v DS, SKSS/KHHG . Tăng cư ng công tác truy n thông, tư v n, v n ng l ng ghép v i cung ng d ch v SKSS/KHHG có ch t lư ng các vùng, các a bàn ông dân có m c sinh cao và tình tr ng SKSS kém. 2. Giai o n II (2009-2010) T p trung duy trì, phát tri n và nâng cao ch t lư ng k t qu ã t ư c c a giai o n 1 nh m m b o tính b n v ng c a chương trình TTC HV v DS, SKSS/KHHG . Nhi m v tr ng tâm là: ti p t c nâng cao nh n th c, thái và chuy n i hành vi c a các nhóm i tư ng; c ng c và nhân tr ng và các mô hình, các gi i pháp can thi p truy n thông DS, SKSS/KHHG ã ư c ánh giá là có hi u qu . Trên cơ s ánh giá tình hình th c hi n giai o n 1, i u ch nh k ho ch th c hi n các ho t ng n năm 2010 cho phù h p v i nh ng i u ki n ã thay i c a t ng a phương nh m th c hi n th ng l i các m c tiêu ra vào năm 2010. II. NHI M V C A Y BAN DÂN S , GIA ÌNH VÀ TR EM VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LÃNH O LÀ Y VIÊN KIÊM NHI M y ban Dân s , Gia ình và Tr em Ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Chi n lư c TTC HV v DS, SKSS/KHHG trên ph m vi c nư c; giám sát, ánh giá vi c th c hi n chi n lư c. Ph i h p v i các cơ quan truy n thông i chúng chuy n t i thư ng xuyên các n i dung v DS, SKSS/KHHG trên truy n hình, phát thanh, báo vi t, báo i n t . B Yt : Th c hi n các n i dung liên quan t i nâng cao năng l c i ngũ cung c p d ch v và tư v n, t ch c tư v n g n v i cung c p d ch v SKSS/KHHG . B Giáo d c và ào t o: Th c hi n các n i dung liên quan t i giáo d c DS, SKSS/KHHG , gi i và gi i tính, k năng s ng cơ b n v DS, SKSS/KHHG cho VTN, TN trong và ngoài nhà trư ng.
 19. B Văn hóa – Thông tin: Th c hi n các n i dung liên quan t i ch c năng, nhi m v c a ngành Văn hóa – Thông tin trong lĩnh v c truy n thông v DS, SKSS/KHHG . M t tr n T qu c Vi t Nam: ngh ch o vi c th c hi n các n i dung liên quan t i ch c năng, nhi m v c a M t tr n trong lĩnh v c truy n thông v DS, SKSS/KHHG , c bi t là v n ng các ch c s c tôn giáo và già làng, trư ng b n. Các t ch c thành viên c a m t tr n T qu c Vi t Nam: ngh tham gia th c hi n các n i dung liên quan t i ch c năng, nhi m v c a m i t ch c trong lĩnh v c truy n thông v DS, SKSS/KHHG , c bi t là H i Liên hi p Ph n Vi t Nam tham gia th c hi n các n i dung liên quan t i DS-PT, SKSS/KHHG , bình ng gi i; H i Nông dân Vi t Nam tham gia th c hi n các n i dung liên quan t i v n ng nam nông dân, g n v i DS-PT, SKSS/KHHG v i hi n i hóa nông nghi p và phát tri n nông thôn; oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh tham gia th c hi n các n i dung liên quan t i chăm sóc SKSS/KHHG , gi i và gi i tính cho VTN, TN./. B TRƯ NG, CH NHI M Lê Th Thu CÁC PH L C Ph l c 1: K HO CH TH C HI N CHI N LƯ C TRUY N THÔNG GIÁO D C CHUY N I HÀNH VI V DS, SKSS/KHHG GIAI O N 2006-2010 M c tiêu t ng T o môi trư ng thu n l i v chính sách, ngu n l c, dư lu n xã h i m i cá quát: nhân, gia ình, c ng ng có nh n th c, thái , hành vi có l i và b n v ng v DS, SKSS/KHHG , t ng bư c nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a ngư i dân, góp ph n th c hi n m c tiêu c a Chi n lư c dân s Vi t Nam giai o n 2001-2010 M c tiêu c th : M c tiêu 1: Nâng cao hi u bi t, ki n th c và thái góp ph n chuy n i hành vi v DS, SKSS/KHHG theo hư ng có l i và b n v ng cho các c p v ch ng trong tu i sinh , k c ngư i chưa k t hôn. Các ch tiêu c n t:
 20. 95% các c p v ch ng, nam gi i và ph n trong tu i sinh , k c ngư i chưa k t hôn nêu ư c các v n SKSS ưu tiên và l i ích c a vi c th c hi n SKSS/KHHG . 85% các c p v ch ng, nam gi i và ph n trong tu i sinh , k c ngư i chưa k t hôn ng h và cam k t th c hi n các v n SKSS ưu tiên. Góp ph n tăng t l s d ng các BPTT hi n i lên 70%; c bi t tăng t l s d ng bao cao su. Góp ph n tăng bình quân m i năm 5% s bà m mang thai i khám thai ít nh t 3 l n, sinh con t i cơ s y t ho c ư c ngư i ã qua ào t o h tr . M c tiêu 2: Nâng cao hi u bi t, ki n th c và k năng s ng cơ b n v DS, SKSS/KHHG , tình d c an toàn, phòng ch ng HIV/AIDS, ma túy, m i dâm nh m góp ph n t o hành vi úng n, có l i cho SKSS VTN, TN, k c thanh niên ã k t hôn. Các ch tiêu c n t: 95% VTN, TN k c thanh niên ã k t hôn nêu ư c nh ng ý ki n, k năng s ng cơ b n liên quan n chăm sóc SKSS VTN, TN, gi i, gi i tính và tình d c an toàn. 90% VTN, TN, k c thanh niên ã k t hôn ch p nh n th c hi n các hành vi có l i v chăm sóc SKSS VTN, TN, gi i, HIV/AIDS, tình d c và tình d c an toàn. Góp ph n gi m t l VTN, TN mang thai ngoài ý mu n, sinh con tu i VTN. Góp ph n gi m t l VTN, TN m c các b nh LTQ TD, HIV/AIDS. Góp ph n gi m d n và ti n t i xóa b tình tr ng k t hôn trư c tu i Lu t nh. M c tiêu 3: Nâng cao hi u bi t, ki n th c, k năng v truy n thông, tư v n và trách nhi m c a i ngũ nh ng NCCDV SKSS/KHHG thu c h th ng y ban DSG TE nh m m b o i tư ng ư c nh n d ch v theo chuNn qu c gia v chăm sóc SKSS và ư c tư v n y . Các ch tiêu c n t: 95% NCCDV SKSS/KHHG nêu ư c các bư c cơ b n c a tư v n và các yêu c u cung c p d ch v SKSS/KHHG theo chuNn qu c gia v d ch v chăm sóc SKSS. 90% NCCDV ng h và cam k t tư v n cung c p d ch v SKSS/KHHG theo chuNn qu c gai v d ch v chăm sóc SKSS. 75% NCCDV th c hi n tư v n và cung c p d ch v SKSS/KHHG theo chuNn qu c gia v d ch v chăm sóc SKSS.
Đồng bộ tài khoản