Quyết định số 01/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
6
download

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGTVT về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 01/2007/Q -BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH S 01/2007/Q -BGTVT C A B GIAO THÔNG V N T I V VI C B T BU C ÁP D NG TIÊU CHU N B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh 179/2004/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph quy nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m hàng hoá; Theo ngh c a: V trư ng V Khoa h c Công ngh và C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. B t bu c áp d ng 02 tiêu chuNn dư i ây i v i ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc s n xu t, l p ráp t i Vi t Nam : 1. TCVN 6578:2000 “Phương ti n giao thông ư ng b - Mã nh n d ng phương ti n giao thông (VIN) - N i dung và c u trúc”; 2. TCVN 6580:2000 “Phương ti n giao thông ư ng b - Mã nh n d ng phương ti n giao thông (VIN) - V trí và cách ghi”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 6 tháng k t ngày ăng công báo. i u 3. Các ki u lo i ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc s n xu t, l p ráp ã ư c c p gi y ch ng nh n ch t lư ng trư c ngày có hi u l c c a Quy t nh này ư c ti p t c s n xu t, l p ráp trong th i h n 12 tháng. i u 4. Giao cho C c ăng ki m Vi t Nam hư ng d n c th vi c áp d ng các tiêu chuNn này. i u 5. Chánh văn phòng, V trư ng V Khoa h c công ngh , V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i/ Giao thông Công chính và th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: B TRƯ NG - Như i u 5;
  2. - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, KHCN. H Nghĩa Dũng
Đồng bộ tài khoản