Quyết định số 01/2007/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 01/2007/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2007/QĐ-BTM về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thương mại ban hành đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2007/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 01 /2007/Q -BTM Hà N i, ngày 04 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B THƯƠNG M I BAN HÀNH Ã H T HI U L C PHÁP LU T B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 161/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 29/2004/N -CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thương m i; Theo ngh c a Chánh Văn phòng và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH: i u 1. Công b Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Thương m i ban hành n h t ngày 31 tháng 12 năm 2006 ã h t hi u l c thi hành g m 130 văn b n. (Danh m c kèm theo) i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B ; cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Toà án nhân dân t i cao; Lê Danh Vĩnh - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - B Tư pháp (C c ki m tra văn b n); - Công báo - S Thương m i, S Thương m i Du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các ơn v thu c B Thương m i - Lưu: VT, PC. B THƯƠNG M I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B THƯƠNG M I BAN HÀNH T NĂM 1997 N NĂM 2006 Ã H T HI U L C TH C HI N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2007/Q -BTMngày 04 tháng 01 năm 2007 c a B trư ng B Thương m i) Ngày tháng ban STT Tên văn b n hành Năm 1997 1. 25/02/1997 Thông tư liên b s 02-TT/L c a B K ho ch và u tư, B Xây d ng và B Thương m i hư 2. 02/7/1997 Thông tư liên t ch s 06-TTLT-TM/CN c a B Thương m i và B Công nghi p quy nh v vi 3. 07/11/1997 Thông tư liên t ch s 08/1997/TTLT-BTM-BCN c a B Thương m i và B Công nghi p v v may m c
  2. 4. 21/7/1997 Thông tư liên b s 11-TT/LB c a B K ho ch u tư, B Tài chính, B Thương m i hư n c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài 5. 06/12/1997 Thông tư liên t ch s 10/1997/TTLT-BTM-BKH T-BCN c a B Thương m i, B K ho ch qu n lý và s d ng h n ng ch hàng d t may xu t khNu vào EU, Canada, Nauy và Th Nhĩ Kỳ n Năm 1998 6. 31/7/1998 Thông tư liên t ch s 11/1998/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKH T c a B Thương m i, U ho ch và u tư hư ng d n th c hi n Ngh nh s 20/1998/N -CP 7. 12/10/1998 Thông tư liên t ch s 20/1998/TTLT-BTM-BKH T-BCN c a B Thương m i, B K ho ch giao h n ng ch hàng d t may xu t khNu vào th trư ng có quy nh h n ng ch năm 1999 8. 31/12/1998 Thông tư liên t ch s 23/1998/TTLT-BTM-TCHQ c a B Thương m i và T ng c c H i quan v doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài 9. 14/02/1998 Ch th s 02/1998/CT-BTM c a B trư ng B Thương m i ti p t c th c hi n Ngh nh quy tham nhũng trong ngành Thương m i năm 1998 10. 02/04/1998 Ch th s 07/1998/CT-BTM c a B trư ng B Thương m i v công tác phòng ch ng lũ l t bão 11. 28/8/1998 Thông tư s 18/1998/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i hư ng d n th c hi n Ngh nh ph v ho t ng xu t khNu, nh p khNu, gia công và i lý mua bán hàng hóa v i nư c ngoài. 12. 10/10/1998 Thông tư s 19/1998/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i hư ng d n vi c th c hi n vi c c 13. 3012/1998 Thông tư s 22/1998/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i hư ng d n th c hi n Quy t nh tư ng Chính ph v vi c i u hành xu t khNu g o và nh p khNu phân bón năm 1999 14. 26/01/1998 Quy t nh s 89/TM-XNK c a B trư ng B Thương m i giao h n ng ch xu t khNu g o và nh 04/3/1998 Quy t nh s 321/1998/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành quy n 15. 18/02/1997 và s 10/1998/N -CP ngày 23/01/1998 c a Chính ph liên quan n xu t nh p khN c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên h p doanh trên cơ s h p ng h p 01/6/1998 Quy t nh s 625/1998/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c i u ch nh, b sung 16. ngày 18/02/1997 và s 10/1998/N -CP ngày 23/01/1998 c a Chính ph ban hành kèm t 04/3/1998 c a B Thuơng m i 17. 04/07/1998 Quy t nh 0774/1998/Q -BTM c a B Thương m i v vi c ban hành Quy ch t m th i v t Vi t – Trung 18. 15/07/1998 Quy t nh 0807/1998/Q -BTM c a B Thương m i v vi c ban hành Qui ch t ch c và qu n 19. 30/07/1998 Quy t nh s 0878/1998/Q -BTM c a B Thương m i v vi c ban hành ph l c b sung ASEAN c a Vi t Nam 20. 01/09/1998 Quy t nh s 0996/1998/TM-VP v vi c ban hành quy ch làm vi c c a B Thương m i. 21. 28/10/1998 Quy t nh s 1291/1998/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành quy ch q 22. 31/10/1998 Quy t nh 1311/1998/Q -BTM c a B Thương m i v vi c ban hành Quy ch kinh doanh th doanh theo phương th c t m nh p tái xu t 23. 02/11/1998 Quy t nh s 1316/1998/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c y quy n Văn phòn k ho ch xu t nh p khNu cho các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài khu v c phía nam 24. 17/11/1998 Quy t nh s 1405/1998/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành quy ch vào th trư ng có quy nh h n ng ch 25. 17/11/1998 Quy t nh 1406/1998/Q /BTM c a B Thương m i v vi c quy nh vi c t ch c u th trư ng EU năm 1999 26. 25/12/1998 Quy t nh s 1655/1998/Q -BTM v vi c ban hành danh m c hàng tiêu dùng ph c v vi c Năm 1999
  3. 27. 03/02/1999 Thông tư liên t ch s 04/1999/TTLT-BTM-BKH T-BCN c a B Thương m i, B K ho ch v thư ng h n ng ch xu t khNu hàng d t may 22/6/1999 Thông tư liên t ch s 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ c a B Tài chính, B Thương m i và 28. nh s 181/1999/Q -TTg ngày 21/9/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c gi m thu nh p k dân ch nhân dân Lào 29. 07/09/1999 Thông tư liên t ch s 29/1999/TTLT-BTM-BKHDT-BCN c a B Thương m i, B K ho ch v h n ng ch hàng d t may xu t khNu vào th trư ng có quy nh h n ng ch năm 2000 30. 15/4/1999 Ch th s 08/1999/CT-BTM c a B trư ng B Thương m i v công tác phòng ch ng lũ l t bão 31. 05/01/1999 Thông tư s 01/1999/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i hư ng d n v gi y ch ng nh n x 32. 15/1/1999 Thông tư s 03/1999/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i hư ng d n th c hi n Quy t tư ng Chính ph v i u hành xu t nh p khNu hàng hóa năm 1999 33. 18/3/1999 Thông tư s 05/1999/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i s a i, b sung kho n 5 15/1/1999 c a B Thương m i 34. 11/05/1999 Thông tư s 11/1999/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i hư ng d n th c hi n Quy t Th tư ng Chính ph ban hành quy ch khu v c khuy n khích phát tri n kinh t thương m i La 35. 19/5/1999 Thông tư s 13/1999/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i hư ng d n kinh doanh d ch v c 36. 15/6/1999 Thông tư s 16/1999/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i hư ng d n i u ki n mua bán v 37. 19/5/1999 Thông tư s 17/1999/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i hư ng d n kinh doanh m t hàng 38. 19/5/1999 Thông tư s 18/1999/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i hư ng d n i u ki n kinh doanh 19/8/1999 Thông tư s 26/1999/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i b sung Thông tư s 18/1998/ 39. hư ng d n th c hi n Ngh nh 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph quy nh ch xu t khNu, nh p khNu, gia công và i lý mua bán hàng hóa v i nư c ngoài 40. 18/11/1999 Thông tư 33/1999/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i hư ng d n th c hi n Ngh nh s ph v kinh doanh d ch v giám nh hàng hoá 41. 30/12/1999 Thông tư 35/1999/TT-BTM c a B Thương m i v vi c hư ng d n th c hi n Quy t nh s tư ng Chính ph v i u hành xu t khNu g o và nh p khNu phân bón năm 2000 42. 04/02/1999 Quy t nh s 0123/1999/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c b sung quy ch k ban hành kèm theo Quy t nh s 1311/1998/Q -BTM ngày 31/10/1998 c a B Thương m i 43. 25/03/1999 Quy t nh s 0337/TM-Q c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành các quy ch xét Expo 1999) 44. 24/4/1999 Quy t nh s 455/1999/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c s a i, b sung d nh th i h n n p thu nh p khNu 45. 10/05/1999 Quy t nh 0543/1999/Q -BTM c a B Thương m i v vi c b sung Quy ch qu n lý và s d 46. 08/06/1999 Quy t nh s 724/1999/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành quy ch t 47. 05/07/1999 Quy t nh s 0810/1999/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành quy ch tr m i trong vi c gi i quy t ngh c a tham tán thương m i Vi t Nam nư c ngoài 48. 01/09/1999 Quy t nh 1021/1999/Q -BTM c a B Thương m i bãi b vi c duy t k ho ch xu t khNu i 49. 01/09/1999 Quy t nh s 1022/1999/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i ban hành danh m c hàng v n u tư nư c ngoài mua t i Vi t nam xu t khNu 50. 10/12/1999 Quy t nh s 1447/1999/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i ban hành quy ch v thuê m 51. 30/12/1999 Quy t nh s 1555/1999/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành Quy ch x
  4. Năm 2000 52. 27/01/2000 Thông tư liên t ch s 36/2000/TTLT-BTM-BTCCBCP c a B Thương m i và Ban T ch c c v quy n h n và t ch c c a cơ quan qu n lý thương m i c a a phương 53. 18/2/2000 Thông tư liên t ch s 02/2000/TTLT-BTM-BCN c a B Thương m i và B Công nghi p v v xu t và gia công gi y xu t khNu 54. 17/4/2000 Thông tư liên t ch s 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ c a B Thương m i và T ng c c H i quan h hàng hoá 55. 12/5/2000 Thông tư liên t ch s 12/2000/TTLT-BTM-BKH T-BCN c a B Thương m i, B K ho ch v ng ch xu t khNu hàng d t may 56. 31/08/2000 Thông tư liên t ch 17/2000/TTLT-BTM-TCHQ c a B Thương m i và T ng c c h i quan v CHLB Nga năm 2000 57. 16/10/2000 Thông tư liên t ch s 19/2000/TTLT-BTM-BKH T-BCN c a B Thương m i, B K ho ch giao và th c hi n h n ng ch hàng d t may xu t khNu vào th trư ng EU, Canada và Th Nhĩ Kỳ 58. 29/12/2000 Thông tư liên t ch 23/2000/TTLT-BTM-BKH T-BCN c a B Thương m i, B K ho ch và m c IV c a Thông tư liên t ch s 19/2000/TTLT-BTM-BKH T-BCN ngày 16/10/2000 59. 12/5/2000 Ch th s 11/2000/CT-BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c tri n khai so n th o lu t c 60. 17/01/2000 Thông tư s 01/2000/TT-BTM c a B Thương m i b sung Thông tư s 26/1999/TT-BTM n công hàng hoá nư c ngoài 61. 12/4/2000 Thông tư 08/2000/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i hư ng d n vi c c p gi y ph Campuchia 62. 21/08/2000 Thông tư s 16/2000/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i hư ng d n vi c kinh doanh t m thu c lá i u vào th trư ng Trung Qu c 63. 10/01/2000 Quy t nh s 36/2000/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c i u ch nh quy ch th trư ng có quy nh h n ng ch 64. 28/3/2000 Quy t nh s 0535/2000/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành các quy Vi t nam Expo 2000) 65. 03/04/2000 Quy t nh s 0556/2000/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c i u ch nh b sun d u ban hành kèm theo Quy t nh s 0123/1999/Q -BTM ngày 4/2/1999 c a B Thương m i 66. 10/8/2000 Quy t nh s 1116/2000/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i quy nh nhi m v c th ti n thương m i 67. 18/8/2000 Quy t nh s 1154/2000/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i ban hành quy ch trách nhi riêng c a B Thương m i 68. 08/11/2000 Quy t nh s 1515/2000/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c quy nh ch c nă C c Qu n lý th trư ng Năm 2001 69. 16/3/2001 Thông tư liên t ch s 07/2001/TTLT-BTM-BKH T-BCN c a B Thương m i, B K ho ch thư ng h n ng ch xu t khNu hàng d t may 2001 70. 18/5/2001 Thông tư liên t ch s 03/2001/TTLT-BKH T-BCN-BTM c a B K ho ch và u tư, B Cô nh p khNu linh ki n ô tô d ng CK 1 24/9/2001 Thông tư liên t ch s 75/2001/TTLT-BTC-BTM-TCHQ c a B Tài chính, B Thương m i và 71. gi m thu nh p khNu hàng hóa có xu t x t Lào quy nh t i th a thu n gi a Chính ph CHX thu n C a Lò 1999) v vi c t o i u ki n thu n l i cho ngư i, phương ti n và hàng hóa qua l i 72. 02/10/2001 Thông tư liên t ch s 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ c a B Thương m i và T ng c c H i qu 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày 17/4/2000 c a B Thương m i và T ng c c H i quan v hư 73. 26/3/2001 Ch th s 08/CT-BTM v công tác phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai năm 2001. 74. 12/03/2001 Thông tư s 06/2001/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i hư ng d n tr n liên bang Nga 75. 18/4/2001 Thông tư s 11/2001/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i hư ng d n th c hi n Quy t n
  5. tư ng Chính ph v qu n lý xu t khNu, nh p khNu hàng hóa th i kỳ 2001-2005 76. 29/5/2001 Thông tư s 16/2001/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i s a i b sung m c 4 ph n I d ng, ban hành kèm theo Thông tư s 11/2001/TT-BTM ngày 18/4/2001 c a B Thương m i 77. 12/07/2001 Thông tư s 17/2001/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i hư ng d n th c hi n h at 32/1999/N -CP ngày 5/5/1999 c a Chính ph v khuy n m i, qu ng cáo thương m i, và h i ch 78. 12/07/2001 Thông tư s 18/2001/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i hư ng d n th c hi n h at n Ngh nh s 32/1999/N -CP ngày 5/5/1999 c a Chính ph v khuy n m i, qu ng cáo thương 79. 20/7/2001 Thông tư s 19/2001/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i s a i, b sung m c 2.3 Thôn B Thương m i 17/8/2001 Thông tư s 20/2001/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i hư ng d n th c hi n Ngh nh 80. ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 c a Chí m i v ho t ng xu t khNu, nh p khNu, gia công và i lý mua bán hàng hóa v i nư c ngoài 81. 11/01/2001 Quy t nh s 35/2001/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành quy ch th trư ng có quy nh h n ng ch 82. 11/01/2001 Quy t nh s 36/2001/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c t ch c u th u h n EU năm 2001 83. 05/02/2001 Quy t nh 93/2001/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c s a i, b sung quy ch 84. 05/02/2001 Quy t nh s 314/2001/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c s a i danh m c h n n p thu nh p khNu, ban hành kèm theo Quy t nh s 1655/1998/Q -BTM 85. 08/05/2001 Quy t nh 0467/2001/Q -BTM c a B Thương m i v vi c u quy n Ban qu n lý khu cô nh p khNu và ho t ng thương m i c a các doanh nghi p khu công nghi p 86. 01/08/2001 Quy t nh s 815/2001/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i ban hành b n Quy nh container t i c ng B n Nghé, thành ph H Chí Minh 87. 01/08/2001 Quy t nh s 816/2001/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i ban hành quy ch xét t ng hu 25/12/2001 Quy t nh s 1448/2001/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c b sung Ph l c 3 q 88. ASEAN c a Vi t nam-m u D hư ng các ưu ãi theo Hi p nh v chương trình ưu ãi thu Năm 2002 89. 28/02/2002 Thông tư liên t ch s 02/2002/TTLT-BTM-BKH T-BCN c a B Thương m i, B K ho ch hư ng d n th c hi n Thông tư liên t ch s 25/2001/TTLT-BTM-BKH T-BCN ngày 09/11/200 90. 12/8/2002 Thông tư liên t ch s 08/2002/TTLT-BTM-BKH T-BCN c a B Thương m i, B K ho ch giao và th c hi n h n ng ch xu t khNu hàng d t may vào th trư ng EU, Canada và Th Nh kỳ 91. 19/3/2002 Ch th s 01/2002/CT-BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c th c hi n ti t ki m, ch n các ơn v hành chính tr c thu c B 92. 07/06/2002 Ch th s 05/2002/CT-BTM v công tác phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai 93. 21/01/2002 Quy t nh s 83/2002/TM-VPUB ban hành quy ch h at ng c a Ban biên t p án qu c hóa và d ch v Vi t Nam 94. 29/01/2002 Quy t nh s 0105/2002/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i ban hành quy nh b s chuy n container t i c ng B n Nghé 95. 26/4/2002 Quy t nh s 0478/2002/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c b sung ph l c 3 Q ASEAN c a Vi t nam – M u D hư ng các ưu ãi theo hi p nh v chương trình ưu ãi thu 96. 10/10/2002 Quy t nh s 1221/2002/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i quy nh vi c t ch c u th trư ng EU năm 2003 Năm 2003 97. 27/5/2003 Thông tư liên t ch s 02/2003/TTLT-BTM-BKH T-BCN c a B Thương m i, B K ho ch giao và th c hi n h n ng ch hàng d t may xu t khNu vào th trư ng Hoa Kỳ năm 2003
  6. 98. 08/10/2003 Thông tư liên t ch s 07/2003/TTLT-BTM-BCN c a B Thương m i và B Công nghi p hư khNu hàng d t may vào th trư ng Hoa Kỳ năm 2004 99. 28/10/2003 Thông tư liên t ch s 08/2003/TTLT-BTM-BCN c a B Thương m i và B Công nghi p hư khNu hàng d t may vào th trư ng EU, Canada, Th Nhĩ Kỳ năm 2004 31/7/2003 Thông tư s 05/2003/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i hư ng d n b sung Thông tư 100. Tài chính và B Thương m i ngày 3/6/2003 hư ng d n th c hi n vi c gi m thu nh p khNu h thu n viên Chăn gi a Chính ph nư c CHXHCN VN và Chính ph nư c CHDCND Lào ký ng 101. 24/1/2003 Quy t nh s 104/2003/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i ban hành Quy ch xây d ng tr ng i m qu c gia 102. 10/3/2003 Quy t nh s 0251/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i ban hành Quy ch làm vi c c a T 103. 13/3/2003 Quy t nh s 271/2003/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i ban hành Danh m c m t hà 2003 104. 11/04/2003 Quy t nh s 424/2003/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành các m u qu n lý th trư ng 105. 27/6/2003 Quy t nh s 795/2003/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i ban hành b sung danh m khNu năm 2003 106. 09/09/2003 Quy t nh s 1116/2003/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i ban hành Quy ch thư ng năm 2003 vư t so v i năm 2002 107. 07/11/2003 Quy t nh s 1462/2003/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i b sung Danh m c m t hàn s 1116/2003/Q -BTM ngày 9/9/2003 c a B Thương m i Năm 2004 108. 28/7/2004 Thông tư liên t ch s 04/2004/TTLT-BTM-BCN c a B Thương m i và B Công nghi p hư khNu hàng d t may vào th trư ng Hoa Kỳ năm 2005 109. 27/12/2004 Thông tư s 10/2004/TT-BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c hư ng d n th c hi n Q c a Th tư ng Chính ph v áp d ng h n ng ch thu quan i v i hàng nh p khNu t i Vi t Nam 110. 01/4/2004 Quy t nh s 404/2004/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành Danh m c h n n p thu nh p khNu 111. 20/4/2004 Quy t nh s 479/2004/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i phê duy t Chương trình x 2004 112. 14/7/2004 Quy t nh s 0971/2004/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành Danh m khNu, nh p khNu gia công theo gi y phép c a B Thương m i 113. 21/9/2004 Quy t nh s 1341/2004/Q -BTM v vi c i u ch nh, b sung Danh m c Hàng tiêu dùng ba BTM ngày 01/4/2004 114. 1/11/2004 Quy t nh 1589/2004/Q -BTM c a B Thương m i v vi c giá bán xăng d u 115. 05/11/2004 Quy t nh s 1623/2004/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i phê duy t Chương trình xú năm 2004 116. 12/11/2004 Quy t nh s 1675/2004/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i phê duy t Chương trình xú năm 2004 117. 30/11/2004 Quy t nh s 1778/2004/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i phê duy t Chương trình xú năm 2004 118. 09/12/2004 Quy t nh s 1836/2004/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i ban hành Danh m c hàng i m xúc ti n thương m i qu c gia năm 2005 Năm 2005 119. 01/04/2005 Thông tư liên t ch s 06/2005/TTLT/BTM-BCN c a B Thương m i và B Công nghi p hư hàng d t may xu t khNu sang th trư ng Hoa Kỳ năm 2005 120. 01/04/2005 Thông tư liên t ch s 07/2005/TTLT/BTM-BCN c a B Thương m i và B Công nghi p b su BCN ngày 28/07/2004 hư ng d n vi c giao và th c hi n h n ng ch xu t khNu hàng d t may và 121. 24/03/2005 Thông tư s 04/2005/TT-BTM c a B Thương m i v vi c i u ch nh danh m c h n ng ch th
  7. s 10/2004/TT-BTM ngày 27/12/2004 c a B Thương m i) 122. 15/8/2005 Quy t nh s 2212/2005/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành Quy ch k 123. 06/10/2005 Thông tư 17/2005/TT-BTM c a B Thương m i v vi c s a i, b sung Thông tư s 04/200 danh m c hàng nh p khNu áp d ng h n ng ch thu quan năm 2005 124. 25/3/2005 Quy t nh s 0499/2005/Q -BTM c a B Thương m i v vi c phê duy t chương trình xúc ti 125. 15/04/2005 Quy t nh s 0962/2005/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i phê duy t chương trình x 2005 29/04/2005 Quy t nh s 1318/2005/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c bãi b Quy t nh 126. B trư ng B Thương m i; t m ng ng vi c t m nh p tái xu t, chuy n khNu g thành phNm gia công, s n xu t hàng xu t khNu 127. 10/10/2005 Quy t nh s 2504/2005/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành quy ch xu t, chuy n khNu hàng hoá c m nh p khNu, t m ng ng nh p khNu 128. 26/10/2005 Quy t nh s 2581/2005/Q -BTM c a B Thương m i v vi c nh p khNu h n ng ch thu qu t Lào v i thu su t nh p khNu 0% 129. 10/11/2005 Quy t nh s 2741/2005/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i phê duy t b sung chương năm 2005 130. 21/11/2005 Quy t nh s 2772/2005/Q -BTM c a B trư ng B Thương m i v vi c i u ch nh giá bán x
Đồng bộ tài khoản