Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
91
lượt xem
16
download

Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT về việc ban hành quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p-T do - H nh phúc ------------- S : 01/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 21 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH C P C U, H I S C TÍCH C C VÀ CH NG C B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 1895/1997/BYT-Q ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t v vi c Ban hành Quy ch b nh vi n; Theo ngh c a C c trư ng C c qu n lý khám, ch a b nh- B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch C p c u, H i s c tích c c và Ch ng c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Bãi b M c 2, ph n IV Quy ch B nh vi n ban hành kèm theo Quy t nh s 1895/1997/BYT-Q ngày 19/9/1997 c a B trư ng B Y t . i u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, C c trư ng C c qu n lý khám, ch a b nh, Chánh Thanh tra, V trư ng các V , C c trư ng các C c thu c B Y t , Giám c b nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên QUY CH
 2. C P C U, H I S C TÍCH C C VÀ CH NG C (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 01/2008/Q -BYT ngày 21/01/2008 c a B trư ng B Yt ) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng Quy ch này quy nh v t ch c và ho t ng chuyên môn trong công tác c p c u, h i s c tích c c và ch ng c, ư c áp d ng i v i các ơn v c p c u 115 và cơ s khám b nh, ch a b nh Nhà nư c và tư nhân. i u 2. Yêu c u chung 1. C p c u, h i s c tích c c và ch ng c là nhi m v h t s c quan tr ng, các ơn v c p c u 115, các cơ s khám b nh, ch a b nh ph i t ch c c p c u, h i s c tích c c và ch ng c k p th i trong m i trư ng h p. 2. T t c các trư ng h p c p c u, h i s c tích c c và ch ng c các cán b y t ph i khNn trương th c hi n nhi m v theo m c ưu tiên, không ư c gây khó khăn v th t c hành chính, không ư c ùn Ny ngư i b nh, ngư i b n n (sau ây g i chung là ngư i b nh). 3. Các cơ s khám b nh, ch a b nh ph i ưu tiên t p trung m i i u ki n v con ngư i, trang thi t b và cơ s v t ch t t t nh t c p c u, h i s c tích c c và ch ng c cho ngư i b nh. 4. Công tác c p c u, h i s c tích c c và ch ng c ph i b o m ho t ng liên t c 24/24 gi . Chương 2. C P C U NGOÀI B NH VI N (C P C U 115) i u 3. Quy nh h th ng t ch c c p c u ngoài b nh vi n 1. T i tuy n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p Trung tâm c p c u ngoài b nh vi n (sau ây g i là Trung tâm C p c u 115). Trung tâm này là ơn v s nghi p có thu, tr c thu c S Y t . i v i các a phương chưa có i u ki n thành l p trung tâm C p c u 115, trư c m t thành l p t C p c u 115 thu c B nh vi n a khoa t nh. 2. B nh vi n tuy n qu n, huy n, th xã, ph i thành l p t C p c u ngoài b nh vi n (t c p c u 115). i u 4. Ch c năng, nhi m v Trung tâm c p c u 115, t C p c u ngoài b nh vi n có các nhi m v sau:
 3. 1. C p c u ngư i b nh t i c ng ng và v n chuy n ngư i b nh c p c u n b nh vi n ti p t c i u tr . 2. Th c hi n nghiêm ch nh quy ch chuyên môn theo quy nh c a B Y t và các quy nh khác c a pháp lu t. 3. T ch c ào t o và tham gia ào t o, nghiên c u khoa h c và t p hu n chuyên môn k thu t v c p c u ngoài b nh vi n cho cán b y t . 4. Trung tâm c p c u 115 tham mưu cho B Y t , S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng và phát tri n h th ng c p c u ngoài b nh vi n áp ng nhu c u c a nhân dân. i u 5. Cơ s v t ch t, trang thi t b , nhân l c Trung tâm C p c u 115 ph i có y các i u ki n sau: 1. Cơ s v t ch t, trang thi t b Có trang thi t b , thu c, phương ti n thông tin liên l c, phương ti n v n chuy n c p c u ph c v công tác c p c u. 2. Nhân l c Có i ngũ bác sĩ, i u dư ng ư c ào t o v nghi p v chuyên môn c p c u ngoài b nh vi n. 3. S , sách chuyên môn - Có s chuyên môn, h sơ b nh án ghi chép di n bi n c a ngư i b nh trong quá trình c p c u và v n chuy n; - Có tài li u hư ng d n chNn oán và x trí c p c u; - Có b n hành chính khu v c, b n giao thông khu v c (h th ng nh v toàn c u GPS n u có). i u 6. T ch c ho t ng c p c u 115 1. B ph n i u hành c p c u có nhi m v : a) Ti p nh n yêu c u c p c u ngư i b nh qua s i n tho i c p c u 115; b) Ngư i nh n thông tin ph i ghi vào s y các thông tin: th i gian, a i m yêu c u c p c u, s lư ng, tình tr ng ngư i b nh, s i n tho i c a ngư i g i c p c u; c) i u ng kíp c p c u i làm nhi m v , ph i h p ch t ch v i t c p c u ngoài b nh vi n c a các b nh vi n khác trong khu v c khi c n thi t;
 4. d) Hư ng d n, tư v n cho gia ình ngư i b nh cách sơ c u, chăm sóc cho ngư i b nh trong th i gian ch xe c p c u n. 2. Kíp c p c u M i kíp g m 01 bác sĩ (ho c 01 y sĩ), 01 - 02 i u dư ng, 01 ngư i i u khi n phương ti n v n chuy n c p c u. 3. Nhi m v c a các cá nhân tham gia c p c u a) Bác sĩ (ho c y sĩ) - T ch c ưa ngư i b nh ra kh i khu v c ang b e do n tính m ng; - T ch c c p c u ngư i b nh t i c ng ng; - Ti n hành ánh giá, phân lo i tình tr ng ngư i b nh tri n khai vi c c p c u và n nh ngư i b nh; - Làm b nh án cho ngư i b nh theo quy nh; - i v i ngư i b nh sau khi ư c c p c u, tuỳ theo tình tr ng b nh s gi i quy t: + Tình tr ng b nh nh , n nh: kê ơn, hư ng d n i u tr và chăm sóc t i nhà; + Tình tr ng b nh n ng s chuy n n khoa c p c u c a b nh vi n g n nh t phù h p v i tình tr ng b nh. - Trư ng h p ngư i b nh t vong: + Ngư i b nh t vong trư c khi kíp c p c u 115 n ho c trong khi c p c u t i c ng ng: * Ngư i b nh có thân nhân: Y s , bác sĩ (sau ây g i chung là bác s ) gi i thích tình tr ng b nh cho thân nhân ngư i b nh ph i h p l p biên b n t vong. Trư ng h p ngư i b nh t t ho c nghi ng là án m ng liên quan t i pháp lu t thì gi nguyên hi n trư ng, ph i h p v i thân nhân ngư i b nh m i cơ quan công an n gi i quy t; * Ngư i b nh không có thân nhân: Bác sĩ ph i h p v i công an s t i l p biên b n t vong bàn giao cho chính quy n a phương gi i quy t, ch chuy n thi hài ngư i b nh n b nh vi n khi có yêu c u c a cơ quan công an; + Ngư i b nh t vong trên ư ng v n chuy n: * Ngư i b nh có thân nhân: Bác sĩ gi i thích tình tr ng b nh cho thân nhân ngư i b nh, ti p t c chuy n ngư i b nh n b nh vi n, bác sĩ c a kíp c p c u 115 ph i h p v i bác sĩ khoa c p c u b nh vi n và thân nhân c a ngư i b nh l p biên b n t vong, hoàn thi n h sơ b nh án;
 5. * Ngư i b nh không có ngư i thân: ti p t c chuy n ngư i b nh n khoa c p c u c a b nh vi n, bác sĩ c a kíp c p c u 115 ph i h p v i bác sĩ khoa c p c u b nh vi n l p biên b n t vong, hoàn thi n h sơ b nh án, g i thi hài ngư i b nh vào nhà tang l c a b nh vi n b o qu n và báo cho cơ quan công an n gi i quy t theo pháp lu t. - Trư ng h p c p c u hàng lo t ho c quá kh năng gi i quy t c a kíp c p c u, ph i khNn trương báo cáo tr c lãnh o ơn v xin ý ki n ch o và yêu c u h tr c a các cơ s y t trong khu v c. Trong khi ch h tr ph i t ch c c p c u b ng kh năng t i a, t p trung vào phân lo i và c p c u ngư i b nh theo m c ưu tiên; b) i u dư ng - ChuNn b y thu c, trang thi t b , d ng c c p c u, s n sàng i làm nhi m v khi có yêu c u; - KhNn trương th c hi n y l nh c a bác sĩ, th c hi n các k thu t c p c u theo úng quy trình k thu t; - L y m ch, huy t áp, nhi t , nh p th , ánh giá tình tr ng ngư i b nh và báo cáo k p th i cho y, bác sĩ; - Ph i h p v i bác sĩ làm th thu t; - Theo dõi và chăm sóc ngư i b nh; khi phát hi n th y nh ng d u hi u b t thư ng c a ngư i b nh ph i báo ngay cho bác sĩ k p th i x trí; - Sau khi s d ng thu c và các v t tư tiêu hao, ph i b sung y theo s lư ng quy nh; b o qu n thu c và d ng c c p c u, nh n và bàn giao y gi a các kíp tr c; - Th c hi n quy ch ch ng nhi m khuNn cho các trang thi t b , phương ti n v n chuy n c p c u. c) Ngư i i u khi n các phương ti n v n chuy n c p c u - Luôn s n sàng, m b o các phương ti n v n chuy n c p c u xu t phát trong th i gian nhanh nh t k t khi nh n ư c l nh i u ng i c p c u; - i u khi n phương ti n v n chuy n c p c u an toàn; - Ph i h p v i y, bác sĩ, i u dư ng c p c u ngư i b nh; - Qu n lý các thi t b y t trên phương ti n v n chuy n c p c u; - Thư ng xuyên v sinh phương ti n v n chuy n c p c u; 4. V n chuy n ngư i b nh t i b nh vi n Kíp c p c u 115 có trách nhi m:
 6. a) L a ch n cơ s y t g n nh t phù h p v i tình tr ng c a ngư i b nh v n chuy n t i và liên h trư c v i cơ s y t ó chuNn b ti p nh n c p c u. b) Ti p t c các bi n pháp c p c u và i u tr ngư i b nh trong su t th i gian v n chuy n; 5. Bàn giao ngư i b nh t i b nh vi n a) Vi c bàn giao ngư i b nh ư c th c hi n gi a các bác s bên giao và bên nh n; b) N i dung bàn giao: - Tình tr ng ngư i b nh trư c, sau khi ư c c p c u ban u và hi n tr ng b nh lúc bàn giao; - Các thu c ã dùng (tên thu c, hàm lư ng, s lư ng, cách dùng) và các bi n pháp khác c p c u ngư i b nh; c) Các cơ s khám ch a b nh tuy t i không ư c t ch i, ùn Ny ngư i b nh khi c p c u 115 chuy n n, ph i khNn trương ti p nh n ngư i b nh. Chương 3. C P C U TRONG B NH VI N (C P C U TRONG CÁC CƠ S KHÁM B NH, CH A B NH) i u 7. H th ng c p c u trong b nh vi n 1. i v i b nh vi n a khoa a) B nh vi n h ng c bi t thành l p: khoa C p c u, khoa H i s c tích c c, Trung tâm Ch ng c; b) B nh vi n vùng h ng I thành l p khoa C p c u, khoa H i s c tích c c, khoa Ch ng c; c) B nh vi n h ng I, II ph i thành l p khoa C p c u, khoa H i s c tích c c - ch ng c. Ngoài ra, t i m t s khoa có bu ng c p c u theo nhu c u c th c a b nh vi n; d) B nh vi n h ng III, IV và chưa x p h ng ph i thành l p khoa C p c u - H i s c tích c c - Ch ng c. 2. i v i b nh vi n chuyên khoa Theo ch c năng, nhi m v và c i m c a t ng chuyên khoa, các b nh vi n b trí và xây d ng khoa C p c u, H i s c tích c c và Ch ng c cho phù h p nh m m b o t t nh t công tác c p c u ngư i b nh. 3. i v i b nh vi n tư nhân
 7. Tuỳ thu c vào ph m vi chuyên môn cho phép và c i m c a t ng b nh viên, b nh vi n ph i có h th ng c p c u quy nh t i kho n 1, 2 i u này ho c bu ng c p c u h i s c c p c u k p th i ngư i b nh. i u 8. Ch c năng, nhi m v khoa C p c u 1. Ch c năng, nhi m v chung a) Ti p nh n và i u tr m i trư ng h p ngư i b nh c p c u ư c chuy n t i b nh vi n; b) ánh giá, phân lo i tình tr ng b nh và th c hi n các bi n pháp c p c u thích h p theo m c ưu tiên c p c u n khi ngư i b nh qua kh i tình tr ng nguy k ch và trong vòng 48 gi ph i chuy n ngư i b nh n khoa H i s c tích c c ho c m t chuyên khoa phù h p khi i u ki n b nh nhân cho phép; c) T ch c làm vi c theo ca i v i b nh vi n h ng c bi t, h ng I, II; thu ng tr c theo quy nh i v i b nh vi n h ng III, IV và chưa x p h ng; d) Th c hi n nghiêm ch nh các quy trình, quy ch chuyên môn trong b nh vi n; ) T ch c dây chuy n c p c u cùng v i khoa H i s c tích c c h tr chuyên môn cho h th ng c p c u t i các khoa trong b nh vi n; e) Ph i h p ch t ch v i trung tâm C p c u 115 th c hi n c p c u và v n chuy n c p c u ngoài b nh vi n khi có yêu c u; g) Nghiên c u khoa h c, tư v n và tuyên truy n giáo d c v c p c u cho c ng ng; h) ào t o và tham gia ào t o cán b ; ch o tuy n v lĩnh v c c p c u cho tuy n dư i. 2. Nhi m v c th a) Tr m y t xã, phòng khám a khoa khu v c và các phòng khám khác - Gi i quy t các c p c u thông thư ng; - Các trư ng h p vư t quá kh năng chuyên môn thì x trí c p c u ban ur im i tuy n trên h tr ho c chuy n ngư i b nh n b nh vi n g n nh t. b) Khoa C p c u- H i s c tích c c- Ch ng c c a b nh vi n a khoa h ng III, IV và chưa x p h ng - Gi i quy t các c p c u thông thư ng; - Ti p t c c p c u, h i s c tích c c ngư i b nh tuy n trư c chuy n v , ngư i b nh n ng c a các khoa lâm sàng trong b nh vi n;
 8. - Các trư ng h p ngư i b nh n ng vư t quá kh năng chuyên môn thì h i chNn, m i tuy n trên h tr ho c chuy n ngư i b nh lên tuy n trên. c) Khoa C p c u c a b nh vi n a khoa h ng II - Gi i quy t các c p c u, trư ng h p ngư i b nh n ng vư t quá kh năng chuyên môn thì h i chNn, m i tuy n trên h tr ho c chuy n ngư i b nh lên tuy n trên; - Tham gia c p c u ngoài b nh vi n và ti p nh n các c p c u hàng lo t; d) Khoa C p c u c a b nh vi n a khoa h ng I, h ng c bi t - Là tuy n cu i cùng ti p nh n và x trí nh ng ngư i b nh vào c p c u ho c ngư i b nh vư t quá kh năng i u tr t tuy n dư i chuy n n; - Ph i h p cùng khoa h i s c tích c c, khoa ch ng c trong công tác c p c u tai n n, th m ho và ng c hàng lo t; - Ph i h p v i các cơ s ào t o t ch c ào t o i ngũ bác sĩ, i u dư ng. i u 9. Nhi m v , quy n h n cá nhân khoa C p c u 1. Trư ng khoa C p c u có nhi m v : Trư ng khoa c p c u ngoài nhi m v và quy n h n chung c a trư ng khoa lâm sàng còn có nhi m v : a) T ch c ho t ng c a khoa theo quy ch c p c u, h i s c và ch ng c; b) Ki m tra, ôn c vi c th c hi n quy ch trong ti p nh n, c p c u và i u tr ngư i b nh. Ph i h p v i khoa h i s c tích c c và các khoa lâm sàng khác h tr chuyên môn cho h th ng c p c u trong b nh vi n; c) Trong trư ng h p có nh ng c p c u c bi t như: c p c u hàng lo t, c p c u th m ho , c p c u b nh d ch, trư ng khoa có trách nhi m báo cáo giám c b nh vi n t ch c c p c u có hi u qu . 2. Bác sĩ khoa C p c u có nhi m v : a) Ti p nh n ngư i b nh c p c u, thăm khám, x trí c p c u theo Hư ng d n i u tr c p c u, ghi chép y di n bi n c a ngư i b nh vào h sơ b nh án. H p tác t t v i các b ph n c p c u trong h th ng c p c u c a b nh vi n; b) Th c hi n úng các quy trình k thu t c p c u; c) Trong nh ng trư ng h p khó ph i báo cáo lãnh o khoa xin ý ki n h i chNn; d) Bàn giao y tình tr ng ngư i b nh cho ca sau. 3. i u dư ng khoa C p c u có nhi m v :
 9. a) Tham gia ti p nh n ngư i b nh c p c u, phân lo i ban u, n u tình tr ng ngư i b nh n ng ph i th c hi n ngay các bi n pháp c p c u ban u phù h p và báo ngay cho bác s th c hi n các bi n pháp c p c u k p th i; b) ChuNn b các d ng c , phương ti n và thu c c p c u s n sàng b o mc pc u theo quy nh; c) KhNn trương th c hi n y l nh c p c u theo úng các quy trình k thu t b nh vi n; d) Theo dõi sát và chăm sóc ngư i b nh, phát hi n nh ng di n bi n b t thư ng kp th i x trí và báo cáo bác s ; ) Bàn giao y vi c chăm sóc ngư i b nh cho ca sau; e) B sung thu c c p c u y theo s lư ng quy nh, b o qu n thu c và d ng c c p c u, nh n và bàn giao thu c, d ng c c p c u gi a các ca tr c. 4. Các nhân viên khác c a khoa theo s phân công c a trư ng khoa. i u 10. Cơ s v t ch t, trang thi t b , nhân l c khoa C p c u 1. Cơ s v t ch t, trang thi t b a) Yêu c u chung - Khoa C p c u ư c b trí v trí thu n l i cho vi c ti p nh n, v n chuy n và áp ng yêu c u c p c u g m các phòng: phòng ti p nh n và phân lo i ngư i b nh, phòng thăm dò ch c năng c p c u, phòng ph u thu t và th thu t can thi p c p c u, phòng lưu theo dõi, phòng c p c u ngư i b nh n ng, phòng cách ly, phòng thi t b d ng c (tuỳ i u ki n c th t ng b nh vi n); - Có bi n báo c p c u, mũi tên ch d n vào khu v c c p c u, ban êm ph i có èn báo c p c u, có y ánh sáng, ư c cung c p i n ưu tiên, có h th ng phát i n, chi u sáng d phòng ho t ng t t; - Có s khám b nh và h sơ b nh án ghi chép, theo dõi, i u tr ngư i b nh n c p c u; - Có trang thi t b , phương ti n k thu t và thu c b o m c p c u theo danh m c quy nh phù h p v i t ng h ng b nh vi n. Các trang thi t b , d ng c cơ b n bao g m: + H th ng cung c p o xy và khí nén; + H th ng cung c p nư c s ch; + Các phương ti n ph c v cho chNn oán và thăm dò ch c năng c p c u, th thu t can thi p, xét nghi m c p c u t i ch , các phương ti n ph c v cho c p c u ngư i b nh, các phương ti n b o m yêu c u v n chuy n ngư i b nh.
 10. + H th ng tin h c qu n lý; b) Yêu c u c th - Tr m y t xã, phòng khám a khoa khu v c và các phòng khám khác + Có bu ng c p c u t 1-2 giư ng; + Có trang thi t b t i thi u c p c u ban u. - Khoa C p c u -H i s c - Ch ng c c a b nh vi n a khoa h ng III, IV và chưa x p h ng Có ít nh t 05 giư ng và giư ng cáng có bánh xe, 01 bu ng khám s n ph . - Khoa C p c u c a b nh vi n a khoa h ng II + Có ít nh t 10 giư ng c p c u và giư ng cáng có bánh xe v n chuy n b nh nhân; + Có 01 bu ng khám s n ph . - Khoa C p c u c a b nh vi n a khoa h ng I, h ng c bi t + Có ít nh t 20 giư ng c p c u và m t s giư ng cáng có bánh xe; + B trí phòng m c p c u ngay t i khoa C p c u (tuỳ theo i u ki n c th t ng b nh vi n). 2. Nhân l c a) i ngũ cán b bác sĩ, i u dư ng, h lý ư c ào t o v nghi p v chuyên môn c p c u; b) Cán b làm công tác c p c u ph i thư ng xuyên ư c ào t o b sung và c p nh t ki n th c m i. i u 11. Ch c năng, nhi m v c a khoa H i s c tích c c 1. Khoa H i s c tích c c là khoa lâm sàng có nhi m v ti p t c i u tr và chăm sóc tích c c nh ng ngư i b nh c a khoa C p c u và c a các khoa lâm sàng trong b nh vi n chuy n n. 2. Ph i h p v i khoa C p c u tham gia c p c u ngoài b nh vi n và t i b nh vi n trong tình hu ng x y ra c p c u hàng lo t, c p c u th m ho . 3. Ph i h p cùng v i khoa C p c u h tr chuyên môn cho h th ng c p c u t i các khoa khác trong b nh vi n. 4. Trư ng h p ngư i b nh n ng vư t quá kh năng chuyên môn thì h i chNn, m i tuy n trên h tr ho c chuy n ngư i b nh.
 11. 5. Khoa h i s c tích c c c a b nh vi n a khoa h ng I, h ng c bi t - Là tuy n cu i cùng ti p nh n và x trí các b nh nhân vư t quá kh năng i u tr t tuy n dư i chuy n n; - Ph i h p v i các b nh vi n tuy n cu i khác trong vi c h i chNn và i u tr ngư i b nh; - Ph i h p v i các trư ng i h c, cao ng, trung h c y ào t o bác sĩ, i u dư ng chuyên ngành h i s c tích c c. - Nghiên c u khoa h c và ch o chuyên khoa cho tuy n dư i. i u 12. Nhi m v , quy n h n cá nhân khoa H i s c tích c c 1. Trư ng khoa khoa H i s c tích c c ngoài nhi m v và quy n h n chung c a trư ng khoa lâm sàng còn có nhi m v : a) T ch c cho khoa làm vi c 24/24 gi theo ca ho c theo ch thư ng tr c tuỳ theo tình hình c th , t ch c dây chuy n làm vi c hi u qu ; b) Phân lo i ngư i b nh c p c u theo m c n ng, tính ch t b nh; c) Ch u trách nhi m v ch t lư ng chNn oán, i u tr và chăm sóc ngư i b nh c a khoa. N u b nh ti n tri n x u ho c sau 48 gi chưa có chNn oán xác nh, ph i t ch c h i chNn; d) B trí m t b ng, huy ng nhân l c, trang thi t b trong trư ng h p x y ra c p c u hàng lo t, c p c u th m ho ; ) Thư ng xuyên c p nh t ki n th c, nâng cao trình chuyên môn, khoa h c - k thu t c a cán b , có k ho ch ào t o, b i dư ng v chuyên môn nghi p v cho các bác sĩ và i u dư ng c a khoa; e) Ch o, tri n khai công tác nghiên c u khoa h c, ng d ng các ti n b khoa h c - k thu t trong công tác. 2. Bác sĩ khoa H i s c tích c c có nhi m v : a) Ti p nh n ngư i b nh t khoa C p c u và các khoa lâm sàng khác chuy n n; b) Thăm khám ngư i b nh, ch nh xét nghi m, i u tr và th c hi n các th thu t chuyên khoa theo úng các quy nh. Ghi chép y tình tr ng ngư i b nh và các y l nh vào b nh án và b ng theo dõi c a bác sĩ; c) Báo cáo tình hình ngư i b nh v i lãnh o khoa khi giao ban, i bu ng, xin ý ki n lãnh o khoa trong các trư ng h p khó, m i h i chNn khi c n; d) Th c hi n các quy trình chNn oán, i u tr , th thu t c p c u và h i s c;
 12. ) Bàn giao ngư i b nh và y l nh gi a các ca ph i chính xác, y và có s bàn giao; e) Thư ng xuyên h c t p c p nh t, nâng cao ki n th c chuyên khoa và tay ngh . Tham gia nghiên c u khoa h c, ào t o cán b , ng d ng các k thu t tiên ti n. 3. i u dư ng viên khoa H i s c tích c c có nhi m v : a) Th c hi n các quy ch chuyên môn, quy trình k thu t b nh vi n; b) Ti p nh n, b o qu n và s d ng các thu c men, d ng c , phương ti n, theo quy nh, s n sàng ph c v ngư i b nh; c) KhNn trương th c hi n y l nh. Theo dõi và ghi chép y di n bi n b nh, vi c th c hi n y l nh vào b ng theo dõi c a i u dư ng; d) Báo cáo ngay bác sĩ, i u dư ng trư ng khi ngư i b nh có di n bi n b t thư ng ho c có khó khăn trong vi c th c hi n y l nh, chăm sóc ngư i b nh; ) Bàn giao y vi c chăm sóc ngư i b nh cho ca làm vi c sau. 4. Các nhân viên khác c a khoa H i s c tích c c th c hi n nhi m v theo s phân công c a trư ng khoa. i u 13. Cơ s v t ch t, trang thi t b , nhân l c khoa H i s c tích c c 1. Cơ s v t ch t, trang thi t b a) Khoa h i s c tích c c ư c b trí liên hoàn và h p lý t o i u ki n thu n l i cho công tác chăm sóc và i u tr tích c c ngư i b nh; b) Khoa H i s c tích c c có: bu ng b nh thông thư ng, bu ng b nh cách ly, bu ng b nh vô khuNn, bu ng th thu t, bu ng các phương ti n, máy móc, d ng c , nơi chuNn b ăn cho ngư i b nh, nơi r a d ng c … c) Thu c, trang b thi t b y t , phương ti n ph c v ngư i b nh: - H th ng cung c p oxy trung tâm; - H th ng khí nén và hút trung tâm; - i n ưu tiên và ngu n i n d phòng; - H th ng nư c s ch, vô trùng, nư c nóng; - Giư ng b nh chuyên dùng cho h i s c c p c u có h th ng báo g i; - H th ng máy theo dõi liên t c;
 13. - Các phương ti n ph c v chNn oán, theo dõi t i giư ng (máy ch p X quang, i n tim, siêu âm, xét nghi m nhanh, èn gù...); - Các phương ti n ph c v i u tr (máy truy n d ch, bơm tiêm i n, máy hô h p nhân t o xâm nh p và không xâm nh p, bóng Ambu, h th ng hút liên t c, máy s c i n, máy t o nh p tim, các máy l c máu ngoài th n, n i soi: ph qu n, th c qu n d dày...); - Phương ti n v n chuy n b nh nhân (xe cáng, xe Ny, bình oxy nh , máy th dùng trong v n chuy n,...); - Thu c h i s c c p c u theo danh m c ư c giám c phê duy t. 2. Nhân l c a) i ngũ cán b bác sĩ, i u dư ng, h lý ư c ào t o v nghi p v chuyên môn h i s c tích c c, ch ng c; b) Cán b làm công tác h i s c tích c c, ch ng c thư ng xuyên ư c ào t o b sung và c p nh t ki n th c m i. i u 14. Ch c năng, nhi m v khoa C p c u- H i s c tích c c- Ch ng c 1. Là khoa lâm sàng có nhi m v ti p t c i u tr và chăm sóc tích c c nh ng ngư i b nh c a các khoa lâm sàng trong b nh vi n chuy n n. 2. Tham gia c p c u ngoài b nh vi n và t i b nh vi n trong tình hu ng x y ra c p c u hàng lo t, c p c u th m ho . 3. Ph i h p và h tr chuyên môn cho h th ng c p c u t i các khoa khác trong b nh vi n. 4. Trư ng h p ngư i b nh n ng vư t quá kh năng chuyên môn thì h i chNn, m i tuy n trên h tr ho c chuy n ngư i b nh. i u 15. Nhi m v , quy n h n cá nhân khoa C p c u- H i s c tích c c- Ch ng c 1. Trư ng khoa khoa C p c u- H i s c tích c c- Ch ng c ngoài nhi m v và quy n h n chung c a trư ng khoa lâm sàng còn có nhi m v : a) T ch c cho khoa làm vi c 24/24 gi theo ca ho c theo ch thư ng tr c tuỳ theo tình hình c th , t ch c dây chuy n làm vi c hi u qu ; b) Phân lo i ngư i b nh theo m c n ng, tính ch t b nh; c) Ch u trách nhi m v ch t lư ng chNn oán, i u tr và chăm sóc ngư i b nh c a khoa. N u b nh ti n tri n x u ho c sau 48 gi chưa có chNn oán xác nh, ph i t ch c h i chNn;
 14. d) B trí m t b ng, huy ng nhân l c, trang thi t b trong trư ng h p x y ra c p c u hàng lo t, c p c u th m ho ; ) Thư ng xuyên c p nh t ki n th c, nâng cao trình chuyên môn, khoa h c - k thu t c a cán b , có k ho ch ào t o, b i dư ng v chuyên môn nghi p v cho các bác sĩ và i u dư ng c a khoa; e) Ch o, tri n khai công tác nghiên c u khoa h c, ng d ng các ti n b khoa h c - k thu t trong công tác. 2. Bác sĩ khoa C p c u- H i s c tích c c- Ch ng c có nhi m v : a) Ti p nh n ngư i b nh t các khoa lâm sàng khác chuy n n; b) Thăm khám ngư i b nh, ch nh xét nghi m, i u tr và th c hi n các th thu t chuyên khoa theo úng các quy nh. Ghi chép y tình tr ng ngư i b nh và các y l nh vào b nh án và b ng theo dõi c a bác sĩ; c) Báo cáo tình hình ngư i b nh v i lãnh o khoa khi giao ban, i bu ng, xin ý ki n lãnh o khoa trong các trư ng h p khó, m i h i chNn khi c n; d) Th c hi n các quy trình chNn oán, i u tr , th thu t c p c u và h i s c; ) Bàn giao ngư i b nh và y l nh gi a các ca ph i chính xác, y và có s bàn giao; e) Thư ng xuyên h c t p c p nh t, nâng cao ki n th c chuyên khoa và tay ngh . Tham gia nghiên c u khoa h c, ào t o cán b , ng d ng các k thu t tiên ti n. 4. i u dư ng viên khoa C p c u- H i s c tích c c- Ch ng c có nhi m v : a) Th c hi n các quy ch chuyên môn, quy trình k thu t b nh vi n; b) Ti p nh n, b o qu n và s d ng các thu c men, d ng c , phương ti n, theo quy nh, s n sàng ph c v ngư i b nh; c) KhNn trương th c hi n y l nh. Theo dõi và ghi chép y di n bi n b nh, vi c th c hi n y l nh vào b ng theo dõi c a i u dư ng; d) Báo cáo ngay bác sĩ, i u dư ng trư ng khi ngư i b nh có di n bi n b t thư ng ho c có khó khăn trong vi c th c hi n y l nh, chăm sóc ngư i b nh; ) Bàn giao y vi c chăm sóc ngư i b nh cho ca làm vi c sau. 5. Các nhân viên khác c a khoa C p c u- H i s c tích c c- Ch ng c th c hi n nhi m v theo s phân công c a trư ng khoa. i u 16. Cơ s v t ch t, trang thi t b , nhân l c khoa C p c u- H i s c tích c c- Ch ng c
 15. 1. Cơ s v t ch t, trang thi t b a) Khoa C p c u- H i s c tích c c- Ch ng c ư c b trí liên hoàn và h p lý t o i u ki n thu n l i cho công tác chăm sóc và i u tr tích c c ngư i b nh; b) Khoa C p c u- H i s c tích c c- Ch ng c có: bu ng b nh thông thư ng, bu ng b nh cách ly, bu ng b nh vô khuNn, bu ng th thu t, bu ng các phương ti n, máy móc, d ng c , nơi chuNn b ăn cho ngư i b nh, nơi r a d ng c … c) Thu c, trang b thi t b y t , phương ti n ph c v ngư i b nh: - H th ng cung c p oxy trung tâm; - H th ng khí nén và hút trung tâm; - i n ưu tiên và ngu n i n d phòng; - H th ng nư c s ch, vô trùng, nư c nóng; - Giư ng b nh chuyên dùng cho h i s c c p c u có h th ng báo g i; - H th ng máy theo dõi liên t c; - Các phương ti n ph c v chNn oán, theo dõi t i giư ng (máy ch p X quang, i n tim, siêu âm, xét nghi m nhanh, èn gù...); - Các phương ti n ph c v i u tr (máy truy n d ch, bơm tiêm i n, máy hô h p nhân t o xâm nh p và không xâm nh p, bóng Ambu, h th ng hút liên t c, máy s c i n, máy t o nh p tim, các máy l c máu ngoài th n, n i soi: ph qu n, th c qu n d dày...); - Phương ti n v n chuy n b nh nhân (xe cáng, xe Ny, bình oxy nh , máy th dùng trong v n chuy n,...); - Thu c h i s c c p c u theo danh m c ư c giám c phê duy t. 2. Nhân l c a) i ngũ cán b bác sĩ, i u dư ng, h lý ư c ào t o v nghi p v chuyên môn c p c u, h i s c tích c c, ch ng c; b) Cán b làm công tác c p c u, h i s c tích c c, ch ng c thư ng xuyên ư c ào t o b sung và c p nh t ki n th c m i. i u 17. Ch c năng và nhi m v Khoa Ch ng c a) C p c u - h i s c - gi i c- i u tr n i trú, ngo i trú cho ngư i b nh ng c c p, mãn và các b nh n i khoa khác; b) Làm xét nghi m nhanh phát hi n c ch t ph c v chNn oán và i u tr , nghiên c u khoa h c;
 16. c) ào t o bác sĩ, i u dư ng, k thu t viên cho tuy n trư c trong lĩnh v c ch ng c; d) Nghiên c u khoa h c trong lĩnh v c phòng ch ng ng c; ) H p tác v i các cơ quan h u quan trong và ngoài nư c trong lĩnh v c phòng ch ng c; e) Th c hi n các nhi m v v thông tin truy n thông, tư v n v phòng ch ng nhi m c cho m i i tư ng trong và ngoài b nh vi n. i u 18. Nhi m v , quy n h n cá nhân Khoa Ch ng c 1.Trư ng Khoa Ch ng c ngoài nhi m v và quy n h n chung c a Trư ng Khoa lâm sàng còn có nhi m v : a) T ch c cho Khoa làm vi c 24/24 gi theo ca ho c theo ch thư ng tr c tuỳ theo tình hình c th , t ch c dây truy n làm vi c hi u qu ; b) Phân lo i ngư i b nh theo m c n ng c a ng c c p và c p c u theo th t ưu tiên; c) Ch u trách nhi m v chNn oán, i u tr và chăm sóc ngư i b nh ng c. N u b nh ti n tri n x u ho c sau 48 gi chưa có chNn oán xác nh, ph i t ch c h i chNn; d) Trư ng h p ngư i b nh t t ho c nghi ng t t c n h i chNn v i chuyên khoa Tâm th n không b sót nguyên nhân; ) Khi nghi ng có u c c n báo cáo Ban Giám c B nh vi n và các cơ quan h u quan ph i h p i u tra làm rõ; e) B trí m t b ng, huy ng nhân l c, trang thi t b trong trư ng h p x y ra c p c u hàng lo t, c p c u th m ho ; g) Thư ng xuyên c p nh t ki n th c, nâng cao trình chuyên môn, khoa h c k thu t c a cán b , có k ho ch ào t o cho các bác sĩ, i u dư ng, dư c sĩ và k thu t viên c a khoa; h) Ch o, tri n khai công tác nghiên c u khoa h c, ng d ng các ti n b khoa h c - k thu t trong công tác. 2. Bác sĩ Khoa Ch ng c có nhi m v , quy n h n: a) Ti p nh n ngư i b nh t ngoài vào ho c t các khoa lâm sàng khác chuy n n, tr các trư ng h p nghi ng tiêu ch y c p nhi m khuNn. b) Thăm khám ngư i b nh, ch nh xét nghi m, i u tr và th c hi n các th thu t chuyên khoa theo úng các quy nh. Ghi chép y tình tr ng ngư i b nh và các y l nh vào b nh án và b ng theo dõi c a bác sĩ;
 17. c) Báo cáo tình hình ngư i b nh v i lãnh o khoa khi giao ban, i bu ng, xin ý ki n lãnh o khoa trong nh ng trư ng h p khó, m i h i chNn khi c n; d) Th c hi n quy trình chNn oán, i u tr , th thu t câp c u và h i s c; ) Bàn giao ngư i b nh và y l nh gi a các ca ph i chính xác y và có s bàn giao; e) Thư ng xuyên h c t p c p nh t, nâng cao ki n th c chuyên khoa và tay ngh . Tham gia nghiên c u khoa h c, ào t o cán b , ng d ng các k thu t tiên ti n. 3. i u dư ng viên có nhi m v , quy n h n: a) Th c hi n các quy ch chuyên môn, qưy trình k thu t b nh vi n; b) Ti p nh n, b o qu n các thu c men, phương ti n theo quy nh, s n sàng ph c v ngư i b nh; c) KhNn trương th c hi n y l nh. Theo dõi và ghi chép y di n bi n b nh, vi c th c hi n y l nh vào b ng theo dõi c a i u dư ng; d) Báo cáo ngay bác sĩ, i u dư ng trư ng khi ngư i b nh có di n bi n b t thư ng ho c có khó khăn trong vi c th c hi n y l nh, chăm sóc ngư i b nh; ) Bàn giao y vi c chăm sóc ngư i b nh cho ca làm vi c sau. 4. Các nhân viên khác c a khoa Ch ng c th c hi n nhi m v theo s phân công c a trư ng khoa i u 19. Cơ s v t ch t, trang thi t b và nhân l c Khoa Ch ng c 1. Cơ s v t ch t, trang thi t b a) M t ơn v lâm sàng v i ít nh t là 5 giư ng ng th i làm nhi m v thông tin ch ng c; b) M t ơn v xét nghi m c ch t riêng ho c n m trong Khoa Sinh hoá c a b nh vi n, ch y u làm các xét nghi m nhanh và xét nghi m nh tính. 2. Nhân l c i ngũ cán b bác sĩ, i u dư ng, k thu t viên ư c ào t o v chuyên môn c p c u ng c và xét nghi m c ch t. i u 20. Ch c năng nhi m v Trung tâm Ch ng c Ngoài ch c năng, nhi m v như khoa Ch ng c, trung tâm Ch ng c còn có ch c năng, nhi m v sau: 1. Tham mưu cho B Y t trong công tác phòng, ch ng c;
 18. 2. Tư v n thông tin phòng ch ng nhi m c cho m i i tư ng, b ng nhi u hình th c, tr ng tâm là qua i n tho i 24/24 gi ; 3. Thu th p, x lý, báo cáo và lưu tr thông tin; ch trì vi c xây d ng kho d li u thông tin ph c v công tác nghiên c u phòng ch ng c; 4. Tham gia h i nh p các h i Ch ng c trong vùng và qu c t . i u 21. Cơ s v t ch t, trang thi t b và nhân l c trung tâm Ch ng c 1. Trung tâm Ch ng c g m có: a) M t khoa lâm sàng có ít nh t 10 giư ng c p c u h i s c ng c c p, ng c hàng lo t; các phương ti n c p c u gi ng như khoa h i s c tích c c; ngoài ra còn có các phương ti n tNy r a c ch t và có các thu c gi i c; b) M t phòng xét nghi m c ch t riêng có thi t b làm các xét nghi m nhanh, xét nghi m nh tính và nh lư ng (các c t , hoá ch t, khí c, thu c); c) M t ơn v thông tin c ch t. 2. Nhân l c: i ngũ cán b bác sĩ, i u dư ng, dư c sĩ, k thu t viên ư c ào t o v chuyên môn c p c u ng c và xét nghi m c ch t. i u 22. Nhi m v , quy n h n cá nhân trong trung tâm Ch ng c 1. Giám c trung tâm Ch ng c Giám c trung tâm Ch ng c ngoài nhi m v như Trư ng khoa Ch ng c còn có nhi m v : a) Tham mưu cho B Y t xây d ng m ng lư i phòng, ch ng c trong toàn qu c; b) T ch c tri n khai k ho ch ch o tuy n v lĩnh v c ch ng c; c) Ph i h p v i m ng lư i c p c u h i s c, công an t ch c c p c u ng c hàng lo t. 2. Các nhân viên khác c a trung tâm Ch ng c th c hi n nhi m v theo s phân công c a Giám c trung tâm. i u 23. S ph i h p công tác c p c u ngư i b nh trong b nh vi n 1. Yêu c u chung a) Các khoa trong b nh vi n có s ph i h p ch t ch và s n sàng ti p nh n ngư i b nh do khoa C p c u, khoa H i s c tích c c, khoa C p c u- H i s c- Ch ng c, trung tâm Ch ng c và khoa Ch ng c chuy n n;
 19. b) Ngư i b nh ang i u tr n i trú có di n bi n n ng lên ho c ngư i b nh chuy n n có tình tr ng c p c u các khoa ph i khNn trương th c hi n các bi n pháp c p c u thích h p v i tình tr ng ngư i b nh, trư ng h p c n thi t m i bác s chuyên khoa h tr ; c) Ngư i b nh có ch nh chuy n khoa ph i b o m v a v n chuy n v a th c hi n các bi n pháp c p c u h i s c. 2. Khoa lâm sàng có bu ng c p c u ph i m b o: a) Có bi n bu ng c p c u, ban êm ph i có èn báo c p c u, có y ánh sáng, có i n ho c chi u sáng d phòng; b) Có phi u ghi chép, theo dõi ngư i b nh n ng; c) Có giư ng b nh và các trang thi t b , phương ti n, thu c theo danh m c quy nh phù h p v i chuyên khoa và t ng lo i b nh vi n. i u 24. Ngư i b nh c p c u ph i chuy n tuy n 1. Bác sĩ thư ng tr c c p c u có trách nhi m: a) Thông báo cho b nh vi n tuy n trên chuNn b ti p nh n ngư i b nh; b) Ki m tra tình tr ng ngư i b nh trư c khi chuy n và chuNn b s n sàng phương ti n d ng c c p c u ngư i b nh trên ư ng v n chuy n; c) Ghi chép y vào h sơ b nh án chuy n vi n: chNn oán b nh, thu c ã dùng, tình tr ng ngư i b nh, nh ng di n bi n m i nh t, lý do chuy n vi n và ghi rõ h , tên ch c v ngư i làm h sơ b nh án chuy n vi n; d) i v i ngư i b nh n ng ph i có bác s , i u dư ng c p c u i kèm ti p t c c p c u ngư i b nh trên ư ng v n chuy n; không chuy n vi n khi ngư i b nh có nguy cơ t vong cao. ) Tuy n dư i có nhi m v ti p nh n l i b nh nhân c p c u t tuy n trên chuy n xu ng sau khi ngư i b nh ã n nh. 2. Bác sĩ ho c i u dư ng v n chuy n ngư i b nh có nhi m v : a) Th c hi n y l nh, chăm sóc, theo dõi ngư i b nh trên ư ng v n chuy n; b) Nh n và bàn giao h sơ b nh án chuy n vi n, tư trang c a ngư i b nh, gi i quy t các th t c c n thi t liên quan n vi c ti p nh n ngư i b nh tuy n trên. Ngư i v n chuy n b nh nhân ch ư c ra v sau khi ngư i b nh ư c b nh vi n nơi n ti p nh n ký vào phi u ho c s chuy n ngư i b nh. 3. Bác sĩ c p c u b nh vi n tuy n trên có nhi m v :
 20. a) ChuNn b s n sàng thu c, phương ti n, nhân l c c p c u ngư i b nh theo tình tr ng ngư i b nh ã ư c thông báo; b) Ti p nh n ngư i b nh và th c hi n ngay các bi n pháp c p c u phù h p; c) Thông báo ngay cho b nh vi n tuy n dư i bi t k t qu c p c u, i u tr ngư i b nh và nh ng v n c n rút kinh nghi m. i u 25. ngh tuy n trên v h tr c p c u 1. ngh tuy n trên v h tr c p c u trong trư ng h p: a) Vu t qúa kh năng chuyên môn k thu t; tình tr ng ngư i b nh c p c u r t n ng có th t vong trên ư ng v n chuy n; b) Không có phương ti n v n chuy n c p c u; c) Có quá ông ngư i b nh do b nh d ch ho c có c p c u hàng lo t, c p c u th m h a. 2. B nh vi n tuy n dư i ngh h tr c p c u a) Thông báo cho gia ình ngư i b nh bi t nh ng khó khăn c a cơ s và vi c xin h tr c p c u t tuy n trên; b) Thông báo rõ tình tr ng ngư i b nh và m i b nh vi n tuy n trên v h tr c p c u; c) Trong khi ch tuy n trên h tr ph i ti p t c c p c u ngư i b nh theo kh năng cao nh t c a cơ s . 3. B nh vi n tuy n trên h tr c p c u cho tuy n dư i B nh vi n tuy n trên có nhi m v h tr c p c u cho b nh vi n tuy n dư i. Khi nh n ư c yêu c u h tr c p c u, b nh vi n ph i b trí phương ti n, thu c và c cán b h tr cho tuy n dư i. Sau khi c p c u ngư i b nh qua kh i cơn nguy k ch, ngư i b nh ti p t c i u tr tuy n dư i v i s h tr v chuyên môn c a tuy n trên ho c chuy n ngư i b nh v b nh vi n chuyên khoa i u tr ti p./.
Đồng bộ tài khoản