Quyết định Số: 01/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế

Chia sẻ: khanhvinhhp

Quyết định về việc Ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định Số: 01/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế

BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
______ Độc lập-Tự do - Hạnh phúc
____________________
Số: 01/2008/QĐ-BYT
Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc
__________________________________________


BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ


Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc
Ban hành Quy chế bệnh viện;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh- Bộ Y tế,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Bãi bỏ Mục 2,
phần IV Quy chế Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997
của Bộ trưởng Bộ Y tế.


Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh, Chánh
Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc bệnh viện, Viện có
giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ
trưởng y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Thị Xuyên
/storage/tailieu/files/source/20100504/khanhvinhhp/quy_che_cap_cuu_0973.doc

1
së Y tÕ h¶i phßng Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam
bÖnh viÖn t©m thÇn §éc lËp­Tù do ­ H¹nh phóc
______ __________________________
Quy chÕ 
CÊp cøu, Håi søc tÝch cùc vµ cÊp cøu t©m thÇn
 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè:   /Q§­BYT ngµy 
10 /02 / 2009
Cña gi¸m ®èc bÖnh viÖn T©m thÇn H¶i Phßng )
____________________________

 I. Quy ®Þnh chung

1. CÊp cøu, håi søc tÝch cùc vµ cÊp cøu t©m thÇn 
lµ nhiÖm vô hÕt søc quan träng, khoa kh¸m bÖnh, khoa 
l©m sµng, cËn l©m sµng ph¶i tæ chøc cÊp cøu, håi søc 
tÝch cùc vµ cÊp cøu t©m thÇn kÞp thêi trong mäi trêng 
hîp.
2. TÊt c¶ c¸c trêng hîp cÊp cøu, håi søc tÝch cùc 
vµ cÊp cøu t©m thÇn c¸c c¸n bé y tÕ trong bÖnh viÖn 
ph¶i khÈn tr¬ng thùc hiÖn nhiÖm vô theo møc ®é u tiªn, 
kh«ng ®îc g©y khã kh¨n vÒ thñ tôc hµnh chÝnh, kh«ng ®­
îc ®ïn ®Èy ngêi bÖnh, ngêi bÞ n¹n.
3. C¸c khoa phßng ph¶i  u tiªn tËp trung mäi ®iÒu 
kiÖn vÒ con ngêi, trang thiÕt bÞ vµ c¬ së vËt chÊt tèt 
nhÊt ®Ó cÊp cøu, håi søc tÝch cùc vµ cÊp cøu t©m thÇn 
cho ngêi bÖnh.
4. C«ng t¸c cÊp cøu, håi søc tÝch cùc vµ cÊp cøu 
t©m thÇn ph¶i b¶o ®¶m ho¹t ®éng liªn tôc 24/24 giê.
II. CÊp cøu trong bÖnh viÖn
2.1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô.
2.1.1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô chung
a) TiÕp nhËn vµ ®iÒu trÞ mäi trêng hîp  ngêi bÖnh 
cÊp cøu ®îc chuyÓn tíi bÖnh viÖn;
/storage/tailieu/files/source/20100504/khanhvinhhp/quy_che_cap_cuu_0973.doc

2
b)   §¸nh   gi¸,   ph©n   lo¹i   t×nh   tr¹ng  bÖnh  vµ   thùc 
hiÖn   c¸c   biÖn   ph¸p   cÊp   cøu   thÝch   hîp   theo   møc   ®é  u 
tiªn   cÊp   cøu   ®Õn   khi   ngêi   bÖnh   qua   khái   t×nh   tr¹ng 
nguy kÞch vµ trong vßng 48 giê ph¶i chuyÓn ngêi bÖnh 
®Õn mét chuyªn khoa phï hîp khi ®iÒu kiÖn bÖnh nh©n 
cho phÐp;
c) Tæ chøc lµm viÖc thuêng trùc theo quy ®Þnh.
d) Thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c quy tr×nh, quy chÕ 
chuyªn m«n trong bÖnh viÖn; 
®) Tæ chøc d©y chuyÒn cÊp cøu hç trî t¹i c¸c khoa 
trong bÖnh viÖn; 
e)   Phèi   hîp   chÆt   chÏ   víi   trung   t©m   CÊp   cøu   115 
thùc   hiÖn   cÊp   cøu   vµ   vËn   chuyÓn   cÊp   cøu   ngoµi   bÖnh 
viÖn khi cã yªu cÇu;
g)   Nghiªn   cøu   khoa   häc,   t  vÊn   vµ   tuyªn   truyÒn 
gi¸o dôc vÒ cÊp cøu t©m thÇn cho céng ®ång;
h)   §µo   t¹o   vµ   tham   gia   ®µo   t¹o   c¸n   bé;   chØ   ®¹o 
tuyÕn vÒ lÜnh vùc cÊp cøu t©m thÇn cho tuyÕn díi.
2.1.2. NhiÖm vô cô thÓ
a)  Khoa kh¸m bÖnh
­ Gi¶i quyÕt c¸c cÊp cøu th«ng thêng;
­  C¸c trêng hîp vît qu¸ kh¶ n¨ng chuyªn m«n th× 
xö   trÝ   cÊp   cøu   ban   ®Çu   råi   mêi   héi   chÈn   bÖnh   viÖn, 
tuyÕn trªn hç trî hoÆc chuyÓn ngêi bÖnh ®Õn bÖnh viÖn 
gÇn nhÊt.
b) Phßng cÊp cøu
­ Gi¶i quyÕt c¸c cÊp cøu th«ng thêng;
­  TiÕp   tôc   cÊp   cøu,   håi   søc   tÝch   cùc   ngêi   bÖnh 
tuyÕn tríc chuyÓn vÒ, ngêi bÖnh nÆng cña c¸c khoa l©m 
sµng trong bÖnh viÖn;
­  C¸c trêng hîp  ngêi bÖnh  nÆng vît qu¸ kh¶ n¨ng 
chuyªn m«n th× héi chÈn, mêi tuyÕn trªn hç trî hoÆc 
chuyÓn ngêi bÖnh lªn tuyÕn trªn.
­  Tham gia cÊp cøu ngoµi bÖnh viÖn vµ tiÕp nhËn 
c¸c cÊp cøu hµng lo¹t;
/storage/tailieu/files/source/20100504/khanhvinhhp/quy_che_cap_cuu_0973.doc

3
2.2.   NhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   c¸   nh©n   tham   gia   cÊp 
cøu.
2.2.1. Trùc l∙nh ®¹o cã nhiÖm vô:
Trùc l∙nh ®¹o  ngoµi nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n chung 
cßn cã nhiÖm vô:
b) KiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn quy chÕ trong 
tiÕp nhËn, cÊp cøu vµ ®iÒu trÞ ngêi bÖnh. Phèi hîp víi 
b¸c sü trùc vµ c¸c khoa l©m sµng kh¸c hç trî chuyªn 
m«n cho hÖ thèng cÊp cøu trong bÖnh viÖn;
c) Trong trêng hîp cã nh÷ng cÊp cøu ®Æc biÖt nh: 
cÊp   cøu   hµng   lo¹t,   cÊp   cøu   th¶m   ho¹,   cÊp   cøu   bÖnh 
dÞch, trùc l∙nh ®¹o cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o gi¸m ®èc 
bÖnh viÖn ®Ó tæ chøc cÊp cøu cã hiÖu qu¶.
2.2.2. B¸c sÜ  trùc cã nhiÖm vô:
a) TiÕp nhËn ngêi bÖnh cÊp cøu, th¨m kh¸m, xö trÝ 
cÊp cøu theo Híng dÉn ®iÒu trÞ cÊp cøu, ghi chÐp ®Çy 
®ñ diÔn biÕn cña ngêi bÖnh vµo hå s¬ bÖnh ¸n. Hîp t¸c 
tèt víi c¸c bé phËn cÊp cøu trong hÖ thèng cÊp cøu cña 
bÖnh viÖn.
b) Thùc hiÖn ®óng c¸c quy tr×nh kü thuËt cÊp cøu;
c)   Trong   nh÷ng   trêng   hîp   khã   ph¶i   b¸o   c¸o   trùc 
l∙nh ®¹o xin ý kiÕn héi chÈn; 
d)   Bµn   giao   ®Çy   ®ñ   t×nh   tr¹ng  ngêi   bÖnh  cho   ca 
sau.
2.2.3.   §iÒu   dìng   trùc     t¹i   c¸c   khoa   trong   buæi 
trùc cã nhiÖm vô:
a)   Tham   gia   tiÕp   nhËn  ngêi   bÖnh  cÊp   cøu,   ph©n 
lo¹i ban ®Çu, nÕu t×nh tr¹ng ngêi bÖnh nÆng ph¶i thùc 
hiÖn ngay c¸c biÖn ph¸p cÊp cøu ban ®Çu phï hîp vµ b¸o 
ngay cho b¸c sü ®Ó thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cÊp cøu kÞp 
thêi; 
b) ChuÈn bÞ c¸c dông cô, ph¬ng tiÖn vµ thuèc cÊp 
cøu s½n sµng b¶o ®¶m cÊp cøu theo quy ®Þnh;
c) KhÈn tr¬ng thùc hiÖn y lÖnh cÊp cøu theo ®óng 
c¸c quy tr×nh kü thuËt bÖnh viÖn;
/storage/tailieu/files/source/20100504/khanhvinhhp/quy_che_cap_cuu_0973.doc

4
d) Theo dâi s¸t vµ ch¨m sãc  ngêi bÖnh,  ph¸t hiÖn 
nh÷ng diÔn biÕn bÊt thêng ®Ó kÞp thêi xö trÝ vµ b¸o 
c¸o b¸c sü; 
®) Bµn giao ®Çy ®ñ viÖc ch¨m sãc ngêi bÖnh cho ca 
sau;
e) Bæ sung thuèc cÊp cøu ®Çy ®ñ theo sè lîng quy 
®Þnh, b¶o qu¶n thuèc vµ dông cô cÊp cøu, nhËn vµ bµn 
giao thuèc, dông cô cÊp cøu gi÷a c¸c ca trùc.
2.2.4. C¸c nh©n viªn kh¸c cña c¸c khoa
    Thùc hiÖn theo sù ph©n c«ng cña b¸c sü trùc cÊp 
cøu.
2.3. C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, nh©n lùc phßng cÊp 
cøu
2.3.1. C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ
­ Phßng cÊp cøu ®îc bè trÝ t¹i khoa III.
­   Cã biÓn b¸o cÊp cøu, mòi tªn chØ dÉn vµo khu 
vùc cÊp cøu, ban ®ªm ph¶i  cã ®Ìn b¸o cÊp cøu, cã ®Çy 
®ñ ¸nh s¸ng, ®îc cung cÊp ®iÖn u tiªn.
­ Cã sæ kh¸m bÖnh vµ hå s¬ bÖnh ¸n ®Ó ghi chÐp, 
theo dâi, ®iÒu trÞ ngêi bÖnh ®Õn cÊp cøu;
­   Cã   ®ñ   trang   thiÕt   bÞ,   ph¬ng   tiÖn   kü   thuËt   vµ 
thuèc b¶o ®¶m cÊp cøu theo danh môc quy ®Þnh.
C¸c trang thiÕt bÞ, dông cô c¬ b¶n bao gåm:
+ HÖ thèng cung cÊp o xy vµ khÝ nÐn; 
+ HÖ thèng cung cÊp níc s¹ch;
        +   C¸c   ph¬ng   tiÖn   phôc   vô   cho   chÈn   ®o¸n   vµ 
th¨m dß chøc n¨ng cÊp cøu, thñ thuËt can thiÖp,  xÐt 
nghiÖm cÊp cøu t¹i chç, c¸c ph¬ng tiÖn phôc vô cho cÊp 
cøu  ngêi   bÖnh,   c¸c   ph¬ng   tiÖn   b¶o   ®¶m   yªu   cÇu   vËn 
chuyÓn ngêi bÖnh.
­   Thuèc   håi   søc   cÊp   cøu   theo   danh   môc   ®îc   gi¸m 
®èc phª duyÖt.
2.3.2. Nh©n lùc/storage/tailieu/files/source/20100504/khanhvinhhp/quy_che_cap_cuu_0973.doc

5
a)   §éi   ngò   c¸n   bé   b¸c   sÜ,   ®iÒu   dìng,   hé   lý   ®îc 
®µo t¹o vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n cÊp cøu chung vµ cÊp 
cøu t©m thÇn 
b) C¸n bé lµm c«ng t¸c cÊp cøu ph¶i thêng xuyªn 
®îc ®µo t¹o bæ sung vµ cËp nhËt kiÕn thøc míi.  
2.4. Ngêi bÖnh cÊp cøu ph¶i chuyÓn tuyÕn
2.4.1.  B¸c sÜ thêng trùc cÊp cøu cã tr¸ch nhiÖm:
a) Th«ng b¸o cho bÖnh viÖn tuyÕn trªn ®Ó chuÈn bÞ 
tiÕp nhËn ngêi bÖnh;
b) KiÓm tra t×nh tr¹ng ngêi bÖnh tríc khi chuyÓn 
vµ chuÈn bÞ s½n sµng ph¬ng tiÖn dông cô ®Ó cÊp cøu ng­
êi bÖnh trªn ®êng vËn chuyÓn;
c) Ghi chÐp ®Çy ®ñ vµo hå s¬ bÖnh ¸n chuyÓn viÖn: 
chÈn ®o¸n bÖnh, thuèc ®∙ dïng, t×nh tr¹ng ngêi bÖnh, 
nh÷ng diÔn biÕn míi nhÊt, lý do chuyÓn viÖn vµ ghi râ 
hä, tªn chøc vô ngêi lµm hå s¬ bÖnh ¸n chuyÓn viÖn;
d) §èi víi ngêi bÖnh nÆng ph¶i cã b¸c sü, ®iÒu d­
ìng cÊp cøu ®i kÌm ®Ó tiÕp tôc cÊp cøu ngêi bÖnh trªn 
®êng  vËn  chuyÓn;  kh«ng   chuyÓn   viÖn   khi   ngêi   bÖnh  cã 
nguy c¬ tö vong cao.
®) TuyÕn díi cã nhiÖm vô tiÕp nhËn l¹i bÖnh nh©n 
cÊp cøu tõ tuyÕn trªn chuyÓn xuèng sau khi ngêi bÖnh 
®∙ æn ®Þnh.
2.4.2. B¸c sÜ hoÆc ®iÒu dìng vËn chuyÓn ngêi bÖnh 
cã nhiÖm vô:
      a) Thùc hiÖn y lÖnh, ch¨m sãc, theo dâi ngêi 
bÖnh trªn ®êng vËn chuyÓn;
      b)   NhËn   vµ   bµn   giao   hå   s¬   bÖnh   ¸n   chuyÓn 
viÖn, t  trang cña ngêi bÖnh, gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc 
cÇn   thiÕt   liªn   quan   ®Õn   viÖc   tiÕp   nhËn   ngêi   bÖnh   ë 
tuyÕn trªn.  Ngêi vËn chuyÓn bÖnh nh©n chØ ®îc ra vÒ 
sau khi ngêi bÖnh ®îc bÖnh viÖn n¬i ®Õn tiÕp nhËn ký 
vµo phiÕu hoÆc sæ chuyÓn ngêi bÖnh.
2.5. §Ò nghÞ tuyÕn trªn vÒ hç trî cÊp cøu
2.5.1. §Ò nghÞ tuyÕn trªn vÒ hç trî cÊp cøu trong 
trêng hîp:

/storage/tailieu/files/source/20100504/khanhvinhhp/quy_che_cap_cuu_0973.doc

6
a)   Vuît   qóa  kh¶   n¨ng   chuyªn   m«n   kü   thuËt;   t×nh 
tr¹ng ngêi bÖnh cÊp cøu rÊt nÆng cã thÓ tö vong trªn 
®êng vËn chuyÓn;
b) Kh«ng cã ®ñ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cÊp cøu;
c) Cã qu¸ ®«ng ngêi bÖnh do bÖnh dÞch hoÆc cã cÊp 
cøu hµng lo¹t, cÊp cøu th¶m häa.
2.5.2.Khi ®Ò nghÞ hç trî cÊp cøu
a)   Th«ng   b¸o   cho   gia   ®×nh   ngêi   bÖnh   biÕt   nh÷ng 
khã kh¨n cña c¬ së vµ viÖc xin hç trî cÊp cøu tõ tuyÕn 
trªn;
b) Th«ng b¸o râ t×nh tr¹ng ngêi bÖnh vµ mêi bÖnh 
viÖn tuyÕn trªn vÒ hç trî cÊp cøu;
c) Trong khi chê tuyÕn trªn hç trî ph¶i tiÕp tôc 
cÊp cøu ngêi bÖnh theo kh¶ n¨ng cao nhÊt cña bÖnh viÖn

III. CÊp cøu ngoµi bÖnh viÖn

3.1. C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, nh©n lùc
3.1.1. C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ
Cã ®ñ trang thiÕt bÞ, thuèc, ph¬ng tiÖn th«ng tin 
liªn l¹c, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cÊp cøu phôc vô c«ng 
t¸c cÊp cøu.
3.1.2. Nh©n lùc
Cã 01 b¸c sÜ trùc, 01 ­ 02 ®iÒu dìng ®îc ®µo t¹o 
vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n cÊp cøu ngoµi bÖnh viÖn vª t©m 
thÇn.
3.1.3. Sæ, s¸ch chuyªn m«n
­   Cã   sæ   chuyªn   m«n,   hå   s¬   bÖnh   ¸n   ®Ó   ghi   chÐp 
diÔn biÕn cña ngêi bÖnh trong qu¸ tr×nh cÊp cøu vµ vËn 
chuyÓn;
­   Cã   tµi   liÖu   híng   dÉn   chÈn   ®o¸n   vµ   xö   trÝ   cÊp 
cøu; 
­ Cã b¶n ®å hµnh chÝnh khu vùc, b¶n ®å giao th«ng 
khu vùc.
3.2. Tæ chøc ho¹t ®éng cÊp cøu
3.2.1.  Bé phËn  ®iÒu hµnh  cÊp  cøu (trùc  l∙nh  ®¹o 
hoÆc b¸c sü trùc) cã nhiÖm vô:
/storage/tailieu/files/source/20100504/khanhvinhhp/quy_che_cap_cuu_0973.doc

7
a)   TiÕp   nhËn   yªu   cÇu   cÊp   cøu   ngêi   bÖnh   qua   sè 
®iÖn tho¹i ®êng d©y nãng cña bÖnh viÖn.
b) Ngêi nhËn th«ng tin ph¶i ghi vµo sæ ®Çy ®ñ c¸c 
th«ng tin: thêi gian, ®Þa ®iÓm yªu cÇu cÊp cøu, sè l­
îng, t×nh tr¹ng ngêi bÖnh, sè ®iÖn tho¹i cña ngêi gäi 
cÊp cøu;
c)   §iÒu   ®éng   kÝp   cÊp   cøu   ®i   lµm   nhiÖm   vô,   phèi 
hîp chÆt chÏ víi tæ cÊp cøu ngoµi bÖnh viÖn cña c¸c 
bÖnh viÖn kh¸c trong khu vùc khi cÇn thiÕt;
d) Híng dÉn, t vÊn cho gia ®×nh ngêi bÖnh c¸ch s¬ 
cøu, ch¨m sãc cho ngêi bÖnh trong thêi gian chê xe cÊp 
cøu ®Õn.
3.2.2. KÝp cÊp cøu
Mçi   kÝp   gåm   01   b¸c   sÜ   trùc,   01   ­   02   ®iÒu   dìng 
trùc ( theo sù ph©n c«ng cña trëng kÝp trùc), 01 ngêi 
®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cÊp cøu.
3.2.3. NhiÖm vô cña c¸c c¸ nh©n tham gia cÊp cøu
a) B¸c sÜ
­ Tæ chøc ®a ngêi bÖnh ra khái khu vùc ®ang bÞ ®e 
do¹ ®Õn tÝnh m¹ng cña ngêi bÖnh còng nh nh÷ng ng­
êi xung quanh;
­ Tæ chøc cÊp cøu ngêi bÖnh t¹i céng ®ång;
­ TiÕn hµnh ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i t×nh tr¹ng ngêi 
bÖnh triÓn khai viÖc cÊp cøu vµ æn ®Þnh ngêi bÖnh;
­ Lµm bÖnh ¸n cho ngêi bÖnh theo quy ®Þnh;
­ §èi víi ngêi bÖnh sau khi ®îc cÊp cøu, tuú theo 
t×nh tr¹ng bÖnh sÏ gi¶i quyÕt:
+ T×nh tr¹ng bÖnh nhÑ, æn ®Þnh: kª ®¬n, híng dÉn 
®iÒu trÞ vµ ch¨m sãc t¹i nhµ;
+   T×nh   tr¹ng   bÖnh   nÆng   sÏ   chuyÓn   ®Õn   bÖnh   viÖn 
hoÆc khoa c©p cøu cña bÖnh viÖn gÇn nhÊt phï hîp víi 
t×nh tr¹ng bÖnh.
­ Trêng hîp ngêi bÖnh tö vong:
+   Ngêi   bÖnh   tö   vong   tríc   khi   kÝp   cÊp   cøu     ®Õn 
hoÆc trong khi cÊp cøu t¹i céng ®ång: 
* Ngêi bÖnh cã th©n nh©n:  b¸c sÜ gi¶i thÝch t×nh 
tr¹ng bÖnh cho th©n nh©n ngêi bÖnh phèi hîp lËp biªn 
/storage/tailieu/files/source/20100504/khanhvinhhp/quy_che_cap_cuu_0973.doc

8
b¶n tö vong. Trêng hîp ngêi bÖnh ®ét tö hoÆc nghi ngê 
lµ ¸n m¹ng liªn quan tíi ph¸p luËt th× gi÷ nguyªn hiÖn 
trêng, phèi hîp víi th©n nh©n ngêi bÖnh mêi c¬ quan 
c«ng an ®Õn gi¶i quyÕt;
* Ngêi bÖnh kh«ng cã th©n nh©n: B¸c sÜ phèi hîp 
víi c«ng an së t¹i lËp biªn b¶n tö vong bµn giao cho 
chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng gi¶i quyÕt, chØ chuyÓn thi hµi 
ngêi   bÖnh   ®Õn   bÖnh   viÖn   khi   cã   yªu   cÇu   cña   c¬   quan 
c«ng an.
+ Ngêi bÖnh tö vong trªn ®êng vËn chuyÓn: 
* Ngêi bÖnh cã th©n nh©n: B¸c sÜ gi¶i thÝch t×nh 
tr¹ng  bÖnh   cho   th©n   nh©n   ngêi   bÖnh,   tiÕp   tôc   chuyÓn 
ngêi bÖnh ®Õn bÖnh viÖn, b¸c sÜ cña kÝp cÊp cøu  phèi 
hîp víi b¸c sÜ khoa cÊp cøu bÖnh viÖn vµ th©n nh©n cña 
ngêi bÖnh lËp biªn b¶n tö vong, hoµn thiÖn hå s¬ bÖnh 
¸n; 
* Ngêi bÖnh kh«ng  cã ngêi th©n: tiÕp tôc chuyÓn 
ngêi bÖnh ®Õn khoa cÊp cøu cña bÖnh viÖn, b¸c sÜ cña 
kÝp cÊp cøu phèi hîp víi b¸c sÜ khoa cÊp cøu bÖnh viÖn 
lËp biªn b¶n tö vong, hoµn thiÖn hå s¬ bÖnh ¸n, göi 
thi hµi ngêi bÖnh vµo nhµ tang lÔ cña bÖnh viÖn ®Ó b¶o 
qu¶n vµ b¸o cho c¬ quan c«ng an ®Õn gi¶i quyÕt theo 
ph¸p luËt.
­ Trêng hîp cÊp cøu hµng lo¹t hoÆc qu¸ kh¶ n¨ng 
gi¶i quyÕt cña kÝp cÊp cøu, ph¶i khÈn tr¬ng b¸o c¸o 
trùc l∙nh ®¹o bÖnh viÖn ®Ó xin ý kiÕn chØ ®¹o vµ yªu 
cÇu hç trî cña c¸c c¬ së y tÕ trong khu vùc. Trong khi 
chê hç trî ph¶i tæ chøc cÊp cøu b»ng kh¶ n¨ng tèi ®a, 
tËp trung vµo ph©n lo¹i vµ cÊp cøu ngêi bÖnh theo møc 
®é u tiªn;
b) §iÒu dìng
­ ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ thuèc, trang thiÕt bÞ, dông cô 
cÊp cøu, s½n sµng ®i lµm nhiÖm vô khi cã yªu cÇu;     
­   KhÈn   tr¬ng   thùc   hiÖn   y   lÖnh   cña   b¸c   sÜ,   thùc 
hiÖn   c¸c   kü   thuËt   cÊp   cøu   theo   ®óng   quy   tr×nh   kü 
thuËt;


/storage/tailieu/files/source/20100504/khanhvinhhp/quy_che_cap_cuu_0973.doc

9
­   LÊy   m¹ch,   huyÕt   ¸p,   nhiÖt   ®é,   nhÞp   thë,   ®¸nh 
gi¸ t×nh tr¹ng ngêi bÖnh vµ b¸o c¸o kÞp thêi cho y, 
b¸c sÜ;
­ Phèi hîp víi b¸c sÜ lµm thñ thuËt;
­ Theo dâi vµ ch¨m sãc ngêi bÖnh; khi ph¸t hiÖn 
thÊy nh÷ng dÊu hiÖu bÊt thêng cña ngêi bÖnh ph¶i b¸o 
ngay cho b¸c sÜ ®Ó kÞp thêi xö trÝ;
  ­ Sau khi sö dông thuèc vµ c¸c vËt t  tiªu hao, 
ph¶i bæ sung ®Çy ®ñ theo sè lîng quy ®Þnh; b¶o qu¶n 
thuèc vµ dông cô cÊp cøu, nhËn vµ bµn giao ®Çy ®ñ gi÷a 
c¸c kÝp trùc;
­   Thùc   hiÖn   quy   chÕ   chèng   nhiÔm   khuÈn   cho   c¸c 
trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cÊp cøu.
c)  Ngêi ®iÒu khiÓn c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn cÊp 
cøu
­   Lu«n   s½n   sµng,   ®¶m   b¶o   c¸c   ph¬ng   tiÖn   vËn 
chuyÓn cÊp cøu xuÊt ph¸t trong thêi gian nhanh nhÊt kÓ 
tõ khi nhËn ®îc lÖnh ®iÒu ®éng ®i cÊp cøu; 
­   §iÒu   khiÓn   ph¬ng   tiÖn   vËn   chuyÓn   cÊp   cøu   an 
toµn;
­ Phèi hîp víi , b¸c sÜ, ®iÒu dìng cÊp cøu ngêi 
bÖnh;
­ Qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ y tÕ trªn ph¬ng tiÖn vËn 
chuyÓn cÊp cøu;
­ Thêng xuyªn vÖ sinh ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn  cÊp 
cøu;
3.2.4. VËn chuyÓn ngêi bÖnh tíi bÖnh viÖn
a) Lùa chän c¬ së y tÕ gÇn nhÊt phï hîp víi t×nh 
tr¹ng cña ngêi bÖnh ®Ó vËn chuyÓn tíi vµ liªn hÖ tríc 
víi c¬ së y tÕ ®ã ®Ó chuÈn bÞ tiÕp nhËn cÊp cøu.
b) TiÕp tôc c¸c biÖn ph¸p cÊp cøu vµ ®iÒu trÞ ng­
êi bÖnh trong suèt thêi gian vËn chuyÓn;
3.2.5. Bµn giao ngêi bÖnh t¹i bÖnh viÖn
a) ViÖc bµn giao ngêi bÖnh ®îc thùc hiÖn gi÷a c¸c 
b¸c sü bªn giao vµ bªn nhËn;
b) Néi dung bµn giao: 
/storage/tailieu/files/source/20100504/khanhvinhhp/quy_che_cap_cuu_0973.doc

10
­ T×nh tr¹ng ngêi bÖnh tríc, sau khi ®îc cÊp cøu 
ban ®Çu vµ hiÖn tr¹ng bÖnh lóc bµn giao;
­ C¸c thuèc ®∙ dïng (tªn thuèc, hµm lîng, sè l­
îng, c¸ch dïng) vµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c ®Ó cÊp cøu ngêi 
bÖnh;
3.3. Hç trî cÊp cøu cho tuyÕn díi vµ tuyÕn ®a khoa
BÖnh   viÖn   cã   nhiÖm   vô   hç   trî   cÊp   cøu   cho   bÖnh 
viÖn tuyÕn díi vµ tuyÕn ®a khoa. Khi nhËn ®îc yªu cÇu 
hç trî cÊp cøu, l∙nh ®¹o bÖnh viÖn hoÆc trùc l∙nh ®¹o 
ph¶i bè trÝ ph¬ng tiÖn, thuèc vµ cö c¸n bé hç trî cho 
tuyÕn díi. Sau khi cÊp cøu ngêi bÖnh qua khái c¬n nguy 
kÞch, ®Ó ngêi bÖnh tiÕp tôc ®iÒu trÞ ë tuyÕn díi víi 
sù hç trî vÒ chuyªn m«n hoÆc chuyÓn ngêi bÖnh vÒ bÖnh 
viÖn ®iÒu trÞ tiÕp./.

Gi¸m ®èc bÖnh viÖn
/storage/tailieu/files/source/20100504/khanhvinhhp/quy_che_cap_cuu_0973.doc

11
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản