Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định trình tự và thủ tục phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 trên địa bàn quận 5 do Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 5 NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 01/2008/Q -UBND Qu n 5, ngày 26 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY NNH TRÌNH T VÀ TH T C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN T L 1/500 TRÊN NA BÀN QU N 5 Y BAN NHÂN DÂN QU N 5 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n l p, th m nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 137/2005/Q -UBND ngày 02 tháng 8 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v th m quy n th m nh, phê duy t nhi m v , án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn; Căn c Quy t nh s 19/2008/Q -UBND ngày 21 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v th t c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t trên a bàn thành ph H Chí Minh, t i i u 14 M c 2, kho n d có quy nh “ y ban nhân dân qu n - huy n th m nh và phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 i v i khu v c ã có quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 ư c phê duy t”; Căn c Công văn s 2336/SQHKT-QHC&HT ngày 01 tháng 7 năm 2008 c a S Quy ho ch - Ki n trúc thành ph H Chí Minh v ban hành Quy trình th m nh quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500 và cung c p thông tin quy ho ch - ki n trúc t i khu v c ã có quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000; Căn c Công văn s 104/BC-TP ngày 08 tháng 8 năm 2008 c a Phòng Tư pháp qu n 5 v báo cáo th m nh d th o Quy t nh ban hành Quy nh trình t và th t c phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500 trên a bàn qu n 5; Xét ngh c a Trư ng Phòng Qu n lý ô th qu n 5 t i T trình s 1860/TTr-QL T ngày 27 tháng 8 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n “Quy nh v trình t và th t c phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500 trên a bàn qu n 5”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 07 (b y) ngày, k t ngày ký.
  2. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 5, Trư ng Phòng Qu n lý ô th qu n 5, Th trư ng các phòng - ban có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân 15 phư ng qu n 5 và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Văn Khoa QUY NNH V TRÌNH T VÀ TH T C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN T L 1/500 TRÊN NA BÀN QU N 5 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2008/Q -UBND ngày 26 tháng 9 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 5) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh Các án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500 n m hoàn toàn trong khu v c ã có quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 ư c phê duy t (bao g m c các án ang th c hi n i u ch nh quy ho ch) trên a bàn qu n 5. i u 2. Thành ph n h sơ 1. H sơ nhi m v quy ho ch chi ti t t l 1/500 (theo i u 22 c a Ngh nh s 08/2005/N -CP c a Chính ph ). - Văn b n, t trình c a ch u tư. - Thuy t minh nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500. - B n v sơ v trí, ranh gi i khu v c quy ho ch trích t quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000. -B n o c hi n tr ng t l 1/500.
  3. 2. H sơ án quy ho ch chi ti t t l 1/500 (theo i u 26, 27 và 31 c a Ngh nh s 08/2005/N -CP) bao g m: 2.1. Ph n văn b n: - T trình c a ch u tư ngh phê duy t án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500. - Thuy t minh án (do tư v n thi t k l p ã ư c ch u tư thông qua). - Có m t trong các văn b n pháp lý: + Ch trương c a c p có thNm quy n (k ho ch giao nhi m v , văn b n ch o). + Gi y ch ng nh n quy n s d ng t . + Văn b n ch p thu n ch trương u tư c a c p có thNm quy n. + Quy t nh giao t c a cơ quan có thNm quy n và b n giao t. + Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t. - Báo cáo t ng h p c a ch u tư và tư v n thi t k v k t qu l y ý ki n nhân dân và y ban nhân dân c p phư ng, v n i dung có liên quan n khu v c quy ho ch xây d ng. 2.2. Ph n b n v : 1. B n v trí và gi i h n khu t t l 1/5.000 - 1/10.000. 2. Các b n hi n tr ng v ki n trúc, c nh quan, h th ng h t ng k thu t và ánh giá qu t xây d ng t l 1/500. 3. B n t ch c không gian ki n trúc c nh quan t l 1/500. 4. B n quy ho ch t ng m t b ng s d ng t t l 1/500. 5. Các b n quy ho ch h th ng công trình h t ng k thu t t l 1/500. 6. Các b n ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng và hành lang b o v các tuy n h t ng k thu t t l 1/500. 7. B n t ng h p ư ng dây ng t l 1/500. 8. B n v m t b ng, tri n khai m t ng theo các tuy n ph , t l 1/500. 9. B n v m t c t quan tr ng trên các tuy n ph , t l 1/500. 10. Văn b n thNm nh v phòng cháy và ch a cháy c a cơ quan có thNm quy n (theo i u 16 c a Ngh nh s 35/2003/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2003).
  4. 11. Mô hình t l 1/500. 12. ĩa CD lưu tr toàn b văn b n và b n v ( lưu tr ). * Lưu ý: - Các b n trong h sơ án quy ho ch chi ti t ô th ư c l p trên b n a hình và b n a chính t l 1/500. - Ph n b n v t i i m 11 kho n 2.2 v yêu c u l p mô hình, trư c m t ch áp d ng i v i các khu ô th m i, khu v c c bi t có yêu c u xem xét k v t ch c không gian, c nh quan ki n trúc, Qu n s yêu c u th c hi n mô hình khi thNm nh nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng i v i các khu v c quy ho ch c th . Chương II TRÌNH T TI P NH N TH M NNH VÀ PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG Ô THN T L 1/500 i u 3. Ti p nh n và th m nh h sơ nhi m v quy ho ch (60 ngày làm vi c) 1. H sơ nhi m v quy ho ch, quy nh ch u tư ph i l p thành 05 b như nhau và n p t i B ph n Ti p nh n h sơ - Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 5. 2. Ngay sau khi nh n ư c h sơ do B ph n Ti p nh n h sơ - Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 5 chuy n n (có l p phi u chuy n theo m u), Phòng Qu n lý ô th qu n 5 th lý h sơ, sau khi xem xét thNm nh: 2.1. N u thi u các cơ s quan tr ng gi i quy t h sơ, Phòng Qu n lý ô th qu n 5 s ra văn b n hư ng d n ch nh s a h sơ (Biên b n hư ng d n ch nh s a h sơ), th i gian th lý: 20 ngày làm vi c. 2.2. N u h sơ ã ch nh s a theo yêu c u ho c h sơ ã y , Phòng Qu n lý ô th qu n 5 s chuy n cho H i ng Quy ho ch - Ki n trúc thNm nh, th i gian th lý: 10 ngày làm vi c. 3. Trong th i gian t i a 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ý ki n thNm nh c a H i ng Quy ho ch - Ki n trúc n u h sơ m b o yêu c u (Biên b n H i ng), Phòng Qu n lý ô th có trách nhi m hoàn t t báo cáo thNm tra (trên cơ s t ng h p ý ki n óng góp) và d th o quy t nh trình Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, phê duy t, th i gian xem xét phê duy t: 10 ngày làm vi c. 3.1. Trư ng h p h sơ không t, H i ng Quy ho ch - Ki n trúc có ý ki n, thì Phòng Qu n lý ô th qu n 5 thông báo hư ng d n b ng văn b n cho ch u tư và ơn v tư v n l p quy ho ch ti n hành b sung (Biên b n làm vi c v i ch u tư), i u ch nh k p th i theo yêu c u.
  5. 3.2. H sơ t yêu c u ho c h sơ ã ch nh s a theo yêu c u c a H i ng Quy ho ch - Ki n trúc, Phòng Qu n lý ô th qu n 5 trình Ch t ch y ban nhân dân qu n 5 phê duy t trong vòng 10 ngày làm vi c. 4. Th i gian thNm tra và xem xét phê duy t nêu trên không bao g m th i gian ch u tư và ơn v tư v n th c hi n ch nh s a h sơ theo yêu c u. i u 4. Ti p nh n và th m nh h sơ quy ho ch (60 ngày làm vi c) 1. Sau khi y ban nhân dân qu n phê duy t nhi m v quy ho ch chi ti t, ch u tư l p h sơ án quy ho ch chi ti t, quy nh ch u tư ph i l p thành 05 b như nhau và n p t i Phòng Ti p nh n h sơ - Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 5. 2. Ngay sau khi nh n ư c h sơ, Phòng Qu n lý ô th báo cáo tóm t t n i dung án n Ch t ch y ban nhân dân qu n 5, nh n s ch o và có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân phư ng và ch u tư t ch c thu th p ý ki n óng góp c a các t ch c và cá nhân có liên quan v i hình th c l y ý ki n ư c quy nh t i i u 25 Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph . Th i gian th lý: 20 ngày làm vi c. 3. Ngay sau khi nh n ư c h sơ và có ý ki n ch o c a Ch t ch y ban nhân dân qu n 5, Phòng Qu n lý ô th chuy n cho H i ng Quy ho ch - Ki n trúc thNm nh v chuyên môn. Th i gian th lý: 10 ngày làm vi c. 4. Trong th i gian t i a 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ý ki n thNm nh c a H i ng Quy ho ch - Ki n trúc, n u h sơ m b o yêu c u Phòng Qu n lý ô th có trách nhi m hoàn t t báo cáo thNm tra (trên cơ s t ng h p ý ki n óng góp) và d th o quy t nh trình Ch t ch y ban nhân dân qu n xem xét, phê duy t. 4.1. Trư ng h p h sơ chưa t yêu c u theo k t lu n c a H i ng Quy ho ch - Ki n trúc, Phòng Qu n lý ô th qu n 5 có hư ng d n b ng văn b n cho ch u tư và ơn v tư v n l p quy ho ch ti n hành b sung, i u ch nh k p th i theo yêu c u. 4.2. H sơ t yêu c u ho c h sơ ã ch nh s a theo yêu c u c a H i ng Quy ho ch - Ki n trúc, Phòng Qu n lý ô th qu n 5 trình Ch t ch y ban nhân dân qu n 5 phê duy t trong vòng 20 ngày làm vi c. 5. Th i gian thNm tra và xem xét phê duy t nêu trên không bao g m th i gian ch u tư và ơn v tư v n th c hi n ch nh s a h sơ theo yêu c u. * Lưu ý: 1. Trư ng h p có yêu c u i u ch nh và b sung h sơ, Phòng Qu n lý ô th qu n 5 s có văn b n hư ng d n g i tr c ti p ch u tư th c hi n hoàn ch nh và y ban nhân dân qu n có ch o. Sau ó, ch u tư b sung t i B ph n Ti p nh n và hoàn tr h sơ c a Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 5.
  6. 2. Th i gian thNm nh và phê duy t nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và án quy ho ch nêu trên, không bao g m th i gian ch u tư và ơn v tư v n thi t k th c hi n ch nh s a h sơ theo yêu c u. Chương III TRÁCH NHI M PHÊ DUY T NHI M V QUY HO CH VÀ ÁN QUY HO CH CHI TI T T L 1/500 i u 5. Trên cơ s k t qu thNm nh c a H i ng Quy ho ch - Ki n trúc, Ch t ch y ban nhân dân qu n 5 phê duy t quy t nh nhi m v và án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500. i u 6. y ban nhân dân qu n 5 ch u trách nhi m gi i quy t nh ng khi u n i trong quá trình th c hi n qu n lý quy ho ch xây d ng ã ư c phê duy t. Chương IV LƯU TR VÀ CÔNG B H SƠ PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T T L 1/500 i u 7. Sau khi án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500 ư c phê duy t, trong th i h n 30 ngày làm vi c, y ban nhân dân qu n 5 t ch c công b quy ho ch xây d ng: công b toàn b n i dung quy ho ch và quy nh v qu n lý quy ho ch - xây d ng c a án quy ho ch xây d ng (theo i u 38 và 39 Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph ). i u 8. Trong vòng 15 ngày, k t ngày ban hành Quy t nh phê duy t án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/500, y ban nhân dân qu n 5 hoàn t t vi c lưu tr và g i h sơ quy ho ch ư c duy t n các cơ quan, ơn v có liên quan./.
Đồng bộ tài khoản