Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
75
lượt xem
1
download

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 01/2008/Q -UBND Qu n 8, ngày 21 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K HO CH CH O, I U HÀNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I QU N 8 NĂM 2008 Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 02/2008/Q -UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i thành ph năm 2008; Căn c Ngh quy t s 12/2007/NQ-H ND ngày 24 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân qu n 8 - khóa IX - Kỳ h p l n th 11, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này “K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i qu n 8 năm 2008”. i u 2. Th trư ng các cơ quan, t ch c, ơn v doanh nghi p tr c thu c qu n 8 và Ch t ch y ban nhân dân 16 phư ng căn c theo ch c năng, nhi m v c a ơn v và n i dung K ho ch này, xây d ng chương trình hành ng c th , nh m th c hi n t hi u qu cao nh t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8, Trư ng các phòng, ban, t ch c, ơn v , doanh nghi p tr c thu c qu n 8 và Ch t ch y ban nhân dân 16 phư ng có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
 2. Võ Th Hi n K HO CH CH O, I U HÀNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I QU N 8 NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2008/Q - y ban nhân dân ngày 21 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 8) Năm 2008 có ý nghĩa r t quan tr ng n s phát tri n c a t nư c, là năm th ba và là năm b n l c a k ho ch 5 năm 2006 - 2010. Vi c th c hi n th ng l i nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2008 s t o ti n cho vi c th c hi n thành công k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010. ây là năm có nhi u cơ h i và i u ki n thu n l i cho phát tri n t nư c; ng th i cũng có nhi u khó khăn, thách th c sau khi nư c ta là thành viên chính th c c a T ch c Thương m i Th gi i WTO và h i nh p ngày càng sâu r ng vào n n kinh t th gi i. Nhi m v t ra i v i năm 2008 r t n ng n , òi h i ph i có s ph n u cao c a ng, Chính quy n, M t tr n, oàn th , c a các ngành, các c p, c a nhân dân và các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t trên a bàn qu n 8. tri n khai th c hi n có hi u qu Quy t nh s 02/2008/Q -UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i thành ph năm 2008, Ngh quy t s 12/2007/NQ- H ND ngày 24 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân qu n 8, khóa IX, kỳ h p l n th 11; K ho ch ch o, i u hành phát tri n kinh t - xã h i qu n 8 năm 2008 là ti p t c phát huy thành qu c a năm qua v phát tri n kinh t - xã h i, qu n lý ô th , gi v ng n nh chính tr , m b o an ninh tr t t , an toàn xã h i trên a bàn qu n 8; ti p t c t ch c th c hi n “Năm 2008 - Năm xây d ng n p s ng văn minh ô th ”, ng th i t p trung Ny nhanh ti n tri n khai k ho ch c a y ban nhân dân qu n 8 v qu n lý nhà nư c trên các lĩnh v c nh m th c hi n Ngh quy t c a i h i ng b qu n 8 l n th IX, chương trình phòng, ch ng tham nhũng, ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m, huy ng m i ngu n l c trong xã h i nh m t o s chuy n bi n m nh m v kinh t - xã h i, qu n lý ô th , hoàn thành th ng l i nhi m v , ch tiêu k ho ch năm 2008 và 5 năm 2006 - 2010; y ban nhân dân qu n 8 yêu c u lãnh o các ban, ngành, cơ quan, ơn v , y ban nhân dân 16 phư ng t p trung th c hi n các gi i pháp sau: 1. Ti p t c chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng d ch v - thương m i - công nghi p, t o m i i u ki n thu n l i phát tri n các thành ph n kinh t , m b o hoàn thành các ch tiêu tăng trư ng kinh t . - Giá tr s n xu t công nghi p tăng 17% t 3.911,5 t ng, so v i th c hi n năm 2007. - Doanh thu thương m i - d ch v tăng 25% t 16.431 t ng, so v i th c hi n năm 2007. - Kim ng ch xu t khN t 95,092 tri u USD, tăng 20%. Kim ng ch nh p khN u u 113,764 tri u USD, tăng 20% so v i năm 2007.
 3. Trư ng Phòng Kinh t qu n 8 làm u m i ph i h p các phòng, ban ch c năng tham mưu y ban nhân dân qu n 8 tri n khai k ho ch N m nh chuy n d ch cơ c u kinh y t sang d ch v - thương m i - công nghi p, t o i u ki n trong ph m vi quy n h n c a qu n khuy n khích doanh nghi p hi n h u u tư m r ng quy mô s n xu t - kinh doanh; tăng t tr ng và t o bư c phát tri n vư t b c c a các nhóm ngành d ch v , ph n u t o chuy n bi n m nh v ch t lư ng tăng trư ng, s c c nh tranh, hi u qu c a n n kinh t , phát tri n theo hư ng b n v ng trên c 3 lĩnh v c kinh t , xã h i và môi trư ng: - T ch c th c hi n Quy t nh s 115/2006/Q -UBND c a y ban nhân dân thành ph v th c hi n chương trình h tr chuy n d ch cơ c u kinh t giai o n 2006 - 2010. Trong ó, phát tri n m nh 9 nhóm ngành d ch v có ti m năng và s c c nh tranh; chú tr ng m r ng các d ch v m i, nh t là các d ch v cao c p, d ch v có hàm lư ng trí tu cao, d ch v h tr kinh doanh và các d ch v ph c v s n xu t, i s ng; phát tri n các d ch v pháp lý, khoa h c và công ngh , giáo d c và ào t o, y t , văn hóa, thông tin, th thao, vi c làm và an sinh xã h i. - Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c trên lĩnh v c kinh t , ph i h p ngành ch c năng và y ban nhân dân 16 phư ng xây d ng và tri n khai th c hi n quy ho ch các ngành ngh kinh doanh “có i u ki n” năm 2008 và có tính n năm 2010. - T ch c i u tra, kh o sát và xu t i u ch nh quy ho ch phát tri n ch - siêu th - trung tâm thương m i n năm 2010. Ph n u th c hi n có hi u qu k ho ch gi i t a, s p x p các ch t phát trên a bàn. T ch c tri n khai, t o i u ki n s m ưa vào ho t ng các Ch - Trung tâm thương m i - Siêu th trên các a bàn dân cư m i. - Ti p t c c ng c , i m i, nâng cao ch t lư ng và hi u qu ho t ng c a kinh t h p tác, song song phát tri n h p tác xã m i, N m nh ho t ng tín d ng nhân dân. y Ph n u tăng doanh thu t 10% tr lên so cùng kỳ năm 2007. - Trong tình hình Vi t Nam ang h i nh p kinh t , là thành viên chính th c c a T ch c Thương m i Th gi i (WTO), c n có nh ng bi n pháp giúp các t ch c ti p c n v i thông tin, t o i u ki n các doanh nghi p phát tri n, nh t là i v i các doanh nghi p trên a bàn qu n 8, a ph n là quy mô nh , kh năng c nh tranh kém, c n t o i u ki n các doanh nghi p ti p c n v i thông tin pháp lu t, thông tin th trư ng th gi i, nh m t o ra nhi u s n phNm s c c nh tranh, ng v ng trên thương trư ng. Trư ng Phòng Th ng kê qu n 8 làm u m i ph i h p v i các ngành và Ch t ch y ban nhân dân 16 phư ng: - T ch c th c hi n các cu c i u tra thư ng xuyên ho c t xu t và t ng h p s li u trên các lĩnh v c kinh t - xã h i cung c p thông tin th ng kê cho các cơ quan, t ch c và cá nhân theo quy nh c a pháp lu t, áp ng yêu c u c a công tác qu n lý nhà nư c trên a bàn qu n. - T ng k t công tác i u tra cơ s kinh t , hành chính, s nghi p th i i m ngày 01 tháng 7 năm 2007. - T ng h p s li u làm Niên giám Th ng kê năm 2007.
 4. 2. Tăng cư ng qu n lý trong lĩnh v c tài chính và ngân sách. - D toán thu ngân sách nhà nư c năm 2008 là 278,743 t ng, tăng 21,98% so v i d toán năm 2007; trong ó thu cân i ngân sách nhà nư c năm 2008 là 258,880 t ng, tăng 22,29% so v i d toán năm 2007, tăng 13,88% so v i ư c th c hi n năm 2007. Riêng thu công thương nghi p ngoài qu c doanh, ph n u t 170 t ng, tăng 23,95% so th c hi n năm 2007. - D toán chi ngân sách a phương năm 2008 là 201,931 t ng; trong ó chi cân i ngân sách năm 2008 là 175,664 t ng, tăng 12,190 t ng so v i d toán năm 2007 (chưa tính chi u tư t v n phân c p). Chi c c trư ng Chi c c Thu qu n 8 ch trì ph i h p v i Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8 và Ch t ch y ban nhân dân dân 16 phư ng t ch c th c hi n: - Ph n u th c hi n thu vư t m c d toán thu trong năm ư c y ban nhân dân thành ph giao và H i ng nhân dân qu n phê chuN T p trung b i dư ng, khai thác n. và phát tri n ngu n thu, qu n lý thu có hi u qu i v i các khu v c kinh t ư c phân c p. - Rà soát, xác nh và phân lo i b thu có k ho ch c th ôn c thu n p thu vào ngân sách k p th i; gi i quy t ngay các vư ng m c trong lĩnh v c thu , t o i u ki n cho các cơ s kinh doanh N m nh ho t ng kinh doanh, ng th i N m nh y y công tác thanh tra, ki m tra thu . Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8 ch trì ph i h p Giám c Kho b c Nhà nư c qu n 8 làm u m i tham mưu y ban nhân dân qu n 8 ch o các phòng, ban ch c năng qu n và y ban nhân dân 16 phư ng t ch c th c hi n: - Giao nhi m v k ho ch và d toán ngân sách năm 2008 tri n khai th c hi n ngay t u năm. Công khai d toán ngân sách năm 2008 theo úng quy nh. - Hoàn thành công tác giao ch tiêu u tư xây d ng cơ b n và s a ch a năm 2008 theo Ngh quy t H i ng nhân dân qu n 8. - Hoàn t t báo cáo t ng quy t toán ngân sách năm 2007 trình H i ng nhân dân qu n 8 phê chuN n. - Hoàn t t các th t c bán u giá các tr s cơ quan dôi ra t o v n xây d ng các công trình tr ng i m theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph và Ngh quy t H i ng nhân dân qu n 8. - Ph i h p th c hi n các gi i pháp ng b nh m huy ng t i a và nâng cao hi u qu s d ng các ngu n v n u tư phát tri n h t ng k thu t ô th theo k ho ch, nh t là h t ng k thu t giao thông. Khuy n khích các doanh nghi p u tư xây d ng nhà , văn phòng, khách s n và các công trình công c ng. - Tăng cư ng qu n lý chi tiêu ngân sách và tài s n công b o m ti t ki m, ch ng lãng phí, th t thoát; tri n khai ng b và có hi u qu các bi n pháp th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong qu n lý chi tiêu ngân sách. Nâng cao vai trò và trách
 5. nhi m c a lãnh o các ơn v khi xây d ng d toán năm, h n ch n m c th p nh t vi c b sung d toán nhi u l n trong năm, m b o quá trình i u hành ngân sách n nh. - Tham mưu y ban nhân dân qu n 8 th c hi n và ki m tra vi c th c hi n k ho ch ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m ã ban hành. 3. V qu n lý ô th , xây d ng cơ b n, tài nguyên và môi trư ng: a) Qu n lý ô th : - Ti p t c t p trung gi i quy t các khó khăn, t n t i v b trí tái nh cư cho các h dân b thu h i t thu c các d án u tư trên a bàn qu n. - Ngay t u năm 2008, ch o tri n khai ngay các gi i pháp tích c c th c hi n Chương trình ch nh trang ô th , di d i nhà l p x p, nhà trên và ven kênh r ch trên a bàn qu n 8. - L p k ho ch nghiên c u v c nh quan ki n trúc, quy ho ch phân b dân s và t ng cao qu n 8; i u ch nh quy ho ch chi ti t 1/2000 Khu Công nghi p Bình ăng, Khu dân cư B M C c phư ng 15; l p m i quy ho ch chi ti t các h m phư ng 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, i u ch nh quy ho ch chi ti t các h m phư ng 1, 2, 3, 6 và công b quy ho ch l gi i h m ã ư c phê duy t. L p án quy ho ch chi ti t phư ng 2, 3, 4, m t ph n phư ng 5, phư ng 8, 9, 10. - T ng k t công tác bán nhà thu c s h u nhà nư c theo Ngh nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph . - Ch o tăng cư ng ki m tra th c a, áp d ng các bi n pháp ngăn ch n và kiên quy t x lý nh ng trư ng h p xây d ng không phép, sai phép trên a bàn; t p trung tăng cư ng qu n lý Nhà nư c v các m t tr t t lòng l ư ng, xây d ng, an toàn giao thông, m quan ô th . Trư ng Phòng Qu n lý ô th qu n 8 ph i h p v i Giám c Ban Qu n lý D án khu v c u tư xây d ng, Giám c Công ty D ch v công ích qu n 8, Chánh Thanh tra Xây d ng qu n 8 và Ch t ch y ban nhân dân 16 phư ng t ch c th c hi n: - Tham mưu tri n khai th c hi n Ch th s 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v ki m kê qu t ang qu n lý, s d ng c a các t ch c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t. Tham mưu gi i quy t “quy ho ch treo”. - N nhanh ti n y l p và i u ch nh quy ho ch chi ti t các i m nóng di n ra vi c xây d ng không phép, công khai và qu n lý t t các quy ho ch chi ti t ư c duy t. Th c hi n t t phân c p c a thành ph v qu n lý ô th , v n u tư xây d ng cơ b n, các d án tái nh cư, c p nư c s ch và ch ng ng p. Tăng cư ng qu n lý ch t lư ng công trình, h t ng cơ s , xã h i hóa các d ch v công ích: v sinh môi trư ng, thoát nư c, chăm sóc cây xanh. - Th c hi n H th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuN ISO 9001:2000 trong công n tác c p phép xây d ng, thNm nh h sơ k thu t xây d ng.
 6. - Ch u trách nhi m giám sát, ki m tra d án u tư xây d ng cơ b n ngay t khi l p d án, thN m nh, b trí v n u tư, b o m d án u tư ph i phù h p v i quy ho ch, k ho ch ã ư c phê duy t trên a bàn qu n k c v ti n và ch t lư ng, xu t Ch t ch y ban nhân dân qu n x lý nghiêm các vi ph m, n u vư t quá thN m quy n thì báo cáo y ban nhân dân thành ph x lý. Ch ng th t thoát, lãng phí, th c hành ti t ki m trong xây d ng cơ b n, m b o ch t lư ng công trình và ti n thi công. Chánh Thanh tra Xây d ng qu n 8 ch ng ph i h p v i các ơn v liên quan và Ch t ch y ban nhân dân 16 phư ng t ch c th c hi n: - Tăng cư ng qu n lý a bàn, ki m tra x lý nghiêm các trư ng h p san l p, l n chi m t công, kênh r ch; xây d ng không phép, sai phép trên a bàn. Rà soát nh ng h sơ ã có quy t nh x lý vi ph m hành chính, có k ho ch t ch c th c hi n cư ng ch theo quy nh pháp lu t. - Tăng cư ng qu n lý nhà nư c v các m t tr t t lòng l ư ng, môi trư ng, m quan ô th . b) u tư xây d ng cơ b n: - Kh i công m i 17 công trình ( t 1), v i t ng v n u tư là 33,203 t ng; trong ó, 06 công trình năm 2007 chuy n qua, 11 công trình xây d ng m i. - Hoàn thành các d án ư c Thành ph ghi ch tiêu k ho ch năm 2008 b ng ngu n v n ngân sách t p trung. - Rà soát toàn b ti n xây d ng cơ b n b ng các ngu n v n ang th c hi n, s p th c hi n, chuN b th c hi n (t ng s danh m c d án u tư trên a bàn, bao nhiêu n d án ang thi công, nh ng d án nào ã ư c ghi v n, nh ng d án nào ã hoàn t t th t c u tư nhưng chưa ghi v n, vư ng m c v n gì và nh ng nguyên nhân vư ng m c, bao gi thi công). Trên cơ s ó, ánh giá c th t ng ngành, cái nào vư ng ch trương, chính sách, cơ ch ; c n có s eo bám gi i quy t các vư ng m c N nhanh ti n y thi công. - T p trung gi i quy t khó khăn, N nhanh ti n y b i thư ng, gi i phóng và bàn giao m t b ng cho ch u tư d án Trung tâm Thương m i Bình i n (giai o n 2) và các d án u tư khác trên a bàn qu n. Ch o hoàn ch nh cơ s h t ng các khu tái nh cư (khu dân cư B n L c; khu A, B, C Bông Sao…), các d án xây d ng chung cư ph c v tái nh cư. Giám c Ban Qu n lý D án khu v c u tư xây d ng qu n 8 làm u m i ph i h p v i các ơn v liên quan t p trung ph n u th c hi n các công trình ã ư c H i ng nhân dân qu n 8 khóa IX thông qua t i kỳ h p l n th 11. - Hoàn thành các d án ư c thành ph ghi ch tiêu k ho ch năm 2008 b ng ngu n v n ngân sách t p trung. - Ch o t p trung rà soát công tác thanh - quy t toán các công trình do Ban Qu n lý D án khu v c u tư xây d ng qu n 8 làm ch u tư, báo cáo k t qu d án gi i t a,
 7. n bù và tái nh cư úng quy nh, m b o ti n gi i ngân ngu n v n ã ư c thành ph và qu n giao theo quy nh, nhanh chóng, y , chính xác. - Rà soát l i năng l c các ơn v tư v n, ơn v nào còn kh năng làm ư c, ph i có ràng bu c v m t pháp lu t (th i gian v a qua ti n u tư xây d ng cơ b n ch m, ch y u vư ng v th t c và vư ng v năng l c m t s ơn v tư v n). - Các ki n ngh c a các ngành, các c p liên quan n lĩnh v c u tư xây d ng cơ b n, Thư ng tr c y ban nhân dân qu n 8 s t p trung ch o gi i quy t trong th i gian t i. Trư ng Ban B i thư ng gi i phóng m t b ng qu n 8 t p trung c ng c nhân s có năng l c ph i h p v i các ơn v liên quan N nhanh ti n y th c hi n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng t o i u ki n thi công công trình úng ti n . Tham mưu cho y ban nhân dân qu n: - Ti p t c gi i quy t khi u n i và b trí tái nh cư các trư ng h p t n ng thu c các d án Trư ng Ti u h c phư ng 5, Khu dân cư B n L c, Trung tâm Thương m i Bình i n (giai o n 2), C ng sông Phú nh... Ch o t p trung N m nh công tác hi p y thương, b i thư ng, gi i phóng m t b ng d án xây d ng Khu tái nh cư Trương ình H i II và ôn c N nhanh ti n y các d án xây d ng Khu tái nh cư như khu nhà Bông Sao B, C, khu dân cư II, III Bùi Minh Tr c v.v… - T ch c th c hi n công tác tái nh cư cho các h ang t m cư trên a bàn qu n 8, gi i quy t d t i m tình hình n ng v tái nh cư; th c hi n chương trình nhà cho ngư i tái nh cư và ngư i thu nh p th p trên a bàn qu n theo k ho ch ra. Giám c Công ty D ch v công ích qu n 8 làm u m i ph i h p v i các ơn v liên quan và Ch t ch y ban nhân dân 16 phư ng: - Tăng cư ng ch o th c hi n t t công tác quét d n v sinh, xà b n, rác c n, chăm sóc công viên cây xanh, n o vét c ng rãnh, v t rác trên sông, kênh r ch, v n chuy n rác. - Th c hi n hoàn thành m t s nhi m v v lĩnh v c u tư xây d ng cơ b n, v công tác tái b trí nh cư do y ban nhân dân qu n giao. - Tham mưu y ban nhân dân qu n rà soát, x lý nh ng t n t i và t ng k t công tác bán nhà thu c s h u nhà nư c theo Ngh nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph . c) Tài nguyên và môi trư ng: - T ch c i u tra, th ng kê, qu n lý 70% ngu n ch t th i trên a bàn. - Thu gom, v n chuy n ư c 90% t ng lư ng ch t th i r n phát sinh khu dân cư; thu gom và x lý kh i lư ng rác th i 100%. - Ph i h p v i Công ty C p nư c nâng d n cung c p, s d ng nư c s ch trong dân.
 8. - Ti p t c th c hi n K ho ch s 2423/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 8 v vi c tri n khai công tác c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t trên a bàn qu n 8 theo Quy t nh s 54/2007/Q - UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ; ng th i, N y nhanh ti n th c hi n công tác c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t cho nh ng trư ng h p mua n n t, căn h tái nh cư và nh ng trư ng h p mua nhà thu c s h u nhà nư c theo Ngh nh s 61/CP. Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n 8 ti p t c rà soát, c i ti n, h p lý hóa và thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t trên a bàn qu n 8 theo Quy t nh s 54/2007/Q -UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph . Theo ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n và các ph n nh c a c tri, hi n còn tình tr ng ch m tr , gây phi n hà, ùn N không rõ trách nhi m. Trong th i gian t i, c n khN trương i u y, n ch nh, N nhanh ti n y th c hi n. - Ch o ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp ki m soát ô nhi m môi trư ng c a các ơn v s n xu t trên a bàn qu n; ch o th c hi n H i thi Môi trư ng xanh năm 2008; ti p t c tri n khai th c hi n phong trào toàn dân hành ng “Vì ư ng ph không rác”; tăng cư ng công tác v sinh môi trư ng trư c, trong và sau T t Nguyên án M u Tý năm 2008. Giao Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8: ph i h p Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n 8 rà soát, ki m tra toàn b nh ng t n t i, vư ng m c liên quan và có bi n pháp kh c ph c. 4. V văn hóa - xã h i - giáo d c - y t : a) Văn hóa - thông tin - th thao: - 100% khu ph tiên ti n năm 2007 ( t 3 năm) ăng ký xây d ng “Khu ph văn hóa”, ph n u có t 35 - 40 khu ph ư c công nh n “Khu ph văn hóa”. - 100% h ăng ký xây d ng gia ình văn hóa, trong ó có t 85% n 95% s h ăng ký t 6 tiêu chuN “Gia ình văn hóa”. Riêng khu ph văn hóa có trên 95% h n t “Gia ình văn hóa”. - V n ng 100% công s ăng ký “Công s văn minh - s ch p - an toàn” và có 95% công s ư c công nh n; 65% ơn v t chuN “ ơn v văn hóa” trên t ng s n ơn v tham gia. - Ph n u có t 1 - 2 phư ng t chuN “Phư ng văn hóa”, có t 1 - 2 ch n t chuNn “Ch văn minh thương nghi p”. - T ch c các ho t ng k ni m 40 năm T ng ti n công và n i d y T t M u Thân 1968 và các ho t ng văn hóa văn ngh ph c v nhi m v chính tr c a qu n và nhân dân cơ s . - Ph n u t l luy n t p th d c th thao thư ng xuyên t 20% so v i dân s trong năm 2008.
 9. Trư ng Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao qu n 8: làm u m i ph i h p v i Giám c Trung tâm Văn hóa qu n 8, Trung tâm Th d c Th thao qu n 8, tham mưu y ban nhân dân qu n 8 ch o các phòng, ban ch c năng và y ban nhân dân 16 phư ng t ch c th c hi n: - Tri n khai quy ho ch phát tri n ngành n năm 2010, t p trung th c hi n quy ho ch xây d ng h th ng thi t ch văn hóa t qu n n phư ng; tăng cư ng hi u l c qu n lý nhà nư c trên lĩnh v c văn hóa thông tin; N m nh th c hi n xã h i hóa các ho t y ng văn hóa, d ch v văn hóa, ng th i tăng cư ng công tác thanh, ki m tra, x lý vi ph m, xây d ng và công b quy ho ch các ngành ngh d ch v văn hóa sau khi ư c phê duy t. - Tăng cư ng công tác v n ng và phát ng sâu r ng phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”. Ph i h p t ch c h i ngh sơ k t phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” năm 2007 và bi u dương “Khu ph xu t s c, tiên ti n” năm 2007, gương “Ngư i t t - vi c t t”, “Gia ình văn hóa” năm 2007 (Quý I/2008). - Tri n khai th c hi n có hi u qu “Chi n lư c xây d ng gia ình Vi t Nam giai o n 2006 - 2010” v i m c tiêu xây d ng gia ình “no m, ti n b , h nh phúc và bình ng”, phòng ch ng b o l c gia ình, làm cho gia ình th c s là pháo ài ch ng s xâm nh p t n n xã h i. Giám c Trung tâm Th d c Th thao qu n 8 ph i h p các ngành ch c năng t o m i i u ki n thu n l i phát tri n s nghi p th d c th thao trên a bàn qu n, phát tri n phong trào th d c th thao qu n chúng, nâng cao ch t lư ng giáo d c th ch t cho thanh thi u niên, h c sinh, nâng cao trình v n ng viên năng khi u và thành tích thi u. Giám c Trung tâm Văn hóa qu n 8 ph i h p v i các ngành ch c năng t p trung t ch c các l h i l n, các chương trình, công trình k ni m 78 năm ngày thành l p ng, 40 năm T ng ti n công và n i d y T t M u Thân 1968, 33 năm ngày Gi i phóng mi n Nam, th ng nh t t nư c... ph c v t t các nhi m v chính tr và các công tác tr ng tâm trong năm; ph i h p các ngành có liên quan ch ng t ch c các chương trình tuyên truy n c ng và văn hóa ngh thu t. Nâng cao ch t lư ng ho t ng thông tin c ng, c ng tr c quan. T p trung công tác xã h i hóa trong ho t ng ngành. b) Xã h i - xóa ói gi m nghèo: - S ngư i th t nghi p có vi c làm là 2.425 ngư i, thu hút 8.500 lao ng làm vi c trong các doanh nghi p, cơ s trên a bàn qu n 8. - Ph n u gi m t l h nghèo theo tiêu chí m i xu ng còn 0,56% t ng s h dân. - ưa ra kh i chương trình 1.000 h nghèo vư t chuN giai o n 2 (2004 - 2010). n Trư ng Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n 8 làm u m i tham mưu cho y ban nhân dân qu n 8 ch o các phòng, ban ch c năng qu n và y ban nhân dân 16 phư ng t ch c th c hi n:
 10. - Th c hi n hoàn thành các ch tiêu ch y u c a ngành năm 2008. - Th c hi n t t chính sách ưu ãi ngư i có công; v n ng qu “ n ơn áp nghĩa”. Ti n t i k ni m 61 năm ngày Thương binh Li t s năm 2008. - T ch c ki m tra tình hình th c hi n B Lu t Lao ng t i các ơn v s n xu t - kinh doanh trên a bàn qu n. Ph i h p v i Liên oàn Lao ng qu n 8 và các cơ quan liên quan ph bi n, tuyên truy n tăng cư ng ki n th c v các ch trương, chính sách pháp lu t c a Nhà nư c cho công nhân và ch doanh nghi p. Tham mưu y ban nhân dân qu n th c hi n có hi u qu các bi n pháp phòng ng a và x lý các cu c ình công, lãn công c a công nhân t i các doanh nghi p, ch y u là doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài trên a bàn qu n 8. - Tăng cư ng ch o công tác qu n lý và giúp ngư i sau cai nghi n tái hòa nh p c ng ng. - Tri n khai các ho t ng chương trình D án Phát tri n vùng ô th qu n 8 tài khóa 2008. c) Giáo d c: - Hoàn thành quy ho ch chi ti t m ng lư i trư ng h c. - T p trung ch o gi i quy t nh ng khó khăn v trư ng l p, cơ s v t ch t. - Tri n khai án nâng cao ch t lư ng giáo d c. - Hoàn thành ph c p b c trung h c trong năm 2008; có k ho ch ph c p tin h c, ngo i ng cho h c sinh. m b o t l tr 5 tu i h c m u giáo là 95%, h c sinh ti u h c i h c úng tu i là 99%, trung h c cơ s 97,8%. - Hi u su t ào t o ti u h c 95%, trung h c cơ s 78% Trư ng Phòng Giáo d c qu n 8 làm u m i tham mưu y ban nhân dân qu n 8 ph i h p các s - ngành thành ph ; ch o các phòng, ban ch c năng qu n và y ban nhân dân 16 phư ng t ch c th c hi n: - Th c hi n hoàn thành các ch tiêu, nhi m v ch y u c a ngành năm 2008. - Hoàn ch nh và tri n khai th c hi n án nâng cao ch t lư ng giáo d c n năm 2010 (Quý I/2008). Ch o N m nh công tác ph c p giáo d c b c trung h c. y d) Y t : - T ng bư c chuN hóa các ho t ng phòng, ch a b nh và các quy ch qu n lý trong n ngành y t , d ki n có 8/16 phư ng t chuN qu c gia v y t phư ng - xã, xây d ng n m i các tr m y t phư ng t chuN qu c gia trong danh m c ã ư c duy t năm n 2008; chuN b u tư xây d ng m r ng B nh vi n qu n 8. n - T l tăng dân s t nhiên dư i 1%.
 11. - T l gi m sinh bình quân trong năm 0,1%o. - Ph n u gi m t l tr em dư i 5 tu i b suy dinh dư ng dư i 5%. Trư ng Phòng Y t qu n 8 ph i h p Giám c B nh vi n qu n 8, Trung tâm Y t D phòng qu n 8 làm u m i tham mưu cho y ban nhân dân qu n 8 ch o các phòng, ban ch c năng qu n và y ban nhân dân 16 phư ng t ch c th c hi n: - Ch ng tham mưu cho y ban nhân dân qu n 8 tăng cư ng u tư xây d ng Tr m Y t phư ng t chuN qu c gia, xây d ng m i Tr m Y t phư ng 7, 9, B nh vi n n qu n 8, s a ch a Trung tâm Y t D phòng qu n 8. Ti p t c c ng c , tăng cư ng và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s , chăm sóc y t cho ngư i nghèo, ngư i có th b o hi m y t . Phát ng phong trào v sinh phòng b nh, th c hi n các bi n pháp ki m soát v sinh và an toàn th c phNm. - T p trung ch o công tác phòng ch ng, k p th i ngăn ch n các lo i b nh có nguy cơ b c phát thành d ch. - Ph i h p các ban, ngành ti n hành thanh, ki m tra v v sinh lao ng, v sinh an toàn th c phN hành ngh y - dư c tư nhân. m, - Tăng cư ng công tác truy n thông dân s - k ho ch hóa gia ình. Giám c Trung tâm Y t D phòng qu n 8 ph i h p Trư ng Phòng Y t qu n 8 làm u m i tham mưu cho y ban nhân dân qu n 8 ph i h p các phòng, ban ch c năng qu n và y ban nhân dân 16 phư ng t ch c th c hi n: - Ti p t c th c hi n các chương trình qu c gia v chăm sóc s c kh e có m c tiêu, ti n t i hoàn thành các ch tiêu v s c kh e và y t . - N m nh công tác chăm sóc s c kh e nhân dân, phòng ch ng d ch b nh. Tri n khai y th c hi n các d án phòng, ch ng HIV/AIDS và chăm sóc ngư i nhi m. T ch c các ho t ng hư ng ng ngày Th gi i Phòng, ch ng lao (24/3). 5. Qu c phòng - an ninh - tr t t an toàn xã h i: - Ti p t c xây d ng n n qu c phòng a phương v ng m nh, gi v ng n nh chính tr , ch ng phòng ng a và gi i quy t t t các tình hu ng x y ra có liên quan n an ninh tr t t , an toàn xã h i, ph i h p các cơ quan ch c năng n m ch c tình hình a bàn không b ng, b t ng , b o v an toàn các ngày l k ni m trong năm. - Ti p t c xây d ng b sung k ho ch xây d ng khu v c phòng th c m qu n, huy n liên hoàn. Xây d ng l c lư ng dân quân t v , quân nhân d b v s lư ng và ch t lư ng m b o ch tiêu ra. - T l l c lư ng dân quân t v 1,6% so v i t ng dân s c a qu n, trong ó dân quân t 1,4% dân s , t v t 10 - 13% t ng s cán b , công nhân, viên ch c, t l dân quân t v là ng viên 13% , oàn viên 55% so v i t ng s dân quân t v .
 12. - T ch c ăng ký nghĩa v quân s úng lu t cho nam công dân tu i 17 t t l 100%, hoàn thành 100% ch tiêu tuy n g i công dân nh p ngũ 2 c p qu n và phư ng t ch t lư ng cao; t l ng viên nh p ngũ t 4% tr lên. - Th c hi n có hi u qu chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m, chương trình m c tiêu 3 gi m và Ch th s 05-CT/TU c a Thành y, t p trung ánh m nh vào lo i t i ph m có t ch c, t ch c t t công tác phòng ng a, k ho ch làm trong s ch a bàn. - T l gi m s v ph m pháp hình s 10%. -T l i u tra phá án hình s : 65%, trong ó t l i u tra phá án c bi t nghiêm tr ng t 90%. - Gi m tai n n giao thông trên 3 m t gi m 20% s v , 5% s ngư i ch t, 20% s ngư i b thương. - Gi m 25% s v cháy n . Ch huy trư ng Ban Ch huy Quân s qu n 8 tham mưu y ban nhân dân qu n 8 ch o các phòng, ban ch c năng qu n và y ban nhân dân 16 phư ng t ch c th c hi n: - Ti p t c xây d ng và c ng c qu c phòng a phương v ng m nh, góp ph n gi v ng n nh chính tr và tr t t an toàn xã h i nh m t o i u ki n, môi trư ng thu n l i cho kinh t xã h i phát tri n, th c hi n t t công tác tuy n ch n g i công dân nh p ngũ, di n t p phòng th , phòng ch ng l t bão, h i thao qu c phòng. - Tăng cư ng công tác n m ch c m i di n bi n tình hình, duy trì nghiêm các ch tr c s n sàng chi n u, tăng cư ng công tác n m tình hình a bàn, tu n tra canh gác b o v an toàn các m c tiêu tr ng y u. Ti p t c xây d ng b sung k ho ch xây d ng khu v c phòng th . Xây d ng l c lư ng dân quân t v , quân nhân d b m b o ch tiêu yêu c u. - Tri n khai k ho ch t ch c H i thao qu c phòng năm 2008 và tham gia H i thao qu c phòng thành ph . - Tri n khai th c hi n k ho ch di n t p phòng th , phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai, tìm ki m c u n n năm 2008. Trư ng Công an qu n 8 làm u m i tham mưu y ban nhân dân qu n 8 ph i h p các phòng, ban ch c năng qu n và y ban nhân dân 16 phư ng t ch c th c hi n: - Ch ng ph i h p cùng cơ quan Quân s qu n t ch c t t công tác di n t p phòng ch ng bi u tình, b o lo n năm 2008 theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . Duy trì t t ch giao ban c a 02 l c lư ng Công an - Quân s . - Gi v ng n nh v an ninh tr t t , m b o tuy t i an toàn các ngày l k ni m và các s ki n tr ng i, ti p t c th c hi n chương trình m c tiêu “3 gi m” g n v i chương trình xã h i khác, s d ng ng b các bi n pháp kéo gi m t i ph m hình s , ma túy, m i dâm. Ti p t c gi v ng các a bàn, t i m ph c t p ã ư c chuy n
 13. hóa, không tái l p tr l i. Tri n khai các phương án m b o an toàn giao thông, xây d ng và c ng c phong trào “Qu n chúng b o v an ninh T qu c” c chi u r ng l n chi u sâu. C ng c và nâng cao ch t lư ng ho t ng c a l c lư ng an ninh cơ s , xây d ng th tr n an ninh nhân dân. - B o v an ninh tr t t an toàn xã h i, m t t n công tr n áp t i ph m hình s , ma túy, m i dâm trư c trong và sau T t Nguyên án, b o v an toàn tuy t i k ni m ngày thành l p ng C ng s n Vi t Nam (03/02/1930 - 03/02/2008) và các ngày l l n trong năm 2008. - Ti p t c N m nh th c hi n Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m, Chương y trình m c tiêu 3 gi m. - Ti p t c ph i h p v i Ti u oàn 4 C nh sát cơ ng Công an thành ph tăng cư ng tu n tra, ch t ch n chuy n hóa a bàn ph c t p v ma túy phư ng 12, 14, không phát sinh các t i m ph c t p m i. - Tăng cư ng công tác n m tình hình các i m nóng v khi u ki n liên quan n vi c n bù, gi i t a; tình hình các d án liên doanh, các công ty có 100% v n nư c ngoài k p th i tham mưu c p y, chính quy n và ph i h p các ngành ch c năng ch ng gi i quy t, x lý, ngăn ch n ngay t cơ s không phát sinh khi u ki n, ình công, lãn công ph c t p, lây lan, kéo dài... - Ch ng ph i h p v i S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy, Trung tâm C nh sát Phòng cháy ch a cháy khu v c 5 và y ban nhân dân 16 phư ng tri n khai các bi n pháp phòng cháy ch a cháy, c u h , c u n n, thư ng xuyên ki m tra các khu v c có nguy cơ cháy cao. 6. Ti p t c y m nh c i cách hành chính, ki n toàn và nâng cao hi u l c, hi u qu b máy hà nư c: - S p x p t ch c b máy các ơn v qu n lý nhà nư c theo ch o c a Chính ph ; th c hi n công tác b trí, luân chuy n cán b ; công tác ào t o - b i dư ng cán b ; thành l p Thanh tra Xây d ng qu n, phư ng. - Th c hi n “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” g n v i chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n II (2006 - 2010) c a Chính ph và Quy t nh s 117/2006/Q -UBND ngày 21 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v K ho ch tri n khai Chương trình hành ng th c hi n Chương trình c i cách hành chính và ch ng quan liêu (giai o n 2006 - 2010). - Th c hi n t t Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n nh m thúc N y kinh t - xã h i c a qu n phát tri n, h n ch ư c các v vi c khi u ki n c a ngư i dân. - Tri n khai th c hi n Chương trình phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãnh phí năm 2008, t p trung m t s m t công tác như gi i quy t ơn khi u n i - t cáo, ki m tra vi c ch p hành Lu t Ngân sách nhà nư c, qu n lý thu - chi tài chính, công tác qu n lý t ai, qu n lý tr t t ô th , các th t c hành chính liên quan n t ch c và công dân…
 14. - T p trung công tác tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t. - i m i, nâng cao ch t lư ng gi i quy t ơn, thư khi u n i - t cáo c a công dân, g n v i tăng cư ng ng d ng công ngh thông tin, th c hi n n i m ng liên thông gi a các phòng, ban và phư ng, th c hi n án 3 c a Chính ph và y ban nhân dân thành ph ph i h p gi i quy t, công khai, minh b ch k t qu gi i quy t khi u n i - t cáo c a công dân qua m ng và t o i u ki n công dân giám sát. Ti p t c hư ng d n các ơn v tri n khai Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và các văn b n hư ng d n thi hành; Ngh nh s 107/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v khi x y ra tham nhũng trong cơ quan, t ch c, ơn v mình qu n lý, ph trách; Ngh nh s 37/2007/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 c a Chính ph v minh b ch tài s n, thu nh p; Quy t nh s 03/2007/Q -BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 c a B trư ng B N i v v vi c ban hành quy t c ng x c a cán b , công ch c, viên ch c làm vi c trong b máy chính quy n, a phương. - T p trung gi i quy t có hi u qu các ki n ngh c a c tri thu c thN quy n thông m qua các cu c ti p xúc c tri c a i bi u Qu c h i và H i ng nhân dân các c p; ti p t c th c hi n Ch th s 06-CT/TU ngày 21 tháng 8 năm 2007 c a Thành y thành ph H Chí Minh v tăng cư ng s lãnh o c a các c p y và chính quy n, ch n ch nh, nâng cao hi u qu ch o công tác ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo và khi u ki n ông ngư i trên a bàn thành ph H Chí Minh và Quy t nh s 95/2007/Q -UBND ngày 23 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v quy trình ph i h p phòng ng a và x lý nh ng trư ng h p khi u n i, t cáo ông ngư i, vi ph m tr t t công c ng. Ban Ch o C i cách hành chính qu n t ch c t ng k t công tác c i cách hành chính năm 2007, tri n khai Chương trình hành ng th c hi n Chương trình c i cách hành chính và ch ng quan liêu giai o n 2006 - 2010, c th là chương trình năm 2008 (tháng 01/2008). Trư ng Phòng N i v qu n 8 làm u m i tham mưu y ban nhân dân qu n 8 ph i h p các s - ngành thành ph , cùng y ban M t tr n T qu c và các oàn th ch o các phòng, ban ch c năng qu n và y ban nhân dân 16 phư ng t ch c th c hi n: - Tham mưu ki n toàn t ch c b máy, công tác cán b và chính sách cho cán b , công ch c, viên ch c nâng cao hi u qu qu n lý nhà nư c. - Tăng cư ng N m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u l c qu n lý nhà nư c, y th c hi n tinh gi n biên ch , khoán chi phí hành chính t hi u qu . - T ch c th c hi n nghiêm quy ch dân ch cơ s trong ho t ng cơ quan và trong các doanh nghi p nhà nư c, Pháp l nh Th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n. - Ph i h p v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8 ti p t c nghiên c u ng d ng H th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuN ISO 9001:2000 n trong qu n lý cung ng d ch v hành chính công trên a bàn qu n 8. Trư ng Phòng Tư pháp qu n 8 làm u m i tham mưu y ban nhân dân qu n 8 ch o các phòng, ban ch c năng qu n và y ban nhân dân 16 phư ng t ch c th c hi n:
 15. - Th c hi n “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” xây d ng ý th c t giác ch p hành pháp lu t giao thông b ng các bi n pháp như tích c c tham gia th c hi n cu c v n ng l n c a thành ph “Toàn dân ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t v tr t t và an toàn giao thông ư ng b ”. - T p trung tuyên truy n các văn b n pháp lu t cho cán b , công ch c, viên ch c và ngư i dân, doanh nghi p. - Rà soát n i dung và hình th c văn b n quy ph m pháp lu t ã ban hành, s a i, b sung ho c h y b nh ng văn b n và quy nh không còn phù h p. Tăng cư ng ki m tra, giám sát vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, các ch trương, chính sách, k p th i kh c ph c nh ng t n t i, vư ng m c. Chánh Thanh tra qu n 8 làm u m i tham mưu y ban nhân dân qu n 8 ch o các phòng, ban ch c năng qu n và y ban nhân dân 16 phư ng t ch c th c hi n: - Tham mưu xây d ng k ho ch và tri n khai cho các ơn v và 16 phư ng có chương trình hành ng c th v chương trình phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí nh m ngăn ng a và h n ch các trư ng h p tiêu c c, nhũng nhi u. - Ph i h p v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8 tăng cư ng công tác ti p dân, h n ch ơn t n ng. - Chú tr ng và phát huy hi u qu c a công tác thanh, ki m tra, công tác ch ng tham nhũng và xét khi u t , công v . Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8: - ChuN b n i dung và t ch c h i ngh t ng k t phong trào thi ua yêu nư c năm n 2007 và phát ng thi ua năm 2008 (quý I/2008). Hư ng d n cơ s th c hi n công tác thi ua và khen thư ng năm 2008 (quý II/2008). - Tăng cư ng theo dõi công tác ti p dân, kéo gi m ơn t n ng. - Tham mưu c i ti n và nâng cao cơ ch ph i h p gi a H i ng nhân dân - y ban nhân dân - y ban M t tr n T qu c qu n và các oàn th t o thành m t kh i oàn k t th ng nh t và phát huy s c m nh t ng h p c a h th ng chính tr nh m th c hi n t t các nhi m v chính tr c a a phương. - Xây d ng và th c hi n ng d ng công ngh thông tin theo chương trình Chính ph i n t c a y ban nhân dân thành ph ; ng d ng H th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuN ISO trong d ch v hành chính công. n - Tham mưu Thư ng tr c y ban nhân dân qu n duy trì ch i cơ s gi i quy t các khó khăn vư ng m c, t o i u ki n xây d ng b máy chính quy n ngày càng v ng m nh toàn di n. - Tăng cư ng theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n quy ch làm vi c và quy nh ch h i h p, thông tin báo cáo c a y ban nhân dân qu n.
 16. 7. Ch t ch y ban nhân dân 16 phư ng: Ch o, i u hành th c hi n các nhi m v , ch tiêu v kinh t - xã h i, an ninh - qu c phòng ã ư c y ban nhân dân qu n 8 giao theo k ho ch năm 2008; ph i h p v i các phòng, ban ch c năng c a qu n th c hi n hoàn thành các nhi m v ư c phân công. 8. T ch c th c hi n: Trên cơ s K ho ch này, Ch t ch, các Phó Ch t ch và y viên y ban nhân dân qu n ph trách kh i, lĩnh v c và các phư ng ch o tr c ti p Th trư ng các phòng ban ch c năng, Ch t ch y ban nhân dân phư ng l p k ho ch c th tri n khai th c hi n ngay trong tháng 02 năm 2008. Các phòng, ban ch c năng và y ban nhân dân 16 phư ng ư c phân công, căn c K ho ch này có trách nhi m xây d ng k ho ch, chương trình ph i h p v i các cơ quan liên quan; c n ch ng xác nh k ho ch, n i dung c th , ti n công vi c, các yêu c u v v n, l c lư ng, phương ti n, cơ s v t ch t... t ch c th c hi n; trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình, các phòng, ban ch c năng c a qu n c n tăng cư ng ph i h p ch t ch các S , ngành thành ph liên quan; có văn b n hư ng d n c th vi c th c hi n có hi u qu và k p th i. Hàng tháng, các ng chí trong Thư ng tr c y ban nhân dân qu n t ch c h p giao ban các ơn v thu c kh i mình ph trách ki m i m, ánh giá k t qu ã làm ư c và bàn bi n pháp tháo g khó khăn vư ng m c trong quá trình t ch c th c hi n K ho ch này. H i ng Thi ua - Khen thư ng qu n căn c hư ng d n thang i m thi ua và ch khen thư ng năm 2008 c a H i ng Thi ua - Khen thư ng thành ph k p th i xu t khen thư ng cho nh ng t p th , cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c th c hi n nhi m v k ho ch năm 2008./.
Đồng bộ tài khoản