Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc công khai số liệu dự toán Ngân sách tỉnh Bắc Ninh năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C NINH Đ c l p - T do - H nh phúc ------- ----- S : 01/2008/QÐ-UBND B c Ninh, ngày 09 tháng 01 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B , CÔNG KHAI S LI U D TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008. U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c HĐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn c Quy t đ nh s 192/2004/QĐ-TTg ngày 16.11.2004 c a Th tư ng Chính ph v ban hành quy ch công khai tài chính đ i v i các c p ngân sách nhà nư c, các đơn v d toán ngân sách, t ch c đư c ngân sách nhà nư c h tr , các d án đ u tư xây d ng cơ b n có s d ng v n ngân sách nhà nư c, các doanh nghi p nhà nư c, các qu có ngu n t ngân sách nhà nư c và các qu có ngu n t các kho n đóng góp c a nhân dân; Căn c Thông tư s 03/2005/TT-BTC ngày 6.01.2005 c a B Tài chính v hư ng d n quy ch công khai tài chính ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 93/2007/NQ-HĐND16 ngày 8.12.2007 c a H i đ ng Nhân dân t nh B c Ninh v phân b D toán Ngân sách Nhà nư c năm 2008; QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b , công khai s li u d toán Ngân sách t nh B c Ninh năm 2008 (theo các bi u đính kèm). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Th trư ng các S , Ban, ngành, đoàn th tr c thu c UBND t nh, Ch t ch UBND các huy n, thành ph và các đơn v s d ng Ngân sách căn c Quy t đ nh thi hành./. TM. UBND T NH KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Lương Thành UBND T NH B C NINH M u s 10/CKTC-NSĐP CÂN Đ I D TOÁN NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 c a U ban nhân dân t nh B c Ninh Đơn v tính: Tri u đ ng D toán năm STT N i dung 2008 A B 3 A T NG THU NSNN TRÊN Đ A BÀN 1.950.000 1 Thu n i đ a 1.535.000 2 Thu t d u thô 3 Thu t xu t, nh p kh u 125.000 4 Các kho n không cân đ i QLQNS 290.000 B THU NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG 2.335.000
 2. D toán năm STT N i dung 2008 1 Thu ngân sách đ a phương hư ng 1.533.000 - Các kho n thu NSĐP hư ng 100% 760.727 - Các kho n thu NSĐP hư ng theo t l % 772.273 2 B sung t ngân sách Trung ương 435.658 - B sung cân đ i 293.189 - B sung có m c tiêu 142.469 3 Thu k t dư 4 Vay ngân hàng phát tri n 5 Thu chuy n ngu n 76.342 6 Qu n lý qua NS 290.000 C CHI NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG 2.335.000 1 Chi đ u tư phát tri n 752.830 2 Chi thư ng xuyên 1.012.165 3 Chương trình m c tiêu TW 136.514 4 D phòng 80.000 5 Chi b sung qu d tr tài chính 1.000 6 Ngu n làm lương 62.469 7 Chi chuy n ngu n sang 2007 8 Chi n p ngân sách c p trên 9 Các kho n không cân đ i 290.000 UBND T NH B C NINH M u s 11/CKTC-NSĐP CÂN Đ I D TOÁN NGÂN SÁCH C P T NH VÀ NGÂN SÁCH HUY N NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 c a U ban nhân dân t nh B c Ninh Đơn v tính: Tri u đ ng S D toán N i dung TT năm 2008 A B C A Ngân sách c p t nh I Ngu n thu ngân sách c p t nh 1.844.983 1 Thu ngân sách c p t nh hư ng theo phân c p 1.252.983 - Các kho n thu ngân sách c p t nh hư ng 100% 544.183 - Các kho n thu phân chia NS c p t nh hư ng theo t l ph n trăm (%) 708.800 2 B sung t ngân sách Trung ương 435.658 - B sung cân đ i 293.189 - B sung có m c tiêu 142.469
 3. S D toán N i dung TT năm 2008 3 Thu k t dư 4 Thu chuy n ngu n 38.342 5 Huy đ ng đ u tư theo kho n 3 Đi u 8 Lu t NSNN 6 Vay ngân hàng phát tri n 7 Các kho n QL qua NS 118.000 II Chi ngân sách c p t nh 1.844.983 1 Chi thu c nhi m v c a ngân sách c p t nh theo phân c p 1.535.087 2 B sung cho NS huy n, qu n, Th xã thành ph 309.896 - B sung cân đ i 260.361 - B sung có m c tiêu 49.535 B Ngân sách huy n, qu n, th xã, thành ph I Ngu n thu NS huy n, qu n, th xã, thành ph 799.913 1 Thu ngân sách hư ng theo phân c p 280.017 - Các kho n thu ngân sách huy n hư ng 100% 216.544 - Các kho n thu phân chia NS huy n hư ng theo t l ph n trăm (%) 63.473 2 Thu b sung t ngân sách c p t nh 309.896 - B sung cân đ i 260.361 - B sung có m c tiêu 49.535 3 Thu k t dư 4 Thu chuy n ngu n 38.000 5 Vay ngân hàng phát tri n 6 Các kho n QL qua NS 172.000 II Chi ngân sách huy n, qu n, th xã, thành ph 799.913 M u s 12/CKTC-NS T NG H P D TOÁN THU NSNN NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 c a U ban nhân dân t nh B c Ninh) Đơn v tính: Tri u đ ng S TT Ch tiêu D toán 2008 T ng thu NSNN trên đ a bàn 1,950,000 A Thu trong cân đ i 1,660,000 I T ng thu n i đ a 1,535,000 1 Thu XNQD TW 200,000 - Thu VAT 77,800 - Thu TNDN 5,010
 4. S TT Ch tiêu D toán 2008 - Thu TTĐB 117,000 - Thu Môn bài 190 - Thu v SD ngân sách - Thu khác 2 Thu XNQD Đ a phương 65,000 - Thu VAT 27,780 - Thu TNDN 2,100 - Thu TTĐB 35,000 - SD v n NS - Thu Môn bài 120 - Thu khác 3 Thu XN có v n nư c ngoài 180,000 - Thu VAT 152,790 - Thu TNDN 26,000 - Thu môn bài 210 - Thu TTĐB 1,000 - Ti n thuê m t đ t - Thu khác 4 Thu khu v c NQD 320,000 4.1 Thu t DN thành l p theo Lu t HTX 270,360 - Thu VAT 173,033 - Thu TNDN 29,840 - Thu tài nguyên - Thu TTĐB 65,220 - Thu Môn bài 1,760 - Thu khác 507 4.2 Thu t cá nhân SX, KD 49,640 - Thu VAT 17,000 - Thu TNDN 26,500 - Thu tài nguyên 130 - Thu TTĐB 1,200 - Thu Môn bài 4,500
 5. S TT Ch tiêu D toán 2008 - Thu khác 310 5 Thu l phí trư c b 35,000 6 Thu SD đ t NN 1,300 7 Thu thu nhà đ t 9,000 8 Thu thu nh p cá nhân 51,100 9 Thu x s 10 Phí, l phí 16,000 11 Thu chuy n quy n SDĐ 15,000 12 Thu ti n s d ng đ t 560,000 13 KHCB, ti n nhà thu c SHNN 14 Thu ti n thuê đ t 19,000 15 Thu phí xăng d u 15,000 16 Thu HLCS, QĐ C ích t i xã 33,000 17 Thu khác NS 15,600 Thu ph t T ch thu Thu khác II Thu t H i Quan 125,000 1 Thu t thu XNK, TTĐB 50,000 2 Thu GTGT hàng nh p 75,000 3 Thu ph t H i quan B Các kho n qu n lý qua NS 290,000 1 Ph t ATGT 13,000 2 Thu x s ki n thi t 10,000 3 Thu ch ng buôn l u 5,000 4 Các kho n đóng góp 150,000 5 Thu phí, l phí 6 Khác 112,000 T ng thu NSĐP 2,335,000 I Các kho n cân đ i NSĐP 1,968,658 1 Thu đi u ti t 1,533,000 2 Thu b sung 435,658
 6. S TT Ch tiêu D toán 2008 - B sung CĐ 293,189 - B sung MT 142,469 II K t dư ngân sách năm trư c III Vay khác (QHTPT) IV Thu chuy n ngu n 76,342 V Các kho n QL qua NS 290,000 UBND T NH B C NINH M u s 13/CKTC-NSĐP D TOÁN CHI NSĐP, CHI NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 c a U ban nhân dân t nh B c Ninh) Đơn v tính: Tri u đ ng D toán N i Dung năm 2008 A B C T NG CHI 2.335.000 A T ng chi theo d toán giao 2.045.000 I CTMTQG và nhi m v khác 136.514 II Chi đ u tư phát tri n 752.830 Trong đó: 1 Chi GD – ĐT và d y ngh 16.500 2 Chi khoa h c và công ngh 3 Chi h tr doanh nghi p 27.000 III Chi thư ng xuyên 1.012.165 Trong đó: 1 Chi GD – ĐT và d y ngh 433.337 2 Chi khoa h c và công ngh 11.164 IV Quĩ d tr tài chính 1.000 V D phòng ngân sách 80.000 VI T o ngu n làm lương 62.491 VII Các kho n năm trư c chuy n sang VIII Chi chuy n ngu n B Các kho n chi đư c QL qua NSNN 290.000 UBND T NH B C NINH M u s 14/CKTC-NSĐP
 7. D TOÁN CHI NGÂN SÁCH C P T NH NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 c a U ban nhân dân t nh B c Ninh) Đơn v : Tri u đ ng S S d toán năm Ch tiêu TT 2008 T NG CHI NGÂN SÁCH C P T NH 1.535.087 I Chương trình MTQG, m t s nhi m v khác 136.514 II Chi đ u tư phát tri n 668.416 1 Chi đ u tư XDCB t p trung 141.265 2 H tr doanh nghi p 27.000 3 ĐT ngu n thu SD đ t dân cư 500.151 4 Chi đ u tư theo kho n 3 đi u 8 5 Chi t ngu n v n vay Qu HTPT 6 Đ u tư t ngu n tăng thu III Chi thư ng xuyên 492.018 1 Tr giá m t hàng chính sách 2.500 2 S nghi p kinh t 44.844 3 S nghi p GD - ĐT 189.178 4 S nghi p y t 77.780 5 S nghi p văn hoá thông tin 8.806 6 S nghi p PTTH 6.402 7 S nghi p TDTT 3.480 8 S nghi p khoa h c công ngh 11.164 9 Chi đ m b o xã h i 15.002 10 Chi qu n lý hành chính 69.617 11 Chi an ninh qu c phòng 5.770 12 Chi khác ngân sách 4.000 13 Chi SN môi trư ng 9.210 14 M c tiêu TW 5.955 15 B sung CL lương (540,000) 38.310 IV T o ngu n làm lương 52.491 V Qu d tr tài chính 1.000 VI D phòng ngân sách 66.648 VII Chi qu n lý qua ngân sách 118.000
 8. UBND T NH B C NINH M u s 15/CKTC-NSĐP D TOÁN CHI NGÂN SÁCH C P T NH CHO T NG CƠ QUAN, ĐƠN V THU C T NH NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 c a UBND t nh) Đơn v : Tri u đ ng S nghi p kinh t CTMT SN SN SN SN T ng SN Chi đ u Tr SN Đ m Chi Chi Nhi Ngu n T ng DT c a Giáo chi TT Tên đơn v tư phát giá, h SN SN SN Đào t o Yt KH VH PT TD b o xã an qu c môi mv làm 2008 trung T ng SN d c hành tri n tr DN lâm Nông Giao KT h i ninh phòng trư ng chung lương ương SNKT thu l i CN TT TH TT chính nghi p nghi p thông khác T ng chi thư ng xuyên 799.088 254.499 5.955 2.500 44.844 500 13.050 5.050 13.000 9.872 153.166 36.012 77.780 11.164 8.806 6.402 3.480 15.002 69.617 850 4.920 9.210 4.000 90.801 1 Các cơ quan Đ ng 19.180 2.800 2.000 - 500 2.000 1.620 500 8.260 1.500 2 Các cơ quan đoàn th 6.641 1.100 - - - - - - - - - 355 - - 1.180 - - 60 3.946 - - - - - 1. UB M t tr n T qu c 1.450 500 - 80 60 810 2. Đoàn thanh niên t nh 2.983 600 - 285 1.100 953 3. Đoàn thanh niên kh i DCĐ 100 - 100 4. H i nông dân t nh 900 - 900 5. H i ph n t nh 819 - 70 749 6. H i c u chi n binh 434 - 434 3 H tr các h i 2.163 - 245 - 450 - - - - 450 - 250 140 - 498 - - 580 - - - - - - 1.H i ngư i mù 276 - 100 176 - 2 Liên minh h p tác xã 520 370 370 150 - 3.H i ngư i cao tu i 140 - 140 - 4.H i văn h c ngh thu t 578 190 - 388 - 5.H i làm vư n 80 80 80 - 6.H i nhà báo 165 55 - 110 -
 9. S nghi p kinh t CTMT SN SN SN SN T ng SN Chi đ u Tr SN Đ m Chi Chi Nhi Ngu n T ng DT c a Giáo chi TT Tên đơn v tư phát giá, h SN SN SN Đào t o Yt KH VH PT TD b o xã an qu c môi mv làm 2008 trung T ng SN d c hành tri n tr DN lâm Nông Giao KT h i ninh phòng trư ng chung lương ương SNKT thu l i CN TT TH TT chính nghi p nghi p thông khác 7.H i y h c dân t c 140 - 140 - 8.H i ch th p đ 264 - 264 - 4 Các cơ quan QLNN 467.804 237.599 2.710 500 30.022 500 2.050 5.050 13.000 9.422 59.000 21.565 51.780 130 5.130 6.336 2.300 5.170 42.462 - - 1.700 1.400 - 1.Văn phòng HĐND t nh 3.750 - 3.750 2.Văn phòng UBND t nh 8.128 1.000 1.650 1.650 5.487 3. Ban Thi đua khen thư ng 1.870 - 45 425 1.400 4. Ngành Nông nghi p 29.443 10.471 2.196 500 8.100 500 2.050 5.050 500 350 7.816 5. S K ho ch - Đ u tư 2.016 500 300 300 1.216 6. Ngành Tư pháp 2.100 747 747 1..353 7. S Công nghi p 1.892 1.075 1.075 817 8.S Khoa h c công ngh 1.754 500 - 130 1.121 9.S Tài chính 3.030 460 460 70 2.500 10.S Thương m i-Du l ch 4.170 670 670 3.500 11.Ngành Giao thông v n t i 170.075 155.875 13.000 13.000 1.200 12.Ngành Giáo d c đào t o 82.300 44.000 - 59.000 7.500 1.800 13.Ngành Y t 88.800 34.500 - 1.200 51.300 550 1.250 14.Ngành Lao đ ng-TBXH 22.539 12.468 400 - 4.000 4.300 1.371 15.Ngành Văn hoá-TT 8.694 1.600 - 1.200 5.130 764 16. S N i v 2.870 300 300 1.360 1.210 17.Thanh tra t nh 1.032 - 1.032 18. S Bưu chính vi n thông 3.870 3.000 - 870
 10. S nghi p kinh t CTMT SN SN SN SN T ng SN Chi đ u Tr SN Đ m Chi Chi Nhi Ngu n T ng DT c a Giáo chi TT Tên đơn v tư phát giá, h SN SN SN Đào t o Yt KH VH PT TD b o xã an qu c môi mv làm 2008 trung T ng SN d c hành tri n tr DN lâm Nông Giao KT h i ninh phòng trư ng chung lương ương SNKT thu l i CN TT TH TT chính nghi p nghi p thông khác 19.S Tài nguyên và MT 6.800 500 3400 3.400 1.200 20. S Th d c th thao 6.160 - - 3.300 2.300 560 1.700 21. S Xây d ng 3.645 2.385 - 40 1.220 22.UB Dân s GĐ và tr em 1.394 114 - 480 120 680 23.Ban Tôn giáo CQ 627 - 200 427 24.Ban QL các khu CN 1.222 320 320 902 25.Trư ng Nguy n văn C 2.500 - 2.500 - 26.Đài Phát thanh truy n hình 7.136 800 - 6.336 - - 5 Cơ quan an ninh qu c phòng 17.480 13.000 400 - - - - - - - - 880 - - - - - 50 - 850 2.300 - - - 1.Cơ quan công an 10.900 10.000 - 50 - 850 2.Cơ quan quân s 6.580 3.000 400 - 880 - 2.300 6 Th c hi n m t s nhi m v 108.128 - 2.600 - 11.000 - 11.000 - - - 35.329 10.492 20.410 10.990 - - 1.000 4.000 1.077 - 2.620 7.510 1.100 - 1.D b đ ng viên 2.620 - - 2.620 2.Thu hút nhân tài 3.500 - 3.500 - 3.Đào t o cán b y t cơ s , 2.992 - 2.992 - chuyên sâu 4.Khám ch a b nh ngư i nghèo 8.910 - 8.910 - 5.Khám ch a b nh c n nghèo 1.000 - 1.000 - 6.B o hi m y t 6 tu i 10.500 - 10.500 - 7.Nâng c p trư ng 28.829 - 28.829 - 8.H tr các đơn v trung ương 1.100 - - 1.100 9.SN khoa h c chưa phân b 11.090 100 - 10.990 -
 11. S nghi p kinh t CTMT SN SN SN SN T ng SN Chi đ u Tr SN Đ m Chi Chi Nhi Ngu n T ng DT c a Giáo chi TT Tên đơn v tư phát giá, h SN SN SN Đào t o Yt KH VH PT TD b o xã an qu c môi mv làm 2008 trung T ng SN d c hành tri n tr DN lâm Nông Giao KT h i ninh phòng trư ng chung lương ương SNKT thu l i CN TT TH TT chính nghi p nghi p thông khác 10.D ki n b sung ti n quà 4.000 2.000 - 2.000 - 11.Quĩ ngư i tàn t t 6.500 - 6.500 - 12.Thay sách, tin h c nhà trư ng 3.000 - 3.000 - 13.H tr phát tri n nông nghi p 11.000 1.100 - 14.B sung v n NH chính sách 2.000 - 2.000 - - 15.B sung quĩ d y ngh cho 1.000 - 1.000 ngư i tàn t t 16. C i cách hành chính và các 1.577 500 - 1.077 nhi m v khác 17.D ki n th c hi n các đ án 1.000 - 1.000 tr ng tâm TDTT 18. D ki n th c hi n các DA SN 7.510 - 7.510 môi trư ng 19.Các nhi m v b sung có m c 514 514 - tiêu c a TW chưa phân 7 Ngu n làm lương 540,000 125.121 3.372 58.837 1.970 3.450 44 378 66 180 4.642 13.872 38.310 8 T o ngu n làm lương 52.491 52.491
 12. UBND T NH B C NINH M u s 16a/CKTC-NSĐP CÔNG KHAI K HO CH V N Đ U TƯ NHÀ NƯ C GIAO VÀ PHÂN B V N Đ U TƯ NĂM 2008 Ngu n v n đ u tư t p trung (Kèm theo Quy t đ nh s 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 c a UBND t nh) Đơn v : Tri u đ ng D ki n phân b KH 2008 S K ho ch Danh m c d án nhà nư c V n BS Ghi chú TT Cân đ i V n nư c giao T ng s theo MT NSĐP ngoài ODA khác 1 2 11 12 T NG S 241.130 241.130 165.830 52.300 23.000 I Tr n vay Ngân hàng 40.000 40.000 40.000 V n cân đ i cho các huy n, TP II 18.565 18.565 18.565 theo tiêu chí c a t nh III Phân c p cho TP B c Ninh 6.000 6.000 6.000 Hoàn ng cho các công trình IV 14.612 14.612 14.612 QT năm 2006 Tr n CTPDQT t 1/7/20007 V 25.255 25.255 25.255 đ n 31/12/2007 Đ u tư cho các d án năm 61.398 61.398 61.398 2007 VI Thu l i + nông nghi p 7.173 D án nhóm C 7.173 a. D án chuy n ti p 6.319 Tr m bơm Song Giang – Giang 1 1.000 Sơn D án c i t o nâng c p tr m 2 1.000 bơm Ng c Quang 3 Tr m bơm V ng Nguy n 1.700 C i t o nâng c p tr m bơm Phù 4 1.619 Lãng 5 Tr m bơm Nghĩa Đ o 1.000 b. D án hoàn thành 854,30 6 C i kênh khu CN Tiên Sơn 500 Tr m bơm Phù Khê - Hương 7 354,3 M c VII Giao thông 10.000 A D án nhóm B 7.000 a. D án chuy n bi n 7.000 8 Đư ng t nh 282 (Đông Côi-Keo 2.000
 13. D ki n phân b KH 2008 S K ho ch Danh m c d án nhà nư c V n BS Ghi chú TT Cân đ i V n nư c giao T ng s theo MT NSĐP ngoài ODA khác 1 2 11 12 Đư ng TL295 (T Sơn-Ph t 9 2.000 Tích) Đư ng TL295 T Sơn - Đông 10 3.000 Xuyên (Đo n Ch - C u Lét) D án nhóm C 3.000 a. D án chuy n ti p 1.000 11 Đư ng Đ i Đ ng - C ng B u 1.000 b. D án hoàn thành 1.000 Đư ng Nguy n Quy n (đư ng 12 1.000 vào BV đa khoa) c. D án kh i công m i 1.000 Đư ng vào khu x lý ch t th i 13 b o v môi trư ng t nh BN 14 Đư ng TL282 (Đông Bình-Ng 1.000 VIII Qu n lý nhà nư c 13.675 D án nhóm C 13.675 A D án kh i công m i 2.000 15 Tr s Ban b o v s c kho t nh 1.000 16 Trung tâm tr c đ a TNMT 500 17 Nhà các cơ quan Đ ng 500 b D án chuy n ti p 5.800 Tr s HĐND và UBND huy n 18 2.000 Thu n Thành Tr s HĐND và UBND huy n 19 1.500 Yên Phong 20 Tr s huy n u Thu n Thành 1.000 21 B o trì tr s HĐND-UBND t nh 500 22 B o trì tr s Đài PTTH t nhBN 300 B o trì TS và xây d ng 1 c a liên 23 500 thông S K ho ch và Đtư c D án hoàn thành 5.875 24 Tr s S VHTT 500 25 Tr s S Giao thông - V n t i 1.875 Tr s HĐND và UBND huy n 26 1.500 Tiên Du
 14. D ki n phân b KH 2008 S K ho ch Danh m c d án nhà nư c V n BS Ghi chú TT Cân đ i V n nư c giao T ng s theo MT NSĐP ngoài ODA khác 1 2 11 12 Tr s HĐND và UBND huy n 27 1.000 Lương Tài C i t o nâng c p tr s Liên cơ 28 500 quan MTTQ và các đoàn th Tr s Chi c c Tiêu chu n -ĐL- 29 CL và Trung tâm thông tin ng 500 d ng TBKHKT IX C p thoát nư c 2.000 D án nhóm C 2.000 a D án chuy n ti p 2.000 30 D án c p nư cTXBN (gđ1+2) 2.000 X Y t - Xã h i 7.000 D án nhóm B 6.000 a D án chuy n ti p 4.500 31 B nh vi n đa khoa t nh (gđ1+2 2.500 32 Trung tâm y t huy n G Bình 1.000 33 Trung tâm y t huy n T Sơn 1.000 b D án kh i công m i 1.500 34 B nh vi n đa khoa Qu Võ 1.500 B D án nhóm C 1.000 a D án chuy n ti p 1.000 35 Trung tâm Y t d phòng 500 B nh vi n đi u dư ng ph c h i 36 500 ch c năng XI Giáo d c – Đào t o 7.500 A D án nhóm B 7.500 a. D án chuy n ti p 7.500 37 Trư ng THPT s 3 Qu Võ 1.000 38 Trư ng THPT s 2 Gia Bình 1.500 39 Trư ng THPT s 2 Lương Tài 1.500 40 Trư ng THPT s 3 T. Thành 1.000 41 Trư ng CNKT B c Ninh 1.000 M r ng trư ng THPT Qu Võ 42 1.500 s 1 B D án nhóm C 0 0
 15. D ki n phân b KH 2008 S K ho ch Danh m c d án nhà nư c V n BS Ghi chú TT Cân đ i V n nư c giao T ng s theo MT NSĐP ngoài ODA khác 1 2 11 12 a D án hoàn thành 0 44 Phòng GD-ĐT huy n Y Phong 45 Trư ng THPT s 2 Qu Võ 46 Trư ng THPT s 2 T. Thành 47 Trư ng THPT s 1 Gia Bình XII Văn hoá - Th thao 3.600 A D án nhóm C 3.600 a. D án chuy n ti p 1.600 48 Nhà văn hoá thi u nhi (b bơi) 600 49 Trùng tu di tích Văn Mi u 1.000 b. D án hoàn thành 300 Nhà VĐV năng khi u và bóng 50 đá 51 C i t o, nâng c p sân VH C u 300 G b D án kh i công m i 1.700 52 Nghĩa đ a nhân dân xã Phù Lãng 700 53 Nghĩa đ a nhân dân xã Phù Ch n 300 54 Nghĩa đ a nhân dân xã Đ i Đ ng 700 XIII Công trình công c ng 500 A D án nhóm B 500 a D án hoàn thành 500 55 Nhà khách UBND t nh (gđ2) 500 XIV Qu c phòng – an ninh 3.000 D án nhóm C 3.000 a D án chuy n ti p 0 3.000 56 Nhà khách BCH QS t nh 3.000 V n thi t k qui ho ch và XV 6.000 chu n b đ u tư XVI Đ i ng cho d án TW 950 Nâng c p h th ng kè S. Đu ng 200 Nâng c p h th ng thu nông Gia 200 thu n Phòng lũ sông Đu ng 150 Tu b đê thư ng xuyên 2007 400 XVII V n h tr theo m c tiêu khác 52.300 52.300 52.300
 16. D ki n phân b KH 2008 S K ho ch Danh m c d án nhà nư c V n BS Ghi chú TT Cân đ i V n nư c giao T ng s theo MT NSĐP ngoài ODA khác 1 2 11 12 a H tr b o t n văn hoá 10.000 10.000 b H t ng du l ch 4.000 4.000 d H tr đ u tư y t t nh, huy n 16.000 16.000 Đ u tư trung tâm giáo d c lao g 8.000 8.000 đ ng – xã h i (05-06) h H tr v n d i ng ODA 8.000 8.000 D án s p x p l i dân cư vùng i 2.000 2.000 s tl j H tr h t ng thu s n 3.000 3.000 Đ án tin h c hoá các cơ quan k 1.300 1.300 Đ ng H tr phát tri n chính th c XVIII 23.000 23.000 23.000 ODA UBND T NH B C NINH M u s 16b/CKTC-NSĐP CÔNG KHAI K HO CH V N Đ U TƯ NHÀ NƯ C GIAO VÀ PHÂN B V N Đ U TƯ NĂM 2008 Ngu n v n qu đ t (Kèm theo Quy t đ nh s 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 c a UBND t nh) Đơn v : Tri u đ ng Phân b v n đ u tư năm 2008 K ho ch STT Danh m c d án nhà nư c D án Ghi chú Qu đ t giao T ng s t p trung đ u giá 1 2 3 4 5 6 7 T NG S 250.500 250.500 85.500 165.000 I Tr n vay NH phát tri n 17.000 17.000 II Tr n vay KBNN 55.000 55.000 III Đ i ng cho d án TW 7.521 7.521,3 - Đ i ng d án thoát nư c th i TP BN 1.000 1.000 - Đ i ng d án s p x p dân cư vùng 1.000 1.000 s tl - C i t o nâng c p ch t lư ng đê t 2.521 2.521,3 đu ng - Đ i ng trung tâm 05-06 3.000 3.000
 17. Phân b v n đ u tư năm 2008 K ho ch STT Danh m c d án nhà nư c D án Ghi chú Qu đ t giao T ng s t p trung đ u giá 1 2 3 4 5 6 7 IV Đ i ng CTMT Qu c Gia 10.500 10.500 V H tr chương trình PT CNTT 3.000 3.000 Tr n các công trình hoàn thành VI 7.869 7.869 đã có quy t toán năm 2006 Tr n các công trình hoàn thành VII 23.257 23.257 đã có quy t toán năm 2007 Đ u tư cho các DA trên đ a bàn các VII 126.353 0 126.353 huy n, thành ph 2008 IX Thành ph B c Ninh 30.853 0 30.583 *D án chuy n ti p 25.385 0 25.385 1 Khu lưu ni m đ/c Hoàng Qu c Vi t 1.500 1.500 2 Đư ng Lê Thái T 1 2.000 2.000 3 Đư ng Lê Văn Th nh 2 1.000 1.000 4 Đư ng Đ u Mã (gđ 2) 1.000 1.000 5 Đư ng Hàn Thuyên 1.000 1.000 6 Đư ng Nguy n Cao 2 2.000 2.000 7 Đư ng Kinh Dương Vương 2 0 8 Đư ng Huy n Quang 1 1.500 1.500 9 Đư ng Lý Thái Tông 500 500 10 Đư ng Bình Than 1 0 11 Đư ng Nguy n Đăng Đ o (kéo dài) 1.000 1.000 12 Trư ng THPT Hoàng Qu c Vi t 1.000 1.000 12 Trư ng THPT Hàn Thuyên 1.000 1.000 Trư ng THPT chuyên B c Ninh (giai 13 1.000 1.000 đo n II) 13 Trư ng THPT Qu Võ 4 1.500 1.500 14 Trư ng THPT Tiên Du 2 1.500 1.500 Nhà văn phòng đ i xe, đ i ươm cây, 14 1.000 1.000 gara xe và vư n ươm cây đô th 15 Đư ng Luy Lâu 1.000 1.000 15 Đư ng Kinh Dương Vương 3 1.500 1.500 16 Đư ng Lý Anh Tông 2 1.000 1.000 16 Nghĩa trang nhân dân TP (gđ II) 1.000 1.000 17 Đư ng Lê Thái T 2 2.385 2.385 D án kh i công m i 5.468 0 5.468
 18. Phân b v n đ u tư năm 2008 K ho ch STT Danh m c d án nhà nư c D án Ghi chú Qu đ t giao T ng s t p trung đ u giá 1 2 3 4 5 6 7 18 Đư ng Hoàng Hoa Thám 1.000 1.000 19 Nút giao thông QL1A v i QL38 3.000 3.000 20 Đư ng Tr n L u kéo dài 1.000 1.000 21 Đài tư ng ni m các anh hùng li t s 468 468 X Huy n T Sơn 29.000 0 29.000 *D án chuy n ti p 29.000 0 29.000 22 Trung tâm y t huy n T Sơn 1.500 1.500 23 Đư ng TL295 (T Sơn-Ph t Tích) 4.000 4.000 24 Đư ng TL271 (T Sơn-C u Ch t) 2.000 2.000 25 Đư ng qua khu du l ch Đ n Đ m 4.000 4.000 Chuy n đ i cơ s trư ng h c th tr n 26 0 T Sơn 27 H i trư ng đa năng huy n T Sơn 1.000 1.000 28 Trư ng THPT Nguy n Văn C 1.500 1.500 29 Nút giao thông TL271 giao QL1 m i 4.000 4.000 30 Đư ng TL271 (T.Sơn-Đ ng Quang) 11.000 11.000 *D án hoàn thành 0 31 Đư ng TT huy n T Sơn gđ 2 0 32 Đư ng n i th H4 th tr n T Sơn 0 XI Huy n Tiên Du 10.000 0 10.000 *D án chuy n ti p 7.000 0 7.000 Đư ng Đ i Đ ng-C ng B u (đo n 33 1.000 1.000 qua KCN Đ i Đ ng-Hoàn Sơn) 34 Đư ng H4 + H5 Tiên Du 1.000 1.000 35 C i kênh KCN Đ i Đ ng-Hoàn Sơn 1.000 1.000 36 Nút giao thông QL1A v i TL270 4.000 4.000 6 *D án kh i công m i 3.000 0 3.000 37 Đư ng N i Du - Tri Phương 2.500 2.500 38 C t Tháp truy n hình 500 500 XII Huy n Qu Võ 22.500 0 22.500 *D án chuy n ti p 17.000 0 17.000 39 Đư ng N i Doi – Cung Ki m 0 40 Đư ng n i QL18 v i TL291 1.000 1.000 41 Tr i giam t nh B c Ninh 10.000 10.000 42 Đư ng gom KCN Qu Võ (gđ III) 2.000 2.000
 19. Phân b v n đ u tư năm 2008 K ho ch STT Danh m c d án nhà nư c D án Ghi chú Qu đ t giao T ng s t p trung đ u giá 1 2 3 4 5 6 7 DA khu x lý rác ch t th i r n TP B c 43 2.000 2.000 Ninh 44 Tr m bơm Vi t Th ng 2.000 2.000 *D án kh i công m i 5.500 0 5.500 Đư ng vào khu x lý ch t th i B o v 45 môi trư ng 4.000 4.000 46 Đư ng Nam Sơn - M Đ o 1.500 1.500 XIII Huy n Thu n Thành 8.500 0 8.500 *D án chuy n ti p 8.500 0 8.500 47 Đư ng TT huy n l 42m T. Thành 2.000 2.000 48 Các tuy n đư ng khu TT huy n TT 2.500 2.500 49 D án c p nư c huy n T. Thành 0 50 Đư ng nhánh huy n Thu n Thành 0 51 Tr m bơm Đ i Đ ng Thành 1.500 1.500 52 Đư ng Đ i Đ ng Thành – Dâu 0 53 C i t o nâng c p BV đa khoa TT 2.500 2.500 XIV Huy n Yên Phong 7.500 0 7.500 *D án chuy n ti p 7.500 0 7.500 54 C i t o nâng c p BV đa khoa TT 3.000 3.000 Đư ng TL295 T Sơn-Đông Xuyên 55 3.000 3.000 (Đo n Ch - C u Nét) 56 Trư ng THPT Yên Phong 3 1.500 1.500 57 Đư ng TL286 qua TT Ch 0 XV Huy n Gia Bình 7.500 0 7.500 *D án chuy n ti p 7.500 7.500 58 Đư ng n i th gđ 1 huy n Gia Bình 1.500 1.500 59 H i trư ng đa năng huy n Gia Bình 1.500 1.500 60 Trung tâm y t Gia Bình 1.500 1.500 61 Đư ng vào TT y t huy n Gia Bình 1.000 1.000 62 Tr m bơm C u Móng 2.000 2.000 XVI Huy n Lương Tài 10.500 0 10.500 *D án chuy n ti p 6.000 0 6.000 Đư ng TL280 (Đông Bình-Th a-Lâm 63 3.500 3.500 Bình)
 20. Phân b v n đ u tư năm 2008 K ho ch STT Danh m c d án nhà nư c D án Ghi chú Qu đ t giao T ng s t p trung đ u giá 1 2 3 4 5 6 7 C i t o nâng c p b nh vi n đa khoa 2.500 2.500 huy n Lương Tài *D án hoàn thành 500 0 500 C p nư c th tr n Th a-Lương Tài 500 500 *D án kh i công m i 4.000 0 4.000 Đư ng TT th tr n Th a 2.500 2.500 Đư ng TL285 (Ng - C u Phương) 1.500 1.500 UBND T NH B C NINH M u s : 17/CKTC-NSĐP D TOÁN CHI M T S CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA D ÁN TR NG M I 5 TRI U HA R NG, M T S M C TIÊU NHI M V KHÁC NĂM 2008 (Kèm theo Quy t đ nh s 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 c a U ban nhân dân t nh B c Ninh Đơn v : Tri u đ ng STT D toán Chia ra N i Dung Chi năm 2008 V n ĐT V n NS T ng s 136.514 94.300 42.214 I Chi Chương trình MTQG 61.214 19.000 42.214 1 CT xoá đói gi m nghèo, vi c làm 1.005 1.005 2 CT nư c s ch và VSMTNT 6.350 6.000 350 3 CT dân s và KHHGĐ 4.602 4.602 CT phòng ch ng m t s b nh XH, b nh d ch 4 5.315 2.000 3.315 và HIV/AIDS 5 CT Văn hoá 12.295 11.000 1.295 6 Chương trình giáo d c đào t o 28.930 28.930 7 Chương trình phòng ch ng ma tuý 1.500 1.500 8 Chương trình phòng ch ng t i ph m 480 480 9 D án tr ng m i 5 tri u ha r ng - 10 V sinh ATTP 737 737 II M t s m c tiêu nhi m v khác 52.300 52.300 - 1 Đ u tư h t ng du l ch 4.000 4.000 2 Chi ĐT h t ng nuôi tr ng thu s n 3.000 3.000 3 H tr ĐT làng ngh - - 4 Tin h c hoá cơ quan nhà nư c 1.300 1.300 5 TT lao đ ng XH 8.000 8.000 6 H t ng y t huy n 16.000 16.000 7 Th c hi n NQ 193 2.000 2.000
Đồng bộ tài khoản