Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về khoán bảo trì các công trình cầu, đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH À c l p- T do - H nh phúc N NG ------- ----- S : 01/2008/Q -UBND à N ng, ngày 02 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V KHOÁN B O TRÌ CÁC CÔNG TRÌNH C U, Ư NG B TRÊN NA BÀN THÀNH PH À N NG U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH À N NG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 168/2003/N -CP ngày 24 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph Quy nh v ngu n tài chính và qu n lý, s d ng ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì ư ng b ; Căn c Thông tư s 08/2006/TT-BXD ngày 24 tháng 11 năm 2006 c a B Xây d ng Hư ng d n công tác b o trì công trình xây d ng; Căn c Quy t nh s 1527/2003/Q -BGTVT ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Tiêu chu n ngành - Tiêu chu n k thu t b o dư ng thư ng xuyên ư ng b ; Căn c Quy t nh s 3479/2001/Q -BGTVT ngày 19 tháng 10 năm 2001 c a B Giao thông v n t i v vi c ban hành nh m c b o dư ng thư ng xuyên ư ng b ; Theo ngh c a Giám c S Giao thông - Công chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v khoán b o trì các công trình c u, ư ng b trên a bàn thành ph à N ng. i u 2. Giao Giám c S Giao thông - Công chính ch trì, ph i h p v i Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph và Ch t ch UBND các qu n, huy n t ch c hư ng d n c th các n i dung, kh i lư ng công vi c c n th c hi n trong công tác khoán b o trì các công trình c u, ư ng thu c các tuy n ư ng b trên a bàn thành ph , ng th i theo dõi, ôn c và ki m tra vi c th c hi n Quy nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S Tài chính, Giám c S Xây d ng, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Ch t ch UBND các qu n, huy n, phư ng, xã, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH TNCH - TV-TU, TT-H ND thành ph ; - Văn phòng Chính ph ; - B Giao thông v n t i, B Xây d ng; - C c Ki m tra VBQPPL - B Tư pháp; - oàn BQH thành ph ; - y ban M t tr n T qu c VN thành ph ; - Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND thành ph ; - Các S , Ban, ngành, oàn th ; Tr n Văn Minh - S Tư pháp; - UBND các qu n, huy n; - Trung tâm THVN t i à N ng; - ài PTTH N, Báo à N ng; - Trung tâm Công báo thành ph ; - Lưu: VT, NCPC, TH, QL Th. QUY NNH V KHOÁN B O TRÌ CÁC CÔNG TRÌNH C U, Ư NG B TRÊN NA BÀN THÀNH PH À N NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01 /2008/Q -UBND ngày 02 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy nh này quy nh v công tác khoán b o trì các công trình c u, ư ng b do y ban nhân dân thành ph phân c p cho S Giao thông - Công chính và y ban nhân dân các qu n, huy n qu n lý và khai thác; 2. Các tuy n ư ng chuyên dùng, các tuy n ư ng thu c các khu công nghi p do các cơ quan ơn v liên quan ang qu n lý không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy nh này. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i các cơ quan, t ch c, ơn v và cá nhân có liên quan n công tác khoán b o trì các công trình c u, ư ng b trên a bàn thành ph . i u 3. Nguyên t c khoán 1. Công tác khoán bao g m nh ng công vi c sau: a) Khoán qu n lý: tu n tra, ki m tra thư ng xuyên; m xe; ki m tra hàng tháng; ki m tra nh kỳ năm; ki m tra khNn c p; tr c b o lũ; c p nh t s li u c u ư ng và thu th p tình hình bão lũ; o cư ng m t ư ng; o trơn trư t ( nhám); o xóc
  3. b ng ph ng (xóc, g gh ); phát cây, c t c ; vét rãnh, s a mái taluy; khơi rãnh khi tr i mưa; n n s a c c tiêu, bi n báo, d i phân làn; v sinh m t ư ng. b) Khoán b o dư ng thư ng xuyên: p ph n n, l ư ng; hót s t nh ; ào rãnh d c, rãnh ngang; sơn bi n báo + c t các lo i; sơn c t tiêu, m c, H, km, lan can, tư ng h lan; b sung bi n báo; b sung c c tiêu, c t km, c c H, l gi i, tư ng h lan; quét vôi c c tiêu, c t km, u c ng, lan can; dán l i l p ph n quang bi n báo; s a hư h ng nh ( gà, bong b t, lún c c b …); s a ch a khe co giãn m t ư ng BTXM; láng nh a r n chân chim; x lý cao su, sình lún; ch ng ch y m t ư ng; sơn k ư ng; b sung inh ph n quang. Tùy t ng tuy n ư ng, o n ư ng c th , có th l a ch n m t s công vi c trên giao khoán và yêu c u ph i ư c làm thư ng xuyên nh m s a ch a k p th i nh ng hư h ng c a c u, ư ng do tác ng t bên ngoài (ho t ng c a con ngư i, tác ng c a thiên nhiên và chuy n bi n c a b n thân c u, ư ng theo th i gian...) công trình ư c khai thác bình thư ng, h n ch hư h ng thêm; 2. Công tác khoán ư c th c hi n thông qua vi c ký k t h p ng gi a ơn v giao khoán và các ơn v nh n khoán theo hình th c ch nh th u; H p ng giao nh n khoán ư c ký k t n nh trong ba năm trên cơ s d toán ư c duy t t năm u tiên; 3. Nh ng s c v ch t lư ng th c hi n công tác khoán làm gi m tu i th c a công trình, nh hư ng n quá trình s d ng và an toàn giao thông u ph i ư c ánh giá, quy trách nhi m c th i v i t ng cá nhân, ơn v th c hi n theo úng quy nh hi n hành; 4. Khoán th c hi n theo n i dung, công vi c ư c giao và nghi m thu, thanh toán theo ơn giá ã ư c xác nh trong d toán ư c duy t. Trong quá trình th c hi n h p ng n u có bi n ng v giá c v t li u, nhân công thì ư c i u ch nh theo quy nh chung c a Nhà nư c. i u 4. N i dung và phương pháp khoán 1. Khoán b o trì các công trình c u ư ng b ; 2. Khoán b o trì công trình ư ng b ; 3. Phương pháp khoán là áp d ng theo các kho n m c chi phí trong k t c u giá thành d toán (chi phí nhân công, xe máy, v t tư, chi phí qu n lý và các chi phí khác). i u 5. Cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n v c u, ư ng b trên a bàn thành ph 1. Giao S Giao thông - Công chính ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v c u, ư ng b trên a bàn thành ph , ch o các ơn v a phương v chuyên môn nghi p v qu n lý, b o trì và khai thác c u, ư ng b ; tr c ti p qu n lý, b o trì và khai thác các công trình v c u, ư ng b bao g m:
  4. a) ư ng Qu c l ư c C c ư ng b Vi t Nam y thác qu n lý; b) H th ng ư ng t nh; c) H th ng ư ng ô th có b r ng m t ư ng l n hơn 7,5m. 2. y ban nhân dân các qu n, huy n tr c ti p qu n lý, b o trì và khai thác các công trình v c u, ư ng b trên các tuy n ư ng: a) H th ng ư ng huy n; b) H th ng ư ng ô th có b r ng m t ư ng b ng và nh hơn 7,5m; c) Các ư ng ô th l n hơn 7,5m trong khu dân cư và các ư ng t nh do S Giao thông - Công chính y thác qu n lý. 3. y ban nhân dân các phư ng, xã tr c ti p qu n lý, b o trì và khai thác các công trình v c u, ư ng b trên các tuy n ư ng: a) H th ng ư ng xã, ư ng thôn; b) H th ng ư ng ki t, h m. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH i u 6. K ho ch và d toán khoán 1. Công ty Qu n lý s a ch a công trình Giao thông và Thoát nư c à N ng t ch c ki m tra tình hình, ánh giá ch t lư ng và d trù kh i lư ng hư h ng c a h th ng c u, ư ng b c n ư c ưa vào s a ch a trong năm sau. Trên sơ s ó l p k ho ch và d toán kinh phí cho công tác khoán, thông qua S Giao thông - Công chính thNm nh trình y ban nhân dân thành ph xét duy t trư c ngày 30 tháng 11 hàng năm; 2. Căn c l p d toán công tác khoán hàng năm: a) Các văn b n trung ương quy nh v qu n lý u tư xây d ng công trình, v nh m c d toán xây d ng, nh m c d toán công tác s a ch a trong xây d ng cơ b n, nh m c qu n lý và b o dư ng thư ng xuyên c u, ư ng b ; b) Các văn b n c a thành ph v qu n lý u tư xây d ng công trình, ơn giá xây d ng công trình; 3. Căn c th c t hư h ng c a t ng km ư ng, t ng mét c u và các nh m c hi n hành, các bên có liên quan cùng nhau xem xét nh ng công vi c c n ưa vào k ho ch và d toán khoán, có tính toán tăng, gi m kh i lư ng i v i t ng lo i công tác c th . N u h ng m c nào không c n thi t ho c không phù h p v i th c ti n c u, ư ng ang qu n lý thì lo i b ; n u có h ng m c nào mà th c t yêu c u nhưng không có
  5. trong ơn giá nh m c thì cho phép xây d ng ơn giá nh m c b sung g i S Xây d ng thNm nh trình UBND thành phê duy t trư c khi áp d ng; 4. Khi phát sinh công trình m i ư c ti p nh n qu n lý, khai thác thì các bên ph i l p b sung d toán và th c hi n công tác khoán qu n lý (không có v t tư) ngay sau khi công trình ó ã ư c nghi m thu ưa vào s d ng. Vi c l p d toán b sung và th c hi n khoán s a ch a thư ng xuyên i v i công trình này ch ư c ti n hành sau khi h t th i gian b o hành công trình. i u 7. Công tác nghi m thu 1. ơn v nh n khoán báo cáo k t qu tình hình th c hi n công tác khoán hàng quý làm cơ s cho vi c nghi m thu; 2. Thành ph n nghi m thu bao g m: a) i di n ơn v giao khoán: Th trư ng ơn v giao khoán ho c ngư i i di n có thNm quy n; b) i di n ơn v nh n khoán: Giám c ơn v nh n khoán ho c ngư i i di n có thNm quy n; c) i di n ơn v cơ s tr c ti p nh n khoán i v i kh i lư ng khoán ư c ki m tra, nghi m thu; d) Tuỳ tình hình th c t c a m i a phương, ơn v thuê tư v n l p h sơ, tư v n giám sát thì có th m i tham gia thành ph n nghi m thu. 3. Cơ s nghi m thu: a) Biên b n nghi m thu, ánh giá ch t lư ng k thu t; b) D toán khoán ã ư c duy t c a t ng o n ư ng, t ng c u; c) H p ng giao nh n khoán; d) Quy nh c a Nhà nư c v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. i u 8. Phương th c t m ng và thanh toán 1. T m ng v n và thanh toán kh i lư ng hoàn thành: a) T m ng v n: u quý, căn c vào d toán ư c duy t và kh i lư ng công vi c d ki n th c hi n trong quý, bên giao khoán l p th t c t m ng kinh phí t i a 30% giá tr d ki n th c hi n g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch th c hi n c p phát t m ng; b) Thanh toán kh i lư ng hoàn thành: Cu i m i quý, căn c kh i lư ng công vi c khoán ã ư c nghi m thu trong quý, bên giao khoán và bên nh n khoán l p h sơ
  6. thanh toán kh i lư ng hoàn thành g i Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch th c hi n c p phát thanh toán và thu h i s v n ã t m ng. 2. H sơ g i Kho b c Nhà nư c t m ng và thanh toán g m: a) H sơ g i m t l n ( u năm): - K ho ch v n năm và danh m c d án ư c UBND thành ph thông báo; - D toán giao khoán hàng năm ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t; - H p ng ký k t gi a ơn v giao khoán và ơn v nh n khoán kèm theo văn b n l a ch n nhà th u. b) H sơ ngh t m ng: - Gi y ngh t m ng v n u tư; - Gi y rút v n u tư. c) H sơ thanh toán kh i lư ng hoàn thành: - Biên b n nghi m thu hoàn thành b ph n công trình xây d ng giai o n thi công xây d ng ho c biên b n nghi m thu hoàn thành h ng m c công trình ho c công trình ưa vào s d ng kèm theo b ng tính giá tr kh i lư ng ư c nghi m thu; - Gi y ngh thanh toán v n u tư; - Gi y ngh thanh toán ng v n u tư (n u có thanh toán t m ng); - Gi y rút v n u tư. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 9. Trách nhi m c a ơn v giao khoán 1. Căn c d toán hàng năm ư c c p thNm quy n phê duy t, ơn v giao khoán tri n khai phân b n i dung, kh i lư ng công vi c c n th c hi n và ch o ơn v nh n khoán l p h sơ t m ng theo t ng quý g i S Tài chính và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch; 2. B trí nhân s theo dõi, ki m tra quá trình th c hi n c a bên nh n khoán theo b ng báo cáo ti n th c hi n do bên giao khoán cung c p; 3. Ki m tra, xác nh n n i dung và kh i lư ng công vi c theo t ng quý do bên nh n khoán l p g i S Tài chính và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch theo t ng quý làm cơ s c p t m ng cho bên nh n khoán, ch m nh t là ngày 15 tháng cu i c a m i quý;
  7. 4. Thành l p Ban qu n lý d án kiêm nhi m và ư c hư ng ph n trích l i theo t l quy nh hi n hành ph c v cho công tác giao khoán. i u 10. Trách nhi m c a ơn v nh n khoán 1. Căn c n i dung, kh i lư ng công vi c do ơn v giao khoán cung c p trong năm ti n hành l p d toán chi ti t trình ơn v giao khoán ki m tra, thNm nh trình c p có thNm quy n phê duy t và tri n khai th c hi n; 2. N i dung, kh i lư ng công vi c phát sinh trong năm (có xác nh n c a ơn v giao khoán), ơn v nh n khoán tri n khai th c hi n và b sung vào d toán c a năm ti p theo; 3. B trí nhân s tu n tra, ki m tra, giám sát k thu t thi công; theo dõi hi n tr ng và c p nh t m i di n bi n c th c a t ng công trình ( o n ư ng hay c u); báo cáo c th ti n th c hi n n i dung, kh i lư ng công vi c ư c giao cho ơn v giao khoán; 4. L p h sơ t m ng và h sơ thanh toán g i ơn v giao khoán ki m tra, xác nh n và trình Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch, S Tài chính c p kinh phí. i u 11. S Giao thông - Công chính ch u trách nhi m theo dõi, ki m tra và ôn c vi c th c hi n Quy nh này. i u 12. 1. S tài chính ph i h p v i S Giao thông - Công chính ki m tra, ánh giá ch t lư ng công trình ư c giao khoán làm cơ s thanh, quy t toán công trình hàng năm và th c hi n phân b d toán theo quy nh; 2. S tài chính hư ng d n, ki m tra vi c s d ng kinh phí trích l i cho Ban qu n lý d án kiêm nhi m. i u 13. Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch căn c n i dung i u 8 c a Quy nh này và th c hi n ch c năng ki m soát chi thanh toán cho ơn v nh n khoán. i u 14. S Xây d ng thNm nh trình UBND thành ph phê duy t b sung các ơn giá không có trong b ơn giá ban hành kèm theo Quy t nh s 89/2006/Q -UBND ngày 14 tháng 10 năm 2006 c a UBND thành ph à N ng và ơn giá chuyên ngành. i u 15. Giao Giám c S Giao thông - Công chính có trách nhi m ph i h p v i Giám c S Tài chính và Ch t ch UBND các qu n, huy n ki m tra nh kỳ, t xu t tình hình qu n lý, s d ng và thanh toán i v i công tác khoán theo n i dung c a Quy nh này. i u 16.
  8. 1. Giao Giám c S Giao thông - Công chính xây d ng Phương án khoán, ơn giá chuyên ngành, quy trình nghi m thu trình UBND thành ph ban hành trong quý I năm 2008; 2. Giao S Giao thông - Công chính ch trì, ph i h p v i S Tài chính, UBND các qu n, huy n xu t t ch c công tác khoán t i m t s tuy n ư ng trên a bàn thành ph trong năm 2008; 3. T ch c tri n khai th c hi n toàn di n t năm 2009. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 17. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n Quy nh này thì ư c khen thư ng theo quy nh pháp lu t v thi ua khen thư ng. 2. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m Quy nh này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh. Trư ng h p gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh. i u 18. Giám c S Giao thông - Công chính ch trì ph i h p v i Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Xây d ng, Ch t ch UBND các qu n, huy n, phư ng, xã, Th trư ng các cơ quan, t ch c có liên quan t ch c tri n khai, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Quy nh này; nh kỳ hàng quý báo cáo UBND thành ph . i u 19. Trong quá trình tri n khai th c hi n Quy nh này, n u có vư ng m c ho c phát sinh, các t ch c, ơn v và cá nhân ph n nh v S Giao thông - Công chính nghiên c u, t ng h p, trình UBND thành ph xem xét, s a i, b sung cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản