Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
4
download

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành mức giá thu viện phí khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH Đ NG THÁP Đ c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 01/2009/QĐ-UBND Thành ph Cao Lãnh, ngày 24 tháng 2 năm 2009 QUY T Đ NH BAN HÀNH M C GIÁ THU VI N PHÍ KHÁM, CH A B NH TRÊN Đ A BÀN T NH Đ NG THÁP U BAN NHÂN DÂN T NH Đ NG THÁP Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư Liên t ch s 14/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 30 tháng 9 năm 1995 c a liên B Y t - Tài chính - Lao đ ng Thương binh và Xã h i - Ban v t giá Chính ph ; Căn c Thông tư Liên t ch s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 c a Liên B Y t - Tài chính - Lao đ ng Thương binh và Xã h i - Ban V t giá Chính ph hư ng d n th c hi n vi c thu m t ph n vi n phí; Theo đ ngh c a Giám đ c S Tài chính, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này M c giá thu vi n phí khám, ch a b nh trên đ a bàn t nh Đ ng Tháp. Áp d ng cho b nh nhân đang đi u tr n i trú, ngo i trú, k c b nh nhân có th B o hi m y t . Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t đ nh s 1229/QĐ-UBND.HC ngày 18 tháng 8 năm 2006 c a U ban nhân dân T nh v vi c ban hành m c giá thu phí khám, ch a b nh; Quy t đ nh s 2004/QĐ-UBND.HC ngày 29 tháng 12 năm 2006 c a U ban nhân dân T nh v vi c đi u ch nh, b sung m c giá thu phí khám, ch a b nh; Quy t đ nh s 41/QĐ-UBND.HC ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a U ban nhân dân T nh v vi c ban hành m c giá thu phí khám ch a b nh tuy n xã. Giám đ c S Y t có trách nhi m tri n khai m c giá thu vi n phí khám, ch a b nh trên đ a bàn t nh Đ ng Tháp và theo dõi vi c th c hi n thanh, quy t toán thu vi n phí theo đúng quy đ nh. Đi u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân T nh; Th trư ng các S , ban, ngành T nh; Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH Nơi nh n: KT. CH T CH - Như Đi u 3; PHÓ CH T CH - VPCP (I, II); - B Tài chính; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - TT/TU, TT/HĐND T nh; - Đoàn Đ i bi u Qu c h i T nh; - CT & các PCT/UBND T nh; Võ Tr ng Nghĩa - LĐVP/UBND T nh; - NC (TH, LTPP); - Lưu VT.HS.
Đồng bộ tài khoản