Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N BÌNH TÂN NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 01/2009/Q -UBND Bình Tân, ngày 07 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN B I THƯ NG, GI I PHÓNG M T B NG QU N BÌNH TÂN Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 80/2008/Q -UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v ki n toàn t ch c Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Quy t nh s 17967/2008/Q -UBND ngày 08 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n Bình Tân v vi c ki n toàn t ch c Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n Bình Tân thu c y ban nhân dân qu n Bình Tân; Xét ngh c a Trư ng ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n Bình Tân t i T trình s 3453/TTr-BBT ngày 17 tháng 12 năm 2008 và c a Trư ng Phòng N i v qu n t i T trình s 409/TTr-NV ngày 26 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n Bình Tân. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 7 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 1978/2006/Q -UBND ngày 04 tháng 5 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n Bình Tân v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n Bình Tân. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch, Trư ng Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân 10 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Tr n Văn Thu n QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN B I THƯ NG, GI I PHÓNG M T B NG QU N BÌNH TÂN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2009/Q -UBND ngày 07 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n Bình Tân) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Quy ch này quy nh v t ch c và ho t ng c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n Bình Tân. i u 2. V trí pháp lý Tên g i: Ban Bôi thương, giai phong măt băng quân Binh Tân. Ban Bôi thương, giai phong măt băng quân Binh Tân la ơn v s nghi p công l p; ư c giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph . Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n do y ban nhân dân qu n thành l p và ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a y ban nhân dân qu n, ng th i ch u s hư ng d n nghi p v c a các s - ngành i v i các ho t ng liên quan. Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và ngân hàng theo quy nh. Chương II CH C NĂNG, NHI M V VÀ CƠ C U T CH C i u 3. Ch c năng, nhi m v Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n có ch c năng, nhi m v : 1. L p phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư báo cáo thNm nh và trình duy t theo quy nh;
  3. 2. Giúp H i ng B i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án th c hi n nhi m v t i i m a, kho n 4, i u 43 c a Quy nh kèm theo Quy t nh s 17/2008/Q - UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ; ch u trách nhi m trư c H i ng B i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án v tính chính xác, s phù h p chính sách c a phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư; 3. Hư ng d n, gi i áp th c m c c a ngư i s d ng t v nh ng v n liên quan n vi c b i thư ng, h tr , tái nh cư; ki m kê th c t so sánh v i t khai có s tham gia c a ngư i ư c b i thư ng và ch s d ng t. Xác nh t ng m c ph i b i thư ng cho toàn b di n tích t thu h i, toàn b tài s n hi n có trên t và các kho n b i thư ng, h tr khác. Xác nh m c b i thư ng, h tr cho t ng i tư ng, lưu tr h sơ b i thư ng, h tr c a d án theo quy nh; 4. T ng h p các khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n, báo cáo, xu t H i ng B i thư ng c a d án ho c y ban nhân dân qu n xem xét gi i quy t; 5. Th c hi n chi tr ti n b i thư ng, h tr và ph i h p v i các ơn v có liên quan b trí tái nh cư cho ngư i b thu h i t chính xác, úng i tư ng; 6. Ph i h p các ban, ngành, y ban nhân dân phư ng và các ơn v có liên quan trên a bàn qu n nghiên c u, xu t gi i quy t các trư ng h p xin c u xét ho c khi u n i v b i thư ng, gi i phóng m t b ng. ng th i ch u trách nhi m báo cáo, gi i trình theo ch o c a Ch t ch y ban nhân dân qu n i v i các d án trên a bàn qu n; 7. Ph i h p v i các ơn v có liên quan l p d án b i thư ng, h tr và tái nh cư (n u có) báo cáo thNm nh và trình duy t theo quy nh; 8. L p b n v ho c h p ng thuê các ơn v tư v n có ch c năng o v hi n tr ng nhà t làm cơ s xác nh giá tr b i thư ng, h tr và tái nh cư ho c thuê ơn v tư v n có ch c năng th c hi n; 9. T ng h p nhu c u tái nh cư c a các d án công ích trên a bàn qu n cho t ng giai o n và k ho ch gi i quy t tái nh cư cho các d án này; 10. Tham mưu cho y ban nhân dân qu n th c hi n vi c rao mua qu nhà, t tái nh cư theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph t i Ch th s 32/2006/CT- UBND ngày 13 tháng 10 năm 2006 v t p trung gi i quy t tái nh cư cho các h ang t m cư trong th i gian dài trên a bàn thành ph H Chí Minh, Quy t nh s 118/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 v phương th c mua, bán căn h chung cư hoàn ch nh và chuy n như ng n n t ã có h t ng k thu t b trí tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph , Quy t nh s 47/2008/Q - UBND ngày 09 tháng 6 năm 2008 s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 118/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v phương th c mua, bán căn h chung cư hoàn ch nh và chuy n như ng n n t ã có h t ng k thu t b trí tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph và các quy t nh s a i, b sung khác c a y ban nhân dân thành ph ; 11. Thư ng xuyên c p nh t giá c liên quan n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng (nhà , t , giá v t li u xây d ng…);
  4. 12. Ph i h p v i các cơ quan chuyên môn liên quan thu c y ban nhân dân qu n rà soát qu t do Nhà nư c tr c ti p qu n lý, qu t dôi dư sau khi x lý thu h i t các doanh nghi p, t ch c; các d án phát tri n nhà thương m i có s d ng qu t công xác nh qu nhà, t có th s d ng b trí tái nh cư; 13. Ki m tra, ôn c ti n thi công các d án tái nh cư trên a bàn, báo cáo khó khăn, vư ng m c và xu t hư ng tháo g ; 14. Ph i h p v i các cơ quan chuyên môn liên quan, y ban nhân dân phư ng thu c y ban nhân dân qu n và s - ngành, theo dõi, h tr các h dân n nh cu c s ng sau khi di d i theo Quy t nh s 156/2006/QD-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Qu h tr ào t o và gi i quy t vi c làm cho ngư i có t b thu h i th c hi n các d án u tư trên a bàn thành ph ; 15. Th c hi n ch báo cáo sơ k t nh kỳ hàng tháng, hàng quý, sáu tháng, t ng k t năm c a công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư trên a bàn và báo cáo t xu t theo yêu c u c a Ch t ch y ban nhân dân qu n và các s - ngành liên quan; 16. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t, do y ban nhân dân thành ph quy nh và do Ch t ch y ban nhân dân qu n ch o. i u 4. Cơ c u t ch c 1. Cán b lãnh o: Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n do Trư ng ban ph trách, có t 2 n3 Phó Trư ng ban giúp vi c Trư ng ban. Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n làm vi c theo ch th trư ng. 2. Cơ c u các phòng ch c năng, nghi p v tr c thu c: a) Ban Bôi thương, giai phong măt băng quân ư c t ô chưc than h cac Phòng ch c năng, nghi p v tr c thu c có Trư ng phòng và t 1 n 2 Phó Trư ng phòng. b) Ban Bôi th ương, giai phong măt b ăng quân ư c tô chưc thanh cac Phòng chưc năng, nghi p v : - Phòng T ch c - Hành chính qu n tr ; - Phòng K toán tài v ; - Phòng Nghi p v 1; - Phòng Nghi p v 2; - Phòng Nghi p v 3; - Phòng Chính sách, phương án, tái nh cư;
  5. - Phòng Ki m tra h sơ b i thư ng, ti p dân, tuyên truy n, v n ng và gi i quy t khi u n i. 3. ThNm quy n thành l p, sáp nh p và s p x p các Phòng; thNm quy n b nhi m, mi n nhi m, cho thôi gi các ch c danh: a) Thành l p, sáp nh p và s p x p các Phòng thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân qu n. b) ThNm quy n b nhi m, mi n nhi m, cho thôi gi các ch c danh: - Trư ng ban, Phó Trư ng ban, K toán trư ng ho c ph trách k toán, thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân qu n. - Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng chuyên môn thu c thNm quy n c a Trư ng ban sau khi có văn b n th a thu n c a Trư ng Phòng N i v . Chương III CH CHÍNH SÁCH, TI N LƯƠNG i u 5. Ch chính sách, ti n lương i v i cán b , viên ch c Ch ti n lương c a cán b , viên ch c Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng áp d ng theo quy nh t i Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang. Quá trình công tác t i Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n theo di n h p ng c a cán b , viên ch c ư c tính là th i gian liên t c, tính m c lương trong vi c xét tuy n, b nhi m ng ch. i u 6. Ch ph c p ch c v lãnh o và ph c p k toán 1. Ch ph c p ch c v : a) Lãnh o Ban: - Trư ng ban hư ng m c ph c p ch c v : 0,40. - Phó Trư ng ban hư ng ph c p ch c v : 0,30. b) Cán b qu n lý Phòng: - Trư ng phòng chuyên môn, nghi p v hư ng m c: 0,20. - Phó Trư ng phòng chuyên môn, nghi p v hư ng m c: 0,15. 2. Ch ph c p k toán: - K toán trư ng ư c hư ng m c ph c p trách nhi m: 0,30.
  6. - Ph trách k toán ư c hư ng m c ph c p trách nhi m: 0,20. Chương IV NNH M C BIÊN CH VÀ CƠ C U TÀI CHÍNH i u 7. nh m c biên ch Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n là ơn v s nghi p công l p thu c h th ng các ơn v s nghi p nhà nư c, ư c giao nh m c biên ch khung và s d ng m t ph n kinh phí ngân sách (n u ngu n thu không trang tr i). nh mưc biên ch c a Ban Bôi thương, giai phong măt băng quân do Ch t ch Uy ba n nhâ n dân quâ n q uy t nh trên c ơ sơ tông sô biê n ch s nghi p kha c c a qu n ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Ngoài nh m c biên ch nêu trên, Ch t ch Uy ban nhân dân quân cho phép Th trương ơn v ư c h p ng lao ng (theo B Lu t Lao ng), h p ng thuê, khoán công vi c i v i nh ng công vi c không c n b trí biên ch thư ng xuyên áp ng yêu c u công tác c a ơn v . i u 8. Cơ c u tài chính Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n là ơn v s nghi p công l p; áp d ng cơ ch tài chính c a ơn v s nghi p công l p, ư c quy nh t i Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph và Thông tư s 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP. i u 9. Ngu n kinh phí Kinh phí ho t ng c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n ư c trích t hai ph n trăm (2%) chi phí ph c v công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư c a các d án trên a bàn qu n. Trư ng h p c bi t kinh phí trích t hai ph n trăm (2%) chi phí ph c v công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư c a các d án trên a bàn qu n không chi, thì y ban nhân dân qu n căn c vào cân i ngân sách qu n b sung kinh phí ho t ng theo quy nh. Chương V TUY N D NG, B NHI M NG CH, QU N LÝ VÀ S D NG VIÊN CH C i u 10. Tuy n d ng, b nhi m ng ch, qu n lý và s d ng viên ch c Viên ch c vào làm vi c t i Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng ư c t ch c xét tuy n, th c hi n ch t p s và b nhi m vào ng ch viên ch c ho c h p ng lao ng và t ch c qu n lý, s d ng viên ch c theo quy nh:
  7. - B Lu t Lao ng; - Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998; - Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 28 tháng 4 năm 2000; - Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; - Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c; - Ngh nh s 121/2006/N -CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP; - Thông tư s 10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 c a B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP; - Thông tư s 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 c a B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP và Ngh nh s 121/2006/N -CP. i u 11. Th m quy n xét tuy n và b nhi m ng ch viên ch c Trư ng ban ngh Ch t ch y ban nhân dân qu n thành l p H i ng và th c hi n vi c xét tuy n; Ch t ch y ban nhân dân qu n th c hi n quy t nh tuy n d ng, b nhi m ng ch ho c ngh S N i v b nhi m ng ch theo thNm quy n. i u 12. Khen thư ng và x lý k lu t cán b , viên ch c Cán b , viên ch c làm vi c t i Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n ư c khen thư ng và xét danh hi u thi ua theo quy nh hi n hành và x lý k lu t theo quy nh t i Ngh nh s 35/2005/N -CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph v vi c x lý k lu t cán b , công ch c và B Lu t Lao ng. Chương VI PHÂN CÔNG, CH TRÁCH NHI M C A TRƯ NG BAN, PHÓ TRƯ NG BAN VÀ CÁC PHÒNG CH C NĂNG i u 13. Phân công, ch trách nhi m 1. Trư ng ban: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n v toàn b ho t ng c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng, ng th i ch u s hư ng d n c a các s - ngành i v i các ho t ng liên quan;
  8. - i u hành ho t ng c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng; ch o cán b , viên ch c, nhân viên c a Ban l p, trình duy t phương án t ng th ho c phương án b i thư ng, h tr v à tái nh cư và t ch c th c hi n phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư c a các d án trên a bàn qu n; - Tham gia thành viên H i ng B i thư ng, h tr và tái nh cư c a các d án trên a bàn qu n và th c hi n vai trò tham mưu, giúp vi c theo quy nh t i ch c năng, nhi m v c a Quy ch này; - Giúp y ban nhân dân qu n xây d ng và ban hành Quy trình gi i quy t h sơ, th t c liên quan n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư. 2. Các Phó Trư ng ban: Phó Trư ng ban là ngư i giúp vi c cho Trư ng ban, th c hi n nhi m v , quy n h n theo lĩnh v c công tác do Trư ng ban phân công và ch u trách nhi m trư c Trư ng ban, liên i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n v vi c th c hi n nhi m v , quy n h n ã ư c giao. Phó Trư ng ban ư c Trư ng ban y quy n th c hi n m t s công vi c c th theo quy nh. 3. Các Phòng chuyên môn, nghi p v : - Tham mưu, giúp vi c cho Trư ng ban ho c Phó Trư ng ban v các lĩnh v c ư c phân công; - So n th o và tham mưu cho Trư ng ban ký ban hành n i quy, ch c năng, nhi m v c th và ch trách nhi m c a t ng Phòng ch c năng thu c ơn v ; - Thư ng xuyên c p nh t các văn b n pháp lu t có liên quan n ho t ng c a ơn v; - Tham mưu cho Lãnh o Ban gi i quy t nh ng v n liên quan n ch c năng, nhi m v c a ơn v ; - Xây d ng quy ch chi tiêu n i b hàng năm cho ơn v ; - Th c hi n các công tác khác theo s ch o c a Lãnh o Ban. 4. Cán b , viên ch c, nhân viên: Cán b , viên ch c, nhân viên làm vi c t i Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n ph i có trình chuyên môn phù h p v i công vi c, là ngư i có phNm ch t, o c t t, có ý th c trách nhi m, liêm khi t, trung th c, công minh, khách quan trong thi hành công v và ch p hành nghiêm túc s phân công c a Lãnh o Ban, Phòng. Chương VII CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 14. Ch làm vi c và h i h p
  9. 1. Ch làm vi c: Th c hi n theo quy nh chung c a Nhà nư c và c a qu n. Cán b , viên ch c, nhân viên làm vi c t i Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n u có ch c danh, nhi m v c th và eo th theo quy nh. Cán b , viên ch c, nhân viên ph i có thái , phong cách làm vi c l ch s , hòa nhã, t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a nhân dân cũng như c a ng nghi p. 2. Ch h i h p: nh kỳ hàng tu n h p giao ban gi a Lãnh o Ban v i các Trư ng phòng ki m i m công tác trong tu n qua và tri n khai công tác tu n t i; Hàng tháng h p toàn th cán b , viên ch c, nhân viên c a ơn v m t l n ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng qua và ra công tác cho tháng ti p theo; ng th i, ph bi n các ch trương, chính sách, ch m i c a Nhà nư c và nhi m v m i phát sinh a phương và có văn b n báo cáo cho y ban nhân dân qu n, s - ngành liên quan. Hàng quý, sáu tháng, cu i năm báo cáo sơ k t, t ng k t công tác theo quy nh. Ngoài ra, có th t ch c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a Ch t ch y ban nhân dân qu n. i u 15. Quan h công tác Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n có các m i quan h công tác như sau: 1. i v i S Tài chính và các s - ngành có liên quan: - i v i S Tài chính: Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n ch u s hư ng d n chuyên môn, nghi p v ; v quy trình ti p nh n và gi i quy t h sơ và các bi u m u v công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư qu n - huy n th c hi n ng b , th ng nh t. - Các s - ngành có trách nhi m hư ng d n các lĩnh v c liên quan, tăng cư ng vi c ki m tra, thanh tra công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư, các lĩnh v c liên quan t i qu n. Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n th c hi n vi c báo cáo k t qu công tác nh kỳ, t xu t và chuyên theo yêu c u c a các s - ngành liên quan. 2. i v i y ban nhân dân qu n: Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n. Trư ng ban tr c ti p nh n ch o c a Ch t ch y
  10. ban nhân dân qu n và báo cáo y ban nhân dân qu n vi c th c hi n nh ng m t công tác ã ư c phân công. 3. iv iH i ng B i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án: Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n là cơ quan Thư ng tr c c a H i ng, tham mưu cho H i ng trong công tác l p phương án t ng th (trư ng h p ã thành l p H i ng) và phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư; t ch c th c hi n vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng và b trí tái nh cư. 4. i v i các cơ quan khác thu c y ban nhân dân qu n: Th c hi n t t m i quan h ph i h p và h p tác bình ng trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh. Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a các cơ quan khác, Trư ng ban ch ng t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh. 5. i v i M t tr n T qu c, các oàn th và t ch c xã h i qu n: Ph i h p v i các ngành, oàn th có liên quan trong vi c tuyên truy n, v n ng các t ch c và cá nhân th c hi n các ch trương c a ng, pháp lu t, quy nh c a Nhà nư c gi i phóng m t b ng, th c hi n d án u tư ã ư c phê duy t. Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n, Trư ng ban có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n gi i quy t các yêu c u ó theo quy nh. 6. i v i y ban nhân dân phư ng: Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n ph i h p y ban nhân dân phư ng nơi có d án u tư trong vi c i u tra, kh o sát hi n tr ng, cung c p các tài li u, thông tin c n thi t th c hi n tính toán giá tr b i thư ng, h tr và chi tr t i t ng h dân ph c v cho công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng trên a bàn qu n theo quy nh c a Nhà nư c. Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a y ban nhân dân phư ng, Trư ng ban t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh. Chương VIII T CH C TH C HI N i u 16. Trương Ban Bôi thương, giai phong măt băng va Th trương cac cơ quan, ơn v liên quan thu c quân co trach nhi m th c hi n Quy ch nay. Trong qua trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c, Trư ng Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng qu n xu t Ch t ch y ban nhân dân qu n b sung ho c s a i Quy ch , sau khi có s trao i th ng nh t v i Trư ng Phòng N i v qu n./.
Đồng bộ tài khoản