Quyết định Số: 01/2010/QĐ-UBND CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
85
lượt xem
6
download

Quyết định Số: 01/2010/QĐ-UBND CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 01/2010/QĐ-UBND CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH BẾN TRE NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 01/2010/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 04 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH CỦA CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Căn cứ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn; Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt; Xét phương án giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước Bến Tre và đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3994/STC- TCDN ngày 30 tháng 12 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH:
  2. Điều 1. Quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước Bến Tre theo từng mục đích sử dụng (đã có thuế giá trị gia tăng, chưa có phí bảo vệ môi trường) như sau: 1. Sinh hoạt các hộ dân cư: 5.800 đồng/m3 2. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phục vụ mục đích công cộng: 6.000 đồng/m3 3. Hoạt động sản xuất: 6.300 đồng/m3 4. Hoạt động kinh doanh dịch vụ: 6.800 đồng/m3 5. Các đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 được tính 15m3/tháng theo giá quy định tại khoản 1 Điều này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước Bến Tre. Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước Bến Tre, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân: thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành, huyện Giồng Trôm, huyện Chợ Lách và các tổ chức, cá nhân, hộ dân cư có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH
  3. Nguyễn Thái Xây
Đồng bộ tài khoản