Quyết định số 01/QĐ-BCĐ-ĐBP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ-ĐBP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/QĐ-BCĐ-ĐBP về việc thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2004) do Ban Chỉ đạo nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/QĐ-BCĐ-ĐBP

  1. BAN CHỈ ĐẠO NHÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 01/QĐ-BCĐ-ĐBP Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH KỶ NIỆM 50 NĂM CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 50 NĂM CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2004) TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO Căn cứ Luật Tổ chức Chính Phủ ngày 25 tháng 12 năm 2004 Để thực hiện Chỉ thị số 25 - CT/TW ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ(7/5/1954 - 7/5/2004) Căn cứ Quyết định số 687/ QĐ - TTg ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2004) QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2004), sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức. Điều 2: Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức tốt Lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tại thủ đô Hà Nội, thành phố Điện Biên Phủ, theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà Nước Điều 3: Ban Tổ chức gồm các ông sau đây: - Phạm Quang Nghị , Bộ trưởng Bộ Văn Hoá- Thông tin, Phó trưởng Ban Chỉ Đạo Nhà Nước làm Trưởng Ban; - Quàng Văn Binh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên - Phó trưởng ban; - Nguyễn Quốc Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội - Phó trưởng ban; - Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng - thành viên; - Đại diện lãnh đạo Bộ Công an - thành viên;
  2. - Đại diện lãnh đạo Bộ Văn Hoá- Thông tin - thành viên; - Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao - thành viên; - Đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư - thành viên; - Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính - thành viên; - đại diện Uỷ ban Dân tộc - thành viên; - đại diện lãnh đạo Ban Tư Tưởng Văn Hoá Trung Ương thành viên; - đại diện lãnh đạo Văn Phòng Chính Phủ - thành viên; - Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - thành viên; - Đại diện lãnh đạo tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - thành viên; - Đại diện lãnh đạo Hội cựu chiến binh Việt Nam- thành viên; - Đại diện lãnh đạo Hội nông dân Việt Nam - thành viên; - Đại diện lãnh đạo Hội Phụ Nữ Việt Nam - thành viên; - Đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh - thành viên; Điều 4 : Ban Tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủsẽ tự giải thể sau khi khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính Phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương , Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO Phạm Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản