Quyết định số 02/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
59
lượt xem
8
download

Quyết định số 02/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng Đồng - Bắc giai đoạn từ nay đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 06 tháng 1 năm 1998 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÙNG ÔNG - B C GIAI O N T NAY N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch H i ng th m nh Nhà nư c v các d án u tư t i công văn s 3202 BKH/H T ngày 31 tháng 5 năm 1997. QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng ông - B c n năm 2010 g m 13 t nh: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao B ng, L ng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, B c C n, Thái Nguyên, Phú Th , Vĩnh Phúc, B c Giang, B c Ninh, Qu ng Ninh v i nh ng n i dung chính như sau: I. M C TIÊU PHÁT TRI N CH Y U: 1. Ph n u nh p tăng trư ng GDP c giai o n t nay n năm 2010 t kho ng trên 10%/năm, trong ó th i kỳ t nay n năm 2000 kho ng 10% t m c tiêu GDP/ngư i năm 2000 b ng kho ng 1,6 l n so v i năm 1994 và năm 2010 b ng kho ng 2,5 l n so v i năm 2000. m b o hài hòa quan h gi a phát tri n nhanh, hi u qu và lâu b n, th c hi n cơ b n xóa ói trư c năm 2000, gi m 30 - 40% h nghèo so v i hi n nay. 2. Sau năm 2000 h u h t các t nh ph n u t cân i thu chi ngân sách trên a bàn; tăng tích lũy t n i b n n kinh t . n năm 2000 t l tích lũy u tư t n i b n n kinh t t kho ng 12 - 13% GDP và n năm 2010 t kho ng 18 - 20% GDP. 3. Giá tr xu t khNu tăng v i nh p 22 - 23%/năm trong c giai o n t nay n năm 2010. Giá tr xu t khNu c a vùng ông - B c chi m kho ng 4% so v i c nư c vào năm 2010. 4. Năm 2010 cơ b n hoàn thành công tác nh canh, nh cư. 5. Nâng cao dân trí và th l c c a nhân dân; m b o cu c s ng văn hóa, tinh th n ngày càng cao và l i s ng ngày càng văn minh trong nhân dân. Gi m t i a các b nh d ch và các b nh nguy hi m như s t rét, bư u c , tr em suy dinh dư ng và các t n n xã h i như mê tín, d oan, nghi n hút, tiêm chích ma túy, m i dâm...
  2. 6. Khôi ph c và c i thi n môi trư ng; nâng t l che ph r ng trên di n tích t nhiên t 22,8% hi n nay lên 60% vào năm 2010 (tính c cây công nghi p dài ngày và cây ăn qu ); b o v c nh quan và môi trư ng sinh thái, nh t là các ô th l n, các khu công nghi p t p trung, các h i c ng, khu du l ch. 7. Ph i h p v i các l c lư ng c a Trung ương gi gìn an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, ch quy n và toàn v n lãnh th Qu c gia trên t li n và vùng bi n, góp ph n t o ra s n nh c n thi t cho quá trình phát tri n c a vùng và c nư c. II. NH NG NHI M V CH Y U V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I: 1. V phát tri n công nghi p: - Ph n u t nh p tăng trư ng bình quân c giai o n t nay n năm 2010 kho ng 14 - 15%/ năm. - Hình thành các ngành ho c s n phNm công nghi p ch l c, trong ó m t s là mũi nh n d a trên các l i th v nguyên li u và th trư ng như: công nghi p khai thác, tuy n qu ng và tinh ch khoáng s n (than, s t, kim lo i m u); công nghi p v t li u xây d ng; công nghi p ch bi n nông lâm, h i s n; công nghi p luy n kim, ch t o cơ khí; nhi t i n và th y i n v a và nh ; công nghi p phân bón, hóa ch t; công nghi p hàng tiêu dùng. - C i t o và m r ng các khu công nghi p hi n có, ng th i t ng bư c c i t o các i u ki n v cơ s h t ng hình thành m t s khu công nghi p m i. Phát tri n công nghi p ph i i ôi v i vi c b o v môi trư ng. - Duy trì và phát tri n các ngành ngh ti u th công nghi p, c bi t là s n xu t các s n phNm m ngh có giá tr xu t khNu cao. 2. V phát tri n nông nghi p: - Ph n u t nh p tăng trư ng nông nghi p c th i kỳ 1996 - 2010 kho ng 4%. - i m i cơ c u nông nghi p: chuy n d ch cơ c u cây tr ng theo hư ng s n xu t hàng hóa (gi m t tr ng cây lương th c, tăng t tr ng cây công nghi p, cây ăn qu , rau th c phNm); phát tri n lương th c theo hư ng thâm canh gi i quy t v i m c cho phép nhu c u t i ch . Phát tri n m nh các vùng cây t p trung t o hàng hóa l n. Chuy n i cơ c u v t nuôi. Chú tr ng phát tri n các vùng cây c s n. - i m i h gi ng và t o gi ng cây tr ng, v t nuôi, i ôi v i vi c áp d ng ti n b khoa h c - k thu t, k c khâu sau thu ho ch. 3. V phát tri n lâm nghi p: - Phát tri n lâm nghi p theo hư ng xã h i hóa, th c hi n ch c năng b o v r ng u ngu n, tr ng r ng m i và gi gìn môi trư ng, sinh thái. - i m i gi ng cây tr ng, chuy n i cơ c u cây tr ng phù h p v i nhu c u c a th trư ng v lâm s n.
  3. - Xây d ng các vùng nguyên li u gi y, g tr m , qu , h i ... 4. Các ngành d ch v : - Ngành Thương m i c n ư c phát tri n m nh chuy n sang kinh t hàng hóa. n năm 2000 GDP ngành Thương m i ph n u t t tr ng 9% so v i t ng GDP và 21,6% so v i GDP các ngành d ch v ..., năm 2010 t 13% so v i t ng GDP và 26% so v i GDP v i các ngành d ch v . Ny m nh xu t khNu qua biên gi i Trung Qu c. Coi tr ng nh p thi t b máy móc v t tư cho s n xu t. Phát tri n m nh h th ng các trung tâm thương m i, các khu kinh t c a khNu. Phát tri n thương nghi p vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng h i o. Khuy n khích t i a i v i các lo i u tư cho s n xu t, kinh doanh, d ch v kh c ph c kho ng cách i v i các vùng khác. - Du l ch: Phát tri n m nh du l ch nâng t tr ng óng góp c a ngành vào GDP c a vùng t 6% năm 2000 và 10% năm 2010. Phát tri n m nh du l ch bi n, xây d ng m t s khu, c m du l ch, tuy n du l ch n i vùng, liên vùng và qu c t . u tư xây d ng cơ s v t ch t cho ngành du l ch ng th i tăng cư ng công tác ào t o i ngũ cán b qu n lý ngành du l ch. - Phát tri n các lo i hình d ch v khác như v n t i quá c nh, d ch v tài chính, ngân hàng, chuy n giao công ngh , thông tin liên l c ... - Ny m nh phát tri n các vùng c a khNu, t o cơ s nâng cao kh năng chuy n t i quá c nh b ng ư ng s t, ư ng b . 5. V phát tri n các lĩnh v c xã h i: - Giáo d c - ào t o: Ưu tiên phát tri n giáo d c, ào t o vùng cao biên gi i, h i o. a d ng hóa lo i hình giáo d c nh m thu hút ngày càng nhi u tr em n tu i i h c t i trư ng, l p. - Y t : tăng cư ng i u ki n v t ch t cho các cơ s y t m b o chăm sóc s c kh e ban u, khám và ch a b nh có ch t lư ng, gi m h n tình tr ng suy dinh dư ng bà m và tr em. n năm 2000 kh ng ch ư c b nh s t rét, thanh toán b nh bư u c , b nh n n và các h u qu do thi u i t. Trư c năm 2010 hoàn thành xóa xã tr ng v cơ s y t . - Văn hóa thông tin - phát thanh truy n hình: th i kỳ t nay n năm 2000 ph n u các t nh trong vùng u có trung tâm văn hóa ho c trung tâm văn hóa - th thao, có b o tàng hoàn ch nh, xây d ng ài phát thanh và truy n hình theo quy ho ch ã ư c Chính ph phê duy t. Coi tr ng, gi gìn và phát huy b n s c văn hóa c a các dân t c, th i kỳ 2001 - 2010 ph n u áp ng các nhu c u nghe, nhìn c a nhân dân trong vùng m c trung bình so v i c nư c. 6. Phát tri n k t c u h t ng: Phát tri n k t c u h t ng then ch t ph i ư c ưu tiên và i trư c m t bư c. T p trung phát tri n m ng lư i giao thông. Ngoài vi c th c hi n chương trình giao thông năm
  4. 2000 c a B Giao thông v n t i, c n ti p t c nâng c p các Qu c l 2, Qu c l 3, Qu c l 1, Qu c l 70. Ngoài ra, trư c năm 2005 khôi ph c và nâng c p các ư ng vành ai Qu c l 4, N1, N2 t o ra m ng lư i ư ng hoàn ch nh cho c vùng ông - B c. n năm 2000 t 70% và năm 2010 t 90% s xã có i n. T ng bư c xây d ng h th ng th y l i cho s n xu t và h th ng c p nư c cho các thành ph , th xã, th tr n, huy n l , các khu công nghi p, c p nư c s ch cho khu v c nông thôn, chú ý khu v c vùng cao ng bào dân t c. Phát tri n m ng thông tin bưu chính - vi n thông n năm 2000 ph n u t 75% và năm 2010 t 100% s xã có máy i n tho i. 7. V môi trư ng: V n môi trư ng ph i ư c coi tr ng song song v i phát tri n kinh t - xã h i: ph xanh t tr ng, i núi tr c, ưu tiên khu v c u ngu n, nơi có yêu c u phòng h ; ch ng ô nhi m không khí, t và ngu n nư c, gi gìn và b o v nghiêm ng t môi trư ng khu v c ven bi n, các ô th , các trung tâm khu công nghi p và khu v c khai thác than Qu ng Ninh cũng như các khu v c khai thác khoáng s n khác. 8. V an ninh - qu c phòng: C ng c , xây d ng phòng tuy n biên gi i, b bi n, h i o v ng m nh, th c hi n các Ngh quy t c a ng v nhi m v b o m qu c phòng - an ninh. K t h p v i xây d ng kinh t th c hi n các nhi m v chi n lư c trên a bàn vùng ông - B c. III. NH NG GI I PHÁP CH Y U: 1. th c hi n Quy ho ch ph i có h th ng bi n pháp ng b nh m huy ng m i ngu n l c trong và ngoài nư c cho công cu c phát tri n kinh t - xã h i c a vùng ông - B c. Ph i th hi n và c th hóa các phương hư ng nhi m v phát tri n kinh t - xã h i ch y u c a Quy ho ch trong các k ho ch 5 năm, hàng năm trên a bàn t ng t nh thu c vùng ông B c b ng các chương trình phát tri n và các d án u tư c th . Các khu v c c n ư c ưu tiên phát tri n là: H th ng ô th , các tuy n hành lang kinh t , hành lang biên gi i, nông thôn ( c bi t khu v c nông thôn vùng núi cao và h i o). i v i các t nh có biên gi i Qu c gia, c n Ny m nh phát tri n các khu v c c a khNu, xây d ng các c a khNu thành trung tâm giao lưu kinh t và thương m i. ng th i c n quan tâm t i vi c xây d ng cơ s v t ch t cho các n, tr m biên phòng t o i u ki n cho vi c h tr phát tri n kinh t - xã h i khu v c biên gi i. C n nghiên c u l ng ghép, ph i h p các chương trình m c tiêu Ny m nh phát tri n các khu v c vùng cao, biên gi i, các khu v c có khó khăn c bi t. Vi c này c n ph i ư c ph i h p ch t ch t Trung ương n các t nh b o m ng b và t p trung, phát huy hi u qu c a các chương trình. 2. C th hóa các gi i pháp v v n, ngu n nhân l c, khoa h c công ngh và môi trư ng, m r ng th trư ng b ng các cơ ch chính sách phù h p v i các c i m c a vùng và c i m c a t ng t nh trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh nh m th c hi n t t nh ng m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i ã nêu trong Quy ho ch.
  5. 3. Trên cơ s Quy ho ch t ng th ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, c n rà soát k h th ng các chương trình phát tri n kinh t - xã h i vùng ông - B c, danh m c các d án u tư và s p x p l i th t ưu tiên cho h p lý ưa d n vào k ho ch hàng năm c a các t nh. i v i các xã, huy n vùng cao biên gi i, v a là vùng núi có nhi u khó khăn, v a là vùng tr ng i m an ninh, c n có k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c th có gi i pháp t p trung cao t o bư c i trong giai o n trư c m t và chuNn b cho giai o n ti p theo. i u 2. Các B , ngành Trung ương và y ban nhân dân các t nh vùng ông - B c ph i có k ho ch c th 5 năm, hàng năm t ch c ch o th c hi n các chương trình, d án trong ph m vi ch o c a B , ngành và t nh mình theo các m c tiêu và nh hư ng phát tri n ã nêu trong Quy t nh phê duy t Quy ho ch này. Ch t ch y ban nhân dân các t nh vùng ông - B c có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các B , ngành Trung ương trong vi c xây d ng và t ch c th c hi n các chương trình và các d án ã ra. i u 3. Trong quá trình th c hi n Quy ho ch phát tri n vùng ông - B c, B K ho ch và u tư k t h p v i các B , ngành có liên quan và y ban nhân dân các t nh vùng ông - B c ti n hành t ng k t ánh giá, rút kinh nghi m b sung i u ch nh k p th i cho phù h p v i Quy ho ch chung c a c nư c. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Ch t ch y ban nhân dân các t nh thu c vùng ông - B c và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản