Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
5
download

Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành tạm thời chương trình đại học sư phạm âm nhạc do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2000/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 02/2000/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 04 THÁNG 03 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ÂM NHẠC BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ vào Nghị định số 29/CP ngày 30 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ vào Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Căn cứ Thông tư Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Văn hoá Thông tin số 15/TTLB ngày 21- 8-1996 về việc phối hợp đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Âm nhạc và Mĩ thuật phục vụ sự nghiệp giáo dục thẩm mĩ cho học sinh mẫu giáo, phổ thông; Theo biên bản Hội đồng thẩm định ngày 10-6-1999; Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Giáo viên, Ông Vụ trưởng Vụ Đại học; QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Chương trình Đại học sư phạm Âm nhạc" áp dụng tạm thời cho việc đào tạo cử nhân sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện Hà Nội và Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2: Chương trình này được thực hiện từ năm học 2000 - 2001. Ông Vụ trưởng Vụ Giáo viên chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện ; tổ chức rút kinh nghiệm, chỉnh lí để sau khi chương trình khung của giáo dục đại học được ban hành, Nhạc viện Hà Nội và Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh xác định chương trình Đại học sư phạm Âm nhạc chính thức của trường mình. Điều 3: Các ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo viên, Vụ trưởng Vụ Đại học, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Giám đốc Nhạc viện Hà Nội, Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  2. Nguyễn Minh Hiển
Đồng bộ tài khoản