Quyết định số 02/2000/QĐ-BNN-KH

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
56
lượt xem
5
download

Quyết định số 02/2000/QĐ-BNN-KH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2000/QĐ-BNN-KH về việc ban hành giá Quy hoạch Nông nghiệp và Nông thôn do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thon ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2000/QĐ-BNN-KH

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 02/2000/QĐ-BNN-KH Hà N i, ngày 04 tháng 01 năm 2000 QUY T Đ NH V/V BAN HÀNH GIÁ QUY HO CH NÔNG NGHI P VÀ NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 73-CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v vi c ban hành ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ban hành Quy ch Qu n lý đ u tư và xây d ng; Ngh đ nh s 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 c a Chính ph ban hành Quy ch đ u th u; Căn c Văn b n th a thu n s 3337/BXD-VKT ngày 23/12/1999 c a B Xây d ng v vi c ban hành “Giá Quy ho ch Nông nghi p - Nông thôn”; Theo đ ngh c a V trư ng V K ho ch và Quy ho ch, QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này t p giá Quy ho ch Nông nghi p và Nông thôn. Đi u 2: Giá Quy ho ch Nông nghi p và Nông thôn đư c dùng làm căn c đ ch n th u tư v n Thi t k quy ho ch, ký k t H p đ ng kinh t và thanh toán chi phí đi u tra, l p D án Quy ho ch Nông nghi p và Nông thôn trong ph m vi c nư c. Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Nh ng b ng giá Quy ho ch Nông nghi p - Nông thôn trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 4: Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng các V ch c năng, Th trư ng các đơn v có liên quan tr c thu c B , Giám đ c các S Nông nghi p và PTNT các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Cao Đ c Phát
  2. GIÁ QUY HO CH NÔNG NGHI P VÀ NÔNG THÔN (Kèm theo Quy t đ nh s 02/2000/QĐ-BNN-KH ngày 4/1/2000 c a B trư ng B NN và PTNT) Ph n 1: QUY Đ NH CHUNG VÀ HƯ NG D N ÁP D NG 1. Giá Quy ho ch Nông nghi p và Nông thôn quy đ nh trong t p giá này là m c giá t i đa đ làm căn c xét th u tuy n ch n t ch c quy ho ch. 2. Ph m vi áp d ng: áp d ng cho các d án Quy ho ch Nông nghi p và Nông thôn đ u tư b ng các ngu n v n sau: - V n ngân sách Nhà nư c; - V n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c; - V n đ u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c t huy đ ng, v n tín d ng thương m i không do Nhà nư c b o lãnh. 3. T p giá này quy đ nh các lo i s n ph m Quy ho ch Nông nghi p và Nông thôn sau: - Quy ho ch t ng th Nông nghi p - Nông thôn. - Quy ho ch ngành hàng Nông nghi p. - Quy ho ch đánh giá đ t đai Nông nghi p. 4. Chi phí qu n lý th m đ nh và xét duy t Quy ho ch Nông nghi p và Nông thôn: tính b ng t l % so v i giá l p Quy ho ch Nông nghi p và Nông thôn. 5. Căn c l p giá quy ho ch Nông nghi p và Nông thôn: 5.1. Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý đ u tư và Xây d ng. 5.2. Quy trình Quy ho ch t ng th ngành nông nghi p và Nông thôn 10TCN 345-98 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn năm 1999. 5.3. Quy trình Quy ho ch ngành hàng Nông nghi p 10TCN 344-98 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn năm 1999. 5.4. Quy trình đánh giá đ t đai ph c v Nông nghi p 10TCN 343-98 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn năm 1999. 5.5. Các quy đ nh c a Nhà nư c v ch đ ti n lương và giá c v t tư t i th i đi m quý IV năm 1999. 6. M c giá Quy ho ch Nông nghi p và Nông thôn quy đ nh trong ph n II c a t p giá này bao g m các kho n chi phí: v t li u, nhân công, máy móc thi t b , b o hi m xã h i, b o hi m y t , công đoàn, chi phí qu n lý, thu nh p ch u thu tính trư c (Giá Quy ho ch Nông nghi p và Nông thôn chưa có thu giá tr gia tăng).
  3. 7. Giá Quy ho ch Nông nghi p và Nông thôn có thu giá tr gia tăng đư c xác đ nh trên cơ s giá quy ho ch Nông nghi p và Nông thôn chưa có thu giá tr gia tăng c ng v i thu giá tr gia tăng theo quy đ nh hi n hành. 8. M c giá Quy ho ch Nông nghi p và Nông thôn chưa bao g m chi phí cho công tác kh o sát đo đ c l p b n đ đ a hình, kh o sát đ a ch t, khoáng s n, thu văn, ch t lư ng nư c. N u th c hi n các công vi c này thì đư c phép áp d ng m c giá c a các ngành theo quy đ nh hi n hành. 9. N i dung và s n ph m c a các công trình quy ho ch Nông nghi p và Nông thôn đư c quy đ nh trong các tiêu chu n ngành nông nghi p và nông thôn như: + 10 TCN - 343 - 98 + 10 TCN - 344 - 98 + 10 TCN - 345 - 98 10. Giá Quy ho ch Nông nghi p và Nông thôn quy đ nh t i văn b n này đư c xác đ nh theo các đi u ki n chu n sau: 10.1. Ranh gi i vùng quy ho ch: n m trong m t đơn v hành chính c n quy ho ch (xã, huy n, t nh, vùng kinh t - sinh thái c nư c). 10.2. Mi n đ a hình: vùng đ ng b ng. 10.3.T l gi a di n tích đ t nông nghi p so v i di n tích đ t t nhiên c a vùng quy ho ch: + Đ ng b ng: 80% + Trung du: 25% + Mi n núi: 8% 11. Giá Quy ho ch t ng th Nông nghi p và Nông thôn, Quy ho ch ngành hàng Nông nghi p đư c đi u ch nh b sung trong các trư ng h p sau đây: 11.1. Ranh gi i vùng quy ho ch n m trong hai ho c nhi u đơn v hành chính c n quy ho ch (xã, huy n, t nh, vùng kinh t sinh thái c nư c): K = 1,05. 11.2. Mi n đ a hình: - Vùng trung du: K = 1,1; - Vùng mi n núi: K = 1,2. 11.3.T l gi a di n tích đ t nông nghi p so v i di n tích đ t t nhiên vùng quy ho ch l n hơn các m c quy đ nh đi m 10.3: K = 1,05. 12. Khi l p D án Quy ho ch t ng th Nông nghi p và Nông thôn, D án Quy ho ch ngành hàng Nông nghi p có quy mô không trùng v i quy mô quy đ nh trong các b ng giá ph n II (b ng 1, b ng 2) thì giá l p d án; chi phí qu n lý, th m đ nh, xét duy t quy ho ch đư c xác đ nh theo phương pháp n i ngo i suy trên cơ s quy mô, m c giá ho c m c chi phí k c n quy đ nh trong b ng tương ng c a lo i d án quy ho ch. Công th c tính c th như sau:
  4. 12.1. N i ngo i suy gía l p D án Quy ho ch t ng th Nông nghi p và Nông thôn, giá l p D án Quy ho ch ngành hàng Nông nghi p: Gb-Ga Gx= [ − x (Qx - Qa)] + Ga Qb-Qa Trong đó: Gx: Giá l p D án Quy ho ch t ng th Nông nghi p-Nông thôn, Quy ho ch ngành hàng nông nghi p cho quy mô c n tính (tri u đ ng); Gb: Giá l p D án Quy ho ch t ng th Nông nghi p - Nông thôn, Quy ho ch ngành hàng Nông nghi p cùng lo i c a quy mô c n trên quy mô c n tính (tri u đ ng); Ga: Giá l p D án Quy ho ch Nông nghi p - Nông thôn, Quy ho ch ngành hàng Nông nghi p cùng lo i c a quy mô c n dư i quy mô c n tính (tri u đ ng); Qb : Quy mô c n trên quy mô c n tính (ha); Qa : Quy mô c n dư i quy mô c n tính (ha); Qx : Quy mô Quy ho ch t ng th Nông nghi p - Nông thôn, Quy ho ch ngành hàng Nông nghi p c n tính (ha). 12.2. Giá l p d án Quy ho ch t ng th Nông nghi p - Nông thôn, Quy ho ch ngành hàng nông nghi p ngoài quy đ nh các b ng giá (b ng 1, b ng 2): Ga Gy =  x Qy Qa Trong đó: Gy: Giá l p D án Quy ho ch t ng th Nông nghi p - Nông thôn, Quy ho ch ngành hàng Nông nghi p cho quy mô c n tính (tri u đ ng); Qy: Quy mô d án c n quy ho ch (ha); Ga: Giá l p D án Quy ho ch t ng th Nông nghi p - Nông thôn, Quy ho ch ngành hàng Nông nghi p cùng lo i quy mô l n nh t trong b ng giá (n u Qy > Qa) ho c c a quy mô nh nh t trong b ng giá (n u Qy < Qa) (tri u đ ng); Qa: Quy mô D án Quy ho ch t ng th Nông nghi p - Nông thôn, Quy ho ch ngành hàng Nông nghi p cùng lo i cao nh t (n u Qy > Qa) ho c quy mô cùng lo i nh nh t (n u Qy < Qa) (ha). 12.3. N i ngo i suy v t l chi phí qu n lý, th m đ nh, xét duy t d án quy ho ch Nông nghi p - Nông thôn đư c tính tương t theo phương pháp trên.
  5. 13. Đ i v i nh ng D án quy ho ch Nông nghi p và Nông thôn chưa đư c quy đ nh trong Văn b n này thì chi phí Quy ho ch nông nghi p và Nông thôn đư c xác đ nh b ng cách l p d toán trình c p có th m quy n phê duy t .
  6. Ph n 2: B NG GIÁ QUY HO CH NÔNG NGHI P VÀ NÔNG THÔN B ng 1: B ng giá quy ho ch t ng th nông nghi p - nông thôn N i dung chi phí Quy mô di n tích vùng quy h 3 15 30 100 200 300 500 1. Giá Quy ho ch Nông nghi p - Nông thôn theo t l b n đ (ĐVT: tri u đ ng): - 1/5.000, 1/10.000 34,1 - - - - - - - 1/25.000, 1/50.000 - 139,0 212,5 - - - - - 1/50.000, 1/100.000 - - - 303,0 374,8 - - 1/100.000, 1/250.000 - - - - - 446,5 589,9 - 1/250.000, 1/500.000 - - - - - - - - 1/500.000, 1/1.000.000 - - - - - - - 2. T l chi phí qu n lý, th m đ nh, xét duy t quy ho ch (ĐVT: % giá QH) 7,5 7,1 6,8 6,4 6,2 6,1 5,7 N i dung các s n ph m Quy ho ch t ng th Nông nghi p - Nông thôn ch y u: 1. Báo cáo thuy t minh: 2. B n đ : a. Báo cáo tóm t t a. B n đ màu l n: b. Báo cáo thuy t minh t ng h p kèm theo ph - B n đ hi n tr ng s d ng đ t bi u tính toán - B n đ hi n tr ng cơ s h t ng c. Các báo cáo chuyên đ quan tr ng - B n đ th như ng - B n đ phân h ng m c đ thích nghi - B n đ quy ho ch s n xu t nông nghi p và phát tri n nông thôn b. Các sơ đ , bi u đ minh h a kèm theo thuy t minh B ng 2: B ng giá quy ho ch ngành hàng nông nghi p N i dung Quy mô di n tích vùng quy ho ch (1.000 ha) chi phí
  7. 15 30 100 200 300 500 1.000 2.000 5.000 10.000 33.000 1. Giá Thi t k quy ho ch ngành hàng nông nghi p theo t l b nđ (ĐVT: Tri u đ ng) - 1/10.000, 99,62 - - - - - - - - - - 1/25.000 - 1/25.000, - 165,7 - - - - - - - - - 1/50.000 - 1/50.000, - - 217,6 268,2 - - - - - - - 1/100.000 - - - - - 319,6 368,9 426,7 - - - - 1/100.000, 1/250.000 - - - - - - - - 490,0 588,4 627,3 - 1/250.000, 1/500.000 - - - - - - - - - - - 739,5 1/500.000, 1/1.000.000 2. T l chi phí qu n lý, th m đ nh, 7,0 6,8 6,4 6,2 6,1 5,7 5,5 5,1 5,0 4,6 4,5 xét duy t quy ho ch (ĐVT: % giá QH) N i dung các s n ph m Quy ho ch ngành hàng Nông nghi p ch y u: 1. Báo cáo thuy t minh: 2. B n đ : a. Báo cáo tóm t t. a. B n đ màu l n: b. Báo cáo thuy t minh t ng h p kèm theo sơ đ , - B n đ th như ng. bi u b ng tính toán. - B n đ hi n tr ng s d ng đ t. c. Các báo cáo chuyên đ . - B n đ phân h ng m c đ thích nghi. - B n đ đ su t quy ho ch s d ng đ t - B n đ quy ho ch ngành hàng
  8. b. Sơ đ , bi u đ , băng hình, nh (n u có)
  9. B ng 3: B ng giá quy ho ch đánh giá đ t đai ph c v nông nghi p B nđ B nđ TT N i dung chi phí B nđ hi n tr ng phân h ng m cđ th như ng s d ng đ t thích nghi 1 Giá đi u tra đánh giá đ t đai theo t l b n đ th c hi n (Đơn v tính: đ/ha) - 1/5.000 27.665 13.379 14.290 - 1/10.000 19.188 5.175 7.141 - 1/25.000 12.702 3.410 4.770 - 1/50.000 5.618 1.244 1.601 - 1/100.000 3.324 940 786 - 1/250.000 206 79 120 2 Chi phí qu n lý, th m đ nh nghi m thu (Đơn v 7 6,5 6,5 tính: % giá QH) N i dung các s n ph m Quy ho ch Đánh giá đ t đai ph c v nông nghi p ch y u: 1. B n đ th như ng kèm theo thuy t minh. 2. B n đ hi n tr ng s d ng đ t kèm theo thuy t minh. 3. B n đ phân h ng m c đ thích nghi kèm theo báo cáo thuy t minh.
Đồng bộ tài khoản