Quyết định số 02/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
41
lượt xem
5
download

Quyết định số 02/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2000/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế cho vay lại từ nguồn vay/viện trợ nước ngoài của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2000/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2000/Q -BTC Hà N i, ngày 06 tháng 1 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 02/2000/Q -BTC NGÀY 6 THÁNG 01 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY CH CHO VAY L I T NGU N VAY/VI N TR NƯ C NGOÀI C A CHÍNH PH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c vào Ngh nh s 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Quy t nh s 178/CP ngày 28 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c vào Ngh nh s 90/CP ngày 7 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph v Ban hành Quy ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 5 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n H tr phát tri n chính th c; Căn c Công văn s 672/CP-QHQT ngày 6/7/1999 c a Chính ph v vi c phê duy t n i dung Quy ch cho vay l i t ngu n vay/vi n tr nư c ngoài c a Chính ph . Theo ngh c a V trư ng V Tài chính i ngo i, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch cho vay l i t ngu n vay/vi n tr nư c ngoài c a Chính ph . i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các V , C c liên quan c a B Tài chính, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) QUY CH V CHO VAY L I T NGU N V N VAY/VI N TR NƯ C NGOÀI C A CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2/2000/Q -BTC ngày 6 tháng 1 năm 2000 c a B Tài chính)
 2. i u1 nh nghĩa Trong Quy ch này các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: (a) "Cho vay l i" là Chính ph , thông qua B Tài chính, u quy n cho các Cơ quan cho vay l i th c hi n cho vay l i t i các Ngư i vay l i, t ngu n vay/vi n tr nư c ngoài c a Chính ph th c hi n các d án u tư có kh năng thu h i v n; ho c cho các t ch c tín d ng trong nư c vay l i cho vay ti p theo chương trình tín d ng ho c h p ph n tín d ng trong m t d án s d ng v n vay nư c ngoài. (b) "Hi p nh vay/vi n tr nư c ngoài" là các i u ư c qu c t do Chính ph Vi t Nam ký ho c cơ quan ư c u quy n c a Nhà nư c ho c Chính ph Vi t Nam ký v i i tác nư c ngoài nh m cung c p v n cho Vi t Nam. (c) " Nhà tài tr " là Bên nư c ngoài tài tr v n cho chương trình /d án. (d) "Cơ quan cho vay l i" là t ch c tài chính, tín d ng trong nư c ư c B Tài chính u quy n th c hi n cho vay l i, ch u trách nhi m thu h i v n, lãi vay t Ngư i vay l i và ư c hư ng phí cho vay l i theo quy nh c a Chính ph . Trư ng h p B Tài chính tr c ti p th c hi n cho vay l i trong các chương trình tín d ng, thì s không thu phí cho vay l i. (e) "Ngư i vay l i" là ơn v , t ch c ch u tư trong nư c s d ng v n vay/vi n tr nư c ngoài c a Chính ph th c hi n các d án ghi trong Hi p nh vay/vi n tr nư c ngoài và có trách nhi m hoàn tr v n vay cho Chính ph theo các Tho thu n cho vay l i mà các ơn v , t ch c ó ký k t v i Cơ quan cho vay l i t o ngu n tr n nư c ngoài. Trong trư ng các chương trình tín d ng, "Ngư i vay l i" là t ch c tài chính /tín d ng nh n v n do B Tài chính chuy n cho vay ti p t i các i tư ng c a chương trình theo quy ch riêng c a mình. (f) "Tho thu n cho vay l i" Là các h p ng tín d ng gi a Cơ quan cho vay l i v i Ngư i vay l i, ho c các Hi p nh vay ph gi a B Tài chính v i Ngư i vay l i trong trư ng h p vay c a các t ch c tài chính qu c t . Các i u ki n vay tr c a các Tho thu n cho vay l i có th khác v i các i u ki n vay tr c a các Hi p nh vay ký v i Nhà tài tr . (g) "Lãi su t thương m i tham chi u (CIRR)" là lãi su t c nh theo các lo i ng ti n do t ch c H p tác và phát tri n kinh t (OECD) công b hàng tháng trên cơ s lãi su t trái phi u dài h n và thư ng dùng xác nh lãi su t cho vay tín d ng xu t khNu. (h) "T giá do B Tài chính hư ng d n": T giá khi cho vay l i và thu h i n ư c áp d ng theo t giá do B Tài chính hư ng d n d a trên t giá ư c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b chính th c ho c thông báo cho B Tài chính t i th i i m cho vay l i ho c thu h i n . i u 2.
 3. Các i u ki n ư c vay l i Các t ch c, ơn v Vi t Nam ư c vay l i ngu n v n vay/vi n tr nư c ngoài c a Chính ph ph i áp ng các i u ki n sau: (1) Có các chương trình/d án s d ng v n vay/vi n tr ư c c p có thNm quy n phê duy t, m b o ư c kh năng tr n phù h p v i quy nh u tư trong nư c, ư c Chính ph cho phép s d ng v n vay/vi n tr và ư c Nhà nư c tài tr ch p nh n. (2) i v i các ơn v , t ch c ang ho t ng ph i là các ơn v t ch c ang ho t ng kinh doanh bình thư ng, có tình hình tài chính t t. (3) Ch p nh n các i u ki n vay l i c a Chính ph ư c quy nh trong Quy ch này. (4) Có gi i trình và cam k t có v n i ng th c hi n chương trình /d án. Các cơ quan qu n lý Nhà nư c và các ơn v qu n lý hành chính không thu c i tư ng ư c vay l i v n vay/vi n tr nư c ngoài c a Chính ph . i u3 Các i u ki n cho vay l i 3.01. Lo i ti n cho vay l i và thu h i n ; (a) Cho vay l i b ng ngo i t : (1) Ngư i vay l i nh n n tính b ng ngo i t và có th hoàn tr b ng ngo i t ho c ti n Vi t Nam theo t giá t i th i i m hoàn tr do B Tài chính hư ng d n. (2) Lo i ngo i t cho vay l i là nguyên t ghi trong Hi p nh vay/vi n tr ký v i nư c ngoài, ho c b ng ngo i t chuy n i khác theo th a thu n v i B Tài chính. Trư ng h p thu h i n b ng ngo i t , Ngư i vay l i có th tr b ng ngo i t ghi trong Hi p nh vay/vi n tr ho c ngo i t chuy n i khác theo tho thu n v i B Tài chính và theo t giá do B Tài chính hư ng d n. (b) Cho vay l i b ng ng Vi t Nam: i v i m t s chương trình/d án s d ng v n ODA ch có th cho vay l i b ng ng Vi t Nam và ư c Chính ph ng ý ch u r i ro ngo i h i, Ngư i vay l i ư c nh n n b ng ng Vi t Nam. (c) Trong m t s chương trình/ d án ODA n u c n thi t có th k t h p cho vay l i tính b ng ngo i t và ng Vi t Nam. 3.02. Tr giá cho vay l i Tr giá cho vay l i ghi trong Tho thu n cho vay l i ư c xác nh trên cơ s tr giá Hi p nh vay/vi n tr nư c ngoài ký v i Nhà tài tr cho m i chương trình/d án. Trong trư ng h p Hi p nh vay/vi n tr nư c ngoài ký cho nhi u chương trình/d án
 4. nhưng không quy nh m c phân b cho t ng chương trình/d án thì tr giá cho vay l i ư c xác nh căn c vào quy t nh phân b v n vay/vi n tr c a Chính ph . Tr giá nh n n th c t ư c tính theo t ng l n rút v n. Tr giá nh n n trong trư ng h p cho vay l i b ng ng Vi t Nam ư c xác nh trên cơ s s v n rút th c t b ng ngo i t nhân v i t giá do B Tài chính hư ng d n t i th i i m rút v n. 3.03. Th i i m nh n n : Th i i m Ngư i vay l i nh n n v i Cơ quan cho vay l i là th i i m rút v n theo thông báo c a Nhà tài tr ho c th i i m rút v n t tài kho n c bi t trong trư ng h p có nhi u D án/chương trình thu c cùng Hi p nh vay/vi n tr nư c ngoài s d ng phương th c rút v n tài kho n c bi t. 3.04. Th i gian hoàn tr g c Th i gian hoàn tr v n g c và th i gian ân h n ư c xác nh căn c theo 2 i u ki n sau: (1) Th i gian hoàn tr v n g c c a kho n vay ghi trong Tho thu n cho vay l i ư c xác nh phù h p v i th i gian hoàn v n trong Nghiên c u kh thi ư c duy t i v i t ng chương trình/d án. Th i gian ân h n ư c xác nh căn c vào th i kỳ xây d ng cho n khi chương trình/d án ư c ưa vào ho t ng nêu trong Nghiên c u kh thi. (2) V nguyên t c, th i gian hoàn tr không ư c vư t quá th i h n mà Nhà tài tr dành cho Chính ph Vi t Nam. Trư ng h p vư t quá th i h n này, B Tài chính báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. Th i i m b t u tính th i gian ân h n và th i gian hoàn tr là ngày rút v n u tiên c a chương trình/d án (n u nhà tài tr không có yêu c u khác). Sau khi kho n rút v n cu i cùng cho d án ã ư c th c hi n, Cơ quan cho vay l i s căn c vào t ng s v n ã rút và tr giá nh n n th c t c ng d n xác nh l ch tr g c chi ti t i v i t ng tho thu n cho vay l i phù h p v i Hi p nh vay/vi n tr nư c ngoài g i Ngư i vay l i và ng g i B Tài chính ( theo dõi). Ngư i vay l i có th th c hi n tr n trư c h n, tuy nhiên ph i g i thông báo b ng văn b n t i thi u 30 ngày trư c khi th c hi n tr n trư c cho Cơ quan cho vay l i và B Tài chính. 3.05. Lãi su t cho vay l i: (1) Lãi su t thương m i: Trư ng h p Chính ph vay nư c ngoài theo i u ki n thương m i và th c hi n cho vay l i trong nư c b ng ngo i t thì lãi su t cho vay l i b ng m c lãi su t và phí do nư c ngoài thu (tr các lo i phí ã ư c Ngư i vay l i tr tr c ti p cho nư c ngoài) c ng phí cho vay l i trong nư c.
 5. (2) Lãi su t ưu ãi: Lãi su t ưu ãi ư c áp d ng trong trư ng h p Chính ph th c hi n cho vay l i trong nư c cho các d án u tư t ngu n v n ODA c a Chính ph . Lãi su t ưu ãi trong trư ng h p cho vay l i b ng ng Vi t Nam áp d ng theo m c lãi su t cho vay u tư cu Qu h tr phát tri n c a Nhà nư c, ho c lãi su t ưu ãi áp d ng cho các chương trình tín d ng c bi t theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . M c lãi su t ưu ãi này ã bao g m phí cho vay l i trong nư c. Lãi su t ưu ãi trong trư ng h p cho vay l i b ng ngo i t ư c tính theo t ng lo i ti n t theo nguyên t c b ng 2/3 Lãi su t thương m i tham chi u (CIRR) t i th i i m ký Hi p nh vay/vi n tr nư c ngoài, có th i h n phù h p v i th i h n c a kho n vay theo Hi p nh vay nư c ngoài c ng v i phí ngoài nư c (n u có) và phí d ch v cho vay l i, nhưng trong m i trư ng h p không th p hơn lãi su t ghi trong Hi p nh vay c ng phí ngoài nư c và phí cho vay l i. i v i các lo i ngo i t không có trong B ng lãi su t thương m i tham chi u, B Tài chính s d ng lãi su t thương m i trên th trư ng nư c Nhà tài tr . Lãi su t ưu ãi nêu trên cũng ư c áp d ng cho các kho n vay l i trong trư ng h p s d ng v n tín d ng h n h p bao g m kho n vay thương m i và v n ODA theo phương th c hoà ng cho c hai h p ph n này. (3) i v i các chương trình tín d ng rút v n b ng ti n và th c hi n qua các t ch c tài chính/tín d ng cho vay ti p n ngư i s d ng cu i cùng thì lãi su t cho vay l i ư c xác nh căn c vào m c lãi su t huy ng bình quân gia quy n c a h th ng ngân hàng trong nư c ho c trên cơ s lãi su t cho vay n ngư i s d ng cu i cùng tr t l ph n trăm (%) các t ch c tài chính/tín d ng là Ngư i vay l i ư c hư ng bù p chi phí. 3.06. Các lo i phí: Ngư i vay l i ph i tr các lo i phí sau: (1) Phí do nư c ngoài thu: Tuỳ t ng Hi p nh vay c th , các kho n phí nư c ngoài có th bao g m phí qu n lý, phí cam k t, phí rút v n và các kho n phí khác ư c quy nh trong Hi p nh vay/vi n tr nư c ngoài. Thông thư ng, Ngư i vay l i tr c ti p thanh toán cho Nhà tài tr các kho n phí này. Trong trư ng h p Chính ph ng ra tr các kho n phí nư c ngoài n i trên Ngư i vay l i ph i hoàn tr cho Ngân sách Nhà nư c. (2) Phí cho vay l i trong nư c: Phí này do Cơ quan cho vay l i thu t Ngư i vay l i và ư c tính g p trong lãi su t cho vay l i trong nư c. M c phí cho vay l i không bao g m r i ro tín d ng, c th như sau: - i v i các kho n cho vay l i có giá tr dư i 2 tri u SDR (kho ng 3 tri u USD) và th i h n vay dư i 12 năm, m c phí cho vay l i là 0,3%/năm tính trên s dư n g c. - i v i các kho n cho vay l i có tr gía dư i 2 tri u SDR nhưng th i gian cho vay l i 12 năm tr lên, m c phí cho vay l i là 0,25%/năm tính trên s dư n g c.
 6. - i v i các kho n cho vay l i có tr giá 2 tri u SDR tr lên, m c phí cho vay l i là 0,2%/năm tính trên s dư n g c. Trong trư ng h p Cơ quan cho vay l i ư c t l a chon i tư ng cho vay và ch p nh n r i ro tín d ng, B Tài chính tho thu n v i Cơ quan cho vay l i t ng trư ng h p c th và trình Th tư ng Chính ph quy t nh m c r i ro c ng thêm vào m c Phí cho vay l i n i trên. (3) Các lo i phí d ch v do Ngân hàng ph c v thu, Ngư i vay l i tr c ti p tr cho Ngân hàng theo quy nh c a Ngân hàng ph c ph . 3.07. Lãi ph t ch m tr : T t c các kho n ph i tr bao g m g c, lãi, phí cho vay l i n u Ngư i vay l i không tr úng h n thì ph i ch u lãi ph t ch m tr b ng 130% lãi su t ghi trong Tho thu n cho vay l i, nhưng trong m i trư ng h p không th p hơn m c lãi ph t ch m tr ghi trong Hi p nh vay nư c ngoài. Lãi ph t ch m tr ư c tính t ngày n h n mà không tr n ngày th c tr . 3.08. Tính lãi: Lãi su t, phí cho vay l i và lãi ph t ư c tính trên s ngày th c t và trên cơ s m t năm có 360 ngày. i u4 Trư ng h p cho vay l i c bi t Các i tư ng ư c vay l i và các i u ki n cho vay l i nói trên ư c áp d ng chung cho t t c các chương trình/d án vay l i v n vay/vi n tr nư c ngoài c a Chính ph . Trư ng h p c bi t, c n quy nh các i u ki n khác v i các nguyên t c trên, B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u5 Không mi n tr trách nhi m và th t ưu tiên hoàn tr v n vay 5.01. Không mi n tr trách nhi m: T t c các khi u n i, tranh ch p liên quan n các h p ng thương m i s do các bên ký h p ng gi i quy t, và các khi u n i, tranh ch p này s không mi n tr cho Ngư i vay l i b t kỳ nghĩa v nào theo Tho thu n cho vay l i. 5.02. Th t ưu tiên thanh toán hoàn tr v n vay: i v i các kho n tr , g c, lãi, và phí ghi trong Tho thu n cho vay l i, Ngư i vay l i ph i hoàn tr theo th t ưu tiên ngang b ng v i b t kỳ kho n vay nào khác c a doanh nghi p. i u6
 7. Quy trình th t c cho vay l i và trách nhi m c a các cơ quan 6.01. ThNm nh, phê duy t chương trình/d án cho vay l i: (1) i v i các kho n ODA theo d án: B K ho ch và u tư là cơ quan ch trì ph i h p v i B Tài chính trình Th tư ng Chính ph danh m c các d án ư c vay l i t nu n vay/vi n tr nư c ngoài c a Chính ph trư c khi các i u ư c qu c t khung ho c tho thu n danh m c d án ư c ký k t v i nư c ngoài. Vi c thNm nh và phê duy t d án ư c th c hi n theo Ngh nh s 87/CP c a Chính ph ngày 5/8/1997 v vi c ban hành quy ch qu n lý và s d ng ngu n H tr phát tri n chính th c; Ngh nh s 90/CP ngày 7 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph v Ban hành Quy ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài; Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 cu Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng. Cơ quan th m nh ch u trách nhi m v hi u qu và kh năng tr n c a d án cho Ngân sách Nhà nư c và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu th m nh (2) i v i các kho n ODA theo chương trình tín d ng: T ch c tài tr chính/tín d ng là Ngư i vay l i ư c quy n th m nh d án và ch n i tư ng cho vay ti p phù h p v i chương trình tín d ng ã tho thu n v i Nhà tài tr , ng th i ch u m i r i ro trong quá trình cho vay l i i v i nh ng i tư ng này. (3) i v i các kho n vay thương m i, tr trư ng h p Th tư ng Chính ph ch nh rõ Ngư i vay l i, Cơ quan cho vay l i ư c quy n th m nh l i d án và ch n Ngư i vay l i thích h p sau khi Ch u tư ã hoàn thành các th l c và phê duy t d án u tư theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và ch u m i r i ro trong quá trình cho vay l i. 6.02. Trình t , th t c cho vay l i: Ngư i vay l i n p cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i) các tài li u sau làm căn c cho vay l i - Nghiên c u kh thi c a D án ã ư c phê duy t - Quy t nh u tư c a c p có thNm quy n - Công văn xu t các i u ki n vay l i v n vay/vi n tr c a Chính ph - B n xác nh n tình hình tài chính do S Tài chính v t giá c p ho c Chi c c Tài chính doanh nghi p ( nh ng t nh, thành ph ư c thành l p chi c c) c p i v i doanh nghi p nhà nư c, ho c báo cáo tài chính c a ơn v , t ch c cho 2 năm tài chính k trư c th i i m vay l i ã ư c ki m toán ( i v i các ơn v , t ch c ang ho t ng). - B n gi i trình và cam k t v v n i ng. Trong th i gian 30 ngày k t ngày nh n các tài li u h p l nói trên t Ngư i vay l i, B Tài chính làm vi c v i Cơ quan cho vay l i, Ngư i vay l i xác nh i u ki n cho vay l i c th cho d án trên cơ s các i u ki n khung c a Quy ch này. Trong trư ng h p c bi t d n t i không th c hi n ư c i u ki n vay l i ghi trong
 8. Quy ch này, B Tài chính l y ý ki n các cơ quan có liên quan và trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 6.03. Ký k t h p ng u quy n cho vay l i Sau khi xác nh i u ki n cho vay l i c th theo i u 6.02 ho c sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, trong vòng 15 ngày, B Tài chính ( i di n là V Tài chính i ngo i) ký k t h p ng u quy n cho vay l i v i Cơ quan cho vay l i v i các nguyên t c chung theo m u ính kèm. 6.04. Ký k t tho thu n cho vay l i: Trong vòng 30 ngày sau khi ký H p ng u quy n cho vay l i v i B Tài chính, Cơ quan cho vay l i ký k t Tho thu n cho vay l i v i Ngư i vay l i theo các i u ki n ghi trong H p ng u quy n cho vay l i ã ký v i B Tài chính Sau khi ký k t Tho thu n cho vay l i, Cơ quan cho vay l i g i 1 b n n B Tài chính (v Tài chính i ngo i) ph i h p theo dõi qu n lý. i v i Tho thu n cho vay l i dư i hình th c Hi p nh vay ph ho c trong trư ng h p B Tài chính tr c ti p cho vay l i, B Tài chính s u quy n cho V Tài chính i ngo i ký k t Tho thu n cho vay l i. Th i h n ký Hi p nh vay ph th c hi n theo quy nh c a Hi p nh vay/vi n tr nư c ngoài. Trong trư ng h p này, H p ng u quy n cho vay l i có th ký sau khi ký k t Tho thu n cho vay l i. 6.05. Th t c nh n n : Căn c vào thông báo rút v n c a Nhà tài tr , B Tài chính h ch toán ghi n cho Cơ quan cho vay l i Cơ quan này thông báo cho Ngư i vay l i làm th t c nh n n v n vay l i t ng l n. Ngay sau khi nh n ư c thông báo k t thúc th i h n rút v n c a Hi p nh vay/vi n tr nư c ngoài B Tài chính thông báo cho Cơ quan cho vay l i hoàn t t th t c nh n n i v i t ng d án/chương trình. 6.06. Qu n lý và báo cáo: (1) Ngư i vay l i ch u trách nhi m qu n lý và s d ng v n vay/vi n tr úng m c ích ư c quy nh trong Hi p nh vay/vi n tr nư c ngoài và có hi u qu . Ngư i vay l i ph i th c hi n ghi chép, h ch toán k toán y các hàng hoá, d ch v , ti n t ư c tài tr b ng v n vay. Ngư i vay l i ch u trách nhi m cung c p nh kỳ ho c theo yêu c u t xu t c a Cơ quan cho vay l i ho c c a B Tài chính (trong trư ng h p B Tài chính tr c ti p cho vay l i) các thông tin, báo cáo liên quan n vi c th c hi n chương trình/d án cho Cơ quan cho vay l i, B Tài chính và Nhà tài tr , ng th i có trách nhi m thông báo cho các cơ quan nói trên các tình hu ng phát sinh gây ch m ch ti n trình th c hi n chương trình/d án và nh ng thay i liên quan n chương trình/d án.
 9. (2) Cơ quan cho vay l i ch u trách nhi m qu n lý, giám sát vi c s d ng v n vay l i c a Ngư i vay l i. Cơ quan cho vay l i ph i th c hi n ghi chép, h ch toán k toán rõ ràng các kho n cho vay l i theo t ng Ngư i vay l i. Cơ quan cho vay l i ch u trách nhi m cung c p nh kỳ ho c t xu t thông tin, báo cáo liên quan n vi c th c hi n chương trình/d án cho B Tài chính và Nhà tài tr theo yêu c u. 6.07. Thu h v n: (1) Ngư i vay l i và Cơ quan cho vay l i có trách nhi m n p úng, n p nghĩa v tr n ghi trong Tho thu n cho vay l i và H p ng u quy n cho vay l i chuy n vào Qu tích lu tr n do B Tài chính qu n lý theo hư ng d n c th c a B Tài chính. (2) Cơ quan cho vay l i có quy n áp d ng m i bi n pháp c n thi t phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành m b o thu h i n y và úng h n t Ngư i vay l i, hoàn tr Ngân sách Nhà nư c. (3) Trư ng h p Ngư i vay l i không tr ư cn : (a) N u là chương trình/d án do Cơ quan cho vay l i t thNm nh và quy t nh cho vay ghi m c 6.01 (3), thì Cơ quan cho vay l i ph i tr n thay cho Ngư i vay l i. (b) N u là chương trình/d án ư c Chính ph ch nh ghi m c 6.01(1), Cơ quan cho vay l i sau khi áp d ng các bi n pháp c n thi t mà lu t pháp cho phép mà v n không thu h i ư c n , ph i thông báo cho B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và u tư, Cơ quan thNm nh d án báo cáo Th tư ng Chính ph x lý. i u7 i u kho n thi hành 7.01. Các tho thu n cho vay l i ã ký trư c th i i m ban hành Quy ch này v n gi nguyên hi u l c th c hi n, tr quy nh v thu h i v n ph i i u chính theo Quy ch v Qu tích lu tr n do B Tài chính ban hành kèm theo Quy t nh c a B trư ng B Tài chính s 72/1999/Q -BTC ngày 9/7/1999. 7.02. Các v n khác liên quan n quá trình cho vay l i và thu h i v n cho vay l i không nêu trong Quy ch này ư c th c hi n theo Ngh nh s 90/CP ngày 7 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph v ban hành Quy ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài và Ngh nh s 87/CP ngày 5 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các cơ quan, ơn v , t ch c c n ph n ánh k p th i cho B Tài chính x lý. M US 1 (Dùng cho trư ng h p ký H p ng u quy n cho vay l i)
 10. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H P NG U QUY N CHO VAY L I V N (Tên ngu n v n) Cho d án/Chương trình (Tên d án/Chương trình) S :... /2000/UQ/BTC-TCDN Căn c Quy t nh phê duy t D án/ Chương trình; Căn c Hi p nh vay/tín d ng ho c Văn ki n D án ( i v i D án/chương trình vi n tr không hoàn l i) ký ngày.... gi a ....(tên t ch c/nư c tài tr ) và.... (tên Bên nh n tài tr )... cho D án/Chương trình (Tên D án/Chương trình); Căn c Quy t nh s .... ngày.... /1/2000 c a B trư ng B Tài chính ban hành Quy ch cho vay l i t ngu n v n vay/vi n tr nư c ngoài c a Chính ph ; Căn c quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ki n cho vay l i c th i v i d án/chương trình t i công văn s ... ngày.... c a Chính ph (áp d ng i v i các trư ng h p c bi t Th tư ng Chính ph quy t nh); B Tài chính, i di n là V Tài chính i ngo i (sau ây g i là Bên u quy n) Tr s : 8 Phan Huy Chú - Hà N i i n thoai: S Fax: 8.262266 và Tên Cơ quan cho vay l i (sau ây g i là Bên ư c u quy n) Tr s : i n tho i: Fax: tho thu n như sau: i u I: Bên u quy n u quy n cho Bên ư c u quy n th c hi n cho vay l i cho.... tên Ngư i vay l i (sau ây g i là Ngư i vay l i) t ngu n v n vay... (tên nư c /t ch c tài tr ) theo Hi p nh.... v i các i u ki n như sau: 1.1. ng ti n cho vay l i là.... (lo i nguyên t ghi trong Hi p nh vay/tín d ng/văn ki n D án/chương trình ho c ng Vi t Nam).
 11. 1.2. Tr giá cho vay l i là t ng s v n th c rút không vư t quá... (tr giá vay theo Hi p nh vay/tín d ng/văn ki n cho chương trình/d án ho c tr giá phân b cho t ng chương trình/D án). 1.3. Th i h n vay là... (th i gian hoàn tr n g c xác nh theo Quy ch ho c theo quy t nh c th c a Th tư ng Chính ph trong trư ng h p c bi t), th i gian ân h n là... (th i gian ân h n xác nh theo Quy ch ho c theo Quy t nh c th c a Th tư ng Chính ph trong trư ng h p c bi t) k t ngày..... 1.4. Lãi su t cho vay l i b ng... (lãi su t xác nh theo Qui ch ho c theo quy t nh c th c a Th tư ng Chính ph trong trư ng h p c bi t) trên s dư n . Lãi ch m tr b ng... (lãi su t ch m tr xác nh theo Qui ch ho c theo quy t nh c th c a Th tư ng Chính ph trong trư ng h p c bi t) tính trên s n quá h n. Lãi ch m tr ư c tính t ngày n h n mà không tr n cho n ngày tr n th c t . 1.5. Lãi và lãi ch m tr ư c tính trên s ngày th c t và trên cơ s m t năm có 360 ngày. 1.6. Ngày nh n n v nguyên t c ư c tính là ngày (tên t ch c/nư c tài tr ) th c hi n gi i ngân cho D án/chương trình và ghi n cho B Tài chính ho c ngày rút v n t tài kho n c bi t trong trư ng h p Hi p nh vay dùng phương th c rút v n tài kho n c bi t cho nhi u D án. 1.7. Ngư i vay l i ph i tr n g c và n lãi 6 tháng m t l n cho Bên ư c u quy n vào ngày....và .... hàng năm. Thanh toán n g c ư c b t u t ngày..... 1.8. Ngư i vay l i có th th c hi n tr n trư c sau khi g i thông báo b ng văn b n t i thi u 30 ngày trư c khi th c hi n tr n trư c cho Bên ư c u quy n và Bên u quy n. 1.9. Trong trư ng h p Ngư i vay l i thanh toán tr n b ng các ng ti n khác ng ti n cho vay l i (k c vi c thanh toán b ng ng Vi t Nam), vi c qui i t giá ư c áp d ng quy nh t i công văn s 3000 TC-TC N ngày 18/08/1998 c a B Tài chính v Hư ng d n t giá thu h i n . 1.10. Ngư i vay l i ph i thanh toán tr c ti p cho các Ngân hàng ph c v trong nư c i v i các lo i phí do các Ngân hàng ph c v này thu. 1.11. Ngư i vay l i có trách nhi m thanh toán tr c ti p các kho n phí ngoài nư c cho Nhà tài tr nư c ngoài (phí cam k t, phí qu n lý, phí b o hi m tín d ng ...) ho c chuy n tr cho Bên ư c u trong trư ng h p B Tài chính ã tr thay. Trư ng h p các kho n phí ngoài nư c nói trên ã ư c bao g m trong lãi su t cho vay l i nên t i i m 1.4, thì B Tài chính s ch u trách nhi m thanh toán phí cho Nhà tài tr nư c ngoài. 1.12. i v i các kho n tr g c, lãi qui nh trong Tho thu n cho vay l i, Ngư i vay l i ph i hoàn tr theo th t ưu tiên ngang b ng v i b t kỳ kho n vay nào khác c a Ngư i vay l i. i u II: Phí cho vay l i trong nư c
 12. 2.1. Bên ư c u quy n ư c hư ng m t kho n phí cho vay l i theo m c phí là .... (m c phí xác nh theo qui ch ). M c phí này ư c bao g m trong lãi su t cho vay l i quy nh t i i u 1.4. Bên ư c u quy n t ng trích và gi l i ph n phí cho vay l i theo t l v i s v n thu h i trư c khi hoàn tr v n thu h i cho vay l i (g c, lãi) cho Bên U quy n i u III: Trách nhi m c a Bên U quy n 3.1. Căn c thông báo rút v n c a Nhà tài tr , Bên u quy n có trách nhi m h ch toán ghi n cho Bên ư c u quy n Bên ư c u quy n thông báo cho Ngư i vay l i làm th t c nh n n v n vay l i t ng l n. 3.2. (n u có) Bên u quy n có trách nhi m thông báo cho Bên ư c u quy n các lo i phí nêu t i i u 1.11 Bên ư c u quy n thông báo cho Ngư i vay l i tr tr c ti p cho Nhà tài tr (ho c thu h i t Ngư i vay l i trong trư ng h p Bên u quy n ã tr ) 3.3. Bên u quy n có trách nhi m theo dõi và h ch toán vi c n p Ngân sách các kho n thu h i v n cho vay l i c a Bên ư c u quy n theo quy nh t i i u 4 Qui ch L p, S d ng và Qu n lý Qu tích lu tr n nư c ngoài ban hành kèm theo Quy t nh s 72/1999/Q -BTC ngày 9/7/1999 c a B trư ng B Tài chính. i u IV: Trách nhi m c a Bên ư c u quy n 4.1. Trong vòng 30 ngày k t ngày ký H p ng này, Bên ư c u quy n có trách nhi m ký Tho thu n cho vay l i v i Ngư i vay l i theo các i u ki n nêu i u I. Trong vòng 07 ngày sau khi ký Tho thu n cho vay l i v i Ngư i vay l i, Bên ư c u quy n có trách nhi m g i cho Bên u quy n 01 b n sao Tho thu n cho vay l i ph i h p theo dõi. 4.2. Căn c thông báo rút v n t ng l n c a Bên u quy n, Bên ư c u quy n có trách nhi m làm th t c nh n cho Ngư i vay l i. 4.3. Bên ư c u quy n ch u trách nhi m qu n lý kho n vay ki m tra tình hình s d ng v n vay và có trách nhi m thu h i n hoàn tr l i Ngân sách các kho n g c, lãi và các kho n ph i thu nêu t i i u 1.11 (n u có) sau khi ã tr ph n phí ư c gi l i nêu t i i u 2.1 vào các kỳ h n tr n nêu t i i u 1.7. Vi c n p Ngân sách các kho n thu h i v n cho vay l i ư c th c hi n theo i u 4 cu Quy ch L p, S d ng và Qu n lý Qu tích lu tr n nư c ngoài ban hành kèm theo Quy t nh s 72/1999/Q -BTC ngày 9/7/1999 c a B trư ng B Tài chính 4.4. Sáu tháng m t l n vào tháng 6 và 12 hàng năm, Bên ư c u quy n thông báo cho Bên u quy n k ho ch thu h i n và tình hình th c hi n k ho ch này Bên u quy n t ng h p vào k ho ch hàng năm và chuNn b thanh toán cho nư c ngoài. 4.5 Trư ng h p Ngư i vay l i không tr ư c n ho c tr không úng h n thì Bên ư c U quy n ch u trách nhi m tr n ngân sách thay cho Ngư i vay l i (trư ng h p D án/Chương trình do Bên ư c u quy n t th m nh) ho c có trách nhi m áp d ng các bi n pháp mà lu t pháp cho phép d thu h i n . Trong vòng 60 ngày k t ngày n h n n u sau khi áp d ng các bi n pháp lu t pháp cho phép mà v n không thu
 13. h i ư c n , Bên ư c u quy n ph i thông báo cho Bên u quy n x lý k p th i ho c B Tài chính báo cáo Th tư ng Chính ph có bi n pháp x lý. i u V: i u kho n thi hành 5.1. H p ng này ư c làm 04 b n, Bên u quy n lưu 02 b n, Bên ư c u quy n lưu 02 b n và có hi u l c thi hành k t ngày ký. 5.2. Bên u quy n và Bên ư c u quy n có trách nhi m th c hi n úng các tho thu n trên ây. Trong quá trình th c hi n, căn c vào tình hình th c t n u th y c n thi t hai bên s cùng xem xét b sung, s a i. Hà N i, ngày... tháng... năm 199... i di n Bên ư c u quy n i di n Bên u quy n M US 2 (Dùng cho trư ng h p ký Hi p nh vay ph ) C NG HOÀ XÃ H I CH NGIÃ VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H P NG U QUY N QU N LÝ V N VAY TÍN D NG NƯ C NGOÀI S :... /2000/UQ/BTC-TCDN Căn c Quy t nh phê duy t d án/chương trình; Căn c vào Hi p nh tín d ng phát tri n và Hi p nh D án (n u có) s ... ký ngày ... gi a nư c CHXHCN Vi t Nam và... tên t ch c tài tr ) tài tr cho d án/chương trình ....; Căn c Hi p nh vay ph l i ngày tháng năm gi a B Tài chính và... (bên nh n vay l i); Căn c Quy t nh s c a B trư ng B Tài chính ban hành Quy ch cho vay l i t ngu n v n vay/vi n tr ngoài nư c c a Chính ph ; Hôm này, ngày... tháng... năm..., t i..... chúng tôi g m có: Bên U quy n: B Tài chính i di n b i V Tài chính i ngo i
 14. * Ngư i i di n: * Ch c v : * a ch : B Tài chính - s 8 Phan Huy Chú, Hà N i. Tel. Fax . 8262266 Bên ư c u quy n: (tên bên ư c u quy n) * Ngư i i di n: * Ch c v : * a ch : Tel. Fax Hai bên tho thu n ký k t văn b n tho thu n u quy n v i các i u kho n và i u ki n như sau: i u 1: B Tài chính u quy n cho (tên bên ư c u quy n) th c hi n trách nhi m và quy n h n c a B Tài chính quy nh trong Hi p nh vay ph ký ngày .. tháng... năm... gi a B Tài chính mà i di n là V Tài chính i ngo i v i... (tên Ngư i vay l i). Bên ư c u quy n và Ngư i vay l i không ký k t m t văn b n nào khác liên quan n Kho n cho vay l i. N u c n thi t Bên ư c u quy n có th có văn b n hư ng d n c th thêm vi c th c hi n Hi p nh vay ph i v i Ngư i vay l i. i u2: Phí cho vay l i trong nư c Bên ư c u quy n ư c hư ng m t kho n phí cho vay l i theo m c phí là ... (m c phí xác nh theo Quy ch ). M c phí này ã bao g m trong lãi su t cho vay l i quy nh trong Hi p nh vay ph . Bên ư c u quy n ư c quy n trích và gi l i ph n phí này trư c khi hoàn tr cho Bên u quy n. i u 3: Trách nhi m c a Bên u quy n (i) Cung c p cho Bên ư c u quy n các b n sao c a các tài li u cơ b n c a d án như Hi p nh vay, Hi p nh vay ph ; (ii) Căn c thông báo gi i ngân c a Nhà tài tr , Bên u quy n có trách nhi m h ch toán ghi n cho Bên ư c u quy n Bên u qu n cùng Ngư i vay l i làm th t c xác nh n v n vay l i t ng l n.
 15. (iii) Bên u quy n có trách nhi m theo dõi và h ch toán vi c n p ngân sách các kho n thu h i cho vay l i c a Bên ư c u quy n theo quy nh c a Quy ch l p, s d ng và qu n lý Qu tích lu tr n ngoài nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 72/1999/Q -BTC ngày 9/7/1999 c a B trư ng B Tài chính. i u 4: Trách nhi m c a Bên ư c u quy n (i) Th c hi n các trách nhi m c a B Tài chính theo quy nh t i Hi p nh vay ph . (ii) Thu h i và hoàn tr Ngân sách các kho n lãi, g c theo quy nh c a H p ng cho vay l i/Hi p nh vay ph . Vi c n p ngân sách các kho n thu h i v n theo quy nh t i i u 4 Quy ch L p, s d ng và qu n lý Qu tích lu tr n nư c ngoài. (iii) Sáu tháng m t l n vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm Bên ư c u quy n g i báo cáo k ho ch thu h i v n và tình hình th c hi n k ho ch này cho Bên u quy n. (iv) Trư ng h p Ngư i vay l i không tr n ho c tr n không dúng h n thì Bên ư c u quy n ch u trách nhi m tr n ngân sách thay cho ngư i cho vay l i (trư ng h p d án/chương trình do Bên ư c u quy n t thNm nh) ho c có trách nhi m áp d ng các bi n pháp mà pháp lu t cho phép thu h i n , trong trư ng h p trong vòng 60 ngày k t ngày n h n n u sau khi áp d ng các bi n pháp lu t pháp cho phép mà v n không thu h i ư c n , Bên ư c u quy n ph i thông báo cho Bên u quy n báo cáo Th tư ng Chính ph bi n pháp x lý. i u 5: i u kho n thi hành: H p ng này ư c làm thành 04 b n, Bên u quy n gi 2 b n, Bên ư c u quy n gi 02 b n và có hi u l c t ngày ký. Bên u quy n và Bên ư c u quy n có trách nhi m th c hi n úng các tho thu n trên ây. Trong quá trình th c hi n, căn c vào tình hình th c t n u th y c n thi t, hai bên s cùng xem xét s a i, b sung h p ng này. i di n Bên ư c u quy n i di n Bên u quy n
Đồng bộ tài khoản