Quyết định số 02/2002/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 02/2002/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2002/QĐ-BTC về việc quy định thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số phụ tùng xe hai bánh gắn máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2002/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2002/Q -BTC Hà N i, ngày 09 tháng 1 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 02/2002/Q /BTC NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2002 V VI C QUY NNH THU SU T THU NH P KH U IV I M T S PH TÙNG XE HAI BÁNH G N MÁY B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c khung thu su t qui nh t i Bi u thu nh p kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ban hành kèm theo Ngh quy t s 63/NQ-UBTVQH ngày 10/10/1998 c a U ban thư ng v Qu c h i khoá X; Căn c i u 1 Ngh nh s 94/1998/N -CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 938/CP-KTTH ngày 18/10/2001 c a Chính ph v chính sách n i a hoá xe máy; Sau khi tham kh o ý ki n tham gia c a các B , Ngành có liên quan và theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu ; QUY T NNH: i u 1: S a i m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi c a m t s m t hàng ph tùng xe 2 bánh g n máy trong Bi u thu thu nh p khNu ưu ãi ban hành kèm theo Quy t nh s 1803/1998/Q /BTC ngày 11/12/1998 c a B trư ng B Tài chính, thành m c thu su t thu nh p khNu m i quy nh t i Ph l c Danh m c ph tùng xe 2 bánh g n máy ư c i u ch nh tăng thu nh p khNu ban hành kèm theo Quy t nh này. Nhóm mã s hàng hoá ghi cho các m t hàng ph tùng xe 2 bánh g n máy quy nh t i Quy t nh này không áp d ng cho t t c các m t hàng thu c nhóm mã s ó mà ch áp d ng cho các m t hàng ư c ghi rõ tên t i Ph l c kèm theo Quy t nh này. i u 2: M c thu su t thu nh p khNu ưu ãi c a các m t hàng ph tùng xe 2 bánh g n máy quy nh t i Ph l c kèm theo Quy t nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai hàng nh p khNu ã n p cho cơ quan H i quan b t u t ngày 20/01/2002. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh này u bãi b .
  2. Vũ Văn Ninh ( ã ký) PH L C DANH M C PH T NG XE 2 BÁNH G N MÁY Ư C I U CH NH TĂNG THU NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2002/Q -BTC ngày 09 tháng 01 năm 2002 c a B trư ng B Tài chính) STT Tên m t hàng Thu c nhóm M c thu su t (%) 1 c quy c a xe 2 bánh g n máy 8507 40 2 Ch t c a xe 2 bánh g n máy 7318 30 3 T ng d ng c ho c c b d ng c , ngh 8202 30 c a xe 2 bánh g n máy 8203 8204 8205 8206 4 Các chi ti t cao su c a xe 2 bánh g n máy 4016 30
Đồng bộ tài khoản