Quyết định số 02/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Pham Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 02/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2002/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2002/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 1 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 02/2002/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ ĐÀO TẠO TRỰC THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 70/CP ngày 11 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập cơ quan Kiểm toán Nhà nước; Theo đề nghị của Tổng Kiểm toán Nhà nước và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo trực thuộc Kiểm toán Nhà nước. Điều 2. Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy cụ thể của Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Tổng Kiểm toán Nhà nước và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản