Quyết định số 02/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định số 02/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2003/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 02 tháng 1 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 02/2003/Q -TTG NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH IV I B O HI M XÃ H I VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph v ban hành i u l B o hi m xã h i; Căn c Ngh nh s 45/CP ngày 15 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph v ban hành i u l B o hi m xã h i i v i s quan, quân nhân chuyên nghi p, h s quan, binh s Quân i nhân dân và Công an nhân dân; Căn c Ngh nh s 58/1998/N -CP ngày 13 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph v ban hành i u l B o hi m y t ; Căn c Ngh nh s 100/2002/N -CP ngày 06 tháng 12 năm 2002 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n, trách nhi m và t ch c b máy c a B o hi m xã h i Vi t Nam; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch qu n lý tài chính iv iB o hi m xã h i Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 2003, nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c thi hành b n Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n lý B o hi m xã h i Vi t Nam, T ng giám c B o hi m xã h i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i
  2. ( ã ký) QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I B O HI M XÃ H I VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2003/Q -TTg ngày 02 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này áp d ng cho ho t ng qu n lý tài chính i v i toàn b h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam. i u 2. B Tài chính c p kinh phí cho B o hi m xã h i Vi t Nam chi tr cho các i tư ng hư ng các ch b o hi m xã h i trư c ngày 01 tháng 10 năm 1995. i u 3. 1. Qu B o hi m xã h i ư c hình thành t óng góp c a ngư i tham gia b o hi m xã h i, b o hi m y t ; óng góp c a ngư i s d ng lao ng; Nhà nư c óng và h tr ; ti n sinh l i t ho t ng b o toàn, tăng trư ng qu và ngu n thu h p pháp khác. 2. Qu B o hi m xã h i ư c qu n lý t p trung, th ng nh t, dân ch và công khai trong toàn h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam; h ch toán theo qu thành ph n, c l p v i ngân sách nhà nư c và ư c Nhà nư c b o h . i u 4. Qu b o hi m xã h i dùng chi tr các ch b o hi m xã h i cho các i tư ng hư ng b o hi m xã h i t sau ngày 01 tháng 10 năm 1995; chi b o hi m y t cho i tư ng tham gia b o hi m y t ; chi qu n lý b máy c a h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam; chi u tư xây d ng cơ b n và chi khác. i u 5. Kinh phí u tư xây d ng cơ s v t ch t c a h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam ư c trích t ti n sinh l i do th c hi n các bi n pháp b o toàn, tăng trư ng qu . i u 6. 1. Hàng năm, B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m l p d toán thu, chi qu b o hi m xã h i (chi b o hi m xã h i, b o hi m y t , qu n lý, u tư xây d ng cơ s v t ch t,...) trình H i ng qu n lý thông qua, g i B Tài chính t ng h p trình Chính ph giao nhi m v cho B o hi m xã h i Vi t Nam. 2. T ng giám c B o hi m xã h i Vi t Nam căn c vào nhi m v thu, chi ư c Chính ph giao và d toán ã ư c H i ng qu n lý thông qua, phân b và giao nhi m v cho B o hi m xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo
  3. nguyên t c t ng s thu không th p hơn, t ng chi không ư c cao hơn nhi m v Chính ph giao. 3. Quy t toán thu, chi Qu B o hi m theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c; ch k toán b o hi m xã h i do B Tài chính ban hành và hư ng d n th c hi n. i u 7. Vi c chi tr cho các i tư ng ư c hư ng các ch b o hi m ư c th c hi n như sau: 1. Cơ quan B o hi m xã h i các c p có trách nhi m t ch c th c hi n chi cho các i tư ng hư ng b o hi m, k p th i, y úng ch , chính sách c a Nhà nư c. 2. Vi c chi tr các ch b o hi m do cơ quan B o hi m xã h i các c p tr c ti p th c hi n ho c h p ng v i các ơn v s d ng lao ng, các cơ s khám, ch a b nh, các i di n xã, phư ng, th tr n và ph i b o m úng quy nh c a Nhà nư c. 3. B o hi m xã h i các c p ư c ng ng chi tr v i các i tư ng ang hư ng b o hi m khi có k t lu n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v hành vi man trá, làm gi h sơ, tài li u hư ng ch b o hi m; ng th i, th c hi n ngay các bi n pháp thu h i s ti n ã chi tr sai; thông báo cho i tư ng, ơn v s d ng lao ng ho c chính quy n nơi i tư ng cư trú ang hư ng ch b o hi m x lý theo thNm quy n; ph i h p và chuy n h sơ cho các cơ quan pháp lu t x lý theo pháp lu t. Chương 2: NGU N HÌNH THÀNH, S D NG VÀ QU N LÝ QU B O HI M XÃ H I i u 8. Qu B o hi m xã h i ư c hình thành t các ngu n sau: 1. Ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c óng. 2. Ngư i s d ng lao ng, ngư i lao ng tham gia b o hi m y t b t bu c và t nguy n óng. 3. Nhà nư c óng và h tr m b o các ch b o hi m xã h i i v i ngư i lao ng. 4. Nhà nư c h tr , óng b o hi m y t i v i ngư i nghèo và i tư ng chính sách. 5. Ti n sinh l i do th c hi n các bi n pháp b o toàn và tăng trư ng Qu B o hi m xã h i. 6. Ngu n thu h p pháp khác. i u 9. Vi c thu ti n óng góp c a các i tư ng tham gia b o hi m theo quy nh c a pháp lu t ư c th c hi n như sau : 1. B o hi m xã h i các c p có trách nhi m hư ng d n, t ch c thu ti n b o hi m c a t t c các i tư ng tham gia b o hi m úng quy nh.
  4. 2. Hàng tháng, các ơn v s d ng lao ng (k c các ơn v , cơ quan, t ch c thu c B Qu c phòng, B Công an và Ban Cơ y u Chính ph ) có trách nhi m óng y , k p th i vào Qu B o hi m xã h i, ngay sau khi thanh toán ti n lương hàng tháng cho ngư i lao ng. 3. Trư ng h p các ơn v s d ng lao ng ch m n p b o hi m t 30 ngày tr lên so v i quy nh, thì ngoài vi c ph i n p s ti n ch m n p và n p ph t hành chính theo quy nh hi n hành, còn ph i n p s ti n ph t ch m n p theo m c lãi su t ti n vay quá h n do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam quy nh t i th i i m truy n p. i v i nh ng ơn v c tình vi ph m ho c chây ì thì cơ quan B o hi m xã h i ư c quy n ngh Kho b c Nhà nư c, Ngân hàng nơi ơn v giao d ch trích ti n t tài kho n c a ơn v n p ti n óng b o hi m xã h i và ti n ph t ch m n p mà không c n có s ch p nh n thanh toán c a ơn v s d ng lao ng (tr các ơn v ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph cho phép ch m n p). 4. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t và các cơ quan liên quan quy nh các m c, th i gian óng b o hi m xã h i và b o hi m y t i v i t ng lo i i tư ng, k c các i tư ng chính sách theo quy nh hi n hành. i u 10. H th ng B o hi m xã h i Vi t Nam ư c m tài kho n ti n g i Qu B o hi m xã h i t i h th ng Kho b c Nhà nư c và h th ng ngân hàng thương m i nhà nư c. S dư trên tài kho n ti n g i ư c hư ng lãi su t ti n g i theo quy nh c a các ngân hàng thương m i và Kho b c Nhà nư c. i u 11. Qu B o hi m xã h i ư c qu n lý th ng nh t trong h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam, ư c h ch toán riêng và cân i thu - chi theo t ng qu thành ph n (Qu Hưu trí và Tr c p; Qu Khám, ch a b nh b t bu c và Qu Khám, ch a b nh t nguy n). Hàng năm, n u qu thành ph n có t ng s thu l n hơn t ng s chi thì s dư ư c chuy n sang năm sau; n u t ng s thu nh hơn t ng s chi thì ư c phép dùng các ngu n qu còn dư khác m b o chi tr y , k p th i các ch cho i tư ng ư c hư ng theo quy nh. Sau khi báo cáo quy t toán tài chính năm c a toàn ngành ư c phê duy t H i ng qu n lý B o hi m xã h i báo cáo Th tư ng Chính ph phương án gi i quy t s kinh phí chênh l ch thi u c a t ng qu thành ph n. i u 12. Qu Hưu trí và Tr c p. 1. Qu Hưu trí và Tr c p ư c hình thành t các ngu n sau : a) Ti n óng b o hi m xã h i c a ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng. b) Nhà nư c óng và h tr m b o th c hi n các ch b o hi m xã h i iv i ngư i lao ng. c) Ti n sinh l i do th c hi n các bi n pháp b o toàn và tăng trư ng Qu . d) Các kho n thu h p pháp khác.
  5. 2. Qu Hưu trí và Tr c p s d ng chi: a) Chi lương hưu (thư ng xuyên và m t l n). b) Tr c p cho ngư i b tai n n lao ng và ngư i ph c v ngư i b tai n n lao ng, trang c p d ng c cho ngư i b tai n n lao ng. c) Chi tr c p m au. d) Chi tr c p thai s n. ) Tr c p b nh ngh nghi p. e) Ti n tu t ( nh xu t cơ b n và nuôi dư ng) và mai táng phí. g) Chi ngh dư ng s c và ph c h i s c kho . h) óng b o hi m y t theo quy nh. i) L phí chi tr . k) Các kho n chi khác. i u 13. Qu Khám, ch a b nh b t bu c. 1. Qu Khám, ch a b nh b t bu c ư c hình thành t các ngu n sau: a) Ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng thu c i tư ng b t bu c óng. b) Nhà nư c h tr cho các i tư ng chính sách, ngư i có công v i cách m ng theo ch . c) Ti n sinh l i do th c hi n các bi n pháp b o toàn và tăng trư ng Qu . d) Thu t ngu n tài tr , vi n tr c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. ) Các kho n thu h p pháp khác. 2. Qu Khám, ch a b nh b t bu c dùng thanh toán chi phí khám, ch a b nh n i trú và ngo i trú cho i tư ng tham gia b o hi m y t b t bu c g m có : a) Khám b nh, chNn oán và i u tr . b) Xét nghi m, chi u ch p X - quang, thăm dò ch c năng. c) Thu c trong danh m c theo quy nh c a B Y t . d) Máu, d ch truy n. ) Các th thu t, ph u thu t.
  6. e) S d ng v t tư, thi t b y t và giư ng b nh. i u 14. Qu Khám, ch a b nh t nguy n. 1. Qu Khám, ch a b nh t nguy n ư c hình thành t các ngu n sau: a) Ngư i tham gia b o hi m y t t nguy n óng. b) Nhà nư c h tr . c) Ti n sinh l i do th c hi n các bi n pháp b o toàn và tăng trư ng Qu . d) Thu t ngu n tài tr , vi n tr c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. ) Các kho n thu h p pháp khác. 2. Qu Khám, ch a b nh t nguy n dùng thanh toán chi phí khám, ch a b nh cho các i tư ng ng v i m c óng và ph m vi b o hi m mà ngư i tham gia b o hi m l a ch n. Các m c óng và m c hư ng, quy n l i khám ch a b nh ng v i t ng m c óng ư c th c hi n th ng nh t trong toàn qu c. Chương 3: QU N LÝ, S D NG NGU N KINH PHÍ DO NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C C P CHI B O HI M XÃ H I i u 15. B o hi m xã h i Vi t Nam th c hi n y các quy nh v vi c l p d toán, s d ng kinh phí và quy t toán kinh phí chi cho các i tư ng hư ng b o hi m xã h i do ngân sách nhà nư c c p theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. i u 16. Ngân sách nhà nư c c p kinh phí theo s quy t toán chi tr cho các i tư ng ang hư ng các ch b o hi m xã h i trư c ngày 01 tháng 10 năm 1995 bao g m các kho n: 1. Lương hưu. 2. Tr c p m t s c lao ng. 3. Tr c p cho ngư i b tai n n lao ng và ngư i ph c v ngư i b tai n n lao ng, trang c p d ng c cho ngư i b tai n n lao ng. 4. Tr c p b nh ngh nghi p. 5. Tr c p công nhân cao su. 6. Ti n tu t ( nh xu t cơ b n và nuôi dư ng) và mai táng phí. 7. óng b o hi m y t theo ch . 8. L phí chi tr .
  7. 9. Các kho n chi khác (n u có). i u 17. Hàng tháng, B o hi m xã h i Vi t Nam ng trư c ngu n kinh phí t Qu Hưu trí và Tr c p tr lương hưu và tr c p k p th i, y cho các i tư ng do ngân sách nhà nư c c p; sau ó ngân sách nhà nư c s thanh toán tr Qu Hưu trí và Tr c p theo s th c chi úng chính sách, ch c a Nhà nư c. Chương 4: CHI PHÍ QU N LÝ C A H TH NG B O HI M XÃ H I VI T NAM i u 18. 1. Chi phí qu n lý ho t ng c a h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam : a) Chi thư ng xuyên c a h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam (k c chi nghiên c u khoa h c, chi ào t o, ào t o l i) ph c v cho ho t ng c a toàn ngành; không bao g m các kho n chi v s a ch a l n tài s n c nh, mua s m tài s n t ngu n v n u tư theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. b) Ngu n kinh phí chi thư ng xuyên hàng năm c a h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam ư c trích t ti n sinh l i do th c hi n các bi n pháp b o toàn các Qu , m c trích b ng 4% trên s th c thu b o hi m xã h i và b o hi m y t ph n do ngư i s d ng lao ng và các i tư ng tham gia b o hi m óng, áp d ng t năm 2003 n năm 2005. c) N u B o hi m xã h i Vi t Nam hoàn thành nhi m v , ti t ki m chi qu n lý thư ng xuyên thì s dôi ra ư c s d ng b sung các kho n chi sau: - B sung ti n lương, ti n công cho ngư i lao ng trong toàn ngành theo m c hoàn thành công vi c, nhưng m c thu nh p t i a không quá 2,5 l n so v i qu ti n lương theo quy nh hi n hành. - Chi ti n lương, ti n công cho lao ng h p ng (theo quy nh c a B Lu t Lao ng) trong trư ng h p c n thi t m b o hoàn thành công vi c. ư- B sung hai qu khen thư ng và qu phúc l i không quá 3 tháng lương th c t bình quân c a toàn ngành. - Tr c p thêm ngoài nh ng chính sách chung c a Nhà nư c cho ngư i lao ng trong ngành t nguy n ngh vi c khi th c hi n chính sách s p x p lao ng, gi m biên ch . M c tr c p do T ng giám c B o hi m xã h i Vi t Nam quy t nh. - L p Qu D phòng n nh thu nh p cho cán b , viên ch c. M c trích l p do T ng giám c B o hi m xã h i Vi t Nam quy t nh. - Ph n còn l i (n u có) sau khi chi 5 n i dung trên ph i chuy n vào các Qu b o hi m. 2. Vi c óng và hư ng các ch b o hi m xã h i, b o hi m y t c a cán b , viên ch c ngành B o hi m xã h i Vi t Nam tính theo h s m c lương quy nh t i Ngh
  8. nh s 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph và m c lương t i thi u do Chính ph quy nh. 3. Chi phí qu n lý c a h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam do H i ng qu n lý quy t nh trên cơ s nh m c, tiêu chuNn chi hi n hành c a Nhà nư c và ho t ng c thù c a ngành, m b o nguyên t c ti t ki m có hi u qu . 4. B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m phân b chi phí qu n lý cho B o hi m xã h i các c p phù h p v i nhi m v ư c giao; b o m kinh phí phân b cho B o hi m xã h i các c p không ư c vư t so v i t ng m c. i u 19. 1. Hàng năm, căn c vào m c chi qu n lý quy nh t i i m b i u 18, B o hi m xã h i Vi t Nam l p d toán chi qu n lý c a h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam trình H i ng qu n lý phê duy t, g i B Tài chính theo dõi, giám sát vi c th c hi n. 2. B o hi m xã h i Vi t Nam t ch c th c hi n nhi m v thu, chi, quy t toán và báo cáo tài chính theo úng quy nh hi n hành. i u 20. 1. Kinh phí u tư, xây d ng cơ s v t ch t c a h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam ư c trích t ti n sinh l i do th c hi n các bi n pháp b o toàn, tăng trư ng quy nh t i kho n 3 i u 22 Quy t nh này. 2. Khi s d ng ngu n kinh phí u tư, xây d ng cơ s v t ch t B o hi m xã h i Vi t Nam ph i th c hi n y các quy nh hi n hành v qu n lý v n u tư và xây d ng cơ b n. Chương 5: HO T NG B O TOÀN GIÁ TRN VÀ TĂNG TRƯ NG QU B O HI M XÃ H I i u 21. 1. B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m th c hi n các bi n pháp b o t n giá tr và tăng trư ng các Qu B o hi m. Vi c dùng ti n t m th i nhàn r i c a các Qu B o hi m u tư ph i b o m an toàn, b o toàn ư c giá tr và có hi u qu v kinh t - xã h i. 2. Các bi n pháp b o toàn và tăng trư ng các Qu B o hi m g m: - Mua trái phi u, tín phi u, kỳ phi u, công trái c a Kho b c Nhà nư c và các ngân hàng thương m i c a Nhà nư c. - Cho ngân sách nhà nư c, Qu H tr u tư phát tri n, các ngân hàng thương m i c a Nhà nư c, Ngân hàng chính sách vay.
  9. - u tư vào m t s d án có nhu c u v v n do Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 22. Ti n sinh l i t u tư, tăng trư ng các Qu B o hi m hàng năm ư c phân b , s d ng như sau: 1. Trích kinh phí qu n lý c a h th ng B o hi m xã h i Vi t Nam theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 18. 2. Trích l p 2 qu khen thư ng, phúc l i b ng 3 tháng lương th c t bình quân toàn ngành. 3. Trích v n u tư xây d ng cơ s v t ch t c a toàn h th ng theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. 4. Ph n còn l i ư c b sung vào các Qu B o hi m. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 23. B trư ng B Tài chính có trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy ch này. i u 24. H i ng qu n lý B o hi m xã h i Vi t Nam và T ng giám c B o hi m xã h i Vi t Nam có trách nhi m th c hi n Quy t nh này.
Đồng bộ tài khoản