Quyết định số 02/2004/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 02/2004/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2004/QĐ-BTNMT về Giải thưởng Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2004/QĐ-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 02/2004/Q -BTNMT Hà N i, ngày 01 tháng 03 năm 2004 QUY T NH V GI I THƯ NG MÔI TRƯ NG. B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 27 tháng 12 năm 1993; Căn c Ngh nh s 91/2002/N - CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Theo ngh c a C c trư ng C c B o v Môi trư ng, V trư ng V Pháp ch c a Chánh Văn phng B , QUY T NH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v Gi i thư ng Môi trư ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Quy t nh này thay th Quy t nh s 05/2001/Q - BKHCNMT ngày 11/4/2001 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng v Gi i thư ng Môi trư ng. i u 3. Chánh Văn phng B , C c trư ng C c B o v môi trư ng, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t chưc, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NGB TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Mai Ái Tr c
  2. QUY NH V GI I THƯ NG MÔI TRƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2004/Q - BTNMT ngày 01/3/2004 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng). Chương 1: NH NG QUY NH CHUNG i u 1. i tư ng ư c xét t ng Gi i thư ng Môi trư ng. Gi i thư ng Môi trư ng (sau ây g i t t là Gi i thư ng) là hình th c khen thư ng c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng t ng cho các t ch c, cá nhân trong nư c; ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; t ch c, cá nhân nư c ngoài và t ch c qu c t (sau ây g i t t là t ch c, cá nhân) có nhi u thành tích trong s nghi p b o v môi trư ng Vi t Nam. i u 2. Áp d ng Quy nh v Gi i thư ng Quy nh v Gi i thư ng Môi trư ng là cơ s các B , ngành, a phương, t ch c và cá nhân l p h sơ ngh xét t ng Gi i thư ng. i u 3. Th i i m xét t ng Gi i thư ng Gi i thư ng ư c xét t ng và công b hàng năm vào d p k ni m Ngày Môi trư ng Th gi i (ngày 05 tháng 6). i u 4. Lo i, hình th c và s lư ng Gi i thư ng 1. Gi i thư ng g m hai (2) lo i: Gi i thư ng cho t ch c và gi i thư ng cho cá nhân. 2. T ch c, cá nhân ư c t ng Gi i thư ng ư c trao t ng B ng khen c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, Huy hi u bi u trưng c a Gi i thư ng và m t kho n ti n thư ng. 3. S lư ng Gi i thư ng hàng năm ư c xem xét trên cơ s các k t qu c th c a thành tích b o v môi trư ng, nhưng không quá 20 gi i. i u 5. Cơ quan thư ng tr c c a Gi i thư ng Cơ quan thư ng tr c c a Gi i thư ng là C c B o v môi trư ng thu c B Tài nguyên và Môi trư ng, có trách nhi m ti p nh n h sơ ngh xét t ng gi i thư ng, t o i u ki n cho ho t ng c a H i ng xét duy t Gi i thư ng, t ch c công b và trao gi i thư ng cho các t ch c, cá nhân ư c t ng Gi i thư ng. Chương 2: TIÊU CHU N XÉT T NG GI I THƯ NG
  3. i u 6. i u ki n xét t ng Gi i thư ng T ch c, cá nhân ư c xét t ng Gi i thư ng ph i có m t trong các thành tích ho c k t qu n i b t trong các ho t ng b o v môi trư ng sau ây: 1. Gi i quy t thành công m t v n môi trư ng c thù hay thúc y m t cách áng k ti n b trong ho t ng b o v môi trư ng, k c nh ng v n liên quan n phát tri n b n v ng; 2. Thành công trong vi c hư ng s quan tâm c a m i ngư i vào gi i quy t các v n môi trư ng ho c có nh ng gi i pháp huy ng ư c c ng ng tham gia vào các ho t ng b o v môi trư ng; 3. óng góp áng k v m t trí tu , ki n th c khoa h c và các ngu n l c khác gi i quy t nh ng v n v môi trư ng. 4. Là t m gương i n hình cho nh ng ngư i khác noi theo trong công cu c b o v môi trư ng. i u 7. Lĩnh v c xét t ng Gi i thư ng Các lĩnh v c ư c xem xét t ng Gi i thư ng bao g m: 1. Giáo d c, ào t o, truy n thông môi trư ng; 2. ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c và công ngh vào b o v môi trư ng; 3. Kh c ph c s c , gi m thi u ô nhi m, ph c h i và c i thi n môi trư ng; 4. B o v và phát tri n tài nguyên thiên nhiên; 5. Qu n lư môi trư ng. Chương 3: TRNH T NGH VÀ XÉT T NG GI I THƯ NG i u 8. H sơ ngh xét t ng Gi i thư ng H sơ ngh xét t ng Gi i thư ng g m: 1. ơn ngh xét t ng Gi i thư ng theo M u s 1a và 1b kèm theo Quy nh này; 2. Báo cáo k t qu ho t ng b o v môi trư ng c a t ch c, cá nhân (không quá 5 trang ánh máy kh gi y A4), trong ó mô t k t qu và các d n ch ng c th , rơ ràng v thành tích, c bi t là nh ng d n ch ng v k t qu áp d ng th c ti n. Báo cáo c a t ch c, cá nhân ph i có xác nh n c a S Tài nguyên và Môi trư ng nơi có thành tích v b o v môi trư ng ho c c a B qu n lư ngành;
  4. 3. Hai (2) nh 3 x 4 cm c a cá nhân, nh logo c a t ch c và t ba (3) n năm (5) nh ch ng minh thành tích c a t ch c, cá nhân trong ho t ng b o v môi trư ng (ph c v m c ích lưu tr và truy n thông v Gi i thư ng). i u 9. H i ng xét t ng Gi i thư ng 1. H i ng xét t ng Gi i thư ng do B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy t nh thành l p. S lư ng thành viên c a H i ng là các nhà khoa h c, nhà qu n lư trong lĩnh v c môi trư ng và các lĩnh v c khác có liên quan i di n cho các cơ quan khoa h c, cơ quan qu n lư, cơ quan truy n thông, t ch c chính tr - xă h i và h i qu n chúng. Giúp vi c cho H i ng xét t ng Gi i thư ng có Ban Thư kư. Ban Thư kư do Cơ quan thư ng tr c Gi i thư ng l p. 2. H i ng xét t ng Gi i thư ng làm vi c theo ch t p th . Quy t nh c a H i ng xét thư ng ch có giá tr khi có ít nh t hai ph n ba s thành viên H i ng ng ư. 3. K t qu ánh giá và xét ch n c a H i ng xét t ng Gi i thư ng ư c báo cáo lên B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng xem xét và quy t nh t ng thư ng. i u 10. Nguyên t c xét t ng Gi i thư ng 1. Vi c xét t ng Gi i thư ng ư c th c hi n b ng phương pháp ch m i m. Trên cơ s t ng s i m trung bnh ư c ánh giá cho công lao óng góp c a t ch c, cá nhân do thành viên H i ng xét t ng Gi i thư ng ngh theo nh ng tiêu chí t i i u 12 c a Quy nh này. i m trung bnh tính xét t ng gi i thư ng ph i t t 70 i m tr lên. 2. Thành viên H i ng là cá nhân ho c t ch c ư c c xét t ng Gi i thư ng th không ư c tham gia xét t ng cho cá nhân và t ch c c a mnh. i u 11. Tŕnh t xét t ng Gi i thư ng 1. H sơ ngh xét t ng Gi i thư ng ư c g i v cơ quan thư ng tr c Gi i thư ng Môi trư ng trư c ngày 01 tháng 3 hàng năm. 2. Ban Thư kư có trách nhi m ti p nh n h sơ và ki m tra tính h p l c a h sơ ngh xét t ng Gi i thư ng. Trư ng h p h sơ chưa h p l , Ban Thư kư yêu c u t ch c, cá nhân b sung, hoàn ch nh. Sau khi h sơ y , h p l , Ban Thư kư phân lo i các h sơ theo t ng lĩnh v c xét t ng và chuy n t i các thành viên H i ng ư c phân theo nhóm tương ng. Trư ng h p c n thi t, có th ki n ngh v i H i ng g i h sơ xin ư ki n tư v n chuyên gia trư c khi g i h sơ t i các thành viên H i ng. 3. Vi c xét t ng Gi i thư ng ư c H i ng ti n hành theo 2 vng: a) Vng 1. Làm vi c nhóm theo t ng lĩnh v c xét thư ng. T ng thành viên H i ng ă ư c phân nhóm theo lĩnh v c ti p nh n h sơ, ti n hành ánh giá, th o lu n trong nhóm và cho i m
  5. t ng h sơ theo tiêu chí quy nh t i i u 12 c a Quy nh này và chuy n k t qu cho Ban Thư kư. Ban Thư kư t ng h p, l p danh sách các t ch c, cá nhân t s i m trung bnh t 70 i m tr lên xét ti p vng 2. b) Vng 2. H i ng làm vi c chung. Ban Thư kư t ng h p và tŕnh H i ng danh sách các t ch c, cá nhân ă t yêu c u vng 1. H i ng ti n hành trao i, th o lu n và t ng thành viên H i ng ch m i m i v i toàn b s h sơ. Sau khi xem xét, ánh giá t ng h p và tính i m trung bnh i v i t ng h sơ. H i ng tuy n ch n và l p danh sách ngh xét t ng Gi i thư ng cho các t ch c, cá nhân d a trên i m s trung bnh và s lư ng gi i thư ng. T i m i vng ch m, i m s c a các thành viên H i ng i v i m i h sơ d thư ng không ư c chênh l ch nhau quá 20 i m. 4. Căn c vào k t qu tuy n ch n c a H i ng. Cơ quan thư ng tr c Gi i thư ng t ng h p, l p danh sách các t ch c, cá nhân ư c ngh xét t ng Gi i thư ng Môi trư ng ngh B trư ng xem xét t ng thư ng. Thư ng tr c H i ng Thi ua Khen thư ng B Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m th m nh h sơ ngh t ng Gi i thư ng trư c khi tŕnh B trư ng xem xét, quy t nh. i u 12. Tiêu chí và thang i m xét t ng Gi i thư ng T ch c, cá nhân ư c xem xét t ng Gi i thư ng theo các tiêu chí và thang i m sau: 1. Tính hi u qu v trí tu và tri th c khoa h c và kinh nghi m: T i a 20 i m. 2. Nh ng óng góp v trí tu và tri th c khoa h c và kinh nghi m: T i a i m. 3. Quy mô và ph m vi nh hư ng: T i a 20 i m. 4. Tính sáng t o: T i a 15 i m. 5. Tính liên t c: T i a 10 i m. 6. i m xét thêm: 5 i m cho các i tư ng thu c vùng núi, vùng xa, vùng sâu và h i o. T ng i m t i a: 100 i m. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 13. Kinh phí c a Gi i thư ng môi trư ng Kinh phí c a Gi i thư ng Môi trư ng ư c trích t ngân sách Nhà nư c dành cho nhi m v qu n lư Nhà nư c v b o v môi trư ng.
  6. Kinh phí cho các gi i thư ng hàng năm ư c b sung t ngu n tài tr , ng h , óng góp c a các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c. i u 14. T ch c th c hi n C c trư ng C c B o v môi trư ng, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ôn c, ki m tra vi c th c hi n Quy nh này. Trong quá tŕnh th c hi n, n u có vư ng m c ph i k p th i báo cáo B Tài nguyên và Môi trư ng xem xét, quy t nh./. M u s 1a. M u ơn ngh xét t ng gi i thư ng môi trư ng (cá nhân) C NG HOÀ XĂ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p- T do- H nh phúc ***** ( a danh), ngày...........tháng........năm....... NGH XÉT T NG GI I THƯ NG MÔI TRƯ NG NĂM ......... 1. H và tên: ......................................................................................................... 2. Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................... 3. Nơi hi n nay:................................................................................................... 4. a ch liên h : .................................................................................................. 5. i n tho i: .............................Fax: ........................E- mail: .............................. 6. Nơi công tác: ..................................................................................................... 7. Công vi c ang th c hi n: (tên và mô t công vi c): ........................................ ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 8. Nh ng công vi c ă làm v b o v môi trư ng: .............................................. ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................
  7. ............................................................................................................................... 9. Tóm t t thành tích (dư i 500 t ) ....................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 10. Xác nh n c a S Tài nguyên và Môi trư ng Ký tên ho c c a B qu n lý ngành M u s 1b. M u ơn ngh xét t ng gi i thư ng môi trư ng (t ch c) C NG HOÀ XĂ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p- T do- H nh phúc ( a danh)., ngày...........tháng........năm....... NGH XÉT T NG GI I THƯ NG MÔI TRƯ NG NĂM ......... 1. Tên ơn v : .......................................................................................................... 2. Ngày thành l p: .................................................................................................. 3. a ch liên h : .................................................................................................... 4. i n tho i: .............................Fax: ........................E- mail: ...............................
  8. 5. Ngư i lănh o: H và tên: ............................ i n tho i: ................................. ...................................... Fax...................................... E- mail................................. 6. Công vi c ang th c hi n: (tên và mô t công vi c): .......................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 7. Nh ng công vi c ă làm v b o v môi trư ng: ................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 8. Tóm t t thành tích (dư i 500 t ) ......................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 9. Xác nh n c a S Tài nguyên và Môi trư ng Lãnh o ký ho c B qu n lư ngành
Đồng bộ tài khoản