Quyết định số 02/2005/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
67
lượt xem
4
download

Quyết định số 02/2005/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2005/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 332 : 2004 "Vật liệu chịu lửa - Ký hiệu các đại lượng và đơn vị" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2005/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2005/Q -BXD Hà N i, ngày 06 tháng 01 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TCXDVN 332 : 2004 "V T LI U CHNU L A KÝ HI U CÁC I LƯ NG VÀ ƠN VN" B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36 / 2003 / N -CP ngày 4 / 4 / 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này 01 Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam: TCXDVN 332 : 2004 " V t li u ch u l a - Ký hi u các i lư ng và ơn v ". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Các Ông : Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n: B TRƯ NG B XÂY D NG - Như i u 3 - VP Chính Ph - Công báo - B Tư pháp - V Pháp ch Nguy n H ng Quân - Lưu VP&V KHCN L i nói u TCXDVN . . . 2004 " V t li u ch u l a - Ký hi u các i lư ng và ơn v " ư c B Xây d ng ban hành theo quy t nh s .........../Q -BXD ngày........tháng.....năm....... V t li u ch u l a- Ký hi u các i lư ng và ơn v Refractories- Quantities Symbols and units 1 Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này quy nh tên các ký hi u i lư ng và ơn v s d ng trong lĩnh v c v t li u ch u l a. 2 Tài li u vi n d n Các tài li u vi n d n ư c nêu t i c t " nh nghĩa các i lư ng " trong i u 3 c a tiêu chuNn này 3 Tên và ký hi u Tên ký hi u các i lư ng và ơn v ư c quy nh b ng 1. B ng 1: i lư ng và ơn v
 2. i lư ng STT i lư ng Ký nh nghĩa Chú thích hi u 01 Áp su t P L c tác d ng lên m t ơn v di n tích Pressure [ TCVN 6398-3:1999] [ ISO 31-3:1992] 02 Áp su t dư Pe dư áp su t so v i áp su t khí Excessive pressure quy n [ TCVN 6398-3:1999] [ ISO 31-3:1992] 03 Bán kính r Bán kính hình h c Radius [ TCVN 6398-3:1999] [ISO 31-3:1992] 04 Chi u dài l Chi u dài hình h c Length [ TCVN 6398-3:1999] [ISO 31-3:1992] 05 Chi u dài ban u lo Chi u dài c a m u trư c khi thí Initial length nghi m [TCVN 6530-5:1999] [ISO 2478:1987] 06 Chi u dài cu i cùng l1 Chi u dài c a m u sau khi thí Final length nghi m [TCVN 6530-5:1999] [ISO 2478:1987] 07 Chi u r ng b Chi u r ng hình h c Width 08 Chi u r ng ban u b0 Chi u r ng c a m u trư c khi thí nghi m Initial width 09 Chi u r ng cu i cùng bi Chi u r ng c a m u sau khi thí nghi m Final width
 3. 10 Chi u d y h Chi u d y hình h c Thickness 11 Chi u d y ban u h0 Chi u d y c a m u trư c khi thí nghi m Initial thickness [TCVN 6530-5:1999] [ISO 2478:1987] 12 Chi u d y cu i cùng h1 Chi u d y c a m u sau khi thí Final thickness nghi m [TCVN 6530-5:1999] [ISO 2478:1987] ơn v STT Tên ơn v Ký hi u H s chuy n i và chú thích Qu c t 01 Pascan Pa 1 Pa =1 N/m2 1 Pa =10-6Mpa 1 Pa = 10-6 N/mm2 1 Pa = 10-5Bar 02 Pascan Pa 1 Pa = 9,87.10-6 atm 1 Pa = 1,02.10-5at 1 Pa = 75.10-4mmHg 1 Pa = 1,02.10-2mmH2O 03 milimét mm 04 milimét mm 05 milimét mm 06 milimét mm 07 milimét mm 08 milimét mm 09 milimét mm
 4. 10 milimét mm 11 milimét mm 12 milimét mm (Ti p theo) i lư ng STT i lư ng Ký nh nghĩa Chú thích hi u 13 Di n tích S Di n tích hình h c Area 14 Di n tích thi t di n St Di n tích m t c t ngang b ng tích ngang c a chi u r ng ho c chi u dài v i chi u cao c a m u th Cross - section area [TCVN 6530-1: 1999] [ISO 10059:1992] 15 Di n tích b m t Sbmr T ng di n tích b m t c a t t c các riêng h t c a v t li u trong m t ơn v Specific surface kh i lư ng area 16 Nm tuy t i Wab Là t s tính b ng ph n trăm kh i Absolute humidity lư ng c a hơi nư c trong m t ơn v th tích không khí so v i kh i lư ng không khí ch a trong ơn v th tích ó 17 Nm tương i Wr Là t s ph n trăm kh i lư ng hơi nư c có trong m t th tích không Relative humidity khí so v i kh i lư ng hơi nư c bão hoà có trong th tích ó. 18 hút Nm W Là t s ph n trăm kh i lư ng Nm ư c hút vào m u trong không Moisture absorption khí so v i kh i lư ng m u khô 19 hút nư c Wa Là t s ph n trăm kh i lư ng nư c Wa=100(m2-m1)/m1 ng m y vào m u so v i kh i Water absorption lư ng m u khô m1 : Kh i lư ng khô
 5. [TCVN 6530 - 3:1999] c a m u th (46) [ISO 5016: 1997] m2: Kh i lư ng m u th bão hoà ch t l ng cân trong không khí (47) 20 x p Kín Xk Là t s gi a t ng th tích các l Xk= Xt - Xbk x p kín trong v t li u v i t ng th Closed porosity L x p n m trong v t tích c a v t li u li u ch u l a không cho [TCVN 6530-3:1999] các ch t l ng th m qua khi ư c ngâm trong [ISO 5017 : 1998] dung d ch Xt x p toàn ph n(21) Xbk x p bi u ki n(22) ơn v (Ti p theo) STT Tên ơn v Ký hi u H s chuy n i và chú thích Qu c t 13 mili mét vuông mm2 1 mm2 =10-6m2 1 mm2= 10-2cm2 14 mili mét vuông mm2 15 mili mét vuông trên gam mm2/g 16 ph n trăm % 17 ph n trăm % 18 ph n trăm % 19 ph n trăm % 20 ph ntrăm % (ti p theo) i lư ng STT i lư ng Ký nh nghĩa Chú thích
 6. hi u 21 x p toàn ph n Xt Là t s gi a t ng th tích Xt=100 (ρt- ρb)/ ρt ( x p th c) c a l x p kín và l x p h trong v t li u v i t ng ρt: kh i lư ng riêng (40) True porosity th tích v t li u ρb: Kh i lư ng th tích(41) [TCVN 6530-3 :1999] [ISO 5017 : 1997] 22 x p bi u ki n Xbk Là t s tính b ng phNn Xbk= 100 (m2-m1)/(m2-m3) trăm th tích gi a các l Apparent porosity V nguyên t c l x p h là toàn x p h so v i th tích c a b các l x p mà l i thông v i toàn m u th khí quy n trưc ti p ho c gián ti p [TCVN 6530-3 :1999] qua nhau [ISO 5017 : 1997] (m1,m2,m3 ; tương ng v i các i lương 46,47,48 trong tiêu chu n này) 23 ch u l a tr Tính ch t c trưng c a Nhi t khi nh c a côn tiêu v t li u ch u l a cho phép chuNn g c ch m b m t c a Refractoriness v t li u ch u ng ư c (côn tiêu chuNn ư c nung i u nhi t cao trong môi ki n và t c nâng nhiêt xác trư ng và i u ki n s nh d ng [TCVN 6530-4 :1999] [ISO 528-83] 24 d n nhi t λ Lư ng nhi t truy n qua v t li u ch u l a trên m t ơn Thermal v th i gian chia cho m t conductivity ơn v di n tích c t ngang và m t ơn v trênh l ch gradient nhi t d c theo hư ng c a dòng nhi t [TCVN 6398-4 :1999] [ISO 31-4 1992] 25 khuy ch tán a d n nhi t c a v t li u a=λ/(cp x ρb) nhi t ch u l a chia cho nhi t dung trên m t ơn v th λ: d n nhi t(24) Thermal diffusivity tích c a v t li u cp: nhi t dung ng áp (62) [TCVN 6398-4 :1999] ρb: kh i lương th tích(41) [ISO 31-4 1992] 26 b n s c nhi t R Là kh năng s n phNm Thermal shock ch u l a không b phá hu resistance do thay i nhi t t ng t
 7. [TCVN 6530 - 7 : 2000] [EN 993-11: 1997] ơn v (ti p theo) STT Tên ơn v Ký hi u H s chuy n i và chú thích Qu c t 21 ph n trăm % 22 ph n trăm % 0 23 Celsius C 24 oát trên mét, Kenvin W/(m.K) 1 W/(m.K) =8,6 . 10-1 kcal/(h.m.0C) 25 mét vuông trên giây m2/s 26 l n l n (ti p theo) i lư ng STT i lư ng Ký nh nghĩa Chú thích hi u 27 co- n ph theo chi u ±∆L Là t s tính b ng ph n trăm ∆l=100 (ln-l0)/l0 dài gi a hi u chi u dài m u th Permanent linear change trư c và sau nung v i chi u dài m u th trư c khi nung l0 chi u dài m u th trư c khi nung. [TCVN 6530-5: 1999] ln chi u dài m u th [ISO 2477:1987] sau nung. Hi n tư ng v t li u ch u l a co - n ph không quay l i chi u dài ban u. D u + v t li u n ph D u - v t li u co ph 28 co- n ph theo th ±∆V Là t s tính b ng ph n trăm ∆V= 100(Vn-V0)/V0 tích gi a hi u th tích m u th Permanent volume trư c và sau nung v i th tích V0 th tích m u th
 8. change m u th trư c khi nung trư c khi nung [TCVN 6530-5: 1999] Vn th tích m u th sau khi nung [ISO 2477:1987] Hi n tư ng v t li u ch u l a co - n ph không quay l i th tích ban u. D u + v t li u n ph D u - v t li u co ph 29 ư ng kính d ư ng kính hình h c diameter 30 ư ng kính trung dtb dtb= (d1+d2+....+dn)/n bình Mean diameter 31 ư ng kính ban u d0 ư ng kính c a m u trư c Initial diameter khi thí nghi m [TCVN 6530-1:1999] [ISO 10059-11992 ] 32 ư ng kính cu i cùng d1 ư ng kính c a m u sau khi thí nghi m Final diameter ơn v ( ti p theo) STT Tên ơn v Ký hi u H s chuy n i và chú thích Qu c t 27 ph n trăm % 28 ph n trăm % 29 milimét mm 30 milimét mm 31 milimét mm
 9. 32 milimét mm (ti p theo) i lư ng STT i lư ng Ký nh nghĩa Chú thích hi u 33 b nu n Ru L c c c i mà m t m u i v i m u lăng tr ch Modulus of rupture thí nghi m hình lăng tr nh t c a s n phNm ch u l a có Ru =3PL/2bh2 kích thư c quy nh có th ch u ư c khi nó b i v i m u lăng tr tròn u n trong m t thi t b R =8PL/πd3 u u n ba i m P áp l c c c i(01) [ISO 5014: 1997] L kho ng cách gi a hai i m b chi u r ng m u th (08) h chi u d y m u th (11) d ư ng kính m u th (31) 34 b n kéo Rk L c kéo c c i mà s n Tensile strength phNm ch u l a có th ch u ư c trư c khi b t [ISO 10635: 1999] 35 b n nén nhi t Rn T i tr ng c c i ( dư i i v i m u tr hình thư ng i u ki nxác nh nhi t vuông thư ng) chia cho di n Cold compressive Rn =P/bh strength tích ch u t i nén , trư c khi v t li u ch u l a b i v i m u tr hình tròn phá hu Rn =4P/πd2 [TCVN 6530-1:1999] [ISO 10059-1:1992] P t i tr ng c c i(01) b chi u r ng m u th (08) h chi u d y m u th (11) d ư ng kính m u th (31) 36 H s dãn n nhi t dài α tăng kích thư c chi u dài c a m u khi nung nó Linear thermal expansion coeffcient lên 1 [ISO 31- 4:1999]
 10. 37 H s dãn n trung bình α(T1,T2 Bi n i chi u dài m u trong kho ng nhi t ) chia cho tích c a bi n i T1 và T2 nhi t và chi u dài m u t i nhi t T1 Mean linear thermal expansion coeffcient between T1 and T2 [ISO 31- 4:1999] 38 H s dãn n ph n trăm α% T s tính b ng ph n trăm gi a bi n i chi u Percentage thermal dài m u trong kho ng expansion coeffcient nhi t T1 và T2 so v i chi u dài m u t i nhi t T1 [ISO 2478 :73] ơn v ( ti p theo) STT Tên ơn v Ký hi u H s chuy n i và chú thích Qu c t 33 Niutơn trên milimét vuông N/mm2 1 N/mm2=1 MPa 1 N/mm2=10Kg/cm2 1 N/mm2=1.106 Pa 1 N/mm2=1.106 N/m2 1 N/mm2=1,02.10-1kg/mm2 34 Niutơn trên milimét vuông N/mm2 35 Niutơn trên milimét vuông N/mm2 36 Kenvin mũ tr 1 K-1 37 Kenvin mũ tr 1 K-1 38 ph n trăm % ( ti p theo) i lư ng STT i lư ng Ký hi u nh nghĩa Chú thích
 11. 39 Kh i lư ng th tích ρb Là t s gi a kh i ρb= m1ρs/(m2-m3) Bulk density lư ng khô c a v t li u ch u l a v i th tích toàn ph n c a v t li u m1: kh i lư ng m u th khô cân trong không [TCVN 6530-3:1999] khí(46) [ISO 5017:1998] m2 : kh i lư ng m u th bão hoà ch t l ng cân trong không khí(47) m2: kh i lư ng m u th bão hoà ch t l ng cân trong ch t l ng(48) 40 Kh i lư ng riêng ρt Là t s gi a kh i ρt=m/V lư ng ch t r n c a v t li u v t li u ch u l a True density v i th tích th c c a nó m: kh i lư ng ch t r n c a v t li u ch u l a V: th tích thưc(74) [TCVN 6530-3:1999] [ISO 5017:1998] 41 Kh i lư ng th tích c a ρk Kh i lư ng khí ch a khí trong m t ơn v th tích Air bulk density 42 Kh i lư ng th tích c a ρh Là t s gi a kh i v t li u h t lư ng c a v t li u h t khô trên t ng th tích Grains bulk density c a t t c các h t c a nó, bao g m th tích c a l x p kín n m bên trong h t [ISO 8840:1987] 43 Kh i lư ng c a m u m Kh i lư ng cân c a m u Specimen weight 44 Kh i lư ng ban u mo Kh i lư ng ban u c a Initial weight m u trư c khi thí nghi m 45 Kh i lư ng cu i cùng mc Kh i lư ng c a m u sau thí nghi m Final weight 46 Kh i lư ng khô c a m1 Kh i lư ng m u ư c
 12. m u th s y khô n kh i lư ng không i t i nhi t Weight of dry test piece 110±50c cân trong không khí [TCVN 6530-3:1999] [ISO 5017:1998] ơn v ( ti p theo) STT Tên ơn v Ký hi u H s chuy n i và chú thích Qu c t 39 gam trên centimét kh i g/cm3 40 gam trên centimét kh i g/cm3 41 gam trên cen timét kh i g/cm3 42 gam trên centimét kh i g/cm3 43 gam g 44 gam g 45 gam g 46 gam g ( ti p theo) i lư ng STT i lư ng Ký nh nghĩa Chú thích hi u 47 Kh i lư ng m u th bão hoà m2 Kh i lư ng ư c xác ch t l ng nh b ng cách cho m u ng m y ch t l ng sau Weight of immersed test piece ó cân trong không khí. [TCVN 6530-3:1999] [ISO 5017:1998] 48 Kh i lư ng m u th trong ch t m3 Kh i lư ng ư c xác
 13. l ng nh b ng cách cho m u ng m y ch t l ng sau Weight of soaked test piece ó cân trong ch t l ng [TCVN 6530-3:1999] [ISO 5017:1998] 49 Kh i lư ng chén nung mc Kh i lư ng chén dùng Crucible weight nung m u thí nghi m 50 Mô un àn h i E ng su t kéo c c i chia E=δ/ε=const cho kéo dài tương i Modulus of elasticity δ = F/S ng su t [TCVN 6398-3:1992] kéo c c i [ISO 31-3 1992] ε = ∆l/l kéo dài tương i F: l c kéo c c j S di n tích ti t di n ngang ∆l= li-l0: thay i chi u dài l : chi u dài Mô dun àn h i có ther g i là mô un Young 51 Mô un trư t G ng su t trư t c c i G=τ/ϕ Modulus of rigidity chia cho tr s trư t tương i τ= F/S ng su t trư t c c i gây [TCVN 4522-88] nên bi n d ng [ISO 31-3 1992] trư t tương ng, ng su t này ph thu c vào m c chênh l ch dãn n nhi t không u c a các l p ε = ∆l/h =tgϕ ≈ ϕ biên trư t ho c góc trư t h chi u cao c a l p b trư t Mô un trư t có th g i là mô un Coulomb ơn v ( ti p theo)
 14. STT Tên ơn v Ký hi u H s chuy n i và chú thích Qu c t 47 gam g 48 gam g 49 gam g 50 Pascan Pa 51 Pascan Pa ( ti p theo) i lư ng STT i lư ng Ký nh nghĩa Chú thích hi u 52 Nhi t thí nghi m tt Nhi t ti n hành thí Tests temperature nghi m 53 Nhi t b t u t0 Nhi t b t u thí nghi m Initial temperature 54 Nhi t K t thúc tk Nhi t k t thúc thí nghi m Final temperature 55 Nhi t bi n d ng 0,5 % t0,5 Nhi t ng v i m u lún Ngoài t0,5 còn xác nh dư i t i tr ng xu ng 0,5% dư i t i tr ng các nhi t t1,t2 và t5 riêng 0,2 N/mm2 các nhi t này tương 0,5% deformation ng v i m u lún xu ng temperature under load [TCVN 6530-6:1999] 1%, 2% và 5% [ISO 1893-1989] 56 Nhi t bi n d ng 4% t4 Nhi t ng v i m u lún Quy ư c t4 là nhi t dư i t i tr ng xu ng 4% dư i t i tr ng t i h n c a v t li u riêng 0,2N/mm2 ch u l a 4% deformation temperature under load [TCVN 6530-6:1999] [ISO 1893-1989] 57 Nhi t bi n d ng 40% t40 Nhi t ng v i m u lún Quy ư c t40 là nhi t xu ng 40% dư i t i tr ng phá hu v t li u ch u
 15. dư i t i tr ng riêng 0,2 N/mm2 l a dư i t i tr ng riêng 40% deformation [TCVN 6530-6:1999] temperature under load [ISO 1893-1989] 58 Nhi t nung tn Nhi t cao nh t c a quá trình s lý nhi t c a nguyên Firing temperature li u ho c s n phNm ch u l a 59 Nhi t s y ts Nhi t c a quá trình thoát Nm c a nguyên li u ho c Drying temperature s n phNm t o hình 60 Nhi t nóng chNy tnc Nhi t ng v i tr ng thái cân b ng pha gi a pha tinh th và pha l ng Melting temperature 61 Nhi t trung bình tcb tcb= (t1+t2)/2 Mean temperature ơn v ( ti p theo) STT Tên ơn v Ký hi u H s chuy n i và chú thích Qu c t 0 52 Celsius C 0 53 Celsius C 0 54 Celsius C 0 55 Celsius C 0 56 Celsius C 0 57 Celsius C 0 58 Celsius C
 16. 0 59 Celsius C 0 60 Celsius C 0 61 Celsius C (ti p theo) i lư ng STT i lư ng Ký nh nghĩa Chú thích hi u 62 Nhi t dung riêng ng áp Cp Là lư ng nhi t c n thi t tăng nhi t c a m t ơn v Thermal capacity kh i lư ng lên m t [TCVN 6398-4: 1999] [ISO31-4:1992] 63 Th i gian thí nghi m τt Th i gian ti n hành thí Testing time nghi m 64 Th i gian b t u τ0 Th i gian úng v i th i i m Initial time b t u ti n hành thí nghi m 65 Th i gian k t thúc τk Th i gian úng v i th i i m Final time k t thúc thí nghi m 66 Th i gian s y τs Th i gian s lý nhi t trong quá trình thoát Nm c a Drying time nguyên li u ho c s n phNm t o hình 67 Th i gian nung τn Th i gian s lý nhi t trong Firing time quá trình nung nguyên li u ho c s n phNm ch u l a 68 Thay i kh i lư ng ∆m S thay i kh i lư ng trư c và sau thí nghi m c a Weight changing v t li u ch u l a
 17. 69 Thay i kh i lư ng khi ∆mn Kh i lư ng thay i khi nung nung v t li u ch u lư Weight changing on firing 70 Th tích ch t khí Va Th tích ch t khí s d ng trong thí nghi m Air volume 71 Th tích ch t l ng Vl Th tích ch t l ng s d ng trong thí nghi m Fludity volume [TCVN 6530-3:1999] [ISO 5017: 1998] 72 Th tích toàn ph n Vb T ng th tích c a các ch t Bulk volume r n, các l x p h và l x p kín trong v t li u ch u l a x p [TCVN 6530-3:1999] [ISO 5017: 1998] ơn v ( ti p theo) STT Tên ơn v Ký hi u H s chuy n i và chú thích Qu c t 62 Jun trên gam . Kenvin J/g. K 63 phút min 1 min=60s gi h 1h=60 min ngày d 1d=24 h 64 phút min gi h ngày d 65 phút min gi h ngày d
 18. 66 phút min gi h ngày d 67 phút min gi h ngày d 68 gam g 69 gam g 70 centimét kh i cm3 71 centimét kh i cm3 72 centimét kh i cm3 (k t thúc) i lư ng STT i lư ng Ký nh nghĩa Chú thích hi u 73 Th tích l x p Vp Ph n th tích l x p có trong v t li u ch u l a Pores volume [TCVN 6530-3:1999] [ISO 5017:1998] 74 Th tích th c Vs Th tích c a ch t r n trong v t li u ch u l a True volume [TCVN 6530-3:1999] [ISO 5017:1998] ơn v (k t thúc) STT Tên ơn v Ký hi u H s chuy n i và chú thích Qu c t
 19. 73 centi mét kh i cm3 74 centi mét kh i cm3 ST i lư ng Ký nh nghĩa Ghi chú T hi u 1 áp su t tuy t i Pa áp su t trên giá tr Absolute pressure 0 tuy t i c a áp su t là lý thuy t thu ư c trong kho ng không ho c s 0 tuy t i c a nhi t 2 áp su t dư Pe dư áp su t so v i áp su t khí Excessive pressure quy n 3 áp su t phá hu Pd áp su t mà ó phá hu v t li u Disruptive pressure 4 Bán kính r Kho ng cách các i m trên ư ng tròn n tâm c a nó 5 Bán kính ngoài ra Bán kính hình h c Apparent radius 6 Bán kính trong re Bán kính hình h c ư c hi u ch nh Effective radius b i m t h s gi i thích cho s có m t c a m t phép s lý b m t 7 Chi u dài l 8 Chi u dài t ng l 9 Chi u dài chuNn l 10 Chi u dài o l 11 Chi u dài ban u l 12 Chi u dài cu i cùng l 13 Chi u r ng b 14 Chi u r ng ngoài b 15 Chi u r ng trong b 16 Chi u r ng ban u b
 20. 17 Chi u r ng cu i cùng b 18 Chi u cao h 19 Chi u cao ngoài h 20 Chi u cao trong h 21 Chi u cao ban u h 22 Chi u cao cu i cùng h 23 Di n tích S 24 Di n tích m t c t S 25 Di n tích ti t di n th ng S ban u 26 Di n tích ti t di n th ng S bi u ki n 27 Di n tích ti t di n th ng S h u hi u 28 Di n tích ti t di n th ng S cu i cùng 29 Di n tích b m t riêng S 30 Nm tuy t i W 31 Nm tương i W 32 hút Nm W 33 hút nư c W 34 x p Kín π 35 x p toàn ph n π 36 x ph π 37 ch u l a t 38 d n nhi t λ 39 d n nhi t λ 40 d n nhi t trong dòng λ nhi t song song v i hư ng l c t o hình t i nhi t t, T 41 d n nhi t trong dòng λ nhi t vuông góc v i hư ng l c t o hình t i nhi t t, T 42 b n nhi t B ng phương R pháp trao i nhi t t i môi trư ng làm l nh (không khí, nư c) nhi t t, T
Đồng bộ tài khoản