Quyết định số 02/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
4
download

Quyết định số 02/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2006/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nội tiết tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2006/Q -BYT Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH “QUY Đ NH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM N I TI T T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 171/2004/N -CP ngày 29/9/2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư Liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 c a B Y t và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp U ban nhân dân qu n lý nhà nư c v y t a phương; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V i u tr - B Y t , QUY T Đ NH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm N i ti t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V i u tr , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
  2. QUY Đ NH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM N I TI T T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 02/2005/Q -BYT ngày 16 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG i u 1. Trung tâm N i ti t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là Trung tâm N i ti t t nh) là ơn v s nghi p tr c thu c S Y t , ch u s qu n lý toàn di n c a Giám c S Y t , s ch o v chuyên môn, k thu t c a B Y t . i u 2. Trung tâm N i ti t t nh có tư cách pháp nhân, có tr s , có con d u riêng và ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. Trung tâm N i ti t t nh có ch c năng tham mưu cho Giám c S Y t và t ch c tri n khai th c hi n các ho t ng phòng, ch ng b nh n i ti t, ái tháo ư ng, r i lo n chuy n hoá và các r i lo n do thi u I t (g i chung là b nh n i ti t và r i lo n chuy n hoá) trên a bàn t nh. i u 4. Trung tâm N i ti t t nh có nhi m v và quy n h n sau: 1. Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n các ho t ng phòng, ch ng b nh n i ti t và r i lo n chuy n hoá c a t nh trên cơ s chương trình m c tiêu y t qu c gia và tình hình th c t a phương trình Giám c S Y t phê duy t. 2. Ch o và t ch c th c hi n các ho t ng sau: a) Giám sát, i u tra, phát hi n tình hình m c b nh n i ti t và r i lo n chuy n hoá trên a bàn t nh; b) Khám, i u tr , theo dõi i u tr b nh nhân và hư ng d n phòng, ch ng b nh n i ti t và r i lo n chuy n hoá t i c ng ng; Vi c t ch c khám, i u tr và theo dõi i u tr b nh nhân m c b nh n i ti t và r i lo n chuy n hoá t i Trung tâm do Giám c S Y t quy nh theo thNm quy n và theo quy nh c a pháp lu t căn c vào i u ki n, năng l c và nhu c u th c t a phương; c) Th c hi n giám sát k thu t ch t lư ng mu i I t c a các cơ s s n xu t và ch t lư ng mu i ăn có I t t i c ng ng theo tiêu chuNn ã ư c quy nh;
  3. d) Tham gia nghiên c u khoa h c và áp d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t v lĩnh v c phòng, ch ng b nh n i ti t và r i lo n chuy n hoá áp ng yêu c u c a ngành và a phương; ) Tham gia ào t o và ào t o l i v chuyên môn, k thu t theo k ho ch c a a phương và Trung ương cho cán b chuyên khoa và các cán b khác; e) Ph i h p v i Trung tâm Truy n thông Giáo d c s c kho và các cơ quan thông tin i chúng trên a bàn t nh xây d ng k ho ch, hư ng d n và t ch c th c hi n công tác thông tin, giáo d c, truy n thông trong phòng, ch ng b nh n i ti t và r i lo n chuy n hoá trên a bàn t nh; g) Th c hi n qu n lý cán b , ch chính sách, khen thư ng, k lu t i v i công ch c, viên ch c và qu n lý tài chính, tài s n c a ơn v theo quy nh c a pháp lu t; h) Th c hi n các ch th ng kê, báo cáo theo quy nh c a pháp lu t; i) Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do Giám c S Y t giao. Chương 3: CƠ C U T CH C i u 5. T ch c b máy 1. Lãnh o Trung tâm N i ti t t nh có Giám c và các Phó Giám c. 2. Các Phòng ch c năng g m: a) Phòng K ho ch tài chính; b) Phòng T ch c hành chính; c) Phòng Ch o tuy n. 3. Các Khoa chuyên môn g m: a) Khoa Khám b nh và Theo dõi i u tr ; b) Khoa C n lâm sàng; c) Khoa Dư c-Trang thi t b y t . i u 6. Biên ch và nh m c lao ng Biên ch , nh m c lao ng c a Trung tâm N i ti t t nh ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Kinh phí ho t ng
  4. 1. Ngân sách s nghi p y t ; 2. Ngân sách chương trình m c tiêu y t qu c gia; 3. Thu phí theo quy nh c a pháp lu t; 4. Vi n tr và các ngu n kinh phí h p pháp khác. i u 8. Nhi m v c a các Khoa, Phòng 1. Phòng K ho ch tài chính: a) Xây d ng k ho ch tháng, quý, năm c a Trung tâm; t ch c sơ k t, t ng k t vi c th c hi n các k ho ch; b) T ng h p d trù thu c, v t tư, hoá ch t và các trang thi t b c n thi t ph c v cho ho t ng c a Trung tâm; c) Qu n lý và c p phát kinh phí theo k ho ch ã ư c phê duy t, ch u trách nhi m thanh quy t toán theo quy nh c a pháp lu t; d) T ng h p các m t ho t ng c a Trung tâm và th c hi n ch th ng kê, báo cáo theo quy nh; ) Làm u m i t ng h p các d án trong và ngoài nư c c a Trung tâm. 2. Phòng T ch c hành chính: a) Qu n lý công tác t ch c, cán b ; th c hi n các ch chính sách, khen thư ng, k lu t theo quy nh c a pháp lu t; b) T ch c th c hi n các nhi m v hành chính, qu n tr ph c v cho ho t ng c a Trung tâm; c) Qu n lý, b o trì, b o dư ng tài s n c a Trung tâm. 3.Phòng Ch o tuy n: a) T ch c i u tra, phát hi n, giám sát và ánh giá tình hình m c b nh; tri n khai th c hi n k ho ch phòng, ch ng b nh n i ti t và r i lo n chuy n hoá t i c ng ng; b) Hư ng d n, ki m tra, giám sát k thu t ch t lư ng mu i I t c a các cơ s s n xu t, v n chuy n, d tr và ch t lư ng mu i ăn có I t t i c ng ng; c) Ph i h p v i Trung tâm truy n thông Giáo d c s c kho và các cơ quan thông tin i chúng xây d ng k ho ch, hư ng d n và t ch c tri n khai th c hi n công tác thông tin, truy n thông giáo d c s c kho trong phòng, ch ng b nh n i ti t và r i lo n chuy n hoá phù h p v i th c t a phương;
  5. d) Ch u trách nhi m hư ng d n tuy n dư i t ch c th c hi n và nâng cao hi u qu ho t ng phòng, ch ng b nh n i ti t và r i lo n chuy n hoá; ) Tham gia ào t o, ào t o l i cho cán b y t tuy n huy n và tuy n xã v chuyên môn, k thu t chuyên ngành. 4. Khoa Khám b nh và Theo dõi i u tr : a) Khám và theo dõi i u tr b nh nhân m c b nh n i ti t và r i lo n chuy n hoá chNn oán, tư v n và i u tr k p th i; b) Ph i h p v i các khoa, phòng ánh giá và qu n lý b nh nhân m c b nh n i ti t và r i lo n chuy n hoá t i c ng ng; c) Ph i h p v i các cơ s i u tr a phương và B nh vi n N i ti t Trung ương qu n lý, theo dõi và i u tr b nh nhân m c b nh n i ti t và r i lo n chuy n hoá trên a bàn t nh; d) Tham gia ào t o, ào t o l i cho cán b y t tuy n huy n và tuy n xã v chuyên môn, k thu t chuyên ngành. 5. Khoa C n lâm sàng: a) Th c hi n các xét nghi m và các k thu t c n lâm sàng khác ph c v công tác chNn oán và theo dõi i u tr b nh n i ti t và r i lo n chuy n hoá trên a bàn t nh; b) Ph i h p v i các khoa, phòng ki m tra, giám sát các ho t ng phòng, ch ng, chNn oán, theo dõi i u tr và qu n lý b nh nhân t i c ng ng; c) Tham gia hư ng d n nh ng k thu t c n lâm sàng chuyên ngành i v i các ơn v y t trên a bàn t nh; d) Tham gia ào t o, ào t o l i cho cán b làm công tác c n lâm sàng chuyên ngành a phương. 6. Khoa Dư c-Trang thi t b y t : a) Xây d ng k ho ch d trù thu c, hoá ch t, v t tư, trang thi t b y t m b o cho các ho t ng c a Trung tâm; b) Th c hi n c p thu c, hoá ch t, v t tư và qu n lý trang thi t b ph c v công tác phòng, ch ng b nh n i ti t và r i lo n chuy n hoá c a Trung tâm; c) Hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c s d ng và b o qu n thu c, hoá ch t, v t tư, trang thi t b y t ; d) Th c hi n thanh quy t toán vi c s d ng thu c, hoá ch t, v t tư, trang thi t b y t theo quy nh c a pháp lu t./.
Đồng bộ tài khoản