Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc S : 02/2007/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH PH I H P T CH C KI M TRA HO T NG KINH DOANH V N T I KHÁCH B NG XE TAXI TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 110/2006/N -CP ngày 28 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v i u ki n kinh doanh v n t i b ng ô tô; Theo ngh c a S Giao thông - Công chính (Công văn s 1038/SGTCC-VTCN ngày 04 tháng 10 năm 2006; Công văn s 1244/SGTCC-VTCN ngày 14 tháng 11 năm 2006 và Công văn s 1440/SGTCC-VTCN ngày 20 tháng 12 năm 2006); ý ki n c a S Tư pháp (Công văn s 3463/STP- VB ngày 01 tháng 10 năm 2006), QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch ph i h p t ch c ki m tra ho t ng kinh doanh v n t i khách b ng xe taxi trên a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 (mư i) ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S Khoa h c và Công ngh , Giám c Công an thành ph , C c trư ng C c Thu thành ph , Th trư ng các S - ban - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, Ch t ch Hi p h i Taxi thành ph , Th trư ng các t ch c, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc QUY CH
  2. PH I H P T CH C KI M TRA HO T NG KINH DOANH V N T I KHÁCH B NG XE TAXI TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2007/Q -UBND ngày 05 tháng 01 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy ch này quy nh vi c ph i h p theo k ho ch c a các cơ quan ch c năng c a thành ph H Chí Minh trong vi c t ch c ki m tra ho t ng kinh doanh v n t i khách b ng xe taxi trên a bàn thành ph . 2. Quy ch này không nh hư ng n vi c ki m tra, x ph t c a các cơ quan ch c năng. i u 2. Thành ph n ph i h p Bao g m các cơ quan ch c năng sau ây: 1. L c lư ng Công an nhân dân các c p; 2. Thanh tra S Giao thông - Công chính; 3. Chi c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng thành ph và Thanh tra S Khoa h c và Công ngh ; 4. C c Thu thành ph , các Chi c c Thu tr c thu c; 5. Trung tâm Qu n lý và i u hành v n t i hành khách công c ng. i u 3. i tư ng ki m tra T t c các xe ho t ng kinh doanh b ng xe taxi có bi n s ăng ký thu c thành ph H Chí Minh qu n lý. Chương 2: T CH C PH I H P VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M i u 4. N i dung ki m tra 1. Gi y ăng ký xe ô tô; trư ng h p xe taxi thu c s h u cá nhân xã viên, khi ho t ng ph i mang theo gi y ch ng nh n xe ang ho t ng t i H p tác xã có ch c năng kinh doanh v n t i khách b ng xe taxi do H p tác xã c p; 2. S ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b còn th i h n s d ng; 3. Gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s c a ch xe cơ gi i còn hi u l c; 4. Gi y phép lái xe phù h p v i lo i xe i u khi n và tu i quy nh; 5. Gi y ch ng nh n t p hu n v lái xe taxi;
  3. 6. Gi y ch ng nh n s c kh e; 7. H p èn xe taxi; 8. Các bi u trưng (logo) ho c tên doanh nghi p ho c tên giao d ch, s i n tho i giao d ch; 9. Màu sơn và ki u sơn thân xe; 10. ng h tính ti n (b ng ng Vi t Nam/Km) và vi c niêm y t giá cư c; 11. Phù hi u taxi (tem taxi). i u 5. K ho ch ki m tra Giao Thanh tra S Giao thông - Công chính ch u trách nhi m l p k ho ch ph i h p ki m tra g i n các ơn v ph i h p th ng nh t. i u 6. Phương th c ph i h p ki m tra 1. Ki m tra trên ư ng: Do Thanh tra S Giao thông - Công chính ch trì tri n khai; thành ph n ph i h p g m có Phòng C nh sát Giao thông ư ng b và Chi c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng thành ph . 2. Ki m tra t i các giao l và t i các nơi công c ng: Do Thanh tra S Giao thông - Công chính ch trì, ph i h p v i l c lư ng C nh sát Giao thông - Tr t t các qu n - huy n. i u 7. Phân công trách nhi m 1. Trong các phương th c ph i h p ki m tra t i i u 6 c a Quy ch này, l c lư ng C nh sát giao thông các c p ti n hành ra hi u l nh d ng xe; 2. Thanh tra viên thu c Thanh tra S Giao thông - Công chính ti n hành l p biên b n và x lý các hành vi vi ph m trong lĩnh v c giao thông ư ng b ; chuy n biên b n vi ph m hành chính có liên quan n ng h tính ti n trên xe taxi và phù hi u taxi (tem taxi) cho cơ quan quy nh t i kho n 3 và kho n 4 dư i ây x lý. 3. Chi c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng thành ph là u m i ti p nh n biên b n vi ph m hành chính v ng h tính ti n trên xe taxi bao g m th i gian hi u l c c a tem ki m nh ho c gi y ch ng nh n ki m nh ng h tính ti n, tình tr ng niêm chì ng h tính ti n và s d ng ng h tính ti n không có d u, tem ki m nh ho c gi y ch ng nh n ki m nh do Thanh tra S Giao thông - Công chính chuy n n ki m tra, xác minh và l p ngh Thanh tra S Khoa h c và Công ngh x lý các hành vi vi ph m theo quy nh. 4. Các Chi c c Thu tr c thu c C c Thu thành ph : a) Ti p nh n biên b n vi ph m hành chính v phù hi u taxi (tem taxi) thông qua hành vi vi ph m không có ăng ký kinh doanh taxi ho c phù hi u taxi (tem taxi) b công b vô hi u do Thanh tra S Giao thông - Công chính chuy n n (căn c vào a ch c a ch s h u ghi trên gi y ăng ký xe) và ti n hành x lý các hành vi vi ph m theo quy nh dư i s ch o th ng nh t c a C c Thu thành ph . b) Ti n hành ki m tra, i chi u danh sách c p dán phù hi u taxi (tem taxi) do Trung tâm Qu n lý và i u hành v n t i hành khách công c ng chuy n n (qua C c Thu thành ph ), v i danh sách ăng ký thu c a các doanh nghi p, H p tác xã kinh doanh taxi ti n hành công tác hành thu và sau 02 (hai) tháng thông báo danh sách các xe không th c hi n nghĩa v thu cho Trung tâm Qu n lý và i u hành v n t i hành khách công c ng ơn v này ti n hành vi c công b vô hi u các phù hi u taxi (tem taxi) ã c p.
  4. 5. Trung tâm Qu n lý và i u hành v n t i hành khách công c ng có trách nhi m cung c p danh sách các xe taxi thu c các doanh nghi p, H p tác xã kinh doanh taxi ã dán phù hi u taxi (tem taxi) và danh sách các xe taxi có phù hi u taxi (tem taxi) b công b vô hi u, cho các cơ quan ch c năng nêu t i kho n 2, kho n 3 và kho n 4 i u này và thông báo danh sách này trên trang web http://www.sgtcc.hochiminhcity.gov.vn/ c a S Giao thông - Công chính. i u 8. Trách nhi m c a cơ quan ph i h p 1. Tham gia các ho t ng ph i h p theo k ho ch chuNn b c a cơ quan ch trì quy nh t i i u 6 Quy ch này. 2. C và t o m i i u ki n thu n l i cho cán b , công ch c c a cơ quan mình khi tham gia công tác ph i h p. i u 9. Kinh phí Kinh phí t ch c các oàn ki m tra ph i h p theo k ho ch quy nh t i i u 6 Quy ch này ư c s d ng t ngu n thu x ph t vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông l i cho Ban An toàn giao thông thành ph . Chánh Thanh tra S Giao thông - Công chính có trách nhi m l p phương án và d toán chi phí t ch c các oàn ki m tra, trình cơ quan thNm quy n xét duy t theo quy nh. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 10. Giao S Giao thông - Công chính theo dõi, ôn c các cơ quan, ơn v liên quan ph i h p t ch c th c hi n Quy ch này; t ng h p tình hình, xu t và báo cáo nh kỳ hàng tháng cho y ban nhân dân thành ph k p th i gi i quy t các khó khăn vư ng m c ho c i u ch nh n i dung b n Quy ch (n u có) cho phù h p./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n H u Tín
Đồng bộ tài khoản