Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV

Chia sẻ: lawttnh17

Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV

B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
------- Đ c l p - T do - H nh phúc
---------
S : 02/2008/QĐ-BNV Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2008


QUY T Đ NH
V VI C BAN HÀNH M U BI U QU N LÝ H SƠ CÁN B , CÔNG CH C
B TRƯ NG B N IV
Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998, Pháp l nh s a đ i b sung
m t s đi u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 28 tháng 4 năm 2000 và pháp l nh s a đ i,
b sung m t s đi u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003;
Căn c Ngh đ nh 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v cán b , công
ch c xã, phư ng, th tr n; Ngh đ nh 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính
ph v ch đ công ch c d b ; Ngh đ nh s 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a
Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các đơn v s nghi p c a
Nhà nư c; Ngh đ nh s 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v tuy n
d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c;
Căn c Ngh đ nh s 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c
năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ;
Căn c quy đ nh t i Đi u 7 c a Quy ch qu n lý h sơ cán b , công ch c ban hành kèm theo
Quy t đ nh s 14/2006/QĐ-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B N i v ;
Xét đ ngh c a V trư ng V Công ch c - Viên ch c,
QUY T Đ NH
Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này các m u bi u đ ph c v công tác qu n lý h sơ cán
b , công ch c bao g m:
1. S Đăng ký h sơ cán b , công ch c theo m u S01-BNV/2008 có quy cách như sau:
a) Trang bìa làm b ng ch t li u gi y có đ b n cao kh A4 (210 x 297 mm);
b) Các trang ru t c a s làm b ng ch t li u gi y tr ng kh A4 (210 x 297 mm) v i 9 c t tiêu chí
thông tin sau: S th t , s h sơ, h và tên khai sinh, các tên g i khác, ngày tháng năm sinh,
quê quán, ch c v , cơ quan công tác, ghi chú.
2. S Giao nh n h sơ cán b , công ch c theo m u S02-BNV/2008 có quy cách như sau:
a) Trang bìa làm b ng ch t li u gi y có đ b n cao kh A4 (210 x 297 mm);
b) Các trang ru t c a s làm b ng ch t li u gi y tr ng kh A4 (210 x 297 mm) v i 10 c t tiêu chí
thông tin sau: S th t , ngày bàn giao, h và tên ngư i bàn giao, đơn v công tác, n i dung bàn
giao, h tên ngư i nh n, đơn v công tác, ch ký ngư i nh n, ch ký ngư i bàn giao, ghi chú.
3. S Theo dõi khai thác, s d ng h sơ cán b , công ch c theo m u S03-BNV/2008 có quy
cách như sau:
a) Trang bìa làm b ng ch t li u gi y có đ b n cao kh A4 (210 x 297 mm);
b) Các trang ru t c a s làm b ng ch t li u gi y tr ng kh A4 (210 x 297 mm) v i 8 c t tiêu chí
thông tin sau: S th t , ngày nghiên c u, h và tên ngư i nghiên c u, đơn v công tác, n i dung
nghiên c u, hình th c nghiên c u, ngày tr , ghi chú.
4. B sung tiêu chí "di n bi n quá trình lương c a cán b , công ch c" vào Sơ y u lý l ch cán b ,
công ch c theo m u 2c-BNV/2008 và th ng nh t s d ng m u này thay th m u Sơ y u lý l ch
02a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007
c a B trư ng B N i v v vi c ban hành thành ph n h sơ cán b , công ch c và m u bi u
qu n lý h sơ cán b , công ch c.
Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo.
Đi u 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch
t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các đơn v s nghi p và doanh
nghi p nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./.


B TRƯ NG
Tr n Văn Tu n
M u S01-BNV/2008 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 c a
B trư ng B N i v


C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc
---------------------
S ĐĂNG KÝ
H SƠ CÁN B , CÔNG CH C


Cơ quan, đơn v : ...............................................................................
Năm ..........
HƯ NG D N CÁCH GHI S ĐĂNG KÝ H SƠ CBCC
(M u S01-BNV/2008 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 c a
B trư ng B N i v )


1. S th t : ghi s đ m tăng d n ng v i m i m t h sơ c a cán b , công ch c đư c vào S
đăng ký h sơ.
2. S h sơ: ghi s c a h sơ đư c cơ quan qu n lý h sơ đánh s theo cách s p x p h sơ cán
b , công ch c quy đ nh t i kho n 2 Đi u 13 Quy ch qu n lý h sơ cán b , công ch c ban hành
kèm theo Quy t đ nh s 14/2006/QĐ-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B N i v .
3. H và tên khai sinh: vi t ch in hoa đúng v i h và tên trong h sơ cá nhân c a cán b , công
ch c.
4. Các tên g i khác: ghi tên g i khác ho c bí danh khác đã dùng trong ho t đ ng cách m ng,
trong lĩnh v c báo chí, văn h c ngh thu t,... (n u có) c a cán b , công ch c đúng như cán b ,
công ch c khai trong h sơ.
5. Ngày tháng năm sinh: ghi đúng và đ y đ như ngày, tháng, năm sinh mà cán b , công ch c
khai trong h sơ cá nhân.
6. Quê quán: ghi đúng và đ y đ như quê quán mà cán b , công ch c khai trong h sơ cá nhân
7. Ch c v : ghi ch c v cao nh t c a cán b , công ch c t i th i đi m vào S đăng ký h sơ.
8. Cơ quan công tác: ghi tên cơ quan, t ch c, đơn v mà cán b , công ch c hi n đang công tác
t i th i đi m vào S đăng ký h sơ cán b , công ch c.
9. Ghi chú: ghi nh ng thông tin b sung v đ c đi m c a h sơ đ giúp cho vi c qu n lý và theo
dõi h sơ c a cán b , công ch c đư c thu n ti n./.


Ghi chú: Hư ng d n trên đây đư c in m t sau c a trang bìa quy n S Đăng ký h sơ cán b ,
công ch c theo M u S01-BNV/2008
S TT S h sơ H và tên Các tên g i khác Ngày tháng năm
sinh
1 2 3 4 5
Quê quán Ch c v Cơ quan công tác Ghi chú
6 7 8 9
M u S02-BNV/2008 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 c a
B trư ng B N i v


C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc
-----------------
S GIAO NH N
H SƠ CÁN B , CÔNG CH C

Cơ quan, đơn v : ...............................................................................
Năm ..........
HƯ NG D N CÁCH GHI S GIAO NH N H SƠ CBCC
(M u S02-BNV/2008 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 c a
B trư ng B N i v )


1. S th t : ghi s đ m tăng d n ng v i m i m t h sơ c a cán b , công ch c khi đư c ti p
nh n ho c chuy n giao cho cơ quan, t ch c, đơn v khác qu n lý.
2. Ngày bàn giao: ghi ngày tháng, năm ti n hành vi c bàn giao ho c ti p nh n h sơ theo quy
đ nh t i Đi u 10 và Đi u 11 Quy ch qu n lý h sơ cán b , công ch c ban hành kèm theo Quy t
đ nh s 14/2006/QĐ-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B N i v .
3. H và tên ngư i bàn giao: ghi h và tên c a ngư i đư c cơ quan có th m quy n phân công
ho c u quy n th c hi n vi c chuy n giao h sơ cán b , công ch c thu c th m quy n qu n lý
c a cơ quan, t ch c, đơn v mình cho cơ quan, t ch c, đơn v khác qu n lý.
4. Đơn v công tác: ghi tên cơ quan, t ch c, đơn v th c hi n vi c chuy n giao h sơ c a cán
b , công ch c.
5. N i dung bàn giao; ghi rõ chuy n giao h sơ c a ai theo đúng th t c chuy n giao h sơ quy
đ nh t i kho n 2 Đi u 10 Quy ch qu n lý h sơ cán b , công ch c ban hành kèm theo Quy t
đ nh s 14/2006/QĐ-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B N i.
6. H và tên ngư i nh n: ghi h và tên c a ngư i đư c cơ quan có th m quy n phân công ho c
u quy n th c hi n vi c ti p nh n h sơ cán b , công ch c c a cơ quan t ch c, đơn v khác
chuy n giao cho cơ quan, t ch c, đơn v mình qu n lý.
7. Đơn v công tác: ghi tên cơ quan, t ch c, đơn v th c hi n vi c ti p nh n h sơ cán b , công
ch c.
8. Ch ký ngư i nh n: ngư i tr c ti p làm nhi m v ti p nh n h sơ ký tên.
9. Ch ký ngư i bàn giao: ngư i tr c ti p chuy n giao h sơ ký tên.
10. Ghi chú: ghi nh ng thông tin b sung v đ c đi m c a h sơ khi bàn giao (n u c n thi t) đ
thu n ti n cho công tác qu n lý h sơ sau này./.


Ghi chú: Hư ng d n trên đây đư c in m t sau c a trang bìa quy n S Giao nh n h sơ cán
b , công ch c theo M u S02-BNV/2008
S TT Ngày bàn giao H và tên ngư i bàn Đơn v công tác N i dung bàn giao
giao
1 2 3 4 5
H tên ngư i Đơn v công tác Ch ký ngư i Ch ký ngư i Ghi chú
nh n nh n giao
6 7 8 9 10
M u S03-BNV/2008 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 c a
B trư ng B N i v


C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc
-----------------
S THEO DÕI KHAI THÁC, S D NG
H SƠ CÁN B , CÔNG CH C

Cơ quan, đơn v : ...............................................................................
Năm ..........
HƯ NG D N CÁCH GHI S THEO DÕI
KHAI THÁC, S D NG H SƠ CÁN B , CÔNG CH C
(M u S03-BNV/2008 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 c a
B trư ng B N i v )


1. S th t : ghi s đ m tăng d n tương ng v i m i lư t nghiên c u h sơ c a cán b , công
ch c.
2. Ngày nghiên c u: ghi ngày, tháng, năm t i th i đi m t ch c ho c cá nhân đ n nghiên c u,
khai thác và s d ng h sơ cán b , công ch c mà cơ quan, t ch c, đơn v đư c phân c p qu n
lý theo th m quy n.
3. H và tên ngư i nghiên c u: ghi h và tên c a ngư i tr c ti p đ n nghiên c u, khai thác, s
d ng h sơ cán b , công ch c do cơ quan, t ch c, đơn v qu n lý theo quy đ nh t i đi m a và
đi m b kho n 1 Đi u 12 Quy ch qu n lý h sơ cán b , công ch c ban hành kèm theo Quy t
đ nh s 14/2006/QĐ-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B N i v .
4. Đơn v công tác: ghi tên tên cơ quan, t ch c, đơn v c a ngư i đ n nghiên c u, khai thác và
s d ng h sơ c a cán b , công ch c.
5. N i dung nghiên c u: ghi rõ nghiên c u h sơ c a ai, v v n đ gì theo đúng quy đ nh t i đi m
a kho n 2 Đi u 12 Quy ch qu n lý h sơ cán b , công ch c ban hành kèm theo Quy t đ nh s
14/2006/QĐ-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B N i v .
6. Hình th c nghiên c u: ghi rõ hình th c nghiên c u, khai thác và s d ng h sơ cán b , công
ch c theo quy đ nh t i kho n 5 Đi u 7 và đi m b kho n 2 Đi u 12 Quy ch qu n lý h sơ cán b ,
công ch c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 14/2006/QĐ-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2006 c a
B trư ng B N i v .
7. Ngày tr : ghi ngày, tháng, năm t i th i đi m mà t ch c ho c cá nhân tr l i h sơ đã mư n
đ nghiên c u, khai thác và s d ng sau khi đã th c hi n theo đúng quy đ nh t i đi m b kho n 3
Đi u 12 Quy ch qu n lý h sơ cán b , công ch c ban hành kèm theo Quy t đ nh s
14/2006/QĐ-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B N i v .
8. Ghi chú: ghi nh ng tình ti t phát sinh trong quá trình nghiên c u, s d ng và khai thác h sơ
cán b , công ch c (n u c n thi t) đ thu n ti n cho vi c theo dõi và qu n lý h sơ sau này./.


Ghi chú: Hư ng d n trên đây đư c in m t sau c a trang bìa quy n S Theo dõi khai thác, s
d ng h sơ cán b , công ch c theo M u S03-BNV/2008
S TT Ngày nghiên c u H và tên ngư i Đơn v công tác
nghiên c u
1 2 3 4
N i dung nghiên c u Hình th c nghiên c u Ngày tr Ghi chú
5 6 7 8
M u 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 c a B
trư ng B N i v
Cơ quan, đơn v có th m quy n qu n lý CBCC .......... S hi u cán b , công ch c: ................
Cơ quan, đơn v s d ng CBCC ..................................
SƠ Y U LÝ L CH CÁN B , CÔNG CH C
1) H và tên khai sinh (vi t ch in hoa): ...........................................................
2) Tên g i khác:.................................................................................................
nh màu
3) Sinh ngày: ........ tháng ....... năm ..........., Gi i tính (nam, n ): ....................
(4 x 6 cm)
4) Nơi sinh: Xã ................................., Huy n.........................., T nh .................
5) Quê quán: Xã ................................., Huy n.........................., T nh ...............


6) Dân t c: ......................................................, 7) Tôn giáo: ..................................................
8) Nơi đăng ký b kh u thư ng trú: ........................................................................................
(S nhà, đư ng ph , thành ph , xóm, thôn, xã, huy n, t nh)
9) Nơi hi n nay: ....................................................................................................................
(S nhà, đư ng ph , thành ph , xóm, thôn, xã, huy n, t nh)
10) Ngh nghi p khi đư c tuy n d ng: ....................................................................................
11) Ngày tuy n d ng: ......./........./.............., Cơ quan tuy n d ng: ..........................................
12) Ch c v (ch c danh) hi n t i: ............................................................................................
(V chính quy n ho c Đ ng, đoàn th , k c ch c v kiêm nhi m)
13) Công vi c chính đư c giao: ................................................................................................
14) Ng ch công ch c (viên ch c): ..................................................., Mã ng ch: ......................
B c lương: ......, H s : ....., Ngày hư ng: ......, Ph c p ch c v : …......., Ph c p khác: .......
15.1- Trình đ giáo d c ph thông (đã t t nghi p l p m y/thu c h nào):.................................
15.2- Trình đ chuyên môn cao nh t:.........................................................................................
(TSKH, TS, Ths, c nhân, k sư, cao đ ng, trung c p, sơ c p, chuyên ngành)
15.3- Lý lu n chính tr : ............................................. 15.4-Qu n lý nhà nư c:.........................
(Cao c p, trung c p, sơ c p và tương đương) (chuyên viên cao c p, chuyên viên chính,
chuyên viên, cán s ,........)
15.5- Ngo i ng :.............................................., 15.6-Tin h c: ..................................................
(Tên ngo i ng + Trình đ A, B, C, D......) (Trình đ A, B, C,.......)
16) Ngày vào Đ ng C ng s n Vi t Nam:......./......./............, Ngày chính th c:......../........./......
17) Ngày tham gia t ch c chính tr - xã h i: ...........................................................................
(Ngày tham gia t ch c: Đoàn, H i,..... và làm vi c gì trong t ch c đó)
18) Ngày nh p ngũ:...../......../......, Ngày xu t ngũ: ...../......./......... Quân hàm cao nh t:..........
19) Danh hi u đư c phong t ng cao nh t ................................................................................
(Anh hùng lao đ ng, anh hùng l c lư ng vũ trang; nhà giáo, thày thu c, ngh sĩ nhân dân và ưu
tú,.......................................)
20) S trư ng công tác: ..........................................................................................................
21) Khen thư ng: ..............................................., 22) K lu t: ................................................
(Hình th c cao nh t, năm nào) (v đ ng, chính quy n, đoàn th hình th c cao nh t,
năm nào)
23) Tình tr ng s c kho : .........., Chi u cao:............, Cân n ng: ............kg, Nhóm máu: .......
24) Là thương binh h ng: ......../.........., Là con gia đình chính sách: …...................................
(Con thương binh, con li t sĩ, ngư i nhi m ch t đ c da
cam Dioxin)
25) S ch ng minh nhân dân: ......... Ngày c p: ....../....../............. 26) S s BHXH: ...............
27) Đào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v , lý lu n chính tr , ngo i ng , tin h c
Văn b ng,
Chuyên ngành đào t o, T tháng, năm - Hình th c
Tên trư ng ch ng ch , trình
b i dư ng đ n tháng, năm đào t o
đ gì
......./....-.../......
......./....-.../......
......./....-.../......
......./....-.../......
......./....-.../......
......./....-.../......
......./....-.../......
......./....-.../......
Ghi chú: Hình th c đào t o: Chính quy, t i ch c, chuyên tu, b i dư ng ..../ Văn b ng: TSKH,
TS, Ths, C nhân, K sư ............
28) Tóm t t quá trình công tác
T tháng, năm đ n Ch c danh, ch c v , đơn v công tác (đ ng, chính quy n, đoàn th , t
tháng, năm ch c xã h i), k c th i gian đư c đào t o, b i dư ng v chuyên môn,
nghi p v ,......
29) Đ c đi m l ch s b n thân:
- Khai rõ: b b t, b tù (t ngày tháng năm nào đ n ngày tháng năm nào, đâu), đã khai báo cho
ai, nh ng v n đ gì? B n thân có làm vi c trong ch đ cũ (cơ quan, đơn v nào, đ a đi m, ch c
danh, ch c v , th i gian làm vi c ....)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
- Tham gia ho c có quan h v i các t ch c chính tr , kinh t , xã h i nào nư c ngoài (làm gì, t
ch c nào, đ t tr s đâu .........?):
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
- Có thân nhân (Cha, M , V , Ch ng, con, anh ch em ru t) nư c ngoài (làm gì, đ a ch ........)?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
30) Quan h gia đình
a) V b n thân: Cha, M , V (ho c ch ng), các con, anh ch em ru t
Quê quán, ngh nghi p, ch c danh, ch c v ,
M i đơn v công tác, h c t p, nơi (trong, ngoài
H và tên Năm sinh
quan h nư c); thành viên các t ch c chính tr - xã h i
........)
a) V bên v (ho c ch ng): Cha, M , anh ch em ru t
Quê quán, ngh nghi p, ch c danh, ch c v ,
M i đơn v công tác, h c t p, nơi (trong, ngoài
H và tên Năm sinh
quan h nư c); thành viên các t ch c chính tr - xã h i
........)
31) Di n bi n quá trình lương c a cán b , công ch c
Tháng/năm
Mã ng ch/b c
H s lương
32) Nh n xét, đánh giá c a cơ quan, đơn v qu n lý và s d ng cán b , công ch c
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
................Ngày ...... tháng........ năm 20........
Ngư i khai Th trư ng cơ quan, đơn v qu n lý và s d ng CBCC
Tôi xin cam đoan nh ng l i khai (Ký tên, đóng d u)
trên đây là đúng s th t
(Ký tên, ghi rõ h tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản