Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
4
download

Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Bản Quy định đơn giá bồi thường, trợ cấp về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình đường vào Chiến khu Thuận An Hòa, huyện Thuận An do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH DƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----- ------- Số: 02/2008/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢN QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, TRỢ CẤP VỀ ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG VÀO CHIẾN KHU THUẬN AN HÒA, HUYỆN THUẬN AN (Ban hành kèm theo Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 1914/STC-GCS ngày 13/11/2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Bản Quy định đơn giá bồi thường, trợ cấp về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình đường vào Chiến khu Thuận An Hòa, huyện Thuận An ban hành kèm theo Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau: 1. Điều chỉnh mục 1, khoản B: Phạm vi bồi thường giải tỏa mỗi bên đường là 7 mét, tính từ lề đường (9 mét tính từ tim đường thiết kế). Riêng đối với các đoạn cong phải nắn tuyến thì bồi thường theo diện tích thực tế giải tỏa. 2. Bổ sung chính sách hỗ trợ bồi thường đất: - Đất ở : 600.000 đ/m2. - Đất nông nghiệp : 84.000 đ/m2. Điều 2. Uỷ ban nhân dân huyện Thuận An; Hội đồng bồi thường, giải tỏa công trình thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.
  2. Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thuận An; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Thị Kim Vân
Đồng bộ tài khoản