Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
69
lượt xem
2
download

Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Tây Ninh đến năm 2010, có xét đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH TÂY NINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 02/2008/Q -UBND Tây Ninh, ngày 12 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P T NH TÂY NINH N NĂM 2010, CÓ XÉT N NĂM 2020. U BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 09 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Căn c Ngh quy t s 25/2007/NQ-H ND ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân t nh Tây Ninh v Quy ho ch phát tri n công nghi p t nh Tây Ninh n năm 2010, có xét n năm 2020; Theo ngh c a Giám c S Công nghi p Tây Ninh t i T trình s 521 /TTr-SCN ngày 28 tháng 12 năm 2007 v vi c Ban hành Quy ho ch phát tri n công nghi p t nh Tây Ninh giai o n n năm 2010, có xét n năm 2020, QUY T NNH: i u 1. Ban hành "Quy ho ch phát tri n công nghi p t nh Tây Ninh n năm 2010, có xét n năm 2020" v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Quan i m phát tri n công nghi p t nh Tây Ninh. - Phát tri n công nghi p t o ng l c phát tri n các ngành nông nghi p, d ch v theo hư ng công nghi p hóa - hi n i hóa. Ny t c tăng trư ng kinh t c a t nh. Ưu tiên cho các lĩnh v c công nghi p mũi nh n mà Tây Ninh ang có l i th c nh tranh và ti m năng s n xu t hàng hóa ch t lư ng cao. - Thu hút và phát huy m i ngu n l c thông qua vi c v n d ng chính sách kinh t nhi u thành ph n v i phương châm phát huy n i l c là chính, ng th i chú tr ng ngo i l c phát tri n. - Xã h i hóa công tác ào t o, chuNn b ngu n nhân l c có trình cao cho quá trình phát tri n công nghi p; t o thêm vi c làm và t ng bư c gi m d n kho ng cách chênh l ch v thu nh p và m c s ng dân cư gi a thành th và nông thôn. - Phát tri n công nghi p ph i th ng nh t và ng b trong t ng th phát tri n công nghi p c a vùng ông Nam B , vùng kinh t tr ng i m phía Nam và c a c nư c. ón trư c xu th chuy n d ch và ch ng h i nh p vào phân công s n xu t khu v c.
 2. - Phát tri n công nghi p b n v ng g n li n v i b o v môi trư ng, di tích l ch s văn hóa, ch quy n lãnh th và an ninh - qu c phòng. 2. Phương hư ng phát tri n công nghi p t nh Tây Ninh. - Ti p t c c i thi n môi trư ng u tư thu hút các ngu n l c cho phát tri n công nghi p theo hư ng ơn gi n hóa t i a các th t c hành chính, thu n ti n và có hi u qu . - a d ng hóa v qui mô và lo i hình s n xu t trên cơ s phát tri n các ngành công nghi p ch o i ôi v i phát tri n các cơ s qui mô v a và nh làm v tinh cho công nghi p ch o. - Giai o n 2006-2010, ưu tiên phát tri n công nghi p ch bi n nông s n, cơ khí ch t o, khai thác tài nguyên khoáng s n, các ngành công nghi p thu hút nhi u lao ng, các ngành công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng; th c hi n di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng vào vùng quy ho ch, ng th i ti n hành i m i công ngh và x lý ch t th i; - Sau năm 2010 t p trung phát tri n các ngành công nghi p công ngh cao, công nghi p s ch, công nghi p b tr bao g m cơ khí ch t o, i n t , vi n thông, tin h c, công nghi p hóa ch t, dư c phNm, ch bi n lương th c, th c phNm có giá tr cao. 3. M c tiêu chung phát tri n công nghi p t nh Tây Ninh. - Giá tr s n xu t ngành công nghi p năm 2010 (giá so sánh 1994) t 10.530 t ng; năm 2015 t 23.353 t ng; năm 2020 t 46.537 t ng. - Tăng trư ng bình quân giá tr tăng thêm ngành công nghi p giai o n 2006-2010 là 24,8%/năm; giai o n 2011-2015 là 17,5%/năm; giai o n 2016-2020 là 15%/năm; - Cơ c u giá tr tăng thêm ngành công nghi p (theo giá hi n hành) trong GDP toàn t nh năm 2010 là 35,7%; năm 2015 là 43,7% và năm 2020 là 49,5%; - Nhu c u v lao ng công nghi p năm 2010 kho ng 85.000 ngư i; năm 2015 kho ng 123.000 ngư i, trong ó lao ng ã qua ào t o trên 50%. 4. Quy ho ch các chuyên ngành công nghi p ch y u trên a bàn t nh Tây Ninh giai o n n năm 2010, có xét n năm 2020. a. Công nghi p khai thác khoáng s n: T p trung cho khai thác á vôi, á xây d ng, m r ng khai thác than bùn ph c v s n xu t than vi sinh, hình thành và phát tri n công nghi p khai thác nư c khoáng. - Ph n u n năm 2010 ưa ngành công nghi p khai thác khoáng s n Tây Ninh tr thành m t trong nh ng ngành công nghi p phát tri n tương i toàn di n có cơ s v t ch t, k thu t và công ngh hi n i, có kh năng khai thác, ch bi n nh m áp ng ư c nhu c u s d ng trong t nh và khu v c.
 3. Giá tr s n xu t công nghi p (giá c nh 1994) năm 2010 t ~105 t ng, năm 2015 t ~185 t ng. b. Công nghi p ch bi n nông s n, lương th c, th c ph m: T p trung vào nh ng lĩnh v c mà Tây Ninh có th m nh: Ch bi n ư ng mía, ch bi n tinh b t s n, ch bi n i u, ch bi n d u th c v t, ch bi n súc s n, ch bi n m cao su. - Hư ng công nghi p ch bi n vào các s n phNm nông nghi p ã hình thành vùng nguyên li u t p trung t i ch . - Hình thành các t h p công nghi p bao g m nhà máy chính và nh ng cơ s s n xu t v tinh s n xu t các s n phNm hàng hóa t ph li u, ph li u c a nhà máy chính nh m nâng cao hi u qu kinh t , h giá thành s n phNm. - Các nhà máy c n h tr nông dân v gi ng, v n, k thu t..., cam k t bao tiêu s n phNm nông nghi p v i giá h p lý, m b o s n xu t n nh c a nhà máy. Ch bi n ư ng mía - Nâng t ng công su t ch bi n mía cây lên 20.500 t n/ngày khi i u ki n v th trư ng. - a d ng hóa s n phNm h giá thành. Ch bi n tinh b t s n ( khoai mì ). - Không xây d ng thêm các cơ s ch bi n tinh b t s n. Gi n nh công su t n năm 2010. - Nghiên c u kh c ph c toàn di n ô nhi m gây ra trong quá trình s n xu t. - Nghiên c u, u tư xây d ng các cơ s s n xu t có nguyên li u là ph phNm, ph li u c a các nhà máy ch bi n tinh b t s n. Ch bi n i u - n năm 2010 không xây d ng thêm nhà máy ch bi n. - T ng bư c nâng cao công ngh ch bi n, i m i thi t b . - Xây d ng thêm các phân xư ng ch bi n d u v h t i u, than ho t tính và các s n phNm t nư c ép th t qu i u. Ch bi n d u th c v t - Công nghi p ch bi n d u Tây Ninh ch làm d u thô. Ch bi n súc s n - u tư xây d ng th xã và m i huy n m t cơ s ch bi n súc s n.
 4. - u tư xây d ng nhà máy ch bi n súc s n ch t lư ng cao s d ng trong nư c và xu t khNu. Kèm theo có phân xư ng ch bi n da, xư ng ch bi n th c ăn chăn nuôi t ph li u m . u tư xây d ng nhà máy ch bi n s a bò và các s n phNm t s a. Giá tr s n xu t công nghi p (giá c nh 1994) năm 2010 t ~2.666 t ng, năm 2015 t ~4.292 t ng. Ch bi n m cao su. a d ng hóa s n phNm m cao su sơ ch phù h p v i th trư ng tiêu th , gia tăng t l m RSS, TSR, m Latex… T l ch bi n các s n phNm cao su chi m 30% lư ng cao su m khô c a t nh. c. Công nghi p ch bi n g , gi y: T p trung vào lĩnh v c ch bi n g , ch y u là g cao su và ván dăm làm t bã mía. - u tư xây d ng m t s nhà máy ch bi n g xu t khNu công su t l n, thi t b hi n i, công ngh tiên ti n, trên cơ s nguyên li u là g cao su thanh lý. Ngu n bã mía có th làm g ván dăm. - Không u tư làm gi y bao bì t bã mía. Giá tr s n xu t công nghi p (giá c nh 1994) năm 2010 t ~855 t ng, năm 2015 t ~2.126 t ng. d. Công nghi p s n xu t v t li u xây d ng: T p trung vào lĩnh v c s n xu t xi măng, g ch ngói nung và v t li u l p. - i v i các d án xây d ng m i, ph i b o m s n xu t các s n phNm có ch t lư ng cao, giá thành c nh tranh trên th trư ng. - Phát tri n s n xu t VLXD ph i k t h p hi u qu kinh t và hi u qu xã h i, b o v tài nguyên thiên nhiên, b o v môi trư ng Giá tr s n xu t công nghi p (giá c nh 1994) năm 2010 t ~1.950 t ng, năm 2015 t ~3.434 t ng. . Công nghi p hoá ch t: T p trung vào lĩnh v c s n xu t cao su k thu t, phân bón và nh a dân d ng. - T n d ng ngu n tài nguyên than bùn và các ch t th i c a công nghi p ch bi n nông s n s n xu t phân vi sinh. - u tư s n xu t các s n phNm cao su k thu t có giá tr gia tăng cao. - Phát tri n các s n phNm nh a dân d ng, bao bì PP... Theo hư ng áp d ng công ngh tiên ti n, thi t b hi n i s n xu t hàng hóa có ch t lư ng cao t ngu n nguyên li u nh p, áp ng nhu c u tiêu th trong nư c và xu t khNu.
 5. Giá tr s n xu t công nghi p (giá c nh 1994) năm 2010 t ~1.515 t ng, năm 2015 t ~3.763 t ng. e. Công nghi p d t may, da giày: T p trung vào lĩnh v c may m c, sơ ch da và gia công s n phNm da. - Phát huy th m nh v ngu n nhân l c, hình thành nh ng khu s n xu t hàng d t - may t p trung t i các khu, c m công nghi p. - u tư chi u sâu i m i trang thi t b , tăng năng su t lao ng, tăng tính c nh tranh c a s n phNm, c bi t chú tr ng t i các m t hàng có giá tr gia tăng trong nư c cao. u tư m nh hơn cho ph n nguyên ph li u và da thu c. Giá tr s n xu t công nghi p (giá c nh 1994) năm 2010 t ~2.490 t ng, năm 2015 t ~7.482 t ng. g. Công nghi p cơ khí và gia công kim lo i: T p trung vào các lĩnh v c cơ khí ch t o ph c v chăm sóc, thu ho ch, ch bi n nông lâm s n; cơ khí ô tô; s a ch a máy móc thi t b , l p ráp. - Khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia phát tri n các c m cơ khí nh theo a bàn thúc Ny quá trình công nghi p hóa nông nghi p nông thôn. Chú ý phát tri n các s n phNm cơ khí ph tr . i th ng vào công ngh tiên ti n, ng th i t n d ng các công ngh thích h p s d ng nhi u lao ng. - ón u xu th chuy n d ch s n xu t t thành ph H Chí Minh trên cơ s phát tri n b n v ng, ưu tiên u tư m t s ngành s n xu t cơ khí phù h p v i quy ho ch và nh hư ng phát tri n chung, có l i th so sánh c a a phương n giai o n năm 2010 và các năm sau là: Cơ khí nông nghi p, cơ khí giao thông v n t i, cơ khí xây d ng. Giá tr s n xu t công nghi p (giá c nh 1994) năm 2010 t ~395 t ng, năm 2015 t ~695 t ng. h. Công nghi p ch bi n khác: T p trung cho x lý rác theo quy mô công nghi p, có tái ch m t ph n ch t d o thu ư c và ch bi n ph n rác h u cơ thành phân vi sinh. Gi i quy t toàn b rác th i ô nhi m b ng nhà máy x lý theo công ngh hi n i, b o m m c tiêu phát tri n b n v ng. Giá tr s n xu t công nghi p (giá c nh 1994) năm 2010 t ~45 t ng, năm 2015 t ~112 t ng. i. Công nghi p s n xu t và phân ph i i n, gas, nư c: T p trung vào lĩnh v c cung c p i n năng, s n xu t và phân ph i nư c s ch t p trung. - Phát tri n lư i i n trung th , h th và tr m h th có kh năng cung c p cho h th ng ph t i. Cung c p i n cho các khu, c m công nghi p. m b o >98% s h dân dùng i n vào năm 2010.
 6. - n năm 2010, c p 100 lít nư c/ngư i/ngày i v i th tr n nh ; 150 lít nư c/ngư i/ngày i v i th xã và các th tr n, khu, c m công nghi p l n. Giá tr s n xu t công nghi p (giá c nh 1994) năm 2010 t ~509 t ng, năm 2015 t ~1.265 t ng. k. Ti u th công nghi p và làng ngh : - Khôi ph c làng ngh truy n th ng g n v i các c m ti u th công nghi p - thương m i - d ch v - du l ch các th tr n, th t . - Phát tri n các ngành ngh có nhi u ti m năng v nguyên li u t i ch nh m thu hút nhi u và nhanh l c lư ng lao ng dư th a và nông nhàn, nâng cao thu nh p trong dân. - Xây d ng các m i liên doanh, liên k t theo m t hàng, theo a bàn... Trong t ch c s n xu t, cung ng nguyên li u và tiêu th s n phNm. - Khuy n khích các cá nhân, doanh nghi p có kh năng v v n, kinh nghi m kinh doanh t ch c thu gom s n phNm, tìm th trư ng tiêu th n nh. Thành l p các h i ngh nghi p. - Xây d ng thương hi u bánh tráng phơi sương Tr ng Bàng. Duy trì m c c n thi t ngh ch m nón, an gi ... gi i quy t vi c làm cho ngư i dân. - Phát tri n các ngh th công m ngh (kh m tre, m c m ngh ...). a d ng hóa s n phNm, nâng cao ch t lư ng, c i ti n m u mã, bao bì theo hư ng xu t khNu. Chú tr ng s n xu t hàng lưu ni m ph c v khách du l ch n các a danh tham quan du l ch c a t nh như núi Bà en, Tòa thánh Tây Ninh, khu di tích Trung ương C c Mi n Nam... - Du nh p ngh làm hoa, cây c nh v khu v c quanh th xã Tây Ninh và th tr n Hòa Thành. - Du nh p ngh tr ng và sơ ch th o dư c các huy n Tân Châu, Tân Biên và Dương Minh Châu. - Xây d ng thêm m t n hai làng ngh truy n th ng theo tiêu chí v làng ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 5. Quy ho ch phân b công nghi p trên a bàn. - T p trung phát tri n công nghi p - ti u th công nghi p theo hư ng l p y các khu công nghi p t p trung và c m công nghi p ã hình thành. - Giai o n n năm 2010, tri n khai và phát tri n m i m t s khu, c m công nghi p trên a bàn: + Các Khu công nghi p: Khu liên h p ô th - công nghi p - d ch v Phư c ông - B i L i, Gia Bình, Hi p Th nh (R ch Sơn), Hi p Th nh I ( á Hàng), An Hòa; chuy n c m công nghi p Chà Là lên thành khu công nghi p.
 7. + Các C m công nghi p: Tân Phú, Tân H i, Long Ch , Su i C n, Bàu Rông, Bàu Hai Năm. - B sung các c m và i m công nghi p, phát tri n CN-TTCN các huy n có i u ki n v ngu n nguyên li u, ưa công nghi p t ng bư c chuy n d ch g n v i vùng nguyên li u, t o thêm vi c làm cho các huy n và t ng bư c gi m d n kho ng cách chênh l ch v thu nh p và m c s ng dân cư gi a thành th và nông thôn. u tư nhà máy s n xu t nư c s ch t i các huy n l và khu công nghi p. - Sau năm 2015, u tư chi u sâu - m r ng, hình thành các t h p công - nông nghi p - khoa h c trên cơ s liên k t kinh t nhi u chi u, t o bư c phát tri n t bi n v giá tr gia tăng trong s n xu t. a. Th xã Tây Ninh: - Công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng và xu t khNu: hàng may, gi y dép và các s n phNm da, gi da. - Công nghi p nư c gi i khát, ch bi n th c phNm. - M r ng các ngành ngh cơ khí s a ch a, cơ khí s n xu t hàng tiêu dùng, d ng c gia ình. - Các ngh th công m ngh . - Phát tri n công nghi p ph n m m, l p ráp và s a ch a thi t b i n t tin h c. - S n xu t v t li u cho xây d ng như khung c a nhôm, ng nư c... - S n xu t nư c s ch. - Phát tri n c m công nghi p Tân Bình. Tri n khai các c m công nghi p Th nh Tân và Bình Minh, k t h p di d i các cơ s gây tác ng x u t i môi trư ng th c hi n x lý ô nhi m. b. Huy n Tân Châu: - Công nghi p khai thác á vôi. - Công nghi p s n xu t xi măng, v t li u xây d ng. - Ch bi n s n phNm t mía, c mì, cao su. - S n xu t nư c s ch. - u tư b sung các c m công nghi p Cơ khí Xi măng, Tân Phú và Tân H i, c m ( i m) công nghi p Su i Ngô, Tân ông. c. Huy n Tân Biên:
 8. - Ch bi n s n phNm t mía, c mì, cao su. - Cơ khí s a ch a các phương ti n giao thông b , máy nông nghi p. - Gia công hàng xu t khNu t i Khu kinh t c a khNu Xa Mát. - Phát tri n các ngh truy n th ng ( an lát). - S n xu t nư c s ch. - u tư b sung các c m công nghi p Su i C n và Thanh Xuân. d. Huy n Dương Minh Châu: - Ch bi n cao su qui mô công nghi p và ti u i n. - Cơ khí s a ch a và óng tàu thuy n ánh cá nh . - Cơ khí ph c v nuôi tr ng và ch bi n thu s n. - Ch bi n nông s n ( u ph ng, b p). - Khai thác và s n xu t VLXD ( á, cát, s n...). - S n xu t nư c s ch. - Tri n khai và chuy n c m công nghi p Chà Là lên thành khu công nghi p. - u tư b sung c m công nghi p B n C i. . Huy n Hòa Thành: - Ngh ti u th công nghi p truy n th ng: M c gia d ng, se nhang, mây tre an, tương, chao, tàu hũ… - Ch bi n hoa qu . - i n t l p ráp. - S n xu t nư c s ch. - Phát tri n và m r ng c m công nghi p B n Kéo, c m công nghi p Trư ng Hòa. e. Huy n Châu Thành: - S n xu t phân vi sinh t than bùn. - S n xu t th c ăn cho chăn nuôi gia súc. - Cơ khí s a ch a và óng m i t u thuy n ánh cá.
 9. - S n xu t v t li u xây d ng (g ch, ngói). - Ch bi n lương th c, th c phNm, u ng (nư c khoáng). - S n xu t nư c s ch. - Phát tri n và m r ng c m công nghi p Thanh i n, u tư b sung c m ( i m) công nghi p Thành Long, ng Kh i, Ninh i n, Phư c Vinh và Hòa H i. g. Huy n B n C u: - Gia công hàng xu t khNu t i Khu kinh t c a khNu M c Bài. - Ch bi n th y s n và th c ăn chăn nuôi gia súc. - Ch bi n lương th c, th c phNm. - Khai thác than bùn cho các cơ s s n xu t phân vi sinh trên a bàn. - S n xu t nư c s ch. - u tư b sung các c m công nghi p: Long Ch , Tiên Thu n. h. Huy n Gò D u: - Cơ khí l p ráp ô tô, xe máy. - Công nghi p nh và gia công hàng xu t khNu. - Công nghi p ch bi n lương th c - th c phNm. - Khai thác v t li u xây d ng ( phún, cát..). - S n xu t nư c s ch. - u tư b sung các khu: Khu liên h p ô th - công nghi p - d ch v Phư c ông - B i L i, Hi p Th nh I ( á Hàng), Hi p Th nh ( R ch Sơn); Bàu n. i. Huy n Tr ng Bàng: - Ch bi n nông, lâm s n (Ch bi n th c phNm rau qu , u ph ng…). - Công nghi p nh và gia công hàng xu t khNu. - D ch v công nghi p. - Khai thác, s n xu t v t li u xây d ng. - Ngh ti u th công nghi p truy n th ng: Bánh tráng phơi sương, bánh canh, làm giư ng gh mây, tre, trúc…
 10. - S n xu t nư c s ch. - u tư b sung các khu công nghi p An Hòa, Gia Bình; c m công nghi p Bàu Hai Năm, Bàu Rông. k. Nhu c u t phát tri n công nghi p t p trung: Nhu c u t phát tri n công nghi p giai o n n năm 2020 là 10.073 ha, ( t công nghi p kho ng 6.791 ha). t d phòng cho phát tri n khu, c m công nghi p t p trung là 1.700 ha (Danh m c chi ti t xem ph n Ph l c). 6. Gi i pháp th c hi n. a. Gi i pháp v v n - T p trung v n ngân sách và v n ODA u tư hoàn ch nh cơ s h t ng các khu, c m công nghi p hi n có, tri n khai t t các d án u tư các công trình h t ng ngoài hàng rào khu, c m công nghi p; ào t o phát tri n ngu n nhân l c, b o v môi trư ng và i m i khoa h c công ngh . - T p trung v n ưu ãi u tư trong và ngoài nư c cho các chương trình công nghi p tr ng i m; các ngành công nghi p mũi nh n, công nghi p ưu tiên phát tri n. - Khuy n khích m i thành ph n kinh t và cá nhân trong t nh u tư vào s n xu t công nghi p. - Phát hành tín phi u trung h n và dài h n v i m c ích huy ng v n u tư cho t ng công trình công nghi p c th . b. Gi i pháp v khoa h c - công ngh - T nay n 2010 t p trung i m i công ngh cho các ngành ch bi n nông lâm s n, s n xu t v t li u xây d ng... - i v i các công trình u tư m i, c n i th ng vào công ngh và thi t b hi n i. - H tr m t ph n kinh phí cho các doanh nghi p tri n khai xây d ng và áp d ng thành công h th ng qu n lý ch t lư ng công nghi p ISO và h th ng qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm HACCP. c. Gi i pháp c ng c và m r ng th trư ng - Khuy n khích s d ng hàng hóa trong nư c i v i các d án cung c p v t tư thi t b , nhu y u phNm b o m i s ng nhân dân trong t nh. - Dành m t t l Ngân sách t nh cho công tác ti p th , nghiên c u phát tri n th trư ng, chuNn b nh ng m t hàng m i nh m h tr doanh nghi p. - Liên k t m ng thông tin i n t gi a các cơ quan trong t nh v i các doanh nghi p trên a bàn. C ng c quan h ch t ch trong ngành d c v i các B , ngành c a Trung ương
 11. t n d ng các kh năng ti p nh n các thông tin m i nh t v th trư ng trong nư c và qu c t cùng các xu th m i trong phát tri n công nghi p. Ch ng tìm ki m và qu ng bá các cơ h i xu t khNu. - H tr các t ng l p nhân dân lao ng mua s m v t tư, thi t b máy móc làm công c s n xu t thông qua bù lãi su t vay Ngân hàng và quĩ tín d ng. - S n phNm công nghi p ph i t m c tiêu thay th nh p khNu, hư ng t i xu t khNu là chính. - Tăng cư ng m i quan h gi a Tây Ninh và các t nh trong vùng, Ny m nh h p tác kinh t , h p tác chuy n giao khoa h c công ngh - k thu t v i các a phương trong c nư c, t p trung là thành ph H Chí Minh. d. Gi i pháp m b o v t tư nguyên li u ph c v công nghi p ch bi n - T o l p m i liên k t g n bó v quy n l i gi a các nhà máy ch bi n v i nh ng ngư i làm ra nguyên li u cho ch bi n. Khuy n khích ngư i s n xu t nguyên li u óng góp c ph n b ng giá tr nguyên li u v i nhà máy. - Nhà nư c h tr , b o lãnh vi c g n k t các chương trình phát tri n vùng nguyên li u và chương trình phát tri n công nghi p. - Ngân sách tăng cư ng chi cho công tác thăm dò, i u tra tài nguyên có cơ s phát tri n ngành khai thác và ch bi n khoáng s n. - T o thu n l i t i a trong vi c giao t, giao r ng và b o lãnh cho vay v n có lãi su t ưu ãi không c n th ch p i v i các h tr ng r ng, tr ng mì (s n), nuôi tr ng th y s n... - Thành l p Hi p h i các nhà cung ng nguyên v t li u. T o i u ki n Hi p h i ti p c n v n vay t Qu u tư phát tri n. - Cho phép thành l p Qu bình n giá i v i mía cây, c mì (s n) và u ph ng (l c). . Gi i pháp v khuy n khích u tư phát tri n s n xu t - ơn gi n t i a các th t c hành chính trong vi c ăng ký s n xu t kinh doanh. Môi trư ng u tư thông thoáng, chính sách nh t quán trong qu n lý kinh t - th trư ng, h n ch t i a các bi n pháp ki m tra hành chính. - Áp d ng bi n pháp mi n ho c gi m thu 2 - 3 năm u cho các cơ s ch bi n s n phNm ch t lư ng cao v nông s n và hoa qu . - H tr m t ph n kinh phí cho các làng ngh thuê chuyên gia, c v n là các ngh nhân truy n ngh hay ào t o ngh m i. e. Gi i pháp v ngu n nhân l c
 12. - Tăng cư ng công tác ào t o, b i dư ng chuNn b ngu n nhân l c, bao g m cán b lãnh o các c p, cán b khoa h c công ngh , công nhân k thu t. - ưa B Lu t Lao ng vào chương trình ào t o, hu n luy n ngư i lao ng t i các trung tâm, trư ng d y ngh theo tác phong công nghi p. - Nâng cao ch t lư ng giáo d c, ào t o, d y ngh , u tư nâng c p và chuyên môn hóa cao các cơ s ào t o hi n có trên a bàn. - Chú tr ng m r ng hình th c ào t o t i ch , g n k t vi c ào t o v i vi c s d ng lao ng. Quan tâm n vi c hư ng d n các ngành ngh ti u th công nghi p trên a bàn. T ch c các l p hu n luy n mi n phí cho cư dân (có nhu c u trên a bàn) v các k năng, k thu t trong s n xu t các ngh ti u th công nghi p nh m h tr cho vi c phát tri n các ngành ngh nông thôn. - Khuy n khích các i tác nư c ngoài t ch c các trư ng ào t o d y ngh trình cao b ng các bi n pháp tr c p chi phí thuê m t b ng xây d ng trư ng, xư ng th c hành, mi n thu nh p khNu các thi t b , d ng c ào t o... nh t là i v i các ngành ngh yêu c u k thu t cao, k thu t m i. - Khuy n khích các doanh nghi p công nghi p và các huy n, th xã t ch c ào t o nhân l c c a mình b ng các hình th c nhà nư c h tr 50% chi phí ào t o theo a ch . - Ưu ãi c bi t i v i các trí th c, chuyên gia, th lành ngh gi i t các nư c khác chuy n v công tác t i Vi t Nam ho c lên công tác t i các vùng sâu, vùng xa, vùng g p nhi u khó khăn. c bi t ưu ãi i v i các chuyên gia, ngh nhân làng ngh t các a phương khác v Tây Ninh l p nghi p. g. Gi i pháp b o v môi trư ng - T o i u ki n thu n l i các cơ s s n xu t t p trung vào các khu, c m công nghi p. - Có ch tài b t bu c các doanh nghi p xây d ng m i ph i th c hi n t t yêu c u v x lý ch t th i, b o v môi trư ng. - Gi k cương pháp lu t trong khai thác khoáng s n. - Tăng cư ng cơ s v t ch t, ki n toàn biên ch b máy qu n lý, giám sát môi trư ng. 7. T ch c th c hi n. - S Công nghi p là u m i qu n lý Nhà nư c v công nghi p trên a bàn, ư c b sung thêm ch c năng và biên ch cán b làm công tác chuNn b u tư và phát tri n th trư ng. Tuyên truy n, quán tri t n i dung chương trình phát tri n công nghi p - TTCN trên a bàn Tây Ninh n nhân dân. Có trách nhi m c p nh t vi c th c hi n quy ho ch, xu t i u ch nh b sung Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a t nh và c nư c.
 13. - S K ho ch và u tư b trí ngân sách cho công tác l p quy ho ch chung các khu, c m công nghi p và tài tr cho các chương trình xúc ti n u tư, xúc ti n thương m i. Nhanh chóng xây d ng hoàn thi n h th ng quy ho ch phát tri n các ngành kinh t làm cơ s th ng nh t ch trương, nh hư ng phát tri n. Ph bi n r ng rãi nh hư ng phát tri n quy ho ch công nghi p thu hút u tư vào các lĩnh v c d án ư c khuy n khích. - S Tài chính xác nh giá cho thuê t m t cách h p lý nh t có s c thu hút u tư, ti n hành quy ho ch và xây d ng các khu, c m công nghi p. Trong i u ki n kh năng ngân sách a phương có h n, có gi i pháp thích h p thu hút các doanh nghi p u tư xây d ng cơ s h t ng áp ng k p th i và t t nh t yêu c u v t cho phát tri n công nghi p. xu t chính sách v thu s d ng t và thu chuy n m c ích s d ng t m t cách h p lý. - S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ch trì, ph i h p v i S Công nghi p xây d ng quy ho ch chi ti t phát tri n vùng nguyên li u cho công nghi p ch bi n nông - lâm – th y s n; quy ho ch c p nư c công nghi p cho các khu c m, công nghi p. - S Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i S Công nghi p, S Lao ng & TBXH xây d ng chi ti t chương trình chuNn b ngu n nhân l c cho quá trình phát tri n công nghi p trên a bàn, bao g m c giáo trình hư ng nghi p b c ph thông trung h c và k ho ch g i ngư i i ào t o. - UBND các huy n có k ho ch b sung ít nh t m t biên ch chính th c chuyên trách qu n lý công nghi p và ào t o nâng cao trình cho các cán b này. Ph i h p v i các s : Công nghi p, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Ban qu n lý các KCN b trí qu t cho phát tri n các khu, c m công nghi p, c m công nghi p làng ngh TTCN theo quy ho ch. T ch c xây d ng k t c u h t ng các c m công nghi p làng ngh TTCN. T ch c th c hi n t t vi c n bù gi i phóng m t b ng xây d ng các khu, c m công nghi p, làng ngh TTCN. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Giao S Công nghi p ch trì, ph i h p v i các s , ngành, y ban nhân dân các huy n, th xã công b Quy ho ch, t ch c tri n khai các m c tiêu, nhi m v ã ra, ki m tra theo dõi vi c th c hi n quy ho ch m b o s th ng nh t v i quy ho ch t ng th kinh t xã h i c a t nh, quy ho ch phát tri n các ngành khác, quy ho ch huy n, th , quy ho ch vùng và c nư c. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Th trư ng các ơn v : S Công nghi p, K ho ch và u tư, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Khoa h c và Công ngh , Ch t ch y ban nhân dân các huy n - th xã, và th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
 14. Nguy n Văn Châu
Đồng bộ tài khoản