Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm y tế dự phòng quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 3 NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 02/2008/Q -UBND Qu n 3, ngày 30 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM Y T D PHÒNG QU N 3 Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT/BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a B Y t và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý nhà nư c v y t a phương; Căn c Quy t nh s 26/2005/Q -BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Y t v ban hành Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Trung tâm Y t D phòng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 91/2007/Q -UBND ngày 12 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Trung tâm Y t D phòng qu n 3 tr c thu c y ban nhân dân qu n 3; Xét ngh c a Giám c Trung tâm Y t D phòng qu n 3 t i T trình s 158/TTr- TTYTDP ngày 18 tháng 12 năm 2007; Theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n 3 và Báo cáo th m nh s 29/BC-TP ngày 24 tháng 01 năm 2008 c a Phòng Tư pháp qu n 3, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm Y t D phòng qu n 3. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 07 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân, Trư ng Phòng N i v và Giám c Trung tâm Y t D phòng qu n 3 có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Tr nh Văn Thình QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM Y T D PHÒNG QU N 3 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2008/Q -UBND ngày 30 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 3) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Trung tâm Y t D phòng qu n 3 là ơn v s nghi p y t tr c thu c y ban nhân dân qu n 3, ch u s ch o v chuyên môn k thu t c a S Y t , s hư ng d n chuyên môn k thu t c a các trung tâm chuyên ngành, trung tâm thu c h d phòng thành ph và s qu n lý toàn di n c a y ban nhân dân qu n 3. i u 2. Trung tâm Y t D phòng qu n 3 là ơn v có tư cách pháp nhân, có tr s và con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c ho t ng theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N i u 3. Ch c năng Trung tâm Y t D phòng qu n 3 có ch c năng tri n khai th c hi n các nhi m v chuyên môn k thu t v y t d phòng; phòng, ch ng HIV/AIDS; phòng, ch ng b nh xã h i; an toàn v sinh th c phNm; chăm sóc s c kh e ban u; chăm sóc s c kh e sinh s n; truy n thông giáo d c s c kh e trên a bàn qu n 3. i u 4. Nhi m v - quy n h n 1. Xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n các nhi m v chuyên môn, k thu t v y t d phòng, phòng, ch ng HIV/AIDS, phòng, ch ng b nh xã h i, an toàn v sinh th c phNm, chăm sóc s c kh e ban u, chăm sóc s c kh e sinh s n, truy n thông giáo d c s c kh e trên cơ s k ho ch c a thành ph và tình hình th c t trên a bàn c a qu n trình y ban nhân dân qu n phê duy t. 2. T ch c th c hi n các ho t ng sau: a) Tri n khai các ho t ng chuyên môn, k thu t v phòng, ch ng d ch, b nh, HIV/AIDS, các b nh xã h i, chương trình phòng, ch ng tai n n thương tích, s c kh e
  3. lao ng và b nh ngh nghi p, chăm sóc s c kh e ban u, chăm sóc s c kh e sinh s n, s c kh e môi trư ng, s c kh e trư ng h c, dinh dư ng c ng ng, an toàn v sinh th c phNm, truy n thông giáo d c s c kh e theo phân c p và theo quy nh c a pháp lu t. b) Tr c ti p qu n lý, hư ng d n và giám sát chuyên môn, k thu t v các ho t ng thu c lĩnh v c ph trách và khám ch a b nh thông thư ng i v i các Tr m Y t phư ng, các cơ s y t trên a bàn. c) Tham gia ào t o, ào t o l i, t p hu n, b i dư ng ki n th c v chuyên môn, nghi p v thu c lĩnh v c ph trách cho cán b thu c ơn v mình và nhân viên y t phư ng. d) Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c, ng d ng các ti n b khoa h c, k thu t v lĩnh v c liên quan. ) Qu n lý và t ch c tri n khai th c hi n các d án thu c chương trình m c tiêu y t qu c gia và các d án khác ư c S Y t phân công. e) Th c hi n qu n lý cán b , ch chính sách, khen thư ng, k lu t i v i cán b , viên ch c và qu n lý tài chính, tài s n c a ơn v theo quy nh c a pháp lu t. g) Th c hi n các ch th ng kê, báo cáo theo quy nh c a pháp lu t. h) Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do Giám c S Y t và y ban nhân dân qu n giao. Chương 3: CƠ C U T CH C, BIÊN CH VÀ KINH PHÍ HO T NG i u 5. Cơ c u t ch c b máy 1. Trung tâm Y t D phòng qu n 3 do Giám c lãnh o, giúp vi c cho Giám c có t hai n ba Phó Giám c. Giám c, Phó Giám c Trung tâm Y t D phòng qu n 3 do Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh b nhi m theo phân c p qu n lý cán b . Giám c Trung tâm Y t D phòng qu n 3 quy t nh b nhi m Trư ng, Phó các khoa, phòng và Trư ng Tr m Y t phư ng; quy t nh phân công, giao nhi m v cho cán b , viên ch c thu c Trung tâm Y t D phòng. 2. Giám c là ngư i ng u Trung tâm Y t D phòng c a qu n, ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n v toàn b ho t ng c a Trung tâm. 3. Phó Giám c Trung tâm Y t D phòng qu n 3 là ngư i giúp vi c cho Giám c, ư c Giám c phân công ph trách m t s công vi c c th , liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng ph n vi c ư c phân công ph trách và ư c y quy n th c hi n m t s công vi c c th khi Giám c i v ng.
  4. 4. Các phòng ch c năng nghi p v : a) Phòng K ho ch - Tài chính. b) Phòng T ch c - Hành chính qu n tr . c) Phòng Truy n thông giáo d c s c kh e. 5. Các khoa chuyên môn: a) Khoa Ki m soát d ch, b nh, HIV/AIDS. b) Khoa An toàn v sinh th c phNm. c) Khoa Y t công c ng. d) Khoa Chăm sóc s c kh e sinh s n. ) Liên chuyên khoa: Lao, Tâm th n, Da li u. e) Khoa Tham v n H tr c ng ng. g) Khoa Xét nghi m. h) Khoa Dư c. 6. Tr m Y t các phư ng. 7. Các khoa, phòng thu c Trung tâm Y t D phòng th c hi n nhi m v theo quy nh t i Quy t nh s 26/2005/Q -BYT ngày 09 tháng 9 năm 2005 c a B trư ng B Y t . i u 6. Biên ch Biên ch c a Trung tâm Y t D phòng qu n 3 do y ban nhân dân qu n 3 b trí trên cơ s ch tiêu biên ch s nghi p y t do y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. i u 7. Kinh phí ho t ng Kinh phí ho t ng, xây d ng cơ s v t ch t h t ng và trang thi t b y t th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c và c a ngành. i u 8. Nhi m v c a các khoa, phòng và Tr m Y t các phư ng 1. Phòng T ch c - Hành chính qu n tr : - Qu n lý công tác t ch c cán b , th c hi n ch , chính sách, khen thư ng, k lu t theo quy nh c a pháp lu t.
  5. - T ch c th c hi n nhi m v hành chính, qu n tr , ph c v cho ho t ng c a Trung tâm. 2. Phòng K ho ch - Tài chính: - Xây d ng k ho ch tháng, quý, năm c a Trung tâm; t ch c sơ k t, t ng k t vi c th c hi n k ho ch. - Th c hi n t ng h p, th ng kê, báo cáo các ho t ng c a Trung tâm theo quy nh. - Qu n lý tài chính, tài s n c a Trung tâm và ch u trách nhi m thanh, quy t toán theo quy nh c a pháp lu t. 3. Phòng Truy n thông giáo d c s c kh e: - Giúp Giám c Trung tâm Y t D phòng qu n ch o, th c hi n vi c tuyên truy n các ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c v lĩnh v c y t ; tuyên truy n, ph bi n ki n th c phòng, ch ng d ch b nh, nâng cao s c kh e cho ngư i dân. - Ch u trách nhi m t ch c th c hi n và hư ng d n nghi p v truy n thông giáo d c s c kh e v y t d phòng, phòng, ch ng HIV/AIDS, an toàn v sinh th c phNm, chăm sóc s c kh e sinh s n… trên a bàn qu n. - Th c hi n tư v n s c kh e ngư i dân và hư ng d n nghi p v tư v n s c kh e i v i các cơ s y t trên a bàn. 4. Khoa Ki m soát d ch, b nh, HIV/AIDS: - Th c hi n giám sát thư ng xuyên và qu n lý ch t ch các b nh truy n nhi m gây d ch, các b nh xã h i, HIV/AIDS; t ch c tri n khai các ho t ng phòng, ch ng d ch, b nh. - T ch c i u tra nh kỳ ho c t xu t theo yêu c u tình hình các b nh truy n nhi m gây d ch, b nh xã h i t i các cơ s y t và t i c ng ng. - Ph i h p v i Khoa Tham v n H tr c ng ng t ch c tri n khai các ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS, hư ng d n qu n lý, chăm sóc ngư i nhi m HIV t i gia ình và c ng ng; ph i h p v i B nh vi n qu n trong qu n lý công tác i u tr HIV/AIDS. - Qu n lý ch t ch các d ch cũ, phát hi n k p th i d ch m i; ti n hành các bi n pháp chuyên môn, k thu t ngăn ch n d ch phát sinh, lây lan. - T ng h p s li u, l p b n , bi u các lo i b nh d ch, b nh xã h i, HIV/AIDS t i qu n. - Tri n khai th c hi n chương trình m c tiêu y t qu c gia, các d án liên quan v y t d phòng, phòng, ch ng b nh xã h i, HIV/AIDS. 5. Khoa An toàn v sinh th c phNm:
  6. - Hư ng d n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v an toàn v sinh th c phNm và ph bi n ki n th c v dinh dư ng c ng ng cho các cơ quan, t ch c. - Giám sát vi c th c hi n các i u ki n an toàn v sinh th c phNm i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm. - Th c hi n ki m tra an toàn v sinh th c phNm i v i các cơ s d ch v ăn u ng, th c ăn ư ng ph , các cơ s s n xu t th c phNm trên a bàn qu n 3; i u tra và tri n khai các bi n pháp phòng ng a ng c th c phNm theo quy nh. - Ph i h p th c hi n “Tháng hành ng vì ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm”. - Tri n khai th c hi n chương trình m c tiêu y t qu c gia, các d án liên quan v an toàn v sinh th c phNm. 6. Khoa Y t công c ng: - Ch u trách nhi m hư ng d n chuyên môn, k thu t v : V sinh an toàn lao ng, v sinh trư ng h c, phòng, ch ng tai n n thương tích, phòng, ch ng nhi m c hóa ch t b o v th c v t; xây d ng, s a ch a và s d ng các công trình v sinh; bi n pháp x lý các ch t th i. - Giám sát v sinh ngu n nư c sinh ho t, i u ki n v sinh an toàn lao ng, i u ki n v sinh trư ng h c; t ng h p, theo dõi, ánh giá ch t lư ng và hi u qu th c hi n các i u ki n, tiêu chuNn theo quy nh v chuyên môn k thu t i v i các cơ s , cơ quan, t ch c. - L p h sơ v sinh lao ng và t ch c khám s c kh e nh kỳ cho ngư i lao ng theo quy nh. - Ph i h p v i các cơ quan ch c năng, các ban, ngành, oàn th trên a bàn qu n trong vi c xây d ng Khu ph văn hóa s c kh e, mô hình c ng ng an toàn, phòng, ch ng tai n n thương tích. - Tri n khai th c hi n chương trình m c tiêu y t qu c gia, các d án v s c kh e môi trư ng, lao ng, trư ng h c, phòng, ch ng tai n n thương tích và phòng, ch ng b nh ngh nghi p. 7. Khoa Chăm sóc s c kh e sinh s n: - Qu n lý các ch s v chăm sóc s c kh e sinh s n và ánh giá th c tr ng s c kh e sinh s n trong qu n. - Giám sát và h tr v chuyên môn, k thu t i v i y t tuy n phư ng th c hi n theo hư ng d n chuNn qu c gia v d ch v chăm sóc s c kh e sinh s n. - Cung c p d ch v k ho ch hóa gia ình, phòng ch ng nhi m khuNn ư ng sinh s n. - Tri n khai th c hi n chương trình m c tiêu y t qu c gia, các d án v chăm sóc s c kh e sinh s n.
  7. - Th c hi n các chương trình chăm sóc s c kh e tr em; phòng, ch ng suy dinh dư ng tr em. 8. Khoa Liên chuyên khoa: Tri n khai th c hi n các chương trình qu c gia v lao, tâm th n, da li u, các b nh lây qua ư ng tình d c. 9. Khoa Tham v n H tr c ng ng: - Th c hi n các ho t ng truy n thông thay i hành vi phòng lây nhi m HIV/AIDS; Tham v n các b nh lây truy n qua ư ng tình d c, ma túy và các v n liên quan khác như b nh nhi m trùng cơ h i, tái nghi n… tham v n trư c, trong và sau xét nghi m HIV t nguy n. - T ch c ti p c n các i tư ng có nguy cơ cao (gái m i dâm, ngư i s d ng ma túy…), ngư i nhi m HIV/AIDS thông qua m ng lư i giáo d c viên ng ng và t o i u ki n giúp các i tư ng thay i hành vi phòng lây nhi m HIV. - Tri n khai các chương trình can thi p gi m tác h i (phân ph i bao cao su, trao i bơm kim tiêm…). - Cung c p các d ch v h tr y t (ph i h p h th ng s n ph khoa th c hi n chương trình phòng lây nhi m HIV t m sang con; khám phát hi n và i u tr s m các b nh lây truy n qua ư ng tình d c; chăm sóc toàn di n cho ngư i nhi m HIV thông qua khám b nh trong ngày, bao g m u ng thu c, i u tr d phòng các b nh nhi m trùng cơ h i, i u tr AIDS b ng thu c c tr ) và h tr xã h i. 10. Khoa Xét nghi m: - Th c hi n các xét nghi m cơ b n ph c v cho công tác chuyên môn và y t phư ng, l y m u và b o qu n m u xét nghi m g i tuy n trên theo quy nh. - Ph i h p v i khoa c n lâm sàng c a các b nh vi n qu n tri n khai các xét nghi m ph c v k p th i công tác chuyên môn. - T ch c th c hi n các d ch v xét nghi m thu c lĩnh v c theo quy nh c a c p có thNm quy n. 11. Khoa Dư c: - Qu n lý thu c, v t tư y t , hóa ch t, trang thi t b ph c v cho công tác chuyên môn, ho t ng c a Trung tâm. - Cung ng thu c cho các chương trình s c kh e và khám ch a b nh ban uc a Tr m Y t phư ng. 12. Tr m Y t các phư ng:
  8. - Th c hi n các chương trình s c kh e c ng ng, các chương trình phòng, ch ng d ch, b nh, các chương trình m c tiêu qu c gia và các chương trình b nh mãn tính do các b nh vi n thành ph tri n khai. - Khám ch a b nh ban u, b nh thông thư ng t i Tr m Y t và t i gia ình. - Tham mưu cho y ban nhân dân phư ng th c hi n m t s nhi m v v qu n lý nhà nư c v y t trên a bàn phư ng. Chương 4: CH H I H P, LÀM VI C VÀ QUAN H PH I H P CÔNG TÁC i u 9. Ch h ih p 1. nh kỳ hàng tu n h p giao ban gi a Ban Giám c và Trư ng các khoa, phòng tr c thu c Trung tâm ánh giá công tác tu n và tri n khai công tác tu n t i. 2. Trung tâm Y t D phòng qu n 3 hàng tháng t ch c h p m t l n gi a cán b , viên ch c Trung tâm và 14 Tr m Y t phư ng ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng qua và ra công tác cho tháng ti p theo, ng th i ph bi n các ch trương chính sách, ch m i c a Nhà nư c và nhi m v m i phát sinh a phương. 3. H p sơ k t hàng quý, 6 tháng, t ng k t cu i năm theo quy nh. 4. T ch c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân qu n ho c c a lãnh o S Y t . i u 10. Ch làm vi c 1. Th c hi n ch làm vi c theo quy nh chung c a Nhà nư c và ngành y t . 2. Th c hi n ch báo cáo hàng tháng, quý, năm và báo cáo t xu t theo quy nh. 3. Cán b , viên ch c c a Trung tâm ư c phân công nhi m v c th , ph i m c trang ph c và eo th công ch c theo quy nh. 4. Viên ch c ph i có thái , phong cách làm vi c l ch s , t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a cán b ph trách và lãnh o Trung tâm, c a ng nghi p, cũng như c a b nh nhân và thân nhân ngư i b nh. i u 11. Quan h ph i h p công tác 1. i v i y ban nhân dân qu n: a) Trung tâm Y t D phòng qu n 3 ch u s ch o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n. Giám c tr c ti p nh n ch th c a Ch t ch, Phó Ch t ch qu n và ph i thư ng xuyên báo cáo v i y ban nhân dân qu n v vi c th c hi n các m t công tác ã ư c phân công.
  9. b) Trư ng h p H i ng nhân dân qu n có yêu c u, n u ư c s y nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân qu n, thì Giám c báo cáo ho c gi i trình nh ng v n có liên quan trong các kỳ h p c a H i ng nhân dân. 2. iv iS Yt : Giám c Trung tâm Y t D phòng qu n 3 ch u s ch o, hư ng d n v chuyên môn nghi p v c a Giám c S Y t , ng th i th c hi n và báo cáo công tác chuyên môn theo yêu c u c a S Y t . 3. i v i các cơ quan khác thu c y ban nhân dân qu n: a) Th c hi n m i quan h ph i h p và h p tác bình ng trên cơ s ch c năng nhi m v theo quy nh. b) Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a các cơ quan khác, Giám c Trung tâm ch ng t p h p các ý ki n và trình y ban nhân dân qu n quy t nh. 4. i v i M t tr n T qu c, các oàn th và t ch c xã h i qu n: a) Th c hi n k ho ch c a y ban nhân dân qu n 3 v ph i h p các ngành, oàn th có liên quan Ny m nh xã h i hóa công tác chăm sóc s c kh e nhân dân và tuyên truy n, giáo d c, nâng cao nh n th c ngư i dân v công tác v sinh phòng b nh. b) Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c v ch c năng c a Trung tâm Y t D phòng, Giám c có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n gi i quy t các yêu c u ó theo quy nh. 5. i v i Phòng Y t . Trung tâm Y t D phòng qu n 3 ph i h p v i Phòng Y t qu n trong ho t ng thanh, ki m tra lĩnh v c d phòng trên a bàn qu n. 6. i v i B nh vi n. Trung tâm Y t D phòng qu n 3 ph i h p v i B nh vi n qu n 3 th c hi n k ho ch phát tri n y t t i a phương. 7. i v i Tr m Y t các phư ng. Tr m Y t các phư ng ch u s ch o và qu n lý toàn di n c a Trung tâm Y t D phòng qu n 3. 8. i v i y ban nhân dân các phư ng. Trung tâm Y t D phòng qu n 3 ph i h p v i y ban nhân dân các phư ng trong vi c giám sát ho t ng y t , qu n lý nh ng v n nh hư ng n s c kh e ngư i dân trên a bàn phư ng cũng như th c hi n ch o c a H i ng nhân dân phư ng.
  10. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 12. 1. Căn c Quy ch này, Giám c Trung tâm Y t D phòng qu n 3 có trách nhi m tri n khai t ch c th c hi n và xây d ng quy ch làm vi c trong n i b ơn v , trong ó có s phân công nhi m v c th cho t ng cán b , viên ch c trong Trung tâm. 2. Trong quá trình th c hi n, n u c n s a i, b sung n i dung Quy ch này, Giám c Trung tâm Y t D phòng qu n 3 ngh , có s tham kh o v i Phòng N i v trư c khi trình Ch t ch y ban nhân dân qu n 3 xem xét quy t nh. 3. y ban nhân dân qu n 3 giao Trư ng Phòng N i v qu n 3 có trách nhi m theo dõi, ôn c vi c th c hi n Quy ch này./.
Đồng bộ tài khoản