Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N C N GI NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 02/2009/Q -UBND C n Gi , ngày 17 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V BÃI B CÁC VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T C A Y BAN NHÂN DÂN HUY N KHÔNG CÒN PHÙ H P V I QUY NNH C A PHÁP LU T HI N HÀNH Y BAN NHÂN DÂN HUY N C N GI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c k t qu t ng rà soát, h th ng hóa văn b n quy ph m pháp lu t t năm 1976 n tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n; Xét ngh c a Trư ng Phòng Tư pháp huy n t i Công văn s 09/TP ngày 10 tháng 02 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay công b danh m c 274 văn b n quy ph m pháp lu t do y ban nhân dân huy n ban hành t năm 1987 n năm 2008 ã h t hi u l c thi hành (có danh m c ính kèm). i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 7 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, Th trư ng các phòng, ban thu c huy n và Ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n H u Hi p
 2. DANH M C CÁC VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO Y BAN NHÂN DÂN HUY N BAN HÀNH T NĂM 1987 N THÁNG 6 NĂM 2008 Ã H T HI U L C (Kèm theo Quy t nh s 02/2009/Q -UBND ngày 17 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân huy n) STT Hình th c S văn b n Trích y u n i dung văn b n Ngày ban hành 01 Quy t nh 263/Q -UB Ngày Thành l p R ng l ch s Duyên H i 01/4/1995 02 Ch th 03/CT-UB Ngày Thi hành Lu t Nghĩa v quân s và nh ng 04/3/1987 bi n pháp x lý i v i ngư i vi ph m Lu t Nghĩa v quân s . 03 Quy t nh 262/Q -UB Ngày Thành l p Phòng khám a khoa Khu v c 28/11/1987 IV xã Long Hòa. 04 Quy t nh 93/Q -UB Ngày Ban hành b n Quy nh t m th i v qu n 14/4/1987 lý b o v chim muông, thú r ng trên a bàn huy n. 05 Quy t nh 79/Q -UB Ngày Chuy n nhi m v và t ch c nghiên c u, 05/5/1989 theo dõi vi c x lý hành chính t Văn phòng y ban nhân dân huy n sang T Tư pháp huy n. 06 Quy t nh 147/Q -UB Ngày Thành l p Ban Ki m tra v vi c kê khai 21/12/1992 ăng ký, qu n lý vũ khí. 07 Ch th 05/CT-UB Ngày T p trung ch o công tác o c c p 21/10/1993 gi y ch ng nh n quy n s d ng ru ng t cho h gia ình và cá nhân s d ng n nh lâu dài vào m c ích s n xu t nông nghi p. 08 Ch th 04/CT-UB Ngày Tăng cư ng b o v lư i i n qu c gia 20/5/1994 trên a bàn huy n. 09 Ch th 05/CT-UB Ngày T ch c th c hi n quy nh t m th i ch c 02/6/1994 năng, nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a y ban nhân dân xã. 10 Quy t nh 50/Q -UB Ngày Thành l p Ban Ch o Th c hi n n p 05/4/1994 s ng văn minh, gia ình văn hóa. 11 Quy t nh 136/Q -UB Ngày Thành l p H i ng xét thu b t kh thu. 22/6/1994 12 Quy t nh 201/Q -UB Ngày Thành l p y ban Dân s và k ho ch hóa 12/7/1994 gia ình huy n C n Gi . 13 Quy t nh 209/Q -UB Ngày Thành l p Qu h c b ng “Vì s nghi p
 3. 10/8/1994 ào t o nhân tài huy n C n Gi ”. 14 Quy t nh 221/Q -UB Ngày Quy nh t m th i hành lang b o v tuy n 26/8/1994 ư ng b liên xã Lý Nhơn. 15 Quy t nh 265/Q -UB Ngày Thành l p Ban Ch o i u tra nhân s , 13/10/1994 lao ng khu v c Nhà nư c và các i tư ng chính sách trên a bàn huy n. 16 Quy t nh 294/Q -UB Ngày Cho phép thành l p T Phòng, ch ng t 08/11/1994 n n xã h i tr c thu c Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i. 17 Ch th 01/CT-UB Ngày Tăng cư ng thu thu s d ng t nông 04/01/1995 nghi p. 18 Ch th 02/CT-UB Ngày u tranh ngăn ch n băng ghi hình, ĩa 24/3/1995 hình có n i dung x u và phim nh ngoài danh m c Nhà nư c. 19 Ch th 04/CT-UB Ngày Ti p t c t o i u ki n chuy n các h 04/7/1995 dân xã Tam Thôn Hi p v khu dân cư m i (Nông trư ng qu n 3 cũ). 20 Quy t nh 82/Q -UB Ngày Thành l p H i ng thNm nh các d án 20/02/1995 nh s d ng v n Qu qu c gia gi i quy t vi c làm huy n C n Gi . 21 Quy t nh 91/Q -UB Ngày Thành l p Ban ch nhi m Chương trình 14/3/1995 phòng, ch ng suy dinh dư ng tr em. 22 Quy t nh 92/Q -UB Ngày Thành l p T Quy ho ch kinh t - xã h i 16/3/1995 th i kỳ 1996 - 2010 huy n C n Gi . 23 Quy t nh 99/Q -UB Ngày B sung thành viên H i ng thNm nh 17/3/1995 các d án nh s d ng v n Qu qu c gia gi i quy t vi c làm huy n C n Gi . 24 Quy t nh 124/Q -UB Ngày Thành l p Ban Ch o cu c v n ng 03/4/1995 không x rác. 25 Quy t nh 149/Q -UB Ngày B sung thành viên Ban Ch o cu c v n 18/4/1995 ng không x rác. 26 Quy t nh 160/Q -UB Ngày Thành l p Ban Ch o C i cách hành 25/4/1995 chính huy n. 27 Quy t nh 203/Q -UB Ngày M chi n d ch truy n thông l ng ghép 03/6/1995 dân s , k ho ch hóa gia ình. 28 Quy t nh 296/Q -UB Ngày Thành l p H i ng tư v n thu s d ng 12/7/1995 t nông nghi p huy n C n Gi . 29 Quy t nh 348/Q -UB Ngày Thành l p Ban Ch o th c hi n Pháp 17/8/1995 l nh Ưu ãi ngư i có công v i cách m ng. 30 Quy t nh 361/Q -UB Ngày Thay i thành viên H i ng tư v n thu
 4. 17/8/1995 s d ng t nông nghi p huy n C n Gi . 31 Quy t nh 387/Q -UB Ngày Quy nh giá thu s d ng t nông 06/9/1995 nghi p b ng ti n thay lúa i v i di n tích nuôi nghêu năm 1995 trên a bàn huy n. 32 Quy t nh 414/Q -UB Ngày Ban hành Quy nh ch khen thư ng 22/9/1995 cho h c sinh t thành tích xu t s c trong h c t p và rèn luy n. 33 Quy t nh 711/Q -UB Ngày Thành l p H i ng tư v n thu các xã. 13/12/1995 34 Quy t nh 715/Q -UB Ngày Ban hành Quy nh t m th i v vi c cho 16/12/1995 thuê t có th i h n t bãi b i có m t nư c ven sông, ven bi n nuôi th y s n. 35 Quy t nh 737/Q -UB Ngày Thành l p H i ng Giáo d c huy n C n 25/12/1995 Gi . 36 Quy t nh 744/Q -UB Ngày Thành l p Ban Ch ov n ng hi n 29/12/1995 máu. 37 Ch th 12/CT-UB Ngày Qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h 22/11/1996 tr trên a bàn huy n C n Gi . 38 Quy t nh 80/Q -UB Ngày Thành l p Ban Ch o th c hi n ch th 26/01/1996 và các ngh nh c a Chính ph v tăng cư ng qu n lý các ho t ng văn hóa và d ch v văn hóa, Ny m nh bài tr các t n n xã h i trên a bàn huy n. 39 Quy t nh 90/Q -UB Ngày Thành l p i Ki m tra liên ngành qu n 31/01/1996 lý các ho t ng văn hóa và d ch v văn hóa, bài tr m t s t n n nghiêm tr ng c a huy n. 40 Quy t nh 91/Q -UB Ngày Thành l p H i ng X lý vi ph m các 31/01/1996 ho t ng văn hóa và d ch v văn hóa c a huy n. 41 Quy t nh 92/Q -UB Ngày Thành l p Ban i di n H i ng Qu n tr 02/02/1996 Ngân hàng ph c v ngư i nghèo huy n C n Gi . 42 Quy t nh 110/Q -UB Ngày i u ch nh nhi m v tham mưu, qu n lý 08/3/1996 công tác khoa h c k thu t. 43 Quy t nh 111/Q -UB Ngày Ban hành Quy nh v trình t , th t c, 08/3/1996 thNm quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và gi i quy t khi u n i, tranh ch p v t ai. 44 Quy t nh 203/Q -UB Ngày Duy t quy ho ch phát tri n s nghi p 08/5/1996 giáo d c - ào t o huy n C n Gi năm 1996 - 2000
 5. 45 Quy t nh 205/Q -UB Ngày Thành l p y ban B o v và Chăm sóc 08/5/1996 Tr em huy n C n Gi . 46 Quy t nh 204/Q -UB Ngày Thành l p Ban Ch nhi m d án Công 08/5/1996 ngh thông tin huy n C n Gi . 47 Quy t nh 206/Q -UB Ngày Thành l p Ban Ch o th c hi n án 08/5/1996 xây d ng h th ng thông tin v nhân s - lao ng và dân s trên m ng vi tính. 48 Quy t nh 255/Q -UB Ngày Thành l p Ti u ban Qu n lý dân nh p cư. 18/5/1996 49 Quy t nh 253/Q -UB Ngày Thành l p y ban Vì s ti n b c a ph 18/5/1996 n huy n C n Gi . 50 Quy t nh 305/Q -UB Ngày i u ch nh, b sung Quy t nh s 21/5/1996 715/Q - UB ngày 16/12/1995 c a y ban nhân dân huy n. 51 Quy t nh 353/Q -UB Ngày Ban hành Quy ch t m th i v qu n lý 11/7/1996 s n xu t b o v và phát tri n ngu n l i th y s n trên ph m vi a gi i hành chính huy n C n Gi , thành ph H Chí Minh. 52 Quy t nh 367/Q -UB Ngày Ban hành Quy ch t m th i v qu n lý và 10/7/1996 s d ng nhà ngh . 53 Quy t nh 368/Q -UB Ngày Thay i thành viên Ban Ch oC i 11/7/1996 cách hành chính huy n. 54 Quy t nh 424/Q -UB Ngày Thành l p i ki m tra liên ngành truy 15/8/1996 quét các lo i dư c phNm nh p l u kém ch t lư ng, làm gi , gây nghi n và kích dâm gây nguy h i cho ngư i s d ng. 55 Quy t nh 492/Q -UB Ngày Thay i thành viên y ban B o v - 07/9/1996 Chăm sóc Tr em huy n C n Gi 56 Quy t nh 493/Q -UB Ngày Thay i thành viên Ban Ch nhi m 07/9/1996 chương trình Phòng, ch ng suy dinh dư ng. 57 Quy t nh 598/Q -UB Ngày Thay i thành viên y ban Dân s - k 05/11/1996 ho ch hóa gia ình. 58 Quy t nh 599/Q -UB Ngày Ban hành Quy ch t ch c và ho t ng 05/11/1996 c a y ban Dân s - k ho ch hóa gia ình. 59 Quy t nh 625/Q -UB Ngày Thành l p Ban Ch o cu c v n ng 14/11/1996 Toàn dân oàn k t xây d ng cu c s ng m i khu dân cư huy n C n Gi 60 Quy t nh 675/Q -UB Ngày y quy n cho Phòng Tư pháp ký các vi c 16/12/1996 công ch ng thu c thNm quy n c a y ban nhân dân huy n và óng d u y ban nhân
 6. dân huy n 61 Quy t nh 705/Q -UB Ngày i u ch nh giá cư c v n t i hành khách 24/12/1996 trên tuy n Long Hòa - Vàm Láng. 62 Ch th 01/1997/CT-UB V vi c th c hi n nhi m v ph c p giáo Ngày 26/02/1997 d c trung h c cơ s - xóa mù ch giai o n 1997-2000 c a huy n C n Gi . 63 Ch th 02/1997/CT-UB Vi c tăng cư ng công tác ki m tra b o v Ngày 12/3/1997 ngu n l i th y s n trên a bàn huy n C n Gi . 64 Ch th 03/1997/CT-UB Vi c tăng cư ng ho t ng c a Ban Ngày 17/4/1997 Thanh tra nhân dân các xã. 65 Quy t nh 210/1997/Q -UB Thu h i con d u c a Phòng Kinh t và y Ngày 25/4/1997 quy n cho Trư ng Phòng Kinh t ký các văn b n hành chính thu c thNm quy n c a y ban nhân dân huy n và óng d u c a y ban nhân dân huy n. 66 Quy t nh 211/1997/Q -UB Thu h i con d u c a Phòng Tư pháp và Ngày 25/4/1997 y quy n cho Trư ng Phòng Tư pháp ký các văn b n hành chính thu c thNm quy n c a y ban nhân dân huy n và óng d u c a y ban nhân dân huy n. 67 Quy t nh 212/1997/Q -UB Ban hành Quy ch t m th i v ban hành Ngày 25/4/1997 qu n lý và lưu tr văn b n hành chính c a các phòng, ban huy n theo cơ ch m t c a, m t d u. 68 Quy t nh 214/1997/Q -UB Ban hành Quy ch t m th i v t ch c và Ngày 25/4/1997 ho t ng c a Phòng Kinh t huy n C n Gi theo cơ ch m t c a, m t d u. 69 Quy t nh 215/1997/Q -UB Ban hành Quy ch t m th i v t ch c và Ngày 25/4/1997 ho t ng c a Phòng Tư pháp huy n C n Gi theo cơ ch m t c a, m t d u. 70 Quy t nh 280/1997/Q -UB Thu h i con d u c a Phòng Nông nghi p Ngày 22/5/1997 và Phát tri n nông thôn và y quy n cho Trư ng Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ký các văn b n hành chính thu c thNm quy n c a y ban nhân dân huy n và óng d u c a y ban nhân dân huy n. 71 Quy t nh 281/1997/Q -UB Ban hành Quy ch t m th i v t ch c và Ngày 22/5/1997 ho t ng c a Phòng Nông nghi p và phát tri n nông thôn huy n C n Gi theo cơ ch m t c a, m t d u. 72 Quy t nh 290/1997/Q -UB Thu h i con d u c a Phòng T ch c chính quy n và y quy n cho Trư ng Phòng T
 7. Ngày 26/5/1997 ch c chính quy n ký các văn b n hành chính thu c thNm quy n c a y ban nhân dân huy n và óng d u c a y ban nhân dân huy n. 73 Quy t nh 291/1997/Q -UB Ban hành Quy ch t m th i v t ch c và Ngày 26/5/1997 ho t ng c a Phòng T ch c chính quy n huy n C n Gi theo cơ ch m t c a, m t d u. 74 Quy t nh 293/1997/Q -UB Ban hành Quy ch t m th i v t ch c và Ngày 26/5/1997 ho t ng c a Phòng Xây d ng - giao thông v n t i huy n C n Gi theo cơ ch m t c a, m t d u. 75 Quy t nh 318/1997/Q -UB Thu h i con d u c a Phòng a chính và Ngày 02/6/1997 y quy n cho Trư ng Phòng a chính ký các văn b n hành chính thu c thNm quy n c a y ban nhân dân huy n và óng d u c a y ban nhân dân huy n. 76 Quy t nh 319/1997/Q -UB Ban hành Quy ch t m th i v t ch c và Ngày 02/6/1997 ho t ng c a Phòng a chính huy n C n Gi theo cơ ch m t c a, m t d u. 77 Quy t nh 341/1997/Q -UB Thu h i con d u c a Phòng Lao ng - Ngày 17/6/1997 Thương binh xã h i và y quy n cho Trư ng Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i ký các văn b n hành chính thu c thNm quy n c a y ban nhân dân huy n và óng d u c a y ban nhân dân huy n. 78 Quy t nh 342/1997/Q -UB Ban hành Quy ch t m th i v t ch c và Ngày 17/6/1997 ho t ng c a Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i huy n C n Gi theo cơ ch m t c a, m t d u. 79 Quy t nh 470/1997/Q -UB S a i và b sung quy trình, th t c hành Ngày 05/8/1997 chính c a các phòng, ban. 80 Quy t nh 514/1997/Q -UB Thành l p T công tác rà soát và h th ng Ngày 23/8/1997 hóa văn b n quy ph m pháp lu t. 81 Quy t nh 678/1997/Q -UB Thu h i con d u c a Phòng Văn hóa Ngày 24/10/1997 thông tin - Th d c th thao và y quy n cho Trư ng Phòng Văn hóa thông tin - Th d c th thao ký các văn b n hành chính thu c thNm quy n c a y ban nhân dân huy n và óng d u c a y ban nhân dân huy n. 82 Quy t nh 679/1997/Q -UB Ban hành Quy ch t m th i v t ch c và Ngày 24/10/1997 ho t ng c a Phòng Văn hóa thông tin - Th d c th thao huy n C n Gi theo cơ
 8. ch m t c a, m t d u. 83 Quy t nh 714/1997/Q -UB Thu h i con d u c a y ban B o v Ngày 30/10/1997 Chăm sóc tr em huy n. 84 Quy t nh 715/1997/Q -UB Ban hành Quy ch t m th i v t ch c và Ngày 30/10/1997 ho t ng c a y ban B o v - Chăm sóc Tr em huy n C n Gi theo cơ ch m t c a, m t d u. 85 Quy t nh 716/1997/Q -UB Thu h i con d u c a y ban Dân s - k Ngày 30/10/1997 ho ch hóa gia ình huy n C n Gi . 86 Quy t nh 717/1997/Q -UB Ban hành Quy ch t m th i v t ch c và Ngày 30/10/1997 ho t ng c a y ban Dân s - k ho ch hóa gia ình huy n C n Gi theo cơ ch m t c a, m t d u. 87 Quy t nh 806/1997/Q -UB Thu h i con d u c a Phòng Tài chính - k Ngày 05/12/1997 ho ch và u tư và y quy n cho Trư ng Phòng Tài chính - k ho ch và u tư ký các văn b n hành chính thu c thNm quy n c a y ban nhân dân huy n và óng d u c a y ban nhân dân huy n. 88 Quy t nh 807/1997/Q -UB Ban hành Quy ch t m th i v t ch c và Ngày 05/12/1997 ho t ng c a Phòng Tài chính k ho ch - u tư huy n C n Gi theo cơ ch m t c a, m t d u. 89 Quy t nh 808/1997/Q -UB Thu h i con d u c a Phòng Giáo d c - Ngày 05/12/1997 ào t o và y quy n cho Trư ng Phòng Giáo d c - ào t o ký các văn b n hành chính thu c thNm quy n c a y ban nhân dân huy n và óng d u c a y ban nhân dân huy n. 90 Quy t nh 809/1997/Q -UB Ban hành Quy ch t m th i v t ch c và Ngày 05/12/1997 ho t ng c a Phòng Giáo d c - ào t o huy n C n Gi theo cơ ch m t c a, m t d u. 91 Quy t nh 881/1997/Q -UB i u ch nh, b sung Quy ch làm vi c c a Ngày 29/12/1997 y ban nhân dân huy n. 92 Ch th 01/1998/CT-UB T ng k t th c hi n khi u n i, t cáo c a Ngày 03/02/1998 công dân. 93 Ch th 02/1998/CT-UB Tri n khai th c hi n phân c p qu n lý v n Ngày 27/02/1998 xây d ng và s a ch a nh thu c ngu n v n ngân sách huy n. 94 Ch th 03/1998/CT-UB Ny m nh cu c v n ng s a ch a, ch ng Ngày 19/5/1998 d t, ch ng ng p úng trong các khu dân cư.
 9. 95 Ch th 04/1998/CT-UB Xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã Ngày 11/8/1998 h i và d toán ngân sách huy n năm 1999. 96 Ch th 05/1998/CT-UB Tăng cư ng vi c qu n lý, s p x p l i ho t Ngày 17/9/1998 ng kinh doanh du l ch t i khu 30/4. 97 Ch th 07/1998/CT-UB T ch c di n t p phương án phòng th Ngày 03/11/1998 b o v thành ph H Chí Minh (ký hi u PT.98). 98 Ch th 08/1998/CT-UB Tăng cư ng các bi n pháp qu n lý, giáo Ngày 06/11/1998 d c i v i nh ng i tư ng t n n giáo d c. 99 Quy t nh 08/1998/Q -UB i u ch nh, b sung Quy t nh s Ngày 06/01/1998 628/Q - UB ngày 15/11/1996 c a y ban nhân dân huy n C n Gi . 100 Quy t nh 10/1998/Q -UB Giao nhi m v , t ch c th c hi n xây Ngày 07/01/1998 d ng công trình h th ng th y l i n i ng xã Tam Thôn Hi p. 101 Quy t nh 13/1998/Q -UB Cho phép s d ng con d u Phòng Giáo Ngày 13/01/1998 d c - ào t o ti p nh n kinh phí y quy n chi thư ng xuyên c a s nghi p giáo d c - ào t o 102 Quy t nh 82/1998/Q -UB Cho phép s d ng con d u Phòng Lao Ngày 03/02/1998 ng - Thương binh và Xã h i ti p nh n và c p phát v n c a Qu xóa ói gi m nghèo và Qu qu c gia gi i quy t vi c làm. 103 Quy t nh 190/1998/Q -UB Thay i Trư ng Ban Ch o Xóa ói Ngày 19/3/1998 gi m nghèo. 104 Quy t nh 192/1998/Q -UB Thay i, b sung thành viên c a y ban Ngày 20/3/1998 B o v - Chăm sóc Tr em huy n C n Gi . 105 Quy t nh 193/1998/Q -UB B sung thành viên Ban Ch o Xóa ói Ngày 26/3/1998 gi m nghèo. 106 Quy t nh 235/1998/Q -UB Chuy n ch c năng qu n lý môi trư ng Ngày 28/3/1998 sang Phòng Xây d ng - Giao thông v n t i huy n C n Gi . 107 Quy t nh 243/1998/Q -UB B nhi m các thành viên y ban Dân s , Ngày 11/4/1998 k ho ch hóa gia ình. 108 Quy t nh 246/1998/Q -UB Thành l p Ban Ch o Ch ng buôn l u Ngày 16/4/1998 và gian l n thương m i trên a bàn huy n C n Gi . 109 Quy t nh 263/1998/Q -UB Thành l p Ban Ch o Ch ng s d ng ch t n , xung i n, ch t c khai thác
 10. Ngày 16/4/1998 th y s n huy n C n Gi . 110 Quy t nh 264/1998/Q -UB Duy t d án m r ng khu dân cư III Tam Ngày 16/4/1998 Thôn Hi p. 111 Quy t nh 312/1998/Q -UB i u ch nh, b sung Ban Ch o cu c Ngày 08/5/1998 v n ng Toàn dân oàn k t xây d ng cu c s ng m i khu dân cư huy n C n Gi . 112 Quy t nh 315/1998/Q -UB i u ch nh v n th c hi n chương trình Ngày 30/5/1998 ch ng d t và ng p úng trong khu dân cư lao ng. 113 Quy t nh 331/1998/Q -UB Thành l p H i ng xét duy t, công nh n Ngày 20/5/1998 “Công s văn minh - s ch p - an toàn” huy n C n Gi . 114 Quy t nh 352/1998/Q -UB Duy t d án s a ch a ch Bình Khánh. Ngày 02/6/1998 115 Quy t nh 354/1998/Q -UB Gi i t a thu h i t xây d ng công trình Ngày 03/6/1998 ư ng n i vi khu dân cư III m r ng xã Tam Thôn Hi p huy n C n Gi . 116 Quy t nh 396/1998/Q -UB Thành l p H i ng ăng ký t xã Bình Ngày 11/6/1998 Khánh. 117 Quy t nh 399/1998/Q -UB Tr v n cho dân nghèo xây d ng h xí t Ngày 19/6/1998 ho i t Qu xóa ói gi m nghèo. 118 Quy t nh 517/1998/Q -UB Ban hành Quy nh t m th i v quy trình Ngày 30/7/1998 t ch c th c hi n quy t nh gi i quy t khi u n i c a công dân. 119 Quy t nh 550/1998/Q -UB Thành l p Ban i di n H i ng Qu n tr Ngày 07/8/1998 ph c v ngư i nghèo huy n C n Gi . 120 Quy t nh 551/1998/Q -UB Thành l p H i ng thNm nh các d án Ngày 07/8/1998 nh vay v n t Qu qu c gia v gi i quy t vi c làm huy n C n Gi . 121 Quy t nh 605/1998/Q -UB Thành l p Ban Ch o thu h i n quá Ngày 19/8/1998 h n ngu n v n vay t Qu qu c gia v gi i quy t vi c làm Chương trình xóa ói gi m nghèo huy n C n Gi . 122 Quy t nh 609/1998/Q -UB Thành l p Ban Ch o t ng i u tra dân Ngày 22/8/1998 s và nhà huy n C n Gi . 123 Quy t nh 611/1998/Q -UB Thành l p H i ng ăng ký t xã Long Ngày 22/8/1998 Hòa. 124 Quy t nh 612/1998/Q -UB Thành l p T thi hành quy t nh gi i Ngày 22/8/1998 quy t khi u n i. 125 Quy t nh 639/1998/Q -UB Thành l p H i ng ăng ký t xã C n
 11. Ngày 29/8/1998 Th nh. 126 Quy t nh 684/1998/Q -UB Ban hành Quy nh t m th i v giao t Ngày 19/9/1998 có m t nư c ven sông, ven bi n nuôi th y s n. 127 Quy t nh 722/1998/Q -UB Thành l p Ban Ch o th c hi n m t s Ngày 01/10/1998 nhi m v c p bách gi i quy t nh ng khó khăn trong nông nghi p và i s ng nông dân. 128 Quy t nh 791/1998/Q -UB Thành l p oàn Thanh tra v tình hình Ngày 21/10/1998 qu n lý s d ng t trên a bàn huy n. 129 Quy t nh 810/1998/Q -UB Ban hành Quy ch t m th i v t ch c và Ngày 24/10/1998 ho t ng c a Phòng Kinh t theo cơ ch m t c a, m t d u 130 Quy t nh 811/1998/Q -UB Thành l p H i ng ăng ký t Lý Ngày 26/10/1998 Nhơn. 131 Quy t nh 848/1998/Q -UB Thành l p T Ki m tra vi c l n chi m t Ngày 10/11/1998 r ng xây nhà trái phép. 132 Quy t nh 919/1998/Q -UB Thành l p T i u tra quy ho ch vư n Ngày 30/11/1998 cây ăn trái n năm 2010 huy n C n Gi . 133 Quy t nh 923/1998/Q -UB Thành l p i Ki m tra liên ngành qu n Ngày 04/12/1998 lý các ho t ng văn hóa và các d ch v văn hóa bài tr m t s t n n nghiêm tr ng c a huy n. 134 Quy t nh 924/1998/Q -UB Thành l p H i ng x lý vi ph m các Ngày 04/12/1998 ho t ng văn hóa và các d ch v văn hóa c a huy n. 135 Quy t nh 925/1998/Q -UB Thành l p Ban Ch o th c hi n các ch Ngày 04/12/1998 th , ngh nh c a Chính ph v tăng cư ng qu n lý các ho t ng văn hóa và các d ch v văn hóa c a huy n. 136 Quy t nh 1056/1998/Q -UB Tr v n cho ngư i nghèo vay h c ngh t Ngày 31/12/1998 Qu xóa ói gi m nghèo. 137 Ch th 01/1999/CT-UB Tuy n ch n và g i thanh niên nh p ngũ Ngày 08/01/1999 năm 1999. 138 Ch th 02/1999/CT-UB Xây d ng K ho ch kinh t - xã h i và d Ngày 23/8/1999 toán ngân sách huy n năm 2000. 139 Ch th 04/1999/CT-UB Tăng cư ng công tác qu n lý thu thu trên Ngày 19/10/1999 a bàn huy n nh ng tháng cu i năm. 140 Quy t nh 76/1999/Q -UB Thành l p Ban Ch o Chương trình Ngày 29/01/1999 phòng, ch ng suy dinh dư ng tr em huy n.
 12. 141 Quy t nh 77/1999/Q -UB Thành l p Ban Ch o Chương trình gi i Ngày 29/01/1999 quy t vi c làm huy n C n Gi . 142 Quy t nh 144/1999/Q -UB Thành l p H i ng Y c huy n C n Ngày 24/3/1999 Gi . 143 Quy t nh 199/1999/Q -UB Nâng giá cư c ưa ò khách. Ngày 06/4/1999 144 Quy t nh 201/1999/Q -UB Thành l p T bán chuyên trách th c hi n Ngày 06/4/1999 c ph n hóa Doanh nghi p Nhà nư c huy n C n Gi . 145 Quy t nh 205/1999/Q -UB Thay i thành viên y ban B o v - Ngày 13/4/1999 Chăm sóc Tr em huy n C n Gi . 146 Quy t nh 209/1999/Q -UB Thành l p H i ng xét duy t và công Ngày 16/4/1999 nh n công s văn minh - s ch p và an toàn huy n C n Gi . 147 Quy t nh 218/1999/Q -UB Thay i tên và nhân s Ban Ch o Ngày 19/4/1999 cu c v n ng Toàn dân oàn k t xây d ng cu c s ng m i khu dân cư huy n C n Gi . 148 Quy t nh 267/1999/Q -UB i u ch nh i u 1 Quy t nh s Ngày 28/4/1999 924/1998/Q - UB ngày 04/12/1998 c a y ban nhân dân huy n v thành l p H i ng x lý vi ph m các ho t ng văn hóa và các d ch v văn hóa c a huy n. 149 Quy t nh 367/1999/Q -UB Thay i, i u ch nh ch c v các thành Ngày 09/6/1999 viên Ban Ch o Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa huy n C n Gi . 150 Quy t nh 411/1999/Q -UB Thành l p Ban Ch o xây d ng i u Ngày 08/7/1999 hành Qu n ơn áp nghĩa huy n C n Gi . 151 Quy t nh 479/1999/Q -UB B sung thành viên Ban Ch huy Phòng, Ngày 16/7/1999 ch ng l t, bão và c u n n huy n C n Gi . 152 Quy t nh 480/1999/Q -UB y quy n ký xác nh n h p ng chuy n Ngày 16/7/1999 như ng quy n s d ng t. 153 Quy t nh 586/1999/Q -UB Thành l p H i ng Thi ua - Khen Ngày 07/8/1999 thư ng huy n C n Gi . 154 Quy t nh 588/1999/Q -UB Thành l p Ban Ch o i u tra xác nh Ngày 09/8/1999 n n nhân b h u qu ch t c hóa h c do M s d ng trong chi n tranh Vi t Nam huy n C n Gi . 155 Quy t nh 596/1999/Q -UB B sung thành viên H i ng Thi ua - Ngày 11/8/1999 Khen thư ng huy n C n Gi . 156 Quy t nh 690/1999/Q -UB Thành l p H i ng sơ tuy n thi nâng
 13. Ngày 24/9/1999 ng ch công ch c. 157 Quy t nh 743/1999/Q -UB B sung thành viên T bán chuyên trách Ngày 04/10/1999 th c hi n c ph n hóa Doanh nghi p Nhà nư c huy n C n Gi . 158 Quy t nh 830/1999/Q -UB Thành l p Ban Ch o Phòng, ch ng t i Ngày 09/11/1999 ph m ma túy - AIDS và t n n xã h i trên a bàn huy n. 159 Quy t nh 835/1999/Q -UB Thay i b sung thành viên Ban Ch o Ngày 10/11/1999 ch ng s d ng ch t n , xung i n ch t c khai thác th y s n trên a bàn huy n. 160 Quy t nh 838/1999/Q -UB Thành l p H i ng tư v n thu s d ng Ngày 11/11/1999 t nông nghi p huy n C n Gi . 161 Quy t nh 904/1999/Q -UB Thành l p Ban Ch o thi hành Ngh Ngày 23/11/1999 nh s 23/1999/N -CP ngày 15/4/1999 c a Chính ph v ch i v i quân nhân, cán b i chi n trư ng B, C, K trong th i kỳ ch ng M c u nư c không có thân nhân ph i tr c ti p nuôi dư ng và quân nhân, cán b ư c ng c l i mi n Nam sau Hi p nh Giơnevơ năm 1954. 162 Ch th 01/2000/CT-UB Th c hi n nhi m v an ninh - qu c phòng Ngày 10/4/2000 năm 2000 trên a bàn huy n C n Gi . 163 Ch th 03/2000/CT-UB Xây d ng k ho ch kinh t - xã h i và d Ngày 30/8/2000 toán ngân sách huy n năm 2001. 164 Quy t nh 120/2000/Q -UB Thành l p Ban Ch o ch ng s d ng Ngày 10/02/2000 ch t n , xung i n, ch t c khai thác th y s n trên a bàn huy n C n Gi . 165 Quy t nh 235/2000/Q -UB B sung thành viên y ban B o v - Ngày 03/3/2000 Chăm sóc Tr em huy n C n Gi . 166 Quy t nh 270/2000/Q -UB Thành l p Ban Ch o các câu l c b Ngày 17/3/2000 truy n thông dân s . 167 Quy t nh 278/2000/Q -UB B sung thành viên y ban Dân s - k Ngày 28/3/2000 ho ch hóa gia ình. 168 Quy t nh 280/2000/Q -UB Thành l p H i ng n bù thi t h i, gi i Ngày 28/3/2000 phóng m t b ng d án h th ng các công trình ư ng dây và tr m bi n áp 220kV, 110kV n i Nhà máy nhi t i n Phú M v i h th ng i n qu c gia trên a bàn huy n C n Gi . 169 Quy t nh 402/2000/Q -UB Thành l p Ban Ch o công tác ch ng Ngày 17/4/2000 mù ch , ph c p giáo d c ti u h c úng
 14. tu i và ph c p trung h c cơ s huy n C n Gi . 170 Quy t nh 407/2000/Q -UB Thay i thành viên H i ng ph i h p Ngày 22/5/2000 công tác ph bi n giáo d c pháp lu t huy n C n Gi . 171 Quy t nh 410/2000/Q -UB Thay i T Trư ng Ban chuyên trách Ngày 22/5/2000 th c hi n c ph n hóa Doanh nghi p Nhà nư c huy n C n Gi . 172 Quy t nh 464/Q -UB Ngày Thành l p T Ki m tra liên ngành phòng, 31/5/2000 ch ng t i ph m ma túy - AIDS và t n n xã h i trên a bàn huy n. 173 Quy t nh 477/Q -UB Ngày B sung t viên T Ki m tra liên ngành 08/6/2000 phòng, ch ng t i ph m ma túy - AIDS và t n n xã h i trên a bàn huy n. 174 Quy t nh 534/Q -UB Ngày Thành l p T Ki m tra vi c l n chi m t 22/6/2000 r ng xây d ng nhà , v t ki n trúc trái phép. 175 Quy t nh 847/Q -UB Ngày Ban hành Quy ch ho t ng c a Ban Ch 08/9/2000 o các câu l c b truy n thông dân s . 176 Quy t nh 771/Q -UB Ngày Thay i thành viên T Ki m tra vi c l n 17/8/2000 chi m t r ng xây d ng nhà , v t ki n trúc trái phép. 177 Quy t nh 1196/2000/Q -UB Thay i, b sung thành viên H i ng Ngày 29/12/2000 Nghĩa v quân s huy n C n Gi . 178 Ch th 02/2001/CT-UB Th c hi n nhi m v qu c phòng năm Ngày 25/6/2001 2001 trên a bàn huy n C n Gi . 179 Ch th 03/2001/CT-UB Th c hi n quy trình qu n lý ăng ký t m Ngày 17/7/2001 trú và t m v ng. 180 Quy t nh 106/2001/Q -UB Ban hành Quy ch t ch c và làm vi c Ngày 09/02/2001 c a y ban nhân dân huy n nhi m kỳ 1999 - 2004. 181 Quy t nh 119/Q -UB Ngày Thay i, b sung nhân s Ban i di n 26/02/2001 Ngư i cao tu i huy n C n Gi . 182 Quy t nh 135/Q -UB Ngày Ban hành Quy nh t m th i v qu n lý 06/3/2001 nhà nư c i v i ngh nuôi tôm huy n C n Gi . 183 Quy t nh 139/Q -UB Ngày Thành l p Ban Ch o Chương trình nuôi 08/3/2001 tôm trên a bàn huy n. 184 Quy t nh 168/Q -UB Ngày Thành l p Qu phòng, ch ng d ch b nh 15/3/2001 tôm sú. 185 Quy t nh 227/2001/Q -UB y quy n ký ch ng th c.
 15. Ngày 28/3/2001 186 Quy t nh 316/2001/Q -UB Thay i thành viên Ban ch o phòng, Ngày 02/5/2001 ch ng t i ph m ma túy, AIDS và t n n xã h i trên a bàn huy n. 187 Quy t nh 333/2001/Q -UB Ban hành Quy nh t m th i v qu n lý Ngày 10/5/2001 ho t ng kinh doanh thương m i, d ch v - du l ch t i khu 30/4 xã Long Hòa. 188 Quy t nh 372/Q -UB Ngày Thành l p T công tác liên ngành Qu n lý 01/6/2001 khu du l ch 30/4 Long Hòa. 189 Quy t nh 374/2001/Q -UB Thành l p i o c d ch v a chính Ngày 05/6/2001 tr c thu c Phòng a chính huy n C n Gi . 190 Quy t nh 375/2001/Q -UB Ban hành Quy ch t m th i v t ch c và Ngày 05/6/2001 ho t ng i o c d ch v a chính tr c thu c Phòng a chính huy n C n Gi . 191 Quy t nh 399/2001/Q -UB Thành l p T Ki m tra liên ngành qu n lý Ngày 22/6/2001 tr t t v giao thông, xây d ng và v sinh môi trư ng trên a bàn huy n. 192 Quy t nh 534/Q -UB Ngày Thay i thành viên Ban Ch o công tác 10/8/2001 ch ng mù ch , ph c p giáo d c ti u h c úng tu i và ph thông trung h c cơ s huy n C n Gi . 193 Quy t nh 716/Q -UB Ngày i u ch nh ch t n , xung i n, ch t c 20/10/2001 khai thác th y s n trên a bàn huy n. 194 Quy t nh 748/Q -UB Ngày Thành l p H i ng Nghĩa v quân s 16/11/2001 huy n C n Gi . 195 Quy t nh 840/Q -UB Ngày S a i, b sung thành viên Ban Ch huy 11/12/2001 Phòng, ch ng l t, bão và c u n n huy n C n Gi . 196 Quy t nh 914/2001/Q -UB Ban hành Quy nh t m th i vi c cho thuê Ngày 27/12/2001 có th i h n t có m t nư c ven sông, ven bi n nuôi th y s n. 197 Quy t nh 930/Q -UB Ngày Thành l p Ban Ch o th c hi n chính 31/12/2001 sách mua l i r ng ư c tr ng t túc trong Khu d tr sinh quy n r ng ng p m n C n Gi . 198 Ch th 02/2002/CT-UB Tri n khai th c hi n nhi m v kinh t - xã Ngày 27/02/2002 h i năm 2002. 199 Ch th 04/2002/CT-UB ChuNn b năm h c m i 2002 - 2003. Ngày 09/8/2002 200 Ch th 05/2002/CT-UB Di n t p phòng, ch ng l t, bão.
 16. Ngày 15/8/2002 201 Ch th 06/2002/CT-UB Xây d ng K ho ch kinh t - xã h i và d Ngày 26/8/2002 toán ngân sách năm 2003. 202 Ch th 07/2002/CT-UB T ch c di n t p ki m tra phương án Ngày 11/11/2002 phòng th năm 2002. 203 Quy t nh 01/2002/Q -UB Mi n g i nh p ngũ th i bình cho nam Ngày 14/01/2002 công dân trong năm 2002. 204 Quy t nh 02/2002/Q -UB i u ng công dân nh p ngũ vào Quân Ngày 14/01/2002 i nhân dân Vi t Nam trong năm 2002. 205 Quy t nh 03/2002/Q -UB T m hoãn g i nh p ngũ th i bình cho Ngày 14/01/2002 nam công dân trong năm 2002. 206 Quy t nh 04/2002/Q -UB Hư ng tr c p c u tr xã h i thư ng Ngày 04/02/2002 xuyên. 207 Quy t nh 05/2002/Q -UB Giao ch tiêu k ho ch huy ng nhân Ngày 21/02/2002 viên lao ng công ích năm 2002. 208 Quy t nh 06/2002/Q -UB Giao ch tiêu Qu Phòng, ch ng l t, bão Ngày 08/3/2002 trên a bàn huy n năm 2002. 209 Quy t nh 10/2002/Q -UB Giao ch tiêu nhân khNu và k ho ch hóa Ngày 27/3/2002 gia ình năm 2002. 210 Quy t nh 11/2002/Q -UB G i quân nhân d b t p trung hu n luy n Ngày 02/4/2002 và ki m tra s n sàng chi n u năm 2002. 211 Quy t nh 13/2002/Q -UB Mi n, gi m thu s d ng t nông nghi p Ngày 22/4/2002 năm 2002. 212 Quy t nh 16/2002/Q -UB Thành l p Ban Qu n lý Khu du l ch 30/4 Ngày 24/6/2002 huy n C n Gi . 213 Quy t nh 17/2002/Q -UB Ban hành Quy ch t m th i v t ch c và Ngày 24/6/2002 ho t ng Ban Qu n lý Khu du l ch 30/4. 214 Quy t nh 18/2002/Q -UB Thành l p Ban Ch o th c hi n án Ngày 31/7/2002 u tư phát tri n xã Th nh An giai o n 2002 - 2005. 215 Quy t nh 20/2002/Q -UB S p x p l i t ch c các cơ quan chuyên Ngày 29/8/2002 môn và ơn v s nghi p tr c thu c y ban nhân dân huy n. 216 Quy t nh 21/2002/Q -UB Chuy n giao nhi m v giúp y ban nhân Ngày 30/8/2002 dân huy n qu n lý nhà nư c v y t trên a bàn huy n t Trung tâm Y t v Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n. 217 Quy t nh 22/2002/Q -UB Ban hành Quy ch t ch c và ho t ng Ngày 21/10/2002 Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n.
 17. 218 Quy t nh 25/2002/Q -UB Ban hành Quy ch t ch c và ho t ng Ngày 14/11/2002 c a y ban Dân s - Gia ình và Tr em huy n C n Gi . 219 Quy t nh 27/2002/Q -UB Ban hành Quy ch t ch c và ho t ng Ngày 09/12/2002 Phòng Qu n lý ô th huy n C n Gi . 220 Quy t nh 08/2003/Q -UB Ban hành Quy ch t m th i v t ch c và Ngày 15/4/2003 ho t ng c a Ban Ch o Ch ng tham nhũng huy n C n Gi . 221 Quy t nh 10/2003/Q -UB Ban hành Quy ch t ch c và ho t ng Ngày 22/4/2003 c a H i ng tư v n xét các trư ng h p HTH quy n s d ng t và giao t xây d ng nhà huy n C n Gi . 222 Quy t nh 11/2003/Q -UB Thành l p i Thi hành quy t nh hành Ngày 29/4/2003 chính huy n C n Gi . 223 Quy t nh 13/2003/Q -UB Ban hành các danh m c các th t c hành Ngày 06/5/2003 chính c a y ban nhân dân huy n. 224 Quy t nh 16/2003/Q -UB Ban hành Quy ch t ch c và ho t ng Ngày 28/5/2003 giám sát d ch SARS t i c ng ng trên a bàn huy n C n Gi . 225 Quy t nh 17/2003/Q -UB Ban hành Quy ch t ch c và ho t ng Ngày 12/6/2003 c a Phòng Kinh t huy n C n Gi . 226 Quy t nh 19/2003/Q -UB Ban hành Quy ch t ch c và ho t ng Ngày 20/6/2003 c a Phòng Văn hóa - Xã h i huy n C n Gi . 227 Quy t nh 22/2003/Q -UB Thành l p Ban Tôn giáo huy n C n Gi . Ngày 29/7/2003 228 Quy t nh 28/2003/Q -UB Thành l p Ban ch o c p gi y ch ng Ngày 10/9/2003 nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t huy n C n Gi . 229 Quy t nh 30/2003/Q -UB Thay i thành viên Ban Ch o C i Ngày 02/10/2003 cách hành chính huy n C n Gi . 230 Quy t nh 36/2003/Q -UB Giao nh m c khoán biên ch và kinh Ngày 09/12/2003 phí qu n lý hành chính cho các phòng, ban huy n C n Gi . 231 Quy t nh 37/2003/Q -UB Giao ch tiêu kinh phí kh i hành chính s Ngày 30/12/2003 nghi p. 232 Ch th 04/2004/CT-UB Th c hi n công tác tuy n ch n và g i Ngày 13/8/2004 nh p ngũ năm 2005. 233 Quy t nh 02/2004/Q -UB Ban hành Quy ch t ch c và ho t ng Ngày 05/01/2004 c a Trung tâm D ch v hành chính nhà, t huy n C n Gi .
 18. 234 Quy t nh 13/2004/Q -UB H p nh t i Qu n lý tr t t ô th và Ngày 02/3/2004 i Thi hành quy t nh hành chính thành i Qu n lý tr t t ô th huy n C n Gi . 235 Quy t nh 14/2004/Q -UB B sung, thay th thành viên Ban Ch huy Ngày 02/3/2004 Phòng, ch ng l t, bão - Tìm ki m c u n n huy n C n Gi . 236 Quy t nh 16/2004/Q -UB Giao m c khoán biên ch và kinh phí Ngày 15/3/2004 qu n lý hành chính thí i m cho y ban nhân dân xã Tam Thôn Hi p. 237 Quy t nh 21/2004/Q -UB Ban hành Quy ch t ch c và ho t ng Ngày 31/3/2004 c a i Qu n lý tr t t ô th huy n và T Qu n lý tr t t ô th xã, th tr n. 238 Quy t nh 22/2004/Q -UB Giao ch tiêu tuy n ch n cán b i ào t o Ngày 02/4/2004 l p Ch huy trư ng Quân s xã, th tr n năm 2004 - 2006. 239 Quy t nh 28/2004/Q -UB Giao quy n t ch tài chính giai o n Ngày 16/4/2004 2004 - 2006 cho ơn v s nghi p có thu t m b o m t ph n chi phí Ban Qu n lý Khu du l ch 30/4 huy n C n Gi . 240 Quy t nh 29/2004/Q -UB Giao quy n t ch tài chính giai o n Ngày 22/4/2004 2004 - 2006 cho ơn v s nghi p có thu t m b o toàn b chi phí Trung tâm D ch v hành chính nhà, t huy n C n Gi . 241 Quy t nh 30/2004/Q -UB Giao quy n t ch tài chính giai o n Ngày 22/4/2004 2004 - 2006 cho ơn v s nghi p có thu t m b o m t ph n chi phí Ban Qu n lý R ng phòng h huy n C n Gi . 242 Quy t nh 36/2004/Q -UB Ban hành Quy ch t ch c và ho t ng Ngày 09/6/2004 c a Trung tâm Y t huy n. 243 Quy t nh 41/2004/Q -UB Thay i thành viên Ban Ch oC i Ngày 02/8/2004 cách hành chính huy n. 244 Quy t nh 50/2004/Q -UB Giao quy n t ch tài chính giai o n Ngày 20/9/2004 2004 - 2006 cho ơn v s nghi p có thu t m b o toàn b chi phí Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng huy n C n Gi . 245 Quy t nh 55/2004/Q -UB Ban hành danh m c các th t c hành Ngày 21/10/2004 chính trong lĩnh v c t ai, xây d ng, ăng ký kinh doanh, h t ch ch ng th c. 246 Quy t nh 69/2004/Q -UB Giao ch tiêu ngân sách xã năm 2005. Ngày 27/12/2004 247 Quy t nh 70/2004/Q -UB Giao i u ch nh nh m c khoán biên ch
 19. Ngày 29/12/2004 và kinh phí qu n lý hành chính cho các phòng, ban huy n C n Gi . 248 Quy t nh 71/2004/Q -UB Giao ch tiêu kinh phí năm 2005 cho các Ngày 29/12/2004 ơn v hành chính s nghi p. 249 Ch th 02/2005/CT-UBND T ch c di n t p ki m tra phương án A2. Ngày 11/10/2005 250 Ch th 03/2005/CT-UBND Công tác ăng ký nghĩa v quân s , tuy n Ngày 15/12/2005 ch n và g i công dân nh p ngũ, công tác tuy n sinh quân s , ng viên quân i năm 2005. 251 Quy t nh 01/2005/Q - Giao ch tiêu k ho ch huy ng nghĩa v UBND Ngày lao ng công ích năm 2005. 01/01/2005 252 Quy t nh 03/2005/Q - T ch c các cơ quan chuyên môn và ơn UBND Ngày v s nghi p thu c huy n. 14/01/2005 253 Quy t nh 05/2005/Q - Ban hành Quy ch t ch c và ho t ng UBND Ngày c a Phòng Tài nguyên - Môi trư ng 21/02/2005 huy n C n Gi . 254 Quy t nh 06/2005/Q - B sung nhi m v c a Trung tâm D ch v UBND Ngày hành chính nhà t huy n. 21/02/2005 255 Quy t nh 09/2005/Q - Ban hành Quy ch t ch c và ho t ng UBND Ngày c a Phòng Qu n lý ô th huy n C n Gi . 08/4/2005 256 Quy t nh 10/2005/Q - Ban hành Quy ch t ch c và ho t ng UBND Ngày c a Phòng Văn hóa - Thông tin huy n 18/4/2005 C n Gi . 257 Quy t nh 11/2005/Q - Ban hành Quy ch t ch c và ho t ng UBND Ngày c a Phòng Lao ng - Thương binh và Xã 18/4/2005 h i huy n C n Gi . 258 Quy t nh 15/2005/Q - Ban hành Quy ch t ch c và ho t ng UBND Ngày c a Ban Tôn giáo huy n C n Gi . 16/5/2005 259 Quy t nh 27/2005/Q - Giao ch tiêu k ho ch, k ho ch i u UBND Ngày ch nh u tư xây d ng cơ b n - s a ch a 11/8/2005 l n ngu n v n ngân sách thành ph phân c p năm 2005 (các công trình h t ng năm xã nghèo). 260 Quy t nh 28/2005/Q - Giao ch tiêu k ho ch, k ho ch i u UBND Ngày ch nh u tư xây d ng cơ b n - s a ch a 11/8/2005 l n ngu n v n ngân sách thành ph phân c p năm 2005 (các công trình thanh toán
 20. kh i lư ng ng). 261 Quy t nh 29/2005/Q - Giao ch tiêu k ho ch, k ho ch i u UBND Ngày ch nh u tư xây d ng cơ b n - s a ch a 11/8/2005 l n ngu n v n ngân sách thành ph phân c p năm 2005 (các công trình kh i công m i và chuNn b u tư). 262 Quy t nh 30/2005/Q - i u ch nh b sung ch tiêu u tư xây UBND Ngày d ng - s a ch a l n ngu n v n ngân sách 16/8/2005 huy n năm 2005. 263 Quy t nh 44/2005/Q - i u ch nh, b sung ch tiêu u tư xây UBND Ngày d ng - s a ch a l n ngu n v n ngân sách 30/11/2005 huy n năm 2005. 264 Quy t nh 45/2005/Q - Giao ch tiêu k ho ch i u ch nh u tư UBND Ngày xây d ng cơ b n - s a ch a l n ngu n 16/12/2005 v n ngân sách thành ph phân c p năm 2005. 265 Quy t nh 46/2005/Q - Giao ch tiêu d toán thu - chi ngân sách UBND Ngày 2006 cho các xã, th tr n. 19/12/2005 266 Quy t nh 48/2005/Q - Giao ch tiêu d toán thu - chi ngân sách UBND Ngày 2006 cho Chi c c Thu huy n C n Gi . 21/12/2005 267 Quy t nh 49/2005/Q - Giao ch tiêu kinh phí năm 2006 cho các UBND Ngày ơn v hành chính s nghi p. 21/12/2005 268 Quy t nh 50/2005/Q - Giao ch tiêu u tư xây d ng - s a ch a UBND Ngày l n ngu n ngân sách huy n năm 2006. 21/12/2005 269 Quy t nh 51/2005/Q - Giao ch tiêu kinh phí năm 2006 cho các UBND Ngày ơn v kh i giáo d c. 21/12/2005 270 Quy t nh 44/2006/Q - Giao ch tiêu i u ch nh k ho ch u tư UBND Ngày xây d ng cơ b n - s a ch a l n ngu n 20/12/2006 v n ngân sách thành ph phân c p năm 2006. 271 Ch th 01/2007/CT-UBND V công tác ăng ký nghĩa v quân s , Ngày 18/01/2007 tuy n ch n và g i công nhân nh p ngũ ph c v có th i h n trong l c lư ng công an nhân dân, công tác tuy n sinh quân s và ng viên quân i năm 2008. 272 Ch th 03/2007/CT-UBND V di n t p công tác phòng, ch ng b nh, Ngày 11/10/2007 bão, ch n ch ng nhà c a, gia c tuy n kè, tìm ki m c u n n trên sông bi n năm
Đồng bộ tài khoản