Quyết định số 03/1999/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
1
download

Quyết định số 03/1999/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/1999/QĐ-BXD về việc ban hành tiêu chuẩn xây dựng chất kết dính Vôi - Đá bazan - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/1999/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/1999/Q -BXD Hà N i, ngày 15 tháng 1 năm 1999 QUY T NNH C A B XÂY D NG S 03/1999/Q -BXD NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N XÂY D NG CH T K T DÍNH VÔI - Á BAZAN - YÊU C U K THU T B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 04/03/1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c ch tiêu k ho ch năm 1998 v ho t ng khoa h c công ngh c a B Xây d ng. Căn c Biên b n ngày 26/11/1998 c a H i ng KHKT chuyên ngành ánh giá k t qu tài xây d ng tiêu chu n "Ch t k t dính làm v a xây d ng". Theo ngh c a ông V trư ng V Khoa h c Công ngh và ông Giám c S Xây d ng Thanh Hoá. QUY T NNH i u 1. Nay bàn hành kèm theo Quy t nh này 01 tiêu chuNn ngành Xây d ng: TCXD 231: 1999 "Ch t k t dính Vôi - á Bazan - yêu c u k thu t". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. i u 3. Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , ông Giám c S Xây d ng Thanh Hoá và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Văn Liên ( ã ký) TCXD TIÊU CHU N XÂY D NG TCXD 231: 1999 CH T K T DÍNH VÔI - Á BAZAN YÊU C U K THU T L I NÓI U
  2. TCXD 231: 1999 do Xí nghi p vôi - á ông Tân - S Xây d ng Thanh Hoá biên so n; V Khoa h c Công ngh ngh và ư c B Xây d ng ban hành. TIÊU CHU N XÂY D NG TCXD 231: 1999 Ch t k t dính Vôi - á Bazan- Yêu c u k thu t Bider from Lime - Bazal for building motar - Technical requirements 1. Ph m vi áp d ng Tiêu chuNn này quy nh các tiêu chuNn ch t lư ng c a ch t k t dính vôi - á Bazan. S n phNm dùng làm v a xây d ng * và bê tông mác th p. 2. Tiêu chuNn trích d n - TCVN 2231 - 1989 Vôi canxi cho xây d ng - TCXD 208: 1998 á Bazan làm ph gia cho xi măng - Yêu c u k thu t và phương pháp th . - TCXD 168 - 1989 Th ch cao dùng s n xu t xi măng.... - TCVN 4787:1989 Ximăng - Phương pháp l y m u và chuNn b m u - TCVN 141:1998 Ximăng - Phương pháp phân tích hoá h c. - TCVN 4030 - 1985 Ximăng - Phương pháp xác nh m n. - TCVN 4031 - 1985 Ximăng - Phương pháp xác nh d o tiêu chuNn, th i gian ông k t và tính n nh th tích. - TCVN 4032 - 1985 Ximăng - Phương pháp xác nh gi i h n b n nén. 3. Quy nh chung 3.1. Ch t k t dính vôi - á bazan ư c ch t o b ng cách nghi n m n h n h p vôi c c, á bazan, th ch cao và ph gia theo t l c n thi t. Ph gia có th là clanhke xi măng poóclăng, tro tr u ho c lo i khác có tính năng tương t . 3.1. Vôi dùng s n xu t ch t k t dính có ch t lư ng phù h p v i TCVN 2231 - 1989. 3.2. á Bazan s n xu t ch t k t dính có ch t lư ng phù h p v i TCXD 208:1998. 3.3. Th ch cao s n xu t ch t k t dính có ch t lư ng phù h p v i TCXD168 - 1989. 4. Yêu c u k thu t 4.1. Ch t k t dính g m các mác: M75, M125.
  3. Trong ó: - M là ký hi u quy ư c v mác - Các tr s 75; 125 là gi i h n cư ng nén c a m u th sau 28 ngày óng r n, tính b ng daN/cm2, xác nh theo TCVN 4032 - 1985. 4.2. Các ch tiêu ch t lư ng c a ch t k t dính ư c quy nh theo b ng 1. B ng 1: Ch tiêu ch t lư ng c a ch t k t dính STT Tên ch tiêu M c M75 M125 1 Gi i h n b n nén daN/cm2, không nh hơn: 30 60 - 7 ngày 75 125 - 28 ngày 2 nghi n m n: 15 - Ph n còn l i trên sàng 0,08 mm, %, không l n hơn 3 Th i gian ông k t: 120 -B t u, phút, không s m hơn 12 - K t thúc, gi , không mu n hơn 4 n nh th tích xác nh theo phương pháp Lechatelier, nm, không l n hơn 10 5 Hàm lư ng Anhydricsunfuric (SO3), %, không l n hơn 3 5. Phương pháp th 5.1. L y m u và chuNn b m u th theo TCVN 4787 - 1989 M u th ư c l y theo lô. Lô là s n phNm có cùng mác và ư c s n xu t trong cùng 1 th i gian. Môi lô không l n hơn 50 t n. 5.2. Xác nh hàm lư ng Anhydricsunfuric (SO3) theo TCVN 141:1998 5.3. Xác nh m n ch t k t dính theo TCVN 4030-1985 5.4. Xác nh th i gian ông k t, n nh th tích ch t k t dính theo TCVN 4031 - 1985 5.5. Xác nh gi i h n b n nén theo TCVN 4032-1985.
  4. Th i gian gi m u trong khuôn là 48 h và ch n máy nén phù h p v i m u th . 6. Bao gói, ghi nhãn, v n chuy n và b o qu n 6.1. Khi xu t xư ng, s n phNm ph i có gi y ch ng nh n ch t lư ng kèm theo, v i n i dung: - Tên cơ s s n xu t - Tên g i, mác và ch t lư ng ch t k t dính theo tiêu chuNn này. - Kh i lư ng bao và s hi u lô. - Ngày, tháng, năm s n xu t. 6.2. Bao gói 6.2.1. Bao ng ch t k t dính ph i m b o b n và ch ng Nm. 6.2.2. Kh i lư ng cho m i bao là 40 ± 1 kg. 6.2.3. Trên v bao in rõ nhãn hi u ăng ký, mác ch t k t dính theo lô hàng, kh i lư ng bao, s hi u lô và ký hi u tiêu chuNn. 6.3. V n chuy n Ch t k t dính ư c chuyên ch b ng các phương ti n v n t i có che ch n ch ng mưa và Nm ư t. 6.4. B o qu n Ch t k t dính ư c b o qu n nơi khô thoáng. Kho ch a ch t k t dính ph i m b o khô, s ch n n cao, có tư ng bao và mái che ch c ch n, có l i thu n ti n cho xe nh p, xu t hàng. Các bao x p cách tư ng ít nh t 20 cm và riêng theo t ng lô. 6.5. Ch t k t dính theo tiêu chuNn này ư c b o hành ch t lư ng trong th i gian 60 ngày k t ngày s n xu t. PH L C 1 T L C P PH I CHO 1M3 V A TƯƠNG NG V I CÁC MÁC CH T K T DÍNH (CKD) 1. Mác ch t k t dính M75 (daN/cm2) STT C p ph i v a CKD - cát Mác v a (daN/cm2) 10 25 50
  5. 1 Kh i lư ng CKD, kg 225 320 460 2 Kh i lư ng cát, kg (m3) 1321(1,016) 1248(0,96) 1121(0,862) 3 T l theo kh i lư ng CKD/cát 1 : 5,87 1 : 3,90 1 : 2,44 4 T l theo th tích CDK/cát 1: 4,97 1 : 3,3 1 : 2,06 2. Mác ch t k t dính M125 (daN/cm2) STT C p ph i v a CKD - cát Mác v a (daN/cm2) 10 25 50 1 Kh i lư ng CKD, kg 175 245 325 2 Kh i lư ng cát, kg (m3) 1380(1,016) 1316(1,013) 1244(0,957) 3 T l theo kh i lư ng CKD/cát 1 : 7,89 1 : 5,37 1 : 3,83 4 T l theo th tích CKD/cát 1: 6,67 1 : 4,55 1 : 3,24
Đồng bộ tài khoản