Quyết định số 03/2000/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 03/2000/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2000/QĐ-BCN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2000/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2000/Q -BCN Hà N i, ngày 18 tháng 1 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P S 03/2000/Q -BCN NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 141/H BT ngày 24 tháng 8 năm 1982 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) ban hành i u l v công tác Tiêu chu n hoá; Theo ngh c a V trư ng V Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng s n ph m, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này 01 tiêu chuNn ngành v s n phNm da thu c-s n xu t và tiêu dùng trong nư c: - 24 TCN 82 - 2000 : Da mũ gi y thông d ng. Tiêu chuNn này có hi u l c hư ng d n và khuy n khích áp d ng k t ngày 01 tháng 02 năm 2000. i u 2. V trư ng V Qu n lý Công ngh và Ch t lư ng s n phNm có trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng B , các V trư ng V ch c năng, T ng giám c T ng công ty Da- Gi y Vi t Nam và các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh da gi y trong c nư c có trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P TH TRƯ NG Lê Qu c Khánh
Đồng bộ tài khoản