Quyết định số 03/2004/QĐ-BNN

Chia sẻ: lawdt5

Quyết định số 03/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Vườn quốc gia Yok Đôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định số 03/2004/QĐ-BNN

 

 1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 03/2004/Q -BNN Hà N i, ngày 28 tháng 01 năm 2004 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CH T CH C, HO T NG C A VƯ N QU C GIA YOK ÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 39/2002/Q -TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c m r ng Vư n qu c gia Yok ôn t nh k L k; Căn c Quy t nh s 301/TCL ngày 24 tháng 6 năm 1992 c a B Lâm nghi p cũ, nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c thành l p Vư n qu c gia Yok ôn; Xét ngh c a Giám c Vư n qu c gia Yok ôn v vi c xin phê duy t Quy ch t ch c, ho t ng c a Vư n qu c gia Yok ôn (văn b n s 346 /VQG-TC ngày 10 tháng 10 năm 2003) và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch t ch c, ho t ng c a Vư n qu c gia Yok ôn". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Thay th Quy t nh s 2428/ NN-TCCB/Q ngày 20 tháng 9 năm 1997 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c phê duy t Quy ch ho t ng và t ch c qu n lý c a Vư n qu c gia Yok ôn. i u 3. Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan thu c B , Giám c Vư n qu c gia Yok ôn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Bùi Bá B ng QUY CH T CH C, HO T NG C A VƯ N QU C GIA YOK ÔN (Ban hành theo Quy t nh s 03/2004/Q /BNN-TCCB ngày 28 tháng 01 năm 2004 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: NH NG QUI Đ NH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v t ch c, ho t ng c a Vư n qu c gia Yok ôn tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i cán b , công ch c, viên ch c làm vi c t i Vư n qu c gia Yok ôn và các t ch c, cá nhân liên quan n ho t ng c a Vư n. i u 2. Căn c và a v pháp lý 1. Vư n qu c gia Yok ôn ư c thành l p và ho t ng trên cơ s Quy t nh s 352/CT ngày 25 tháng 10 năm 1991 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c phê duy t Lu n ch ng kinh t k thu t Vư n qu c gia Yok ôn; Quy t nh s 301/TCL ngày 24 tháng 6 năm 1992 c a B Lâm nghi p (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) v vi c thành l p Vư n qu c gia Yok ôn; Quy t nh s 178/Q /BNN/TCCB ngày 27 tháng 02 năm 1999 c a B nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c t ch c l i b máy c a Vư n qu c gia Yok ôn; Quy t nh s 39/2002/Q -TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c m r ng Vư n qu c gia Yok ôn t nh k L k. 2. Vư n qu c gia Yok ôn là ơn v s nghi p tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Vư n qu c gia Yok ôn (sau ây g i t t là Vư n) có tư cách pháp
 3. nhân, có con d u riêng, kinh phí ho t ng do ngân sách nhà nư c c p, ư c m tài kho n t i ngân hàng và kho b c nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Tr s c a Vư n óng t i Buôn Zang Lành, xã Krông Na, huy n Buôn ôn, t nh k L k. i n tho i: (050)789049;783053;783061;783054; Fax: (050)783053. Văn phòng i di n: s 146 Nguy n T t Thành, thành ph Buôn Ma Thu t, t nh k L k. i n tho i : (050)852559. Đi u 3. V trí, t a đ đ a lý, ph m vi qu n lý Vư n qu c gia Yok Đôn 1. V trí a lý - Vư n qu c gia Yok ôn n m trên a bàn c a 7 xã thu c 3 huy n: xã Krông Na, Ea Huar, Ea Ver huy n Buôn ôn; xã Ea Bung, Chư M'Lanh huy n Ea Súp; xã Ea Po, ăk Wil huy n Cư Jút, t nh k L k. - Vư n qu c gia Yok ôn ph i ư c xác nh ranh gi i rõ ràng trên b n và trên th c a b ng h th ng m c, b ng ch d n và l p h sơ th ng kê theo dõi ch t ch . Ranh gi i c a Vư n như sau: + Phía B c: T ngã ba Chư M'Lanh theo t nh l 17 vào n biên phòng s 2 n biên gi i Vi t Nam-Campuchia. + Phía ông: T ngã ba Chư M'Lanh theo t nh l 1A n B n ôn, ngư c sông Srêpôk n su i Ea N' ri (ranh gi i hành chính huy n Buôn ôn-Cư Jút). + Phía Nam: Theo ranh gi i huy n Cư Jút-Buôn ôn c t ư ng 6B t i km 22+500 và theo ư ng 6B n su i ăk am giáp biên gi i Vi t Nam-Campuchia. + Phía Tây: Giáp biên gi i Vi t Nam-Campuchia. 2. T a a lý - T 12045’ n 130 10' vĩ B c. - T 107029’30” n 107048’30” kinh ông. 3. T ng di n tích t nhiên: 115.545 ha (trong ó t lâm nghi p: 114.869,7ha, chi m 99,4% t ng di n tích Vư n qu c gia; t nông nghi p: 369,2 ha; t khác:306,1 ha), ư c chia thành 3 phân khu ch c năng: - Phân khu b o v nghiêm ng t: 80.947 ha, chi m toàn b phía Tây c a Vư n qu c gia, bao g m các di n tích r ng d c biên gi i Vi t Nam-Campuchia, g m các núi YokDon, Yok Da và các dãy núi phía B c ph n m i m r ng. - Phân khu ph c h i sinh thái: 30.426 ha. Bao g m ph n phân khu ph c h i sinh thái c a Vư n qu c gia cũ và di n tích khai thác c a hai lâm trư ng Buôn Drăng Phok và Buôn ôn khu v c m r ng, là vùng di chuy n và sinh s ng c a nhi u loài thú.
 4. - Phân khu d ch v hành chính: 4.172 ha. Phân khu này ch y d c m t o n sông Srêpok giáp v i vùng m và phân khu ph c h i sinh thái. 4. Vùng m: Vùng m c a Vư n qu c gia Yok ôn m r ng có di n tích là 133.890 ha, bao g m di n tích các xã bao quanh Vư n là xã Ea Bung, xã Chư M'Lanh, xã Krông Na, xã Ea Huar, xã Ea Ver và xã Ea Pô. i u 4. Nguyên t c ho t ng c a Vư n qu c gia Yok ôn 1. Tuân th theo quy ch qu n lý r ng d c d ng Vi t Nam; các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c và theo chương trình, k ho ch ho c d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Th c hi n cơ ch ng lãnh o, công nhân viên ch c làm ch mà i di n là t ch c Công oàn tham gia qu n lý, Giám c là ngư i qu n lý i u hành công vi c. Chương 2: CH C NĂNG, NHI M V , T CH C B MÁY C A VƯ N QU C GIA YOK ĐÔN Đi u 5. Ch c năng Vư n qu c gia Yok ôn có ch c năng b o t n ngu n gen ng v t, th c v t c a các h sinh thái r ng nhi t i khu v c Tây Nguyên, t o i u ki n cho vi c nghiên c u và h p tác qu c t k t h p m r ng các d ch v , du l ch sinh thái và giáo d c môi trư ng. Đi u 6. Nhi m v - B o v ngu n tài nguyên r ng, b o v các h sinh thái r ng phong phú và a d ng trong ph m vi ranh gi i quy ho ch c a Vư n qu c gia. - B o t n các giá tr khoa h c i v i các h ng v t, th c v t i n hình c a khu v c Tây Nguyên, c bi t là các lo i thú l n như: Voi, Bò tót, Bò r ng, H , Báo, Mang l n… - Xây d ng và phát tri n cơ s v t ch t c a Vư n qu c gia, t o i u ki n cho vi c nghiên c u, b o t n v ng v t, th c v t i n hình c a khu v c Tây Nguyên. ng th i t o i u ki n cho vi c Ny m nh h p tác nghiên c u khoa h c trong và ngoài nư c, ph c v ào t o, tham quan h c t p theo quy nh t i Quy t nh s 08/2001/Q -TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v quy ch qu n lý r ng c d ng, r ng phòng h và r ng s n xu t là r ng t nhiên. - Khai thác th m nh c nh quan thiên nhiên phát tri n du l ch sinh thái, hư ng d n giúp ngư i dân trong vùng t o vi c làm, tham gia vào các ho t ng d ch v du l ch không ng ng c i thi n i s ng cho ng bào, góp ph n phát tri n kinh t xã h i c a a phương, b o v môi trư ng sinh thái, b o v an ninh vùng biên gi i c a T qu c. - T ch c giáo d c môi trư ng trên a bàn theo quy nh.
 5. Đi u 7. T ch c B máy c a Vư n qu c gia Yok Đôn 1. Ban qu n lý Vư n: Ban qu n lý Vư n qu c gia Yok ôn có Giám c và các Phó Giám c. 2. B máy giúp vi c Giám c: - Phòng T ch c hành chính. - Phòng K ho ch tài chính. - Phòng K thu t. 3. Các ơn v tr c thu c: - H t Ki m lâm. - Trung tâm d ch v , du l ch sinh thái và giáo d c môi trư ng. i u 8. Ch c năng, nhi m v c a Phòng nghi p v , ơn v tr c thu c 1. Phòng T ch c hành chính Phòng có nh ng nhi m chính sau ây: a) Công tác t ch c, cán b : - Theo dõi, qu n lý t ng h p h sơ nhân s và các h sơ có liên quan n công tác t ch c, lao ng, ti n lương. - xu t trình Giám c Vư n v t ch c b máy, ch c năng, nhi m v c a các t ch c và phân công nhi m v c th cho t ng cá nhân trong ơn v thu c thNm quy n c a Vư n theo quy nh. - Xây d ng trình Giám c Vư n v quy ho ch, ào t o, b i dư ng, b trí s d ng và b t cán b theo phân c p c a B . - Giúp Giám c theo dõi công tác cán b , th c hi n nh n xét ánh giá cán b , công ch c, viên ch c hàng năm theo phân c p qu n lý c a B và quy nh c a pháp lu t. - Tham mưu cho Giám c v vi c b nhi m, luân chuy n, khen thư ng, k lu t cán b , công ch c thu c Vư n qu n lý. - Hư ng d n thi tuy n, thi nâng ng ch công ch c hàng năm theo quy nh c a B ; tham mưu cho Giám c trong công tác thi tuy n và hoàn thành th t c trình B phê duy t. - xu t vi c xét duy t nâng b c lương hàng năm cho cán b , công ch c c a Vư n.
 6. - Tham mưu cho Giám c gi i quy t ch ti n lương, b o hi m xã h i, b o hi m y t , và các ch , chính sách khác i v i ngư i lao ng. - Theo dõi tr c ti p và th c hi n b o v an ninh chính tr n i b ; b o m t h sơ lưu tr , b o v an ninh, kinh t chính tr c a Vư n. - Giúp Giám c th c hi n nhi m v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh. - T ng h p báo cáo, th ng kê v t ch c, cán b , lao ng, ào t o, b i dư ng hàng năm theo quy nh. - Tham gia h i ng lương; h i ng k lu t; h i ng khen thư ng c a Vư n. - Th c hi n các nhi m v khác ư c Giám c Vư n giao. b) Công tác hành chính qu n tr : - xu t chương trình, k ho ch công tác c a Vư n; theo dõi, ôn c tri n khai th c hi n; t ng h p báo cáo nh kỳ và t xu t cho Giám c Vư n v th c hi n nhi m v c a Vư n. - Xây d ng, trình Giám c n i quy làm vi c n i b c a Vư n; theo dõi, ôn c và ki m tra các ơn v thu c Vư n th c hi n các quy ch , n i quy n i b . -B o m tr t t , k lu t, k cương theo n i quy làm vi c c a Vư n. - T ch c các cu c h p, làm vi c, ti p khách, các chuy n i công tác c a Ban Giám c Vư n; theo dõi, ôn c vi c thi hành các quy t nh và thông báo ý ki n ch o c a Giám c i v i các ơn v thu c Vư n. - Ch trì trình Giám c quy ch ph i h p công tác trong n i b Vư n và gi a Vư n v i các ơn v khác có liên quan. - T ch c th c hi n các công vi c v hành chính, văn thư, lưu tr , thông tin c a Vư n theo quy nh; b o v tài s n, tr t t , an toàn, công tác y t , v sinh môi trư ng trong toàn ơn v (c 2 khu v c: Văn phòng Buôn ôn và Văn phòng i di n Buôn Ma Thu t); qu n lý con d u các ơn v tr c thu c Vư n theo quy nh. - i u hành các ho t ng hai khu Văn phòng làm vi c theo nhi m v ã ư c phân công giao cho t ng b ph n, t ng ngư i c th . - T ng h p, c p nh t thông tin và báo cáo k p th i n Giám c x lý và cung c p k p th i n các phòng ban có liên quan. - Qu n lý, i u hành phương ti n ph c v làm vi c, i l i c a Vư n. - Th c hi n l tân, khánh ti t và ch d n khách n làm vi c v i các phòng ban ch c năng theo quy nh.
 7. - L p d trù mua s m d ng c văn phòng và xu t k ho ch s a ch a các công trình xây d ng cơ b n. - T ch c s p x p l i nhà ăn, nhà ph c v t t cho cán b công nhân viên và khách n làm vi c. - T ng h p, vi t báo cáo tháng, quí, năm và phương hư ng nhi m v công tác tháng, quí, năm c a chính quy n. T ng h p báo cáo bình xét thi ua hàng năm t ơn v cơ s vi t báo cáo thành tích thi ua c a Vư n. - Th c hi n các nhi m v khác ư c Giám c Vư n giao. 2. Phòng K ho ch tài chính Phòng có nh ng nhi m v chính sau ây: a) Công tác k ho ch: - T ng h p, xây d ng k ho ch xây d ng cơ b n hàng năm Giám c Vư n trình B duy t; giúp Giám c tri n khai th c hi n các k ho ch ã ư c phê duy t và d ki n ư c k ho ch hoàn thành trong năm. - Giúp Giám c xây d ng và trình B d toán thi t k các công trình trong k ho ch ã ư c phê duy t; rà soát l i các h ng m c công trình ã ư c ghi theo Lu n ch ng kinh t k thu t, t ng d toán và các d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t xây d ng k ho ch hàng năm. - Giúp Giám c ki m tra, ôn c và giám sát ti n thi công công trình ang th c hi n trong năm k ho ch. - L p k ho ch v n s nghi p hàng năm trình c p có thNm quy n phê duy t. - Tham mưu cho Giám c hoàn thành các th t c h p ng thi t k , d toán, u th u, ch nh th u thi công công trình xây d ng cơ b n theo quy nh c a nhà nư c. - Trình Giám c báo cáo ti n , kh i lư ng công tác hoàn thành. - Th c hi n các nhi m v khác ư c Giám c Vư n giao. b) Công tác tài chính k toán. - T ng h p các ngu n v n ã ư c B phê duy t theo các h ng m c công trình (k c v n s nghi p, v n xây d ng cơ b n và các d án). - Trình Giám c k ho ch chi ngân sách hàng tháng, hàng quí theo các h ng m c ã ư c duy t. - Làm báo cáo quí, 6 tháng và quy t toán năm theo qui nh c a B .
 8. - L p th t c thanh toán giá tr công trình ã hoàn thành t ng giai o n cung ng v n cho bên B theo qui nh h p ng. - L p h sơ thanh toán giá tr công trình ã hoàn thành. - T ng h p h sơ thanh toán công trình ã hoàn thành trong năm Giám c trình B vào cu i năm k ho ch. - Thư ng xuyên ki m tra ngu n thu, chi, quy t toán. Th c hi n vi c thu, chi và qu n lý ch ng t k toán theo quy nh hi n hành c a nhà nư c. - Báo cáo Giám c k t qu vi c qu n lý và s d ng ngu n kinh phí c a ơn v trong năm k ho ch. - Th c hi n các nhi m v khác ư c Giám c Vư n giao. 3. Phòng K thu t Phòng có nh ng nhi m v chính sau ây: - Xây d ng d án, tài nghiên c u khoa h c; giúp Giám c qu n lý và t ch c th c hi n tài nghiên c u khoa h c ư c c p có thNm quy n phê duy t. - H p tác v i các chuyên gia trong và ngoài nư c trong lĩnh v c khoa h c lâm nghi p, b o v tài nguyên, môi trư ng; v i các Vư n qu c gia, khu b o t n thiên nhiên trong nư c, các C c, V , Vi n, Trư ng i h c, Trung tâm nghiên c u nghiên c u và ng d ng các tài khoa h c t i Vư n ho c nhi u Vư n có cùng n i dung nghiên c u. - Thông tin, tư v n, b i dư ng nghi p v khoa h c k thu t, khoa h c công ngh , b o t n a d ng sinh h c và phát tri n b n v ng tài nguyên r ng cho l c lư ng ki m lâm và cán b ch ch t liên quan trên a bàn vùng m. - Lưu tr tài li u v tài nguyên ng, th c v t r ng c a Vư n và các tài li u nghiên c u h tr khác. - Thi t k công trình khoanh nuôi, khoán qu n lý b o v r ng. - Thi t k xây d ng mô hình khuy n nông, khuy n lâm và ch o th c hi n các mô hình i m, t ch c nhân r ng mô hình chuy n giao công ngh k thu t. - Giúp Giám c xây d ng và qu n lý vư n th c v t. - Th c hi n các nhi m v khác ư c Giám c Vư n giao. 4. H t ki m lâm a) Ch c năng, nhi m v :
 9. H t ki m lâm tr c thu c Vư n qu c gia do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh thành l p. H t Ki m lâm là ơn v s nghi p b o v r ng, có ch c năng b o v r ng trong ph m vi qu n lý c a Vư n qu c gia Yok ôn, th a hành pháp lu t theo quy nh. H t ki m lâm có tư cách pháp nhân, có con d u riêng th c hi n công v theo qui nh c a pháp lu t. H t ki m lâm ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a Vư n qu c gia, ng th i ch u s ch o, ki m tra v chuyên môn nghi p v c a Chi c c ki m lâm T nh k L k. H t ki m lâm có nhi m v chính sau: - L p, trình Giám c chương trình, phương án, bi n pháp b o v r ng và t r ng c a Vư n; t ch c và ch u trách nhi m th c hi n theo chương trình, phương án, bi n pháp ư c duy t. - Theo dõi di n bi n tài nguyên r ng hàng năm trong ph m vi qu n lý c a Vư n. - Ki m tra vi c th c hi n nhi m v h p ng khoán qu n lý b o v r ng i v i các h gia ình, c ng ng trong vùng m. - Hư ng d n các h nh n khoán qu n lý b o v r ng phát d n các ư ng lô, ư ng ranh gi i phòng, ch ng cháy trong mùa hanh khô, óng b ng m c ranh gi i Vư n, lô kho nh và b ng niêm y t b o v r ng. - Thư ng xuyên ki m tra, ki m soát trong khu v c Vư n phát hi n, ngăn ch n và x lý k p th i nh ng hi n tư ng khai thác lâm s n, các hành vi xâm h i n tài nguyên r ng. - T ch c t p hu n, tuyên truy n giáo d c cho nhân dân a phương v Lu t b o v và phát tri n r ng, các văn b n pháp qui v lâm nghi p nh m tăng cư ng nâng cao nh n th c qu n lý b o v r ng cho c ng ng. - Tr c ti p x lý theo thNm quy n các hành vi vi ph m Lu t b o v và phát tri n r ng và các quy nh liên quan v r ng c d ng trong ph m vi Vư n; trư ng h p vư t quá thNm quy n, ph i báo cáo Chi c c ki m lâm s t i x lý. - Ph i h p v i U ban nhân dân xã s t i, thôn, buôn, cơ quan ban ngành c a huy n, H t ki m lâm s t i (như Huy n Buôn ôn, Ea Sup, Cư Jut) và các t ch c khác trên a bàn xây d ng các quy ư c, phương án, bi n pháp b o v r ng thu c ph m vi qu n lý c a Vư n. - T ng h p tình hình b o v r ng trong ph m vi Vư n, báo cáo Giám c và C c Ki m lâm theo quy nh. - T ch c sơ k t, t ng k t 6 tháng và hàng năm công tác qu n lý b o v r ng, khoán qu n lý b o v r ng t i các cơ s xã. xu t v i Giám c khen thư ng nh ng t p th , cá nhân có thành tích trong công tác qu n lý b o v r ng.
 10. - Ch o tr c ti p các Tr m ki m lâm, i Ki m lâm cơ ng th c hi n nhi m v qu n lý b o v r ng, phòng, ch ng cháy r ng trong ph m vi ư c phân công qu n lý. - Th c hi n các nhi m v khác ư c Giám c Vư n giao. b) T ch c b máy: H t ki m lâm có H t trư ng và m t s Phó H t trư ng. H t Ki m lâm có các Tr m Ki m lâm ư c thành l p theo quy nh. Biên ch 05 ngư i/tr m th c hi n nhi m v c a H t ư c giao trong ph m vi di n tích r ng t 9-11 ti u khu; ng th i ph i k t h p v i các Tr m Ki m lâm khác tham gia tu n tra qu n lý b o v r ng nh ng khu v c tr ng i m. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các Tr m Ki m lâm, các i cơ ng và m i quan h công tác do Giám c Vư n qu c gia quy nh. 5. Trung tâm d ch v , du l ch sinh thái và giáo d c môi trư ng a) Ch c năng, nhi m v : Trung tâm d ch v , du l ch sinh thái và giáo d c môi trư ng (g i t t là Trung tâm) là ơn v s nghi p có thu tr c thu c Vư n qu c gia Yok ôn, ho t ng theo hình th c h ch toán ph thu c, có con d u riêng giao d ch và ư c m tài kho n t i Ngân hàng theo quy nh. Tr s Trung tâm t t i Văn phòng Vư n qu c gia Yok ôn thu c xã Krông Na, huy n Buôn ôn, t nh k L k. Trung tâm có Văn phòng giao d ch t i s nhà 146 Nguy n T t Thành, Thành ph Buôn Ma Thu t. - Ch c năng: K t h p s d ng môi trư ng r ng c d ng t ch c các ho t ng d ch v , du l ch sinh thái và giáo d c môi trư ng trong Vư n qu c gia Yok ôn; th c hi n tư v n, hư ng d n và giám sát các doanh nghi p du l ch có thuê môi trư ng r ng c d ng du l ch sinh thái theo án ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Nhi m v : + T ch c các ho t ng d ch v du l ch sinh thái; tư v n thi t k , thi công các công trình liên quan n sinh thái; d ch v và h p tác nghiên c u khoa h c. +T ch c các ho t ng giáo d c môi trư ng và hư ng nghi p lâm nghi p. b) T ch c b máy: Trung tâm có Giám c, 01 Phó Giám c giúp vi c và b ph n giúp vi c Giám c Trung tâm. Nhi m v c th c a Trung tâm, c a b ph n giúp vi c Giám c Trung tâm và quy ch ho t ng c a Trung tâm do Giám c Vư n quy nh.
 11. Chương 3: QUY N H N, TRÁCH NHI M C A GIÁM C, PHÓ GIÁM C; M I QUAN H CÔNG TÁC VÀ CH LÀM VI C i u 9. Trách nhi m và quy n h n c a Giám c và Phó Giám c Giám c, Phó Giám c Vư n qu c gia do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m theo quy nh. 1. Giám c - i u hành ho t ng c a Vư n; ch u trách nhi m trư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, trư c pháp lu t v ho t ng c a Vư n và th c hi n nhi m v ư c B giao. - Qu n lý chung vi c th c hi n các chương trình, tài nghiên c u, d án phát tri n và các nhi m v khác Vư n ư c giao qu n lý. - Ph i h p v i V ch c năng trình B quy t nh các ch c danh Phó Giám c Vư n, K toán trư ng ho c ch c danh khác theo quy nh c a B . Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, luân chuy n, nâng lương, khen thư ng, k lu t, ào t o, b i dư ng, gi i quy t ch i v i cán b , công ch c, viên ch c c a Vư n theo phân c p c a B và quy nh c a pháp lu t. - Tr c ti p giao nhi m v cho các Phó Giám c giúp vi c, trư ng các Phòng và ơn v tr c thu c Vư n. - T ch c tri n khai và ch u trách nhi m v vi c th c hi n quy ch dân ch trong cơ quan; các ch , chính sách; nh n xét cán b , công ch c, viên ch c nh kỳ theo quy nh. - Quy t nh s lư ng biên ch các Phòng nghi p v và ơn v tr c thu c trong biên ch ư c B giao. - B trí, s d ng cán b , công ch c, viên ch c c a Vư n phù h p v i ch c danh, tiêu chuNn ng ch công ch c, viên ch c nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. - Trình B phê duy t v quy ch t ch c ho t ng, k ho ch kinh phí, xây d ng cơ b n, các chương trình, d án c a Vư n và ch u trách nhi m th c hi n. - Ki m tra, giám sát các ho t ng c a Vư n và x lý nh ng v n phát sinh trong quá trình th c hi n ch c năng, nhi m v c a Vư n ư c B giao. - Là ch tài kho n các ngu n kinh phí ư c giao và ch u trách nhi m v qu n lý chi tiêu các ngu n v n do Vư n qu n lý theo quy nh c a pháp lu t và k ho ch ho t ng, d toán chi tiêu ã ư c c p có thNm quy n phê duy t.
 12. - Ch u trách nhi m th c hi n nhi m v theo Quy ch làm vi c gi a C c Ki m lâm v i các Vư n qu c gia ư c B ban hành; th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t ho c do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao. 2. Các Phó Giám c Các Phó Giám c giúp vi c Giám c và ư c Giám c phân công m t s nhi m v c th ; ch u trách nhi m trư c Giám c và trư c pháp lu t v vi c th c hi n nhi m v ư c giao. i u 10. M i quan h công tác 1. M i quan h công tác gi a Giám c và Phòng nghi p v , ơn v tr c thu c. - Trư ng Phòng nghi p v , H t trư ng Ki m lâm, Giám c Trung tâm d ch v , du l ch sinh thái và giáo d c môi trư ng (g i chung là các Phòng) ch u s ch o tr c ti p c a Giám c ho c Phó Giám c ư c Giám c phân công v vi c th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v mình ư c quy nh t i i u 8 c a Quy ch này. - Trư ng các Phòng ch u trách nhi m trư c Giám c v m i ho t ng c a ơn v mình theo ch c năng, nhi m v ư c giao. - Quan h công tác gi a các Phòng là m i quan h ph i h p gi i quy t các công vi c chung c a Vư n. - Quan h gi a Phòng ch c năng v i các ơn v tr c thu c (các Tr m, i) là quan h hư ng d n, ch o v nghi p v chuyên môn. - Cán b , công ch c, viên ch c các Phòng ch u s ch o tr c ti p c a Trư ng phòng v công tác chuyên môn ư c phân công; có nghĩa v và quy n l i theo quy nh c a pháp lu t. 2. M i quan h gi a Vư n v i nhân dân, chính quy n a phương trong vùng m a phương và v i t ch c khác a) i v i chính quy n, nhân dân s ng trong vùng m: - Ph i h p trong vi c tuyên truy n chính sách c a ng và Nhà nư c liên quan n l i ích, phát tri n kinh t -xã h i vùng m và l i ích thu ư c t vi c b o v Vư n qu c gia. - Tham gia ý ki n v k ho ch, d án u tư phát ti n kinh t -xã h i, phương án b o v , phát tri n và s d ng r ng và t lâm nghi p trong vùng m. - Tham gia, h tr chính quy n a phương trong vi c xây d ng kinh t n nh i s ng nhân dân s ng trong vùng m; ng viên và ưu tiên c ng ng dân cư trong vùng m tham gia các ho t ng d ch v du l ch.
 13. - Ph i h p giám sát, ki m tra vi c tri n khai các k ho ch b o v và phát tri n r ng i v i nhân dân và các t ch c trong vùng m ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Xây d ng k ho ch, t ch c h i ngh vùng ven hàng năm nh m g n k t công tác b o v r ng gi a chính quy n a phương và Vư n quóc gia. - Xây d ng và gi v ng m i quan h hành chính tr c ti p v i U ban nhân dân t nh k L k, U ban nhân dân các huy n: Buôn ôn, Cư Jut, Ea Sup và U ban nhân dân các xã vùng m m b o hoàn thành nhi m v ư c giao và xây d ng, phát tri n Vư n. b) ói v i các t ch c khác: Vư n ư c quan h v i các Vư n qu c gia, Khu b o t n trong c nư c v công tác chuyên môn nghi p v ; quan h v i các nhà khoa h c trong và ngoài nư c trong lĩnh v c h p tác nghiên c u khoa h c. i u 11. Ch làm vi c - Ph trách các ơn v có trách nhi m báo cáo tình hình th c hi n nhi m v b ng văn b n cho Giám c t ng h p báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các cơ quan, ơn v liên quan theo nh kỳ và hàng năm. - Vư n t ch c h p sơ k t 6 tháng u năm và t ng k t cu i năm; t ch c h i ngh công nhân viên ch c ánh giá k t qu ho t ng, ng th i ra phương hư ng, bi n pháp th c hi n cho năm sau. - H p giao ban tu n, tháng ho c các cu c h p t xu t do Giám c Vư n quy t nh. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH Điêu 12. Trách nhi m thi hành 1. Giám c Vư n qu c gia Yok ôn ch u trách nhi m th c hi n và ch o cán b , công ch c, viên ch c trong Vư n th c hi n quy ch này. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, Giám c Vư n qu c gia Yok ôn xu t n i dung b sung, s a i trình B xem xét, quy t nh./.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản