Quyết định số 03/2004/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 03/2004/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2004/QĐ-BTS về việc ban hành Tiêu chuẩn cấp Ngành do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2004/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2004/QĐ-BTS Hà N i, ngày 01 tháng 03 năm 2004 QUY T Đ NH V/V BAN HÀNH TIÊU CHU N C P NGÀNH B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh đ nh s 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thu s n; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c, Công ngh , QUY T Đ NH:: Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này 08 Tiêu chu n c p Ngành sau đây: 1. 28 TCN194:2004: Các ch t chuy n hoá thu c nhóm Nitrofuran trong thu s n và s n ph m thu s n - Phương pháp đ nh lư ng b ng s c ký l ng kh i ph -kh i ph . 2. 28 TCN195:2004: Thu c tr sâu g c Phospho h u cơ trong thu s n và s n ph m thu s n - Phương pháp đ nh lư ng b ng s c ký khí. 3. 28 TCN196:2004: Sulfonamit trong s n ph m thu s n - Phương pháp đ nh lư ng b ng s c ký l ng hi u năng cao. 4. 28 TCN197:2004: Penicillin trong s n ph m thu s n - Phương pháp đ nh lư ng b ng s c ký l ng hi u năng cao. 5. 28 TCN198:2004: Histamin trong s n ph m thu s n - Phương pháp đ nh lư ng b ng s c ký l ng hi u năng cao. 6. 28 TCN199:2004: Salmonella trong s n ph m thu s n - Phương pháp đ nh tính b ng k thu t Polymerase Chain Reaction. 7. 28 TCN200:2004: Vibrio cholerae trong s n ph m thu s n - Phương pháp đ nh tính. 8. 28 TCN201:2004: S n ph m thu s n đông l nh - C i đi p Đi u 2: Các tiêu chu n có hi u l c th c hi n sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo v i hình th c áp d ng như sau: - Khuy n khích áp d ng 07 tiêu chu n v các phương pháp ki m tra cho các phòng ki m nghi m khi ti n hành ki m tra ch t lư ng hàng thu s n. - Khuy n khích áp d ng Tiêu chu n 28TCN 201:2004 cho các cơ s ch bi n thu s n đông l nh. Riêng ch tiêu vi sinh (Đi u 4.6) là ph i b t bu c áp d ng. Đi u 3: Chánh Văn phòng B ; Th trư ng các V , C c; Chánh Thanh tra B ; Giám đ c các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n; Th trư ng các đơn v có phòng ki m nghi m và Giám đ c các cơ s ch bi n nói t i Đi u 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT.B TRƯ NG B THU S N TH TRƯ NG Nguy n Vi t Th ng
  2. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N 28 TCN 194:2004 28 TCN 195:2004 28 TCN 196:2004 28 TCN 197:2004 28 TCN 198:2004 28 TCN 199:2004 28 TCN 200:194 28 TCN 201:2004
Đồng bộ tài khoản