Quyết định số 03/2006/QĐ-BTM

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 03/2006/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2006/QĐ-BTM về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu năm 2006 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2006/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03/2006/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ LƯỢNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU NĂM 2006 BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; Căn cứ Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 46/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan; Sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lượng hạn ngạch thuế quan cho năm 2006; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu năm 2006, cụ thể như sau: STT Mã s ố H S Tên hàng Số lượng năm 2006 1 0407 Trứng gia cầm Cấp theo nhu cầu 2 2401 Thuốc lá nguyên liệu 28.204 tấn 3 2501 Muối 200.000 tấn Điều 2. Đối tượng được phân giao hạn ngạch thuế quan, việc phân giao hạn ngạch thuế quan, tổ chức thực hiện và các quy định khác được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2004/TT-BTM ngày 27 tháng 12 năm 2004 của Bộ Thương mại về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam cho năm 2005. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Thương mại, các doanh nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; Phan Thế Ruệ - Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Sở Thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Công báo; - Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thương mại; - Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Thương mại; - Lưu: VT, XNK, PC.
Đồng bộ tài khoản