Quyết định số 03/2006/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
59
lượt xem
6
download

Quyết định số 03/2006/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2006/QĐ-BXD về việc ban hành TCXDVN 363 : 2006 Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2006/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2006/QĐ-BXD Hà N i, ngày 24 tháng 02 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TCXDVN 363 : 2006 " K T C U BÊ TÔNG C T THÉP - ĐÁNH GIÁ Đ B N C A CÁC B PH N K T C U CH U U N TRÊN CÔNG TRÌNH B NG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHI M CH T T I TĨNH" B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét đ ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này 01 Tiêu chu n xây d ng Vi t Nam : TCXDVN 363 : 2006 " K t c u bê tông c t thép - Đánh giá đ b n c a các b ph n k t c u ch u u n trên công trình b ng phương pháp thí nghi m ch t t i tĩnh" Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo Đi u 3. Chánh văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này ./. K/T B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như đi u 3 - VP Chính Ph - Công báo - B Tư pháp - V Pháp ch - Lưu VP&V KHCN Nguy n Văn Liên FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Tieuchuan
Đồng bộ tài khoản